professor_pic
مرتضی طاهری
مرتضی طاهری ، دانشیار رشته مدیریت آموزشی است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: ارزیابی و توسعه حرفه‌ای، یادگیری غیر رسمی، تئوری سازمان، روشهای پژوهش کمی و کیفی