professor_pic
محمدجواد غلامرضا کاشی
محمدجواد غلامرضا کاشی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد