professor_pic
علی تقی زاده
علی تقی زاده ، استادیار رشته حقوق است. ایشان در گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
Teaching Courses
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • متون حقوقی، دکتری
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • مقدمه‌علم‌حقوق، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • مقدمه‌علم‌حقوق، کارشناسی
 • مقدمه‌علم‌حقوق، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمه‌علم‌حقوق، کارشناسی
 • مقدمه‌علم‌حقوق، کارشناسی
 • مقدمه‌علم‌حقوق، کارشناسی
 • سمینار (تحقیق و تتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمه‌علم‌حقوق، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ مدنی‌ (3‌)‌ کلیات‌ قرارداد ها، کارشناسی
 • کار‌تحقیقی‌(1)، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(5)‌خانواده، کارشناسی
 • حقوق مدنی (5) حقوق خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق مدنی (5) حقوق خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق مدنی (5) حقوق خانواده، کارشناسی
 • حقوق مدنی (5) حقوق خانواده، کارشناسی
 • حقوق‌ مدنی‌ (8) ‌شفعه‌ و‌ وصیت‌ و‌ارث، کارشناسی
 • حقوق مدنی (8)شفعه،ارث و وصیت، کارشناسی
 • حقوق مدنی (5) حقوق خانواده، کارشناسی
 • حقوق مدنی (8)شفعه،ارث و وصیت، کارشناسی
 • حقوق‌مدنی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc