professor_pic
سیدنورالدین رضوی زاده
سیدنورالدین رضوی زاده ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • رضوی زاده سیدنورالدین. (1385). تفاوت نسلی در روستاهای ایران. فصلنامه روستا و توسعه، 1، 1
 • رضوی زاده سیدنورالدین. (1385). تاثیر رسانه ها بر تغییر سبک زندگی روستایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 1، 31
 • رضوی زاده سیدنورالدین. (1386). نگرش روستائیان به زندگی شهری و روستایی. فصلنامه روستا و توسعه، 10، 23
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • گزیده اطلاع رسانی دهکده از نگاه مدیران جهاد کشاورزی، کاربردی، 1395/03/16
 • تحلیلی بر حفظ کاربری اراضی، کاربردی، 1396/01/10
 • اهداق کمی پروژه ها در بخش کشاورزی در سال1396، کاربردی، 1396/01/10
 • نقش نظام های بهره برداری، کاربردی، 1396/01/10
 • بررسی تاثیر مصرف رسانه ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، کاربردی، 1396/01/10
 • فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، کاربردی، 1396/01/10
 • نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه کشاورزی، کاربردی، 1396/01/10
 • تجارب کشورها در استفاده از رسانه های نوین، کاربردی، 1396/01/10
 • اثرات طرح های هادی روستایی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کاربردی، 1396/01/17
کارشناسی ارشد
 • بررسی عوامل موثر بر انگیزش روستاییان برای اشتغال در خدمات نوین کشاورزی، راضیه نورمحمدی نجف آبادی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/26
 • بازنمایی اخبار مجلس شورای اسلامی در مطبوعات ؛ بررسی موردی روزنامه ها ی وطن امروز، آفتاب و ایران، حسن نقابی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/07/25
 • مصرف رسانه های نوین و پیامدهای آن بر تحصیلات دانش آموزان، گلاویژه عبدالمالکی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/14
 • عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به فضای مجازی: مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، پروانه عبدالمالکی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/03/09
 • مطبوعات و توسعه: بازتاب مطالب توسعه در روزنامه های سراسری افغانستان، محمدعلی جاوید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/03/13
 • مطبوعات و توسعه: بازتاب مطالب توسعه در روزنامه های سراسری افغانستان، محمد علی جاوید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/03/13
 • مطالعه کسب و کارهای اینرنتی از نگاه صاحب نظران، محسن آبیار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/26
 • طراحی مدل آگاهی بخش ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکیدبر ارتباطات نوین، داود فرید پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/07/22
 • تحلیل محتوای مقایسه ای مطالب روزنامه کیهان، نیوشا جمشیدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/12
 • ساختار محتوای آگهی های بازرگانی افغانستان با تاکید بر نحوه حضور زنان، محمد هاشم مهرزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/14
 • بازنمایی زنان در تبلیغات بازرگانی فضای مجازی، کیمیا شالباف شیروانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/27
 • تحلیل محتوای عکس های منتخب جایزه جهانی عکس ورد پرس فوتو در ده سال اخیر، عرفانه صاحب جمعیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/27
 • پوشش اخبار سوخت و انرژی در شانا و بازتاب آن در مطبوعات، سکینه امین زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و انتقال دانش و مهارت به کشاورزان، 1395/07/12
 • روش شناسی ارزشیابی مشارکتی در پژوهش های ارتباطی، 1396/09/28