professor_pic
محمدرضا کریمی علویجه
محمدرضا کریمی علویجه ، استادیار رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • کریمی علویجه محمدرضا، کاکایی وحیده. (1392). نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده فروشان. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1، 15
 • کریمی علویجه محمدرضا. (1390). توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار- تحقیقی پیرامون برندهای لبنی در بازار تهران. اقتصاد و تجارت نوین، 4، 15/16
 • کریمی علویجه محمدرضا، رضایی مرتضی، حسین بادی وحید. (1393). بررسی نقش، شدت و نوع تعدیلگ ری صفات اخلاقی روی رابطه شخصیت و رابطه مشتری-برند به منظور خلق تعهد عاطفی در صنعت بانکداری. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1، 17
 • کریمی علویجه محمدرضا، عبداللهی سلمان. (1392). بررسی و تبیین عوامل موثر بر بدگمانی به تغییر سازمانی و راهکارهای حل آن در گمرک شهید رجایی بندر عباس). علمی مهندسی مدیریت نوین، 2، 4
 • قره چه منیژه، کریمی علویجه محمدرضا، اکبری نژاد معصومه سادات. (1392). تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی(مورد مطالعه: صنایع دستی استان تهران). تحقیقات بازاریابی نوین، 3، 4
 • دهدشتی شاهرخ زهره، تقوی فرد محمد تقی، کریمی علویجه محمدرضا، پور سعید محمد مهدی. (1393). الگوی عوامل موثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند. مدیریت فناوری اطلاعات، 3، 9
 • کریمی علویجه محمدرضا، احمدی شیدا. (1393). تاثیر کیفیت طراحی وب سیات های خبری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی. مدیریت فناوری اطلاعات، 6، 2
 • کریمی علویجه محمدرضا، قلی پور فروزان، امرایی حافظ. (1394). درگیری ذهنی و تاثیر آن در انتخاب برند توسط مشتری. مجله اقتصادی، 0، 5و6
 • کریمی علویجه محمدرضا، سپندارید صادق، حق شناس فرزانه. (1391). بررسی تاثیر ادارک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی شعب بانک کشاورزی شهر تهران. مدیریت فناوری اطلاعات، 4، 11
 • کریمی علویجه محمدرضا، قاسم خانی رقیه. (1394). تاثیر هیجان های خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 14، 23
 • کریمی علویجه محمدرضا، زهره وند طاهره. (1394). تاثیر راهبردی آشفتگی بازار و تکنولوژی بر ارتباطات تعاملات میان وظیفه ای و عملکرد صادرات. مطالعات مدیریت راهبردی، 6، 22
 • کریمی علویجه محمدرضا، فروغی اصل محمدجواد. (1394). بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی مورد مطالعه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در شهر شیراز. تحقیقات بازاریابی نوین، 5، 4
 • کریمی علویجه محمدرضا، عسکری شیوا، پرسته سیروان. (1394). فروشگاه اینترنتی هوشمند: سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر تحلیل رفتار کاربران. مدیریت فناوری اطلاعات، 7، 2
 • کریمی علویجه محمدرضا. (1395). ارتباط ارزش وِیژه برند مبتنی بر مشتری ارزش ویژه رفتاری و عملکرد برند در بازار. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 15، 26
 • کریمی علویجه محمدرضا، اسحاقی سیدمحمدصادق، احمدی محمدمهدی. (1395). عوامل موثر بر رفتار شهروندی برند کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 25، 80
 • کریمی علویجه محمدرضا، خدنگی سعید، ترکستانی محمد صالح. (1395). روش فرا ابتکاری در یکپارچه سازی مدل بخش بندی بازار مشتریان تلفن همراه تهران با استفاده از شبکه های خودسازمان ده و روش میانگین کا. مدیریت فناوری اطلاعات، 8، 2
 • حمیدی زاده محمدرضا، کریمی علویجه محمدرضا، رضائی مرتضی. (1391). بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی. تحقیقات بازاریابی نوین، 3، 6
 • کریمی علویجه محمدرضا، افشار نژاد مصطفی. (1395). تاثیر پذیری قصد خرید از سبک زندگی. کاوش های مدیریت بازرگانی، 8، 15
 • کریمی علویجه محمدرضا، احمدی محمدمهدی، نظری مهسا. (1394). بررسی اثرات ارزش های سنتی و ارزش های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خراجی شهر قم. مطالعات مدیریت گردشگری، 10، 32
 • کریمی علویجه محمدرضا، صفائی مریم، احمدی محمدمهدی. (1395). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت صنعت روانکارهای ایران با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای درجهت کسب مزیت رقابتی. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 6، 2
 • کریمی علویجه محمدرضا، اشرف حصاری عطیه. (1395). رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده خدمات فنی و مهندسی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 8، 15
 • کریمی علویجه محمدرضا، حقیقی کفاش مهدی، نظری مهسا. (1395). تاثیرفعالیت های خلق ارزش در جوامع برند برخرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی. مدیریت برند، 4، 7
 • کریمی علویجه محمدرضا، عزیزیان غزاله. (1396). اولویت بندی کدهای اخلاقی در تبلیغات تلویزیونی. پژوهش های ارتباطی، 24، 91
 • کریمی علویجه محمدرضا، محمد امینی طیبه. (1396). رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان دربانک. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 0، 30
 • کریمی علویجه محمدرضا، احمدی محمدمهدی، اسحاقی سیدمحمد صادق. (1395). نسل سوم ارزش ویژه برند عوامل موثر بر ارزیابی ارزش وِیژه برند کارمندمحور درصنعت بانکداری. علوم مدیریت ایران، 11، 43
 • کریمی علویجه محمدرضا، رجبی بهجت بهروز، احمدی محمد مهدی. (1396). نقش تعدیلگری گرایش های مذهبی در مدل وفاداری مشتری. تحقیقات بازاریابی نوین، 7، 1
 • رضاییان علی، گنجعلی اسدالله، کریمی علویجه محمدرضا. (1386). نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم گیری فردی و سازمانی. اندیشه مدیریت راهبردی، 0، 1
 • کریمی علویجه محمدرضا، بخشی محمد. (1396). شناسایی افراد مؤثر در تبلیغات توصیه ای در بستر شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعة موردی: شبکة اینستاگرام شرکت دیجی کالا). مدیریت فناوری اطلاعات، 9، 3
 • کریمی علویجه محمدرضا، علی طلب رکسانا. (1396). اثر نشانههای محیطی وبسایت بر قصد خرید با نقش میانجی حالات درونی مصرف کنندگان. تحقیقات بازاریابی نوین، 27، 4
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, foroozan atefeh, Aslani Afrashteh Amir. (2018). Identification and Prioritization of Effective Criteria inthe Selection of Outdoor Advertising Using theAHP Technique. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), 7, 3
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, ESMAEILI Ahmad, sepahvand akbar, Davidaviciene Vida. (2018). The Effect of Customer Equity Drivers on Word-of-Mouth Behavior with Mediating Role of Customer Loyalty and Purchase Intention. Engineering Economics, 29, 2
 • کریمی علویجه محمدرضا، کلهر رامینه، احمدی محمد مهدی. (1397). خرده فرهنگ ها و سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان (پژوهش بین فرهنگی: سنندج و تبریز). کاوش های مدیریت بازرگانی، 10، 19
 • کریمی علویجه محمدرضا، سلماسی امیر، نصری مصطفی. (1396). شناسایی عوامل مرتبط باا صداخ یریاخ عینکهای آفتابی لوکس تقلبی از برنخهای معتبر در شهر تهران. راهبردهای بازرگانی، دوره جدید، 10
 • حقیقی کفاش مهدی، حمیدی بیناباج مژگان حمیدی بیناباج، کریمی علویجه محمدرضا، خلیل نژاد آذر شهرام، حقیقی کفاش مهدی. (1399). تبیین الگو و ارائه چالش های برندسازی استراتژیک در صنعت زعفران. علوم مدیریت ایران، 14، 55
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza. (2014). The effect of perceived business ethics on brand personality dimension & creation of brand equity in developing countries. EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES, 3, 3
 • Kazemi Fatemeh, Hoseini Seyed Mahmud, Karimi Alavijeh Mohammad Reza. (2013). Measuring customer-based brand equity in the Iranian lubricants market(The case of Sepahan Oil Company). Industrial Engineering Letters, 3, 11
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Rezaee Morteza, Hosseinabadi VAhid. (2014). Relationship between university brand personality and student behavioral loyalty. JOURNAL OF EDUCATION POLICY, 2, 11
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Jaberansari Golnoosh, Ahmadi Mohammad Mehdi. (2013). Customer behavioural orientation: Female shoppers in Theran shopping Mall. International Journal of Business and Management, 2, 6
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Ahmadi Sheyda, Malekifar Niloofar, Mohammadi Seyedeh Maryam. (2015). The effect of website design quality of the customer's trust and repurchase .... INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES, 5, 5
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Fattahi Seyedeh Sara, Lotfali Foroozan Zohreh. (2015). Consumer perceptions of corporate social responsibility. International Journal of Economics and Management Engineering(IJEME), 4, 3
 • Lajevardian Hooman, Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Khasehi Varnamkhasti Vahid. (2014). Cultural factors influencing international marketing mix..... Indian Journal of Scientific Research, 0, 4
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Dadashi Mohammad Ali. (2017). The Pattern of Development of Organic Products in Iran. International Journal of Economic Perspective, 11, 2
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Akbari Mohammad. (2017). Factors affecting perceptions of managers / owners of small and medium sized businesses from investment pisks in e- business. Management & Marketing, XV, 2
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Shahlaie Arshia. (2016). The Influence of Product and Retailing Features on Consumer Impulse Buying(The Case of Study: Hyperrstar). The Social Sciences ( 2016 Volume 11 ) - Medwell Journals, 11, 14
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Naseri Farzaneh. (2017). Identification and Ranking of Factors Influencing International Market Segmentations for Direct Exports Study Case : Iran Nuts and Dried Fruits Industry. INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS, 16, 4
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, sepahvand akbar, ESMAEILI Ahmad. (2017). Effect of Social Currency Aspects on Purchase Intention of Customers with Mediating Role of Brand Equity Measures. Transformations In Business & Economics, 16, 2
 • Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Ebrahimi Mahdi, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Halvaei Ali Asgar. (2018). Identification of the business model components of the Iranian pharmaceutical companies. Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management, 2, 3
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • کریمی علویجه محمدرضا، ترکستانی محمد صالح، خدنگی سعید، همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی علوم فنی - مهندسی، article abstraction، مشتریان نوظهور و نقش استراتژی های بخش بندی بازار در جایگاه یابی برندهای تلفن همراه، 1393/12/17، 1393/12/17
 • کریمی علویجه محمدرضا، ترکستانی محمد صالح، خدنگی سعید، همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی علوم فنی - مهندسی، article abstraction، رویکردهای نوین بخش بندی بازار در معماری برند، با تأکید بر برندهای تلفن همراه، 1393/12/17، 1393/12/17
 • کریمی علویجه محمدرضا، پورعیسی آرمان، نوروزی فاطمه، همایش ملی علوم اسلامی،حقوق و مدیریت، article abstraction، تبیین نفش ادراک شغلی و عوامل واحد فروش در عملکرد فروش شرکت ها، 1395/02/15، 1395/02/15
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • کریمی علویجه محمدرضا، حبیبی سجاد، نصیری حامد، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد ومهندسی صنایع، article abstraction، کاربرد داده کاوی در سازمانها به عنوان مزیت رقابتی، در لایه سوم چارچوب مفهومی آن، 1393/11/18، 1393/11/20
 • قندهاری علویجه زهرا، کریمی علویجه محمدرضا، مالکی مجتبی، کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، article abstraction، مقاله کامل، تاثیر تجربه برند بر وفاداری برند مورد مطالعه شعب بانک شهر در شهر تهران، 1394/05/01، 1394/05/01
 • کریمی علویجه محمدرضا، زرگران فاطمه، زرگران محمدباقر، دومین کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیک های مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، چارچوبی برای نیمه جهانی شدن، 1394/10/15، 1394/10/16
تالیف
 • کریمی علویجه محمدرضا. (1391). نقش بازاریابی در پایداری و مسئولیت پذیری در سازمان. ایران-اصفهان، انتشارات آسمان نگار
 • کریمی علویجه محمدرضا، ابراهیمی ابوالقاسم، علوی سیدمسلم. (1395). روش های ورود به بازارهای بین المللی. ایران-تهران، نصر قلم
 • عزیزی شهریار، ابراهیمی ابوالقاسم، کریمی علویجه محمدرضا. (1394). مدیریت بازاریابی. ایران-تهران، انتشارات سمت
ترجمه
 • کریمی علویجه محمدرضا. (1388). رهنمودهای پیشگامان در بازاریابی. ایران-تهران، لنتشارات چاپ و نشر بازرگانی
 • کریمی علویجه محمدرضا. (1389). طرح بازاریابی (چگونه یک طرح بازاریابی بنویسیم). ایران-تهران، انتشارات مهکامه
 • کریمی علویجه محمدرضا. (1396). نیمه جهانی شدن و بازتعریف استراتژی های جهانی. ایران-تهران، مهکامه
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه برند سازی شرکت نفت سپاهان، کاربردی، 1392/01/01
 • تدوین استراتژی های شرکت نفت سپاهان، کاربردی
 • تدوین برنامه بازاریابی شرکت لاستیک خوزستان، کاربردی
 • بررسی برندهای برتر و تبیین استراتژی توسعه برند در خوشه کسب و کار خرمای خوزستان، کاربردی
 • تدوین برنامه بازاریابی شرکت ایران تایر، کاربردی
 • عضو تیم تحقیقاتی در پروژه "بررسی سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت ایران، کاربردی
 • همکار محقق در پروژه "نقش و اهمیت بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی در تحقیق و توسعه و توسعه فناوری، کاربردی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری و تدوین الگوی مطلوب عناوین دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد بازرگانی، 1391/12/09
کارشناسی ارشد
 • تاثیرکیفیت طراحی وب سایتهای خبری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی، شیدا احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/07
 • عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر استراتژی آمیخته بازاریابی شرکت های صادرکننده به کشور عراق صنعت مواد غذایی، هومن لاجوردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات با استفاده از افراد مشهور، امین عارفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • رابطه تعاملات میان وظیفه ای با عملکرد صادراتی، طاهره ظهره وند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/12
 • عوامل موثر بر سبک زندگی در قصد خرید آپارتمان نوساز، مصطفی افشار نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • رابطه تبلیغ دهان به دهان منفی در شبکه های اجتماعی و رفتار خرید مصرف کنندگان، مهروز نژادصفوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/28
 • تاثیر مهارتهای کلیدی صادراتی درمراحل مختلف صادرات برعملکرد سادراتی شرکت، سیدمحمدحسین موسوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • تاثیر عوامل موثر بر جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمان، سیدسجاد حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • عوامل موثر بر رفاه خریدار درمراکز خرید و پیامدهای آن، فرشته ترحمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • تاثیر تبلیغات و ترفیع فروش بر ایجاد ارزش ویژه برند در شرکتهای اپراتور تلفن همراه، سمانه یزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی در شهر شیراز، محمدجواد فروغی اصلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق ارزش ویژه برند و شهرت سازمانی با عملکرد برند، حسین خوش نشین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/10
 • تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی، رقیه قاسم خانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/12
 • انواع تبلیغات محیطی شهری و رتبه بندی آنها، عاطفه فروزان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/13
 • تاثیر سرمایه فکری و راهبردهای نوآوری بازاریابی برعملکرد بازاریابی شرکتهای بیمه، کاظم مجیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/19
 • عوامل موثر بر ادراک مدیران مالکان بنگاههای کوچک و متوسط از ریسک سرمایه گذاری در کسب و کار الکترونیکی، محمداکبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/20
 • تاثیرگرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی درصنعت پوشاک ورزشی، فاطمه شریف نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/25
 • نگاشت شبکه وابستگی های برند آموزش با استفاده از روش نقشه ی مفهومی برندBCM، زهرا رستم پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده در بکارگیری بازار الکترونیکی، پریسا تاک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/26
 • عوامل موثر بر تبلیغات دهان به دهان قصد خرید مجدد و وفاداری، ایاز شیبانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/20
 • رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات درک شده بر رضایت اعتماد و وفاداری مصرف کننده، طیبه محمدامینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/22
 • رابطه درگیری با ورزش وقصد خرید محصولات شرکتهای حامی، آمنه مصطفائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/24
 • تاثیر بازاریابی رابطه مند برقصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری رضایت مشتریان وفاداری و تبلیغات شفاهی مورد مطالعه بانک ملی، مائده جعفرزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • تاثیر رضایت شغلی اعتماد و شایستگی کارکنان بخش خدمات بر ادارک مشتریان از کیفیت خدمات مورد مطالعه صنعت لوازم خانگی شهر ساوه، محمد وفایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکتهای کوچک و متوسط، عطیه اشرف حصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • تاثیر جو و طراحی چیدمان فروشگاههای اینترنتی بر رفتار خرید آنی انلاین مشتریان، فروزان قلی پور حسین آباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی های موقعیت محور: مورد مطالعه شرکت اسنپ، محمدحسین رفعت نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر رسانه های اجتماعی بر دلبستگی عاطفی مشتریان کیفیت رابطه با برند، تبلیغات توصیه ای و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر، حبیب ورمرزیاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/06
 • ارزیای اهمیت کدهای اخلاقی و تبلیغات تلویزیونی، غزاله عزیزیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/11
 • تاثیر گرایش کارافرینانه بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی گری عملکرد و نوآوران فعالیتهای مدیریت دانش و قابلیت یادگیری سازمانی، الهام لشکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/18
 • رابطه میان ابعاد ارزش های سنتی و اسلامی با حفظ مشتری درصنعت گردشگری، شقایق وزوایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/25
 • تاثیر کیفیت خدمات غیرپزشکی بیمارستان ها بر رضایت مندی گیرندگان خدمات، بهاره هاشمی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • عوامل موثر بر قصد خرید آنلاین محصولات از فروشگاه های اینترنتی نوپا، افشین پناهی شریف بیگلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
 • تاثیر برندسازی داخلی بر ادارک از عملکرد برند از طریق متغیرهای میانجی رفتار شهروندی برند تعهد به برند و وفاداری برند مورد مطالعه شعب بانک مسکن شهر تهران، منصوره عیوضلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/09
 • تاثیر مشارکت و ترفیع فروش بر وفاداری الکترونیک مشتری به برند، ساناز عبدالوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/06
 • تاثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بروفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری، علی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/08
 • مطالعه میان سطحی عوامل موثر در آمادگی برای تغییر در سازمان های وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی، فریبا شیخ محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • تاثیرفعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی برقصد خرید در ایجاد ارزش ویژه برای مشتریان، تابان رستمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • شناسایی افراد موثر بر تبلیغات توصیه ای در شبکه های اجتماعی به منظور بازاریابی محصولات مورد مطالعه شرکت دیجی کالا، محمد بخشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • تاثیر سبک زندگی اینترنتی بروفاداری الکترونیکی مشتریان با توجه به نقش میانجی گری رضایت مشتریان و تبلیغات شفاهی الکترونیکی، مریم دهکانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی ادارک شده و ارزش ویژه برند، یوسف رحمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/04
 • تاثیر فاصله روانی بر مغیرهای قابل کنترل بازایابی در بازارهای بین الملل، حسین احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/09/23
