professor_pic
نرجس خواتون اویسی
نرجس خواتون اویسی ، مربی رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • لوح تقدیر، 1373/01/12، اویسی نرجس خواتون
  • لوح تقدیر، 1378/11/20، اویسی نرجس خواتون
  • لوح تقدیر، 1382/02/20، اویسی نرجس خواتون