professor_pic
مرتضی طاهری
مرتضی طاهری ، دانشیار رشته مدیریت آموزشی است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: ارزیابی و توسعه حرفه‌ای، یادگیری غیر رسمی، تئوری سازمان، روشهای پژوهش کمی و کیفی
Teaching Courses
 • پروژه‌ تحقیقاتی ‌- سمینار، کارشناسی
 • کار‌ عملی‌ مدیریت‌ در‌ آموزشگاه، کارشناسی
 • روابط ‌انسانی‌ در ‌سازمان ها‌ی‌ آموزشی، کارشناسی
 • مقد‌مات‌ مد‌یریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آ‌مو‌زشی، کارشناسی
 • پروژه‌ تحقیقاتی ‌- سمینار، کارشناسی
 • کار‌ عملی‌ مدیریت‌ در ‌سازمان ها، کارشناسی
 • متون‌ زبان‌ خارجه ‌در‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی
 • کار‌ عملی‌ مدیریت‌ در‌ آموزشگاه، کارشناسی
 • روش‌ تحقیق‌ در ‌روان ‌شناسی، کارشناسی
 • نظارت‌و‌راهنمایی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول ‌و‌ روش ‌های ‌ارزشیابی ‌آموزشی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظارت‌و‌راهنمایی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظارت‌و‌راهنمایی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار در برنامه درسی، دکتری
 • سمینار در برنامه درسی، دکتری
 • نظارت‌و‌راهنمایی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پروژه‌ تحقیقاتی ‌- سمینار، کارشناسی
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه ای، دکتری
 • روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه ای، دکتری
 • روش های تحقیق پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌پژوهش‌درمدیریت، دکتری
 • نظارت‌و‌راهنمایی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری
 • روشهای‌پژوهش‌درمدیریت، دکتری
 • نظارت‌و‌راهنمایی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌پژوهش‌درمدیریت، دکتری
 • تحلیل‌ تئوری های ‌سازمان ‌و مدیریت ‌در آموزش ‌عالی، دکتری