 • نقش قابلیت نوآوری در گرایش بازار و گرایش استراتژیک با عملکرد صادرات مورد مطالعه صنعت لبنیات، نیلوفر پالهنگ، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/22
 • رابطه بین وفاداری به برند و ارتباط دهان به دهان آنلاین باتجارت اجتماعی با توجه به نقش میانجی گری کیفیت ارتباط در شبکه اجتماعی اینستاگرام مورد مطالعه صنعت پوشاک، مریم جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/19
 • اثرات تجارت اجتماعی موبایلی بر تبلیغات توصیه ای الکترونیکی مشتریان از طریق وفاداری به برند مطالعه موردی اینستاگرام، مهرناز کرملو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/20
 • تاثیر فعالیتهای خلق ارزش درجوامع برند برخرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند دررسانه های اجتماعی، مهسا نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/24
 • تاثیر شخصیت خرده فروش بروفاداری مشتری به خرده فروش با توجه به برداشت مشتری از خرده فروش، فرزاد مسعودی ملکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/24
 • تحلیل آمادگی صادراتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه، پریسا تاک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • تاثیرادراک قیمت منصفانه برتمایلات رفتاری مشتریان مطالعه موردی پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد، زهرا قدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • بررسی تاثیر بسته بندی فریبکارانه برنیات رفتاری مصرف کننده از طریق تجربه ناسازگاری شناختی، لیلا مقیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • تاثیر استراتژی های بازاریابی برنتایج عملکردی شرکت در دوران رکود از دیدگاه مدیران شرکتهای تولید کننده مواد غذایی شهر اصفهان، بهناز صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • عوامل موثر بر ارزش طول عمر مشتریان در بانک توسعه تعاون، امیر قبله ای، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/12
 • عوامل موثر بر روی عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسطSME، افشین یعقوبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/26
 • شناسایی وطبقه بندی مولفه های کیفیت خدمات دربانکداری الکترونیکی وتاثیرآن بر رضایت، بهنام اسپرغم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/27
 • شناسایی عوامل حیاتی موفقیت استارآپ ها، شکوفه علی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • تاثیر پشتیبانی امتیاز دهنده بر تصویر برند ادراک شده امتیاز گیرنده با نقش میانجی تعهد برند رفتار شهروندی برند و تجربه روانی برند، نسترن علی یزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • شناسایی عوامل حیاتی موفقیت استارتاپ ها (مستقر در پارک علم وفناوری تهران)، شکوفه علی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • تاثیر شواهد فیزیکی گیرای و رفتار کارکنان بر ایجاد ارزش در بازاریابی خرده فروشی، الناز آصفی راد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/07
 • تاثیر احساسات تماشاگر فیلم بر تبلیغات توصیه ای با نقش میانجی گری رضایت و اعتماد، فرزانه هدیه لو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • تاثیر تجربه مشتری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای مشتری در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش، محیا شکوهی افتخاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • تاثیر گرایش به بازار صادارتی برعملکرد صادرات با نقش میانجی گری اثربخشی بازاریابی قابلیتهای بازاریابی و جنبه رفتاری، ایمان رضایی ایرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر عملکرد صادراتی در بازارهای خارجی، امیر ارسلان مجیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • تاثیرادارک مسافران از کیفیت خدمات قبل و حین سفر با قطار برنیات رفتاری آنها، نیلوفر امامقلی کرامتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • تاثیر نگرش نسبت به خرید آنلاین برقصد خرید آنلاین با توجه به اثر تعدیلی سبک زندگی الکترونیکی مصرف کننده، معین خداوردی هفشجانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/07/22
 • عوامل انگیزشی مراجعه به محتوای بازاریابی توصیه ای الکترونیکی و رابطه آن با پذیرش اطلاعات، مهدی کاظمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/16
