professor_pic
سیدرضا سلامی
سیدرضا سلامی ، استادیار رشته مدیریت صنایع‌ـ انتقال تکنولوژی است. ایشان در گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • سلامی سیدرضا. (1382). راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور. مدیریت صنعتی، 3
 • Salami Seyyed Reza. (2003). Managing technology transfer for industrial development the experience of iran. Journal of Industrial Management, 1
 • Pasandideh Ashraf Sadat, Salami Seyyed Reza, Bamdad Soufi Jahanyar, Amiri Maghsoud. (2013). Designing a Model for Dynamic Capabilities Evaluation in Equipment Manufacturing Enterprises of Iran Power Industry. 1, 1
 • Delavar Ali, Salami Seyyed Reza. (2012). THE PROCESS OF COMMERCIALIZATION OF THE PRODUCTS WITH ADVANCED TECHNOLOGY_ A CASE STUDY OF CIVIL AIRPLANES. Improve management, 6, 15
 • خیاطیان محمدصادق، سلامی سیدرضا. (1391). تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشى خصوصى در ایران. بهبود مدیریت، 4، 18
 • شجاعی محمدحسین، سلامی سیدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار. (1395). مدیریت فناوری: شکل گیری و تطور یک حوزۀ دانشی. مدیریت توسعه فناوری، 5، 1
 • شجاعی محمدحسین، سلامی سیدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، بامدادصوفی جهانیار. (1395). شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه حوزه ی دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران. مدیریت نوآوری، 5، 3
 • سلامی سیدرضا، رمضانی هادی، جمالی احمد. (1390). انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در صنایع پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران. سال نهم، 23
 • سلامی سیدرضا، شفیعی مهرداد. (1396). شناسایی وارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان. سال هشتم، 29
 • سلامی سیدرضا، صادقی مهدی. (1388). طراحی فرآیند برای بین المللی سازی صنعت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد انتقال فناوری؛ مطالعه موردی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. اقتصاد و تجارت نوین، سال چهارم، 15-16
 • سلامی سیدرضا، طباطبائیان سید حبیب اله، شجاعی سید محمد حسین. (1395). مدیریت فناوری: شکل گیری و تطور یک حوزه دانشی. سال پنجم، 1
 • سلامی سیدرضا، خطیبی عقدا عبدالنبی. (1394). بررسی چالش های تجاری سازی علم و فناوری در کشور. سال پنجم، 2
 • سلامی سیدرضا، قاسمی نژاد یاسر. (1391). اولویت بندی شاخص های همکاری های نوآورانه ی تکنولوژیک در شرکت ملی پتروشیمی ایران. سال هفتم، 22
 • سلامی سیدرضا، توکلی زهرا، مدنی سید حسام الدین. (1395). ارزیابی توانمندی های نوآوری فناورانه شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دو ماهنامه مدیریت، سال 27، 187
 • Salami Seyyed Reza, Alizadeh Parisa. (2015). Assessment of knowledge economy: a comparative study between Iran & Turkey and lessons for policy-making. Journal of Science and Technology Policy in China, 6, 1
 • سلامی سیدرضا، میرزایی حسین، صفردوست عاطفه. (1396). حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری. فصلنامه رشد فناوری، سال 13، 51
 • Salami Seyyed Reza, Soltanzadeh Javad. (---). Role of public R&D funding in fuel cell: analysis on Iranian universities. 1741-508X, in press
 • سلامی سیدرضا، صفدری رنجبر مصطفی، توکلی غلامرضا. (1394). همکاری های علمی و فن آورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاه ها: رویکرد تحلیل علی لایه ای. بهبود مدیریت، سال نهم، 4
 • سلامی سیدرضا، صفدری رنجبر مصطفی، توکلی غلامرضا. (1395). همکاریهای علمی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت(روند تاریخی، اهداف، چالشها و سازوکارها). دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، بهار و تابستان 1395، 27
 • سلامی سیدرضا، شاه میری فرهاد. (1390). عوامل موثر بر انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی صنعت پلاستیک. فصلنامه رشد فناوری، سال 7، 27
 • سلامی سیدرضا، حاجی زاده پیمان. (1389). انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین: مطالعه موردی گروه بهمن موتور. راهبرد توسعه، اسفند 1389، 24
 • سلامی سیدرضا، محمدی مهدی. (1391). فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری). بهبود مدیریت، سال ششم، 15
 • Salami Seyyed Reza, Soltanzadeh Javad. (2012). Comparative Analysis for Science,Technology and Innovation Policy; Lessons Learned from Some Selected Countries (Brazil, India, China, South Korea and South Africa) for Other LdCs Like Iran. Journal of Technology Management & Innovation, 7, 1
 • سلامی سیدرضا، زاهدی مهدی، فرقانی علی. (1394). ارائه چارچوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی. سیاست‌ علم و فناوری، سال اول، 4
 • سلامی سیدرضا، محمدی مهدی. (1387). ارائه الگویی مفهومی برای سنجش نوآوری ملی در کشورهای در حال توسعه. مدیریت توسعه فناوری، سال اول، 1
 • سلامی سیدرضا، خیاطیان صادق. (1391). تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت موسسات پژوهشی خصوصی در ایران. بهبود مدیریت، سال ششم، 4
 • سلامی سیدرضا، حکیمی هدش فاطمه. (1384). نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات: مروری بر تجربه چند کشور موفق. بررسی های بازرگانی، آذر و دی 1384، 15-16
 • سلامی سیدرضا، گودرزی مهدی. (1382). راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور. مدیریت صنعتی، زمستان 1382، 3
 • سلامی سیدرضا، خانی مرتضی، صفاری علی. (1391). ررسی تاثیر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات ناجا. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، بهار 1391، 19
 • سلامی سیدرضا، فلاح الهام. (1395). ب بررسی تطبیقی دانش بنیانی اقتصاد ایران با کشورهای منتخب آسیایی و ارائه نقشه راه برای بهبود وضعیت ایران. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 4، 13
 • سلامی سیدرضا، شفیعی مهرداد. (1393). تاثیر سطح و نوع ارتباط با دانشگاه بر عملکرد نوآورانه شرکت های مستقر در پارک علم وفناوری فارس. مدیریت توسعه فناوری، سال دوم، 2
 • سلامی سیدرضا، تقوی فرد محمد تقی، سلطان زاده جواد. (1396). شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری علم و فناوری (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4، 13
 • Salami Seyyed Reza, Saffari Ali. (2015). Institutional factors in regional innovation systems in industrial clusters. Using Exploratory factor analysis Technique Case study: Tile and Ceramic Industry. World Applied Programming, Vol.5, No:2
 • سلامی سیدرضا، حنفی زاده پیام، روحانی طباطبایی مینا. (1385). عیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری میان بنگاه ها : مطالعه موردی در بنگاه های فناوری اطلاعات ایران. دانش مدیریت، سال19، 74
 • صحت سعید، تقوی فرد محمد تقی، سلامی سیدرضا، افشاریان مجتبی. (1398). الگویی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکتهای دانش بنیان. مطالعات مدیریت راهبردی، 10، 37
 • Sehat Saeed, Salami Seyyed Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Afsharian Mojtaba. (2020). A Talent Management Model in Active Knowledge- Based Companies in Agricultural Domain of Guilan Province (Case Study: Rasht City). International Journal of Agricultural Management and Development, 10, 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Taghva Mohammad Reza, Majid far Farzan, Salami Seyyed Reza. (2014). A Conceptual Model for University-Industry Knowledge Transfer through Technology Intelligence Cycles and Social Networks: Multiple case study of Technology Transfer Projects. Asian Journal of Research in Marketing, 4, 9
 • Salami Seyyed Reza, Bamdad Soufi Jahanyar. (---). Designing a Model for Dynamic Capabilities Evaluation in Equipment Manufacturing Enterprises of Iran Power Industry. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
 • Salami Seyyed Reza, Tahmores Nejad Leyla, Shafia Mohammad Ali. (2011). Identifying impact factors in technology transfer with the aim of technology localization. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, 77
 • Salami Seyyed Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Majidifar Mohammad Masoud. (2015). Identifying the Factors of Technology Capability Assessment- Case Study Pressing Parts Manufacturing Department of Iran Khodro. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 3, 3
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • سلامی سیدرضا، اولین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، مقاله کامل، نقش راهبردهای توسعه تکنولوژیکی و نوآوری در صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه مانند ایران، 1382/03/19، 1382/03/21
 • سلامی سیدرضا، نهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مقاله کامل، بررسی موانع توسعه صادرات صنعتی و ارزیابی عملکرد راهبرد توسعه صادرات در برنامه های توسعه کشور، 1383/07/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Salami Seyyed Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, 5 international & 9 national conference on management of technology, article abstraction, complete article, Identifyiong the factors of technological capability assessment case study pressing parts manufacturing department of Iran Khodro, 2015/12/16, 2015/12/17
 • سلامی سیدرضا، کنفرانس بین المللی تکنولوژی و تجارت بین الملل، مقاله کامل، Iran's experience of inventive and ennovative activities: some inplications for ....، 1382/04/16، 1382/04/24
 • پسندیده اشرف السادات، سلامی سیدرضا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، مدلی برای ارزیابی توانمندیهای پویا در بنگاههای سازنده تجهیزات صنعت برق کشور و تاثیر استراتژی نوآوری محصول برآن، 1392/12/12، 1392/12/12
 • پسندیده اشرف، سلامی سیدرضا، بامدادصوفی جهانیار، پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، article abstraction، بررسی وضعیت توانمندیهای پویا در بنگاههای سازنده تجهیزات صنعت برق کشور و تاثیر ویژگیهای سازمانی) حوزه فعالیت، سن، اندازه و سطح تکنولوژی ( بر این توانمندیها، 1394/09/25، 1394/09/26
ترجمه
 • سلامی سیدرضا، شاه میری فرهاد. (1393). مدیریت نوآوری و تکنولوژی. ایران-تهران، None
سایر
 • سلامی سیدرضا. (1395). اقتصاد دانش بنیان بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی. تهران، نشر چشمه
 • Salami Seyyed Reza, Reavill Lawrence. (1998). Organizational Strategy and Technological Adaptation to Global Change. Britain-London
کارشناسی ارشد
 • حمایت مالکیت فکری یا توسعه فناوری جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/02/09
 • عوامل موثر بر انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/04/03
 • ارزیابی توانمندی تکنولوژیک تولید در شرکت ایران خودرو، 1383/02/22
 • وضعیت تجاری سازی تکنولوژی در ایران و ایجاد الگو و سیستمی مناسب با توجه به کشورهای منتخب، 1383/03/05
 • شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر اثربخشی فعالیت های تحقیق و توسعه مطالعه موردی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، 1383/03/05
 • شناسایی و انتخاب روشهای مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت برق - مطالعه موردی تکنولوژی پستهای‭GIS‬‬‬‬‬‬‬، حوریه شاطر آبشوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/07/20
 • چهارچوبی جهت انتخاب استراتژی مناسب برای همکاری یک شرکت با شرکتهای دیگر در شرکتهای فعال در زمینه IT در ایران، مینا روحانی طباطبائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/30
 • عوامل موثر بر ارتقا فرایند نوآوری فناورانه در شرکت بهمن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن، محمدمهدی منوچهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/07/16
 • اولویت بندی عوامل موثر در تجاری سازی دستاوردهای...، شادی محمدی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • الویت بندی عوامل موثر در تجاری سازی دستاورد های پژوهشی دانشکده های داروسازی، شادی محمد زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه نوآوری، محمد طاهری نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز رشد فناوری با رویکرد توانمندی های نوآوری در مراکز رشد واحدهای فناوری شهر تهران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • عوامل موثر بر تسهیم دانش در پژوهشکده علوم و فنون، مجتبی بوجار پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اولویت بندی عوامل موثر در پذیرش تکنولوژی در صنعت کشاورزی (مورد مطالعه: مرکبات استان مازندارن)، احسان میرانی اناری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • اولویت بندی عوامل موثر بر تعامل دانشگاه و صنعت با تاکید بر نظام نوآوری منطقه ای RIS (استان قم)، حسین شفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • عوامل موثر بر تعاملات شبکه ای مراکز رشد فناوری مورد مطالعه: مرکز رشد فناوری دانشگاه قم، محسن یغمایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • سنجش سطح حوزه های دانشی در فرایند مدیریت دانش(مورد مطالعه: گروه کارخانجات فنی و مهندسی الکتریک)، مهدی اجتهادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • سنجش سطح حوزه های دانشی در فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: گروه کارخانجات فنی و مهندسی الکتریک)، مهدی اجتهادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • شناسایی عوامل بازدارنده در بکار گیری فناوری های نوین سازه صنعت ساختمان مورد مطالعه مسکن مهر منطقه پاکدشت، محمد رضا بهاری نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی اثرات سرریز فناوری بر توسعه و گسترش مناطق آزاد، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • تاثیر سرمایه اجتماعی و شناخت اجتماعی کارکنان....، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • ارزیابی قابلیتهای فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت های هواپیمایی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • تاثیر عوامل کلیدی در موفقیت انتقال فناوری، زهره اسماعیل زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/20
 • تاثیر عوامل کلیدی در موفقیت انتقال فناوری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/30
 • شناسایی شاخص های ارزیابی قابلیت های فناورانه تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو، محمد مسعود مجید فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/09
 • روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران، هانیه مرادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع غذایی کشور (در سطح بنگاه)، ناصر رسول نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • عوامل موثر در انتقال دانش بین مراکز تحقیقاتی و صنعت، حمید رضا سیدآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/09
 • تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فناورانه بر عملکرد توسعه محصول، مریم تاج الدین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • چارچوبی برای انتخاب روش‌های آینده نگاری (مورد مطالعه: حوزه نانو پزشکی)، ابوالفضل انصاری نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/21
 • اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقای نوآوری . . .، زهرا حسنی ایلزلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
PhD
 • تحلیل گفتمان های توسعه ی حوزه ی دانشی مدیریت فناوری در ایران، سید محمد حسین شجاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
سمت‌های اجرایی
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و حسابداری، 1383/01/01، ایران، تهران