professor_pic
محمدعلی نعمتی
محمدعلی نعمتی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد