professor_pic
محمدرضا کریمی علویجه
محمدرضا کریمی علویجه ، استادیار رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد