professor_pic
نرجس خواتون اویسی
نرجس خواتون اویسی ، مربی رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • اویسی نرجس خواتون، آشنایی با عکاسی دیجیتال، 1385/09/26
  • اویسی نرجس خواتون، آشنایی با فیلم نامه نویسی، 1385/09/26
  • اویسی نرجس خواتون، اصول کادربندی در عکاسی