professor_pic
علی تقی زاده
علی تقی زاده ، استادیار رشته حقوق است. ایشان در گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
کارشناسی ارشد
  • تأثیر اراده در لزوم و جواز عقود، رضا اسکندری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/12
  • تاثیر اراده در لزوم و جواز عقد، رضا اسکندری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/13
  • حقوق و تکالف غیرمالی زوجین در قبال یکدیگر و بازنگری آن، عباس حاتمی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
  • اعمال قاعده فروش با توجه به آزمایشات پزشکی روز، مینا سالمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/05
  • مسئولیت مدنی تولد نوزاد معلول جسمی یا روحی در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا، مریم رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
  • رویکردی انتقادی به مبانی و آثار معاملات فضولی، انسیه اسمعیل خانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
  • نقش اراده در اسقاط حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین، حمیدرضا بیات، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29