professor_pic
مرتضی طاهری
مرتضی طاهری ، دانشیار رشته مدیریت آموزشی است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: ارزیابی و توسعه حرفه‌ای، یادگیری غیر رسمی، تئوری سازمان، روشهای پژوهش کمی و کیفی
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • ارزیابی و توسعه حرفه‌ای، یادگیری غیر رسمی، تئوری سازمان، روشهای پژوهش کمی و کیفی