professor_pic
علی صفدری وایقانی
علی صفدری وایقانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
کرسی علمی
  • توابع پایه شعاعی و قیمت گذاری اختیارها، صفدری وایقانی علی، ترویجی، 1392/10/01
  • هسته حرارت و مدل‌های مالی، جلوداری ممقانی محمد، درخشان نو مسعود، صفدری وایقانی علی، ترویجی، 1393/11/01
  • اختیارهای حقیقی و ارزیابی پروژههای سرمایه گذاری، صفدری وایقانی علی، ترویجی، 1394/09/01
  • قیمت گذاری اختیارهای سبدی، صفدری وایقانی علی، ترویجی، 1396/09/16
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • صفدری وایقانی علی، آشنایی با مجموعه پارسی لاتک، راه اندازی، 1391/12/13