 • تاثیر سبک زندگی الکترونیکی بازیکنان بازی های الکترونیکی بر توصیه های شفاهی الکترونیک با نقش میانجی گری رضایت و اعتماد مشتریان، نسترن نادعی پورملکشاه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/29
 • خوشه بندی مشتریان بر اساس واکنش آنها به بازاریابی شبکه های اجتماعی، مائده سرابی داریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • بخش بندی مشتریان بر اساس تغییر رفتار خریدهای آنلاین، مهرناز فیروزمند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/27
 • اولویت بندی عوامل مؤثر بر تجربه گردشگران فرهنگی خارجی بازدید کننده از شهر تهران، سید محمد رضا حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/28
 • ویژگیهای نظرات آنلاین و ارتباط آن با قصد خرید مشتری، مریم نوری دیدار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • تاثیر هوش عاطفی مدیران بر عملکرد صادراتی با توجه به قابلیت های کسب و کار، هما کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/26
 • تاثیر نگرش مشتریان برقصد خرید آنها با توجه به متغیر تعدیلگر جنسیت و نقش میانجی مفید پنداشتن توصیه های الکترونیکی و پذیرش آنها، زهرا خلوتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/24
 • عوامل موثر بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با توجه به نقش میانجی حفظ حریم خصوصی، پریسا مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • خوشه بندی مشتریان بر اساس سبک تصمیم گیری خرید مصرف کننده با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار تهران)، ملیکا خاکبازان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر گرایش به بازار صادراتی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی گری اثربخشی بازاریابی و قابلیت های بازاریابی و جنبه رفتاری، ایمان رضایی ایرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • الگوی مدیریت جوامع مجازی برند در شبکه های اجتماعی، محمدمهدی پورسعید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/25
 • الگوی تناسب مدل کسب و کار با استراتژی های ترفیع محصولات دارویی موفق، علی عسگر حلوایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/08/02
سمت‌های اجرایی
 • مشاور بازاریابی و فروش شرکت مهندسی بازرگانی خودرو(ستکو)، 1384/03/01، 1385/06/01، ایران، تهران
 • مشاور مدیر عامل در بازاریابی و فروش شرکت چرم و مشمع آذرآبادگان، 1385/01/01، 1385/12/29، ایران، تهران
 • مدیر عامل(شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد از ابتدای تأسیس)، 1385/06/01، 1387/10/01، ایران، تهران
 • مدیر عامل(شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا)، 1387/01/01، 1389/01/01، ایران، تهران
 • عضو و رئیس هیات مدیره(شرکت مهندسی تاسیساتی تامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی)، 1388/09/01، 1390/11/01، ایران، تهران
 • مشاور مدیرعامل (شرکت سایپا پرس)، 1388/10/01، 1389/06/01، ایران، تهران
 • مشاور مدیر عامل در سرمایه گذاری و برنامه ریزی استراتژیک در توسعه فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه، 1389/01/01، ایران، تهران
 • مشاور مدیر عامل در برنامه ریزی و توسعه فروش شرکت وشنا تجارت ایرانیان، 1389/01/01، ایران، تهران
 • مشاور مدیر عامل در تدوین برنامه استراتژیک و تحقیقات(شرکت نفت سپاهان)، 1389/06/01، 1391/12/30، ایران، تهران
 • مشاور در طراحی برنامه بازاریابی(شرکت لاستیک خوزستان)، 1390/09/01، 1391/06/01، ایران، تهران
 • مشاور در طراحی برنامه بازاریابی(شرکت ایران تایر)، 1390/09/01، 1391/06/01، ایران، تهران
 • مشاور مدیر عامل در بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک ( شرکت ژینو کارا آوه )، 1391/01/01، ایران، تهران
 • کارشناس برنامه های اقتصادی رادیو اقتصاد، 1391/01/01، 1394/06/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان آزمون دکتری، 1393/03/29، ایران، تهران
 • کمیته مصاحبه کننده پذیرفته شدگان ازمون دکتری، 1393/04/05، ایران، تهران
 • کمیته مصاحبه کننده پذیرفته شدگان ازمون دکتری، 1393/05/05، ایران، تهران
 • مشاور شرکت لیزینگ شهر وابسته به بانک شهر در تدوین استراتژی، 1393/11/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان ازمون نیمه متمرکز دکتری94، 1394/02/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان ازمون دکتری، 1394/10/21، ایران، تهران