professor_pic
علی صفدری وایقانی
علی صفدری وایقانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
Teaching Courses
 • جبر ‌خطی 1 برای‌ آمار، کارشناسی
 • آمار‌1، کارشناسی
 • ریاضیات‌1، کارشناسی
 • ریاضیات مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آنالیز ریاضی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار‌2، کارشناسی
 • آنالیز‌ ریاضی‌ 1، کارشناسی
 • ریاضیات مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار‌2، کارشناسی
 • آنالیز ریاضی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سری های زمانی و پیش بینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی علوم ریاضی، کارشناسی
 • مبانی علوم ریاضی، کارشناسی
 • آنالیز ریاضی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های معادلات دیفرانسیل تصادفی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضی عمومی 1، کارشناسی
 • ریاضی برای آمار، کارشناسی
 • سمینار (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سری های زمانی و پیش بینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آنالیز ریاضی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی علوم ریاضی، کارشناسی
 • مبانی علوم ریاضی، کارشناسی
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات‌2، کارشناسی
 • ریاضی عمومی 2، کارشناسی
 • مبانی آنالیز عددی، کارشناسی
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های عددی در ریاضیات مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آنالیز ریاضی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی آنالیز عددی، کارشناسی
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آنالیز ریاضی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های عددی در ریاضیات مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی آنالیز عددی، کارشناسی
 • ریاضی عمومی 2، کارشناسی
 • حسابان تصادفی در مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ریاضیات سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی آنالیز ریاضی، کارشناسی
 • مبانی ریاضیات، کارشناسی
 • ریاضی عمومی 1، کارشناسی
 • حسابان تصادفی در مالی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی آنالیز ریاضی، کارشناسی
 • آنالیز ریاضی 1، کارشناسی
 • سری های زمانی مالی، کارشناسی ارشد M.Sc