professor_pic
محمدعلی نعمتی
محمدعلی نعمتی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Teaching Courses
 • کار عملی مدیریت در آموزشگاه، کارشناسی
 • مدیریت عمومی ، کارشناسی
 • اصول مدیریت آموزشی، کارشناسی
 • روابط انسانی در سازمان های آموزش، کارشناسی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش ، کارشناسی
 • اصول مدیریت آموزشی، کارشناسی
 • سازمان‌ و‌ قوانین‌ آموزش‌ و‌ پرورش، کارشناسی
 • جا‌معه‌ شنا‌سی‌ آ‌موزش‌ و‌ پرورش، کارشناسی
 • جامعه‌ شناسی ‌آموزش‌ و‌ پرورش، کارشناسی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش ، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ آموزش‌ ضمن ‌خدمت، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی آموزشی ضمن خدمت، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی آموزشی ضمن خدمت، کارشناسی
 • متون‌ زبان‌ خارجه ‌در‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی
 • متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی ، کارشناسی
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • متون زبان خارجه -در برنامه ریزی آموزشی درسی، کارشناسی
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی، دکتری
 • متون زبان خارجه -در برنامه ریزی آموزشی درسی، کارشناسی
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی، دکتری
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی، دکتری
 • مدیریت‌دانشگاههاومؤسسات‌آموزش عالی، دکتری
 • متون زبان خارجه -در برنامه ریزی آموزشی درسی، کارشناسی
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی ، کارشناسی
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • مبانی ‌اقتصادی ‌آموزش ‌و ‌پرورش در برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
 • مدیریت‌دانشگاههاومؤسسات‌آموزش عالی، دکتری
 • اقتصاد آموزش‌ و پرورش، کارشناسی
 • متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی ، کارشناسی
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • متون‌ زبان‌ خارجه ‌در‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی
 • مبانی ‌اقتصادی ‌آموزش ‌و ‌پرورش در برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون زبان خارجه -در برنامه ریزی آموزشی درسی، کارشناسی
 • متون زبان خارجه -در برنامه ریزی آموزشی درسی، کارشناسی
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • متون زبان خارجه -در برنامه ریزی آموزشی درسی، کارشناسی
 • متون زبان خارجه -در برنامه ریزی آموزشی درسی، کارشناسی
 • نظام‌ های آموزش ‌عالی‌ در جهان، دکتری
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • مدیریت‌دانشگاههاومؤسسات‌آموزش عالی، دکتری
 • بهسازی هیأت علمی و کارکنان، دکتری
 • بهسازی هیأت علمی و کارکنان، دکتری
 • نظام‌آموزش‌عالی‌درجهان، دکتری
 • متون‌ زبان‌ خارجه ‌در برنامه ‌ریزی‌ آموزشی‌ و‌ درسی، کارشناسی
 • برنامه‌ ریزی‌ آموزش‌ ضمن ‌خدمت، کارشناسی
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه ای، دکتری
 • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، کارشناسی
 • روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه ای، دکتری
 • مدیریت ‌دانشگاه ها و مؤسسات ‌آموزش عالی، دکتری
 • تئوری های‌سازمانی‌مدیریت‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدیریت‌دانشگاههاومؤسسات‌آموزش عالی، دکتری
 • متون‌ زبان‌ خارجه ‌در‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی