professor_pic
فریبرز درتاج
فریبرز درتاج ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • درتاج فریبرز، ربیعی پورسلیمی میثم. (1393). تاثیر استفاده از استعاره در متن بر درک مطلب و یادآوری اطلاعات در دانش آموزان سال سوم دبیرستان. تازه های علوم شناختی، 4، 64
 • درتاج فریبرز، موسوی سید حمید، رضایی پروین. (1392). بررسی میزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله پزشکی هرمزگان، 17، 4
 • تخعی مریم، درتاج فریبرز. (1385). میزان ثبات مدیریت مدارس. روانشناسی و علوم تربیتی، 2، 4
 • محمد کوچکی عاشور، کرد نوفابی رسول، درتاج فریبرز، اصغر بیانی علی. (1385). بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی، آموزش مهارتهای ابراز وجود و. آموزش مهارتهای اجتماعی در بهبود دانش آموزان دوره متوسطه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی. روانشناسی و علوم تربیتی، 2، 4
 • کلانتر قریشی منیر، رضایی کارگر فلور، درتاج فریبرز، شاه نظری مهدی. (1391). تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2، 1
 • Dortaj Fariborz, shakiba mansor, shakiba javad. (2011). the effect of cognitive-behavioral group therapy on social coping of crack abuers. Zahedan Journal of research in medical sciences, 1, 12
 • درتاج فریبرز. (1391). بررسی اثربخشی مقابله درمانگری بر استرس شغلی و رضایت شغلی آتش¬نشان. انتظام اجتماعی، 1، 3
 • لطفی ناهید، درتاج فریبرز. (1390). میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدائی. مطالعات برنامه درسی، 6، 23
 • فیروزی ستاره، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز. (1390). مقایسۀ کارکردهای اجرایی بر پایۀ اضطراب امتحان در دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی. 12، 4
 • معینی کیا مهدی، فرج اللهی مهران، درتاج فریبرز، سرمدی محمد رضا. (1390). مدلسازی تاثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 12
 • قدیری پروین، اسدزاده حسن، درتاج فریبرز. (1389). بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه. روانشناسی تربیتی، 1، 19
 • سیدی بتول، درتاج فریبرز، جلایی سید عبدالمجید. (1390). بررسی پیام ها و مفاهیم اقتصادی در کتاب های درسی دوره ابتدایی. پژوهش های اقتصادی ایران، 1، 49
 • kalantary khandan mim, gjhg gjh, Dortaj Fariborz. (2012). personality characteric..... 1, 16
 • کرد نوقابی رسول، درتاج فریبرز. (1386). هنجاریابی روایی و پایایی آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بین دانش آموزان پایه های اول ودوم ابتدایی شهر تهران. روانشناسی کاربردی، 1، 3
 • کلانتر قریشی منیر، عین الله زادگان رقیه، درتاج فریبرز. (1390). رابطه صفات شخصیتی و خلاقیت در نوجوانان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1، 3
 • درتاج فریبرز. (1388). بررسی همگیر شناسی سوء مصرف و وابستگی به مواد در مجروحان جنگی و همبسته های آن ها. طب جانباز، 1، 3
 • ظفری پور عادل، درتاج فریبرز. (1384). ارزشیابی مهارت نوشتن دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس یاسوج در سال تحصیلی 83-82. روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 4
 • درتاج فریبرز. (1386). بررسی نقش عوامل درون سازمانی و درون فردی بر وضعیت سلامت روانی مدیران وکارکنتن بنیاد شهید و امور ایثارگران. روانشناسی و علوم تربیتی، 3، 10
 • ابوالقاسمی عباس، کیامرثی اذر، اریا پوران سعید، درتاج فریبرز. (1385). بررسی ارتباط ابهام نقش ، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 2، 12
 • مصطفی نژاد پرستو، درتاج فریبرز. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روان دانشجویان سال اول علوم پزشکی دانشگاه کرمان. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 4
 • یزدان فر محسن، درتاج فریبرز. (1386). بررسی مهارت های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه کرمان. روانشناسی و علوم تربیتی، 2، 4
 • درتاج فریبرز، علیزاده اعظم، علوی سید حمید رضا. (1389). شناسایی و طبقه بندی آموزه ها و مفاهیم اخلاقی کتاب های درسی پایه اول دوره راهنمایی. اخلاق در علوم و فناوری، 1، 1
 • محمد رضایی علی، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1389). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ ). اندازه گیری تربیتی، 1، 1
 • مصطفی نژاد پرستو، درتاج فریبرز. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های بر سلامت روان دانشجویان سال اول علوم بهزیستی دانشگاه کرمان. 1، 4
 • درتاج فریبرز، شکیبا منصور، شکیبا جواد. (1390). تاثیر گروه درمانی شناختی،رفتاری بر سازگاری اجتماعی افراد وابسته به سوء مصرف کراک در شهرستان زاهدان. Zahedan Journal of research in medical sciences، 1، 1
 • درتاج فریبرز، عاصمی سهیلا. (1391). بررسی میزان تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی ـ حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پایه دوم. روانشناسی مدرسه، 1، 4
 • بگیان کوله مرز محمدجواد، درتاج فریبرز، محمد امینی مهدی. (1391). مقایسه ناگویی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش‏آموزان با و بدن ناتوانی یادگیری. ناتوانی های یادگیری، 2، 2
 • درتاج فریبرز، موسوی سید حمید، رضایی پروین. (1392). بررسی میزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. مجله پزشکی هرمزگان، 17، 4
 • kord kooqhabi rasul, ashkan MARYAM, Dortaj Fariborz, mahmodian hasan. (2010). Construction and Normalization of Visual Perception Test for the preschool and Elementary School Stusents inTehran City. IPA international journal of psychology, 4, 2
 • سرداری پور مهران، درتاج فریبرز، پایندان حسین. (1389). تاثیر آموزش جرئت ورزی بر میزان قاطعیت. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 10
 • جعفری نژاد هادی، درتاج فریبرز، دهقانزاد حسین، صابری انور. (1392). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رویکردهای یادگیری با روش های سنجش در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی. اندازه گیری تربیتی، 1، 13
 • درتاج فریبرز. (1392). اثربخشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت جرئت ورزی در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر همدان. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 20
 • Dortaj Fariborz, Nematollahzadeh Mahani Kazem, Simiarian Koasar. (2010). The effect of arousal on false recall and false recognition among children. 2, 1
 • درتاج فریبرز، ربیعی وزیری نسرین. (1385). بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان. روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 3
 • کریمی بهنام، فلسفی نژاد محمدرضا، درتاج فریبرز. (1390). تاثیر تعداد گزینه های سوال در ویژگی های روانسنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدل های پرسش پاسخ و کلاسیک اندازه گیری. اندازه گیری تربیتی، 1، 6
 • درتاج فریبرز. (1392). رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدفی. روانشناسی تربیتی، 1، 27
 • درتاج فریبرز. (1387). بررسی وضعیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر بر اساس سهمیه ورودی. پژوهش در نظام های آموزشی، 2، 4
 • moeeni kia mahdi, farajolahi lehran, Dortaj Fariborz, Sarmadi Mohammad Reza. (2011). Simple and Multiple Relationships Between the Dimensions of library services quality, academic achievement and motivated strategies for learning. 14, 6
 • درتاج فریبرز. (1380). اثرات ورزش بر سازگاری جانبازان. توان یاب، 2، 3/4
 • درتاج فریبرز، محمدی اکبر. (1389). مقایسه عملکرد خانواده در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال کمبود توجه/بیش فعالی. خانواده پژوهی، 6، 22
 • درتاج فریبرز، السادات حسینی فرهنگی سارا، طالبی مهدی، قانعی فاطمه. (1388). رضایت سنجی جانبازان از خدمات درمانی ارایه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران. طب جانباز، 2، 5
 • ابوالقاسمی عباس، مهرابی زاده مهناز، کیامرثی اذر، درتاج فریبرز. (1385). بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی. اندیشه های نوین تربیتی، 1، 1/2
 • درتاج فریبرز. (1389). تعیین علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی. فصلنامه علوم اجتماعی، 1، 49
 • پرواز راعد، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1390). ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چندبعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87- 86. اندازه گیری تربیتی، 1، 5
 • درتاج فریبرز، دلاور علی. (1384). تاثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ئی در بهبود کارکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. اندیشه های نوین تربیتی، 1، 2/3
 • درتاج فریبرز، موسی پور نعمت الله. (1384). ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه ای و آزاد رشته های علوم انسانی «مطالعه موردی پنج دانشگاه دولتی ایران». پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 11، 37/38
 • زاهدی کیا حمیده، باقری مسعود، درتاج فریبرز، ایرانمنش رضا. (1392). تاثیر آموزش ارتباط غیرکلامی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان دبستانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 1، 11
 • درتاج فریبرز. (1379). بررسی میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهر کرمان. پژوهشنامه فرهنگ ادب، 1، 18
 • درتاج فریبرز، لک پور الهام، بهلولی علی. (1392). بررسی میزان تاثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. فناوری آموزش، 1، 30
 • درتاج فریبرز. (1394). بررسی رابطه بین توانایی حل مساله اجتماعی،تکانشگری و وابستگی به مواد در زندانیان به منظور ارائه مدل پرخاشگری. انتظام اجتماعی، 1، 1
 • السادات حسینی فرهنگی سارا، درتاج فریبرز، طالبی مهدی، قائمی فاطمه. (1388). رضایت سنجی جانبازان از خدمات بیمه تکمیلی و رابطه آن با نوع و درصد جانبازی. طب جانباز، 1، 4
 • شیخ الاسلامی علی، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1391). تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 18
 • دلاور علی، درتاج فریبرز. (1384). تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ئی در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان. اندیشه های نوین تربیتی، 1، 3
 • سلطانی نژاد مهرانه، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1392). نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران. اندازه گیری تربیتی، 1، 12
 • کلانتر قریشی منیر، برجعلی احمد، زامیاد عباس، درتاج فریبرز. (1391). اثربخشی آموزش و تمرین¬های تن¬آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه-کاری. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 6
 • درتاج فریبرز، مصائبی اسدالله، اسدزاده دهرائی حسن. (1388). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش-آموزان پسر 12-15 ساله. روانشناسی کاربردی، 4، 12
 • درتاج فریبرز. (1392). رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی، تکانشگری و وابستگی به مواد در زندانیان استان کرمان به منظورارائه مدل پرخاشگری. انتظام اجتماعی، 5، 1
 • مرادی مهسا، علی آبادی خدیجه، درتاج فریبرز. (1392). مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله ای بایبی و سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 1
 • دلاور علی، درتاج فریبرز. (1384). تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان. اندیشه های نوین تربیتی، 1، 2و3
 • پرواز راعد، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1390). 1ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چندبعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86. اندازه گیری تربیتی، 2، 5
 • دلاور علی، درتاج فریبرز، احدی حسن، محمد رضایی علی. (1389). 1ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ). اندازه گیری تربیتی، 1، 1
 • Akbarzadeh sara, Dortaj Fariborz, Ghasemizadeh Banafsheh. (2015). determine the effectiveness of the help help-seeking skills Training, assertiveness Grade Female Students in Tehran. 1, 1
 • خدابنده صدیقه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، فلسفی نژاد محمدرضا، ابراهیمی قوام صغرا. (1393). نقش سبکهای یادگیری درتبیین انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر. راهبردهای شناختی در یادگیری، 2، 3
 • درتاج فریبرز. (1392). مقایسه تاثیر دو روش آموزش به شیوه بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه، 2، 4
 • شیخ اسلامی علی، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1393). تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان. روانشناسی تربیتی، 10، 34
 • عبداله پور محمدآزاد، درتاج فریبرز، احدی حسن. (1393). ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامة هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 4، 8
 • ضرغامی محمد حسین، فلسفی نژاد محمد رضا، دلاور علی، درتاج فریبرز، خوش سخن اکرم. (1393). آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای درمطالعات همبودی. اندازه گیری تربیتی، 4، 16
 • موفق خلیل موفق، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، درتاج فریبرز. (1393). اعتبارسنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4، 2
 • محمدی سلیمانی محمدرضا، دلاور علی، درتاج فریبرز، صالح صدق پور بهرام، سنجری شهرزاد. (1393). ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی. اندازه گیری تربیتی، 5، 18
 • عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1394). کیفیت خواب و عوامل موثر و نقش آن در سلامت روانی راندگان بین شهری استادن کرمانشاه. ---
 • abdoli nasrin, farnia vahid, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2015). Mental health status, aggression, and poor driving distinguish traffic offenders from non-offenders but health status predicts driving behavior in both groups. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 11, 3
 • عزیزیان مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، علی زاده حمید، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1396). طراحی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی. راهبردهای شناختی در یادگیری، 5، 8
 • طاهرزاده قهفرخی سجاد، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1394). مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23، 7
 • مرادی مهسا، علی آبادی خدیجه، درتاج فریبرز. (1392). مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله ای بایبی سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 1
 • طاهرزاده قهفرخی سجاد، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1395). مقایسه ی اثربخشی مداخله فراشناختی و خودآموزی کلامی مایکنبام بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی. روانشناسی مدرسه، 5، 1
 • زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1395). بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 32
 • سعیدی هیوا، درتاج فریبرز. (1395). مقایسه تاب آوری احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی و عادی مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه. خانواده و پژوهش، 13، 30
 • درتاج فریبرز، شجاعی مهرنوش. (1395). رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خود نظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 35
 • jafari nodoushan ali, Dortaj Fariborz, jafari nodoushan reza. (2016). comparison of mental health status in mothers of primary school children with attention deficit/hyperactivity disorder and mothers of normal children in yazd city(2015-2016). The Journal of Community Health Research, 5, 4
 • شخ الاسلامی علی، درتاج فریبرز، اسکندر زهیر. (1394). اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان. روانشناسی مدرسه، 4، 4
 • لطفی عظیمی افسانه، افروز غلامعلی، درتاج فریبرز، نعمت طاووسی محترم. (1394). نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان. پژوهش در نظام های آموزشی، 9، 31
 • فلسفی نژاد محمدرضا، عزیزی ابرقویی محسن، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز. (1394). تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی باتوجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 24
 • اسلامی محمدعلی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی. (1395). مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • زمانی سید نرجس، امین السادات راضیه، اشرفی سحر، درتاج فریبرز، زمانی سید علی. (1395). بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان. طب انتظامی، 5، 4
 • کلانترقریشی منیر، برجعلی احمد، زامیاد عباس، درتاج فریبرز. (1391). اثربخشی آموزش و تمرین های تن آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 6
 • نعمت الله زاده ماهانی کاظم، برجعلی احمد، درتاج فریبرز. (1394). مدل ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی؛ تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگاره. اندازه گیری تربیتی، 6، 21
 • اسدی رقیه، عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز، اسماعیلی علی، فرخی نورعلی. (1395). هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیر حادثه ساز. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 42
 • حجتی فر یاسمین، دشت بزرگی زهرا، درتاج فریبرز، عکاشه گودرز. (1395). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش خشم، اضطراب و افسردگی زنان زندانی. روان شناسی تحلیلی شناختی، 7، 26
 • عزیزیان مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، علی زاده حمید، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1396). بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش آموزان با عملکرد هوشی مرزی. تحقیقات علوم رفتاری، 15، 1
 • موفق خلیل موفق، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، درتاج فریبرز. (1394). تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری اسلامی. اندازه گیری تربیتی، 6، 21
 • دلاور علی، شعبانی زهرا، کریمی یوسف، درتاج فریبرز. (1394). تبیین عوامل روان شناختی و اجتماعی بر نوع دوستی خیرین مدرسه ساز. روانشناسی تربیتی، 12، 39
 • رضایی نورمحمد، گروسی اکرم، درتاج فریبرز، مهاجری محمدکاظم. (1394). رابطه عوامل مدیریتی با احساس توانمندی روان شناختی در بین کارکنان ناجا؛ نقش میانجی رضایت شغلی. روانشناسی نظامی، 6، 21
 • abdoli nasrin, Farnia vahid, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali, shakeri jalal, karami majid. (2015). Poor mental health status and aggression are associated with poor driving behavior among male traffic offenders. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 3, 11
 • سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز. (1396). نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی. پژوهش در نظام های آموزشی، 36، 36
 • سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز. (1396). نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانش آموزان نخبه. پژوهش در نظام های آموزشی، 36، 36
 • قدیری پروین، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز. (1392). بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی. روانشناسی تربیتی، 6، 19
 • یاوری هانیه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه. پژوهش در نظام های آموزشی، 12، 35
 • شیوندی چلیچه کامران، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی، ابراهیمی قوام صغری. (1396). مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ار زشِ تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و1خود نظم جوئی تحصیلی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • آهی قاسم، منصوری احمد، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز. دستاورد های روانشناختی، 23، 2
 • عزیزی ابرقویی محسن، فلسفی نژاد محمدرضا، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز. (1395). بررسی رابطه ی علی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری استرس ادراک شده در دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 7، 4
 • محمدی پور محمد، دلاور علی، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6، 2
 • محمدی پور محمد، دلاور علی، احدی حسن، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی (ASRLS). پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6، 2
 • آهی قاسم، منصوری احمد، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). مدل یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموز. دستاورد های روانشناختی، 4، 2
 • درتاج فریبرز، اسکندر زهیر، شیخ الاسلامی علی. (1394). ثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 16
 • نعمت الله زاده ماهانی کاظم، درتاج فریبرز، برجعلی احمد. (1394). مدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی : تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس ، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن ا نگاره. 22
 • درتاج فریبرز، جعفری ندوشن علی، علی زاده حمید، فرزاد ولی الله. (1394). اثربخشی آموزش تمرین های تمرکزی و خودتنظیمی بر کاهش نشانه ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیش فعال/نارسایی توجه ٧ تا 18 ساله. مطالعات ناتوانی
 • موفق خلیل موفق، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، درتاج فریبرز. (1394). تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری،. 21
 • درتاج فریبرز، شیخ الاسلامی علی، دلاور علی، ابراهیمی قوام آبادی صغری. (1393). تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان. 34
 • دلاور علی، شعبانی زهرا، کریمی یوسف، درتاج فریبرز. (1393). تبیین رابطه عوامل روان شناختی و اجتماعی بر نوعدوستی خیرین مدرسه ساز. 35
 • درتاج فریبرز. (1392). مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان. 2
 • درتاج فریبرز، حسینی رضوی سرو ناز. (1388). فناوری اطلاعات و ارتباطات، معلم، آموزش، ارزشیابی، مهارت شغلی. 1
 • درتاج فریبرز، ابوالقاسمی عباس. (1385). ابهام نقش، تعارض نقش، اضطراب رقابتی، عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 12، 2
 • درتاج فریبرز، کریمی بهنام. (1390). تاثیر تعدادگزینه های سوال در ویژگی های روان سنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدل های پرسش پاسخ و کلاسیک اندازه گیری. 6
 • اسدی رقیه، عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1395). هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری ( AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 42
 • رضایی نورمحمد، دلاور علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). تاثیر مهارت های مقابله ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر. انتظام اجتماعی، 8، 3
 • درتاج فریبرز، زاهدی کیا حمیده، باقری مسعود، ایرانمنش رضا. (1392). تأثیر آموزش ارتباط غیرکلامی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان دبستانی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 3، 11
 • رضایی نورمحمد، دلاور علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). تاثیر مهارت های مقابله ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر (مطالعه عوامل محافظت کننده رفتارهای پرخطر نوجوانان). انتظام اجتماعی، 8، 3
 • درتاج فریبرز، عباس پور عباس، شریعت سارا، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1397). طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 4
 • درتاج فریبرز، عباس پور عباس، شریعت سارا، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1397). طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران. فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 4
 • درتاج فریبرز، افشاریان ندا. (1395). ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی. اندازه گیری تربیتی، 6، 23
 • عبداله پور محمدآزاد، درتاج فریبرز، احدی حسن. (1395). تحلیل ویژگیهای روان سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. اندازه گیری تربیتی، 6، 24
 • رضایی محمد، مهرعلیان ابراهیم، درتاج فریبرز. (1395). رابطه هوش هیجانی بار-آن و مولفه های آن با دین داری نوجوانان. روانشناسی تربیتی، 12، 42
 • لطفی عظیمی افسانه، درتاج فریبرز، افروز غلامعلی، نعمت طاووسی محترم. (1396). پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس خودپنداشت تحصیلی و مسند مهارگری. روانشناسی مدرسه، 6، 3
 • قاضی اردکانی راحله، ملکی حسن، صادقی علیرضا، درتاج فریبرز. (1396). طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان.. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 3
 • نصری مریم، احدی حسن، درتاج فریبرز. (1397). اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی. مطالعات روان شناختی، 14، 2
 • موحدی پور ربابه، درتاج فریبرز، نصری صادق، اسدزاده دهرائی حسن، ابوالمعالی خدیجه. (1398). ساخت و رواسازی آزمون عصب- روان شناختی تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی برای کودکان دبستانی. عصب روانشناسی، 5، 1 (16)
 • جزایری سید حسین، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9، 35
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزان نوجوان (ASBPNSS). مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6، 1
 • خاکسار مریم، درتاج فریبرز، ابراهیمی قوام صغرا، سعدی پور اسماعیل. (1397). تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی. مطالعات روانشناسی تربیتی، 15، 31
 • صالحی نژاد نسرین، درتاج فریبرز، سیف علی اکبر، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان پایه هشتم. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 21
 • درتاج فریبرز، شریعت سارا، عباس پور عباس، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1396). تبیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9، 33
 • قاسمی مسعود، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، سرابی صدیقه. (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان. توانمند سازی کودکان استثنایی، 8، 3
 • قاسمی مسعود، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، سرابی صدیقه. (1396). اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش دبستان. روانشناسی افراد استثنایی، 7، 27
 • عیسی بخش مانیا، سیف علی اکبر، احدی حسن، درتاج فریبرز. (1396). تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری و مطالعه با تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران. توسعه آموزش جندی شاپور، 6، 22
 • رباط سرپوشی زهره، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1397). ساخت و آزمون نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسه اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. تدریس پژوهی، 6، 1
 • نهروانیان پروانه، عسگری پرویز، درتاج فریبرز، نادری فرح، بختیارپور سعید. (1396). اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب. دستاورد های روانشناختی، 24، 2
 • عباسیان فرد مهرنوش، کیامنش علیرضا، بهرامی هادی، درتاج فریبرز. (1396). اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر مولفه های چهارگانه سرمایه روانشناخت (تاب آوری، امید، خوش. توسعه آموزش جندی شاپور، 6، 22
 • کارگران الهام، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز، مجدرضایی محمدحسین، رسولی وحید. (1396). رابطه ابعاد شخصیتی با راهبردهای مقابله با استرس در بیماران تحت شیمی درمانی و دیالیز. علوم پزشکی رازی، 24، 6
 • محمدی سلیمانی محمدرضا، سنجری َشهرزاد، درتاج فریبرز، دلاور علی، شکری حسین. (1396). ارائه مدلی برای رتبه بندی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17، 79
 • Abasianfard Mehrnoush, bahramy hady, Dortaj Fariborz. (2018). Effectiveness of the Democratic Relation Instruction to Mothers on the Psychological Capital of Daughters. International Journal of Behavioral Sciences, 11, 4
 • Safarzadeh Maryam, Asadzadeh Dahraei Hassan, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2018). Psychometric Analysis of the Translated Version of the Inviting School Survey-Revised. Theory and Practice in Curriculum, 24, 24
 • پارسایی ایمان، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). پیش بینی فراهیجان براساس جو مدرسه، ارزش های وابسته به تحصیل و عملکرد خانواده در دانش آموزان متوسطه. روشها و مدلهای روانشناختی، 9، 32
 • جزایری سید حسین، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). رابطه ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی و فعالیت های ارادی با میزان شادکامی زنان شاغل. پژوهش های مشاوره، 20، 3
 • درتاج فریبرز، شریعت سارا، عباس پور عباس، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1396). تربیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9، 33
 • عزیزیان مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، علی زاده حمید، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز. (1396). طراحی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز. راهبردهای شناختی در یادگیری، 5، 8
 • درتاج فریبرز، دولتی میاندوآب علی، فرخی نورعلی. (1397). تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش آموزان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12، 3
 • احمدی روشن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). تدوین و اعتباریابی الگو طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی. فناوری برنامه درسی، 2، 3
 • دریاپور الهه، عباس پور عباس، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1399). عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 9، 1
 • میثاقی ابراهیم، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، معتمدی عبدالله. (1399). مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران). پژوهش های ارتباطی، 27، 102
 • میرزایی امید، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی. (1399). نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش ‌آموزان. سلامت روان کودک، 7، 1
 • درتاج فریبرز، حسنی فهیمه، باقری فریبرز، سعادتی شامیر ابوطالب. (1398). اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان. پژوهش های نوین روانشناختی، 14، 56
 • زحمتکش یاسمین زینب، درتاج فریبرز، صبحی قراملکی ناصر، کیامنش علیرضا. (1397). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر. پژوهش در نظام های آموزشی، ویژه نامه، بهار
 • علی گوهری بهزاد، ابوالمعالی خدیجه، درتاج فریبرز، جمهری فرهاد. (1398). تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله مذهبی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD. طب جانباز، 12، 1
 • عزیزی ابرقویی محسن، فلسفی نژاد محمدرضا، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز. (1395). بررسی رابطهی علّی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجیگری استرس ادراک شده در دانشجویان دورهی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. توسعه آموزش جندی شاپور، 7، 4
 • درتاج فریبرز، کیان ارثی فرحناز، نصیری پور صدیقه، مجابی نسرین. (1398). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس یادگیری خودجهت‌دهی در دانشجویان. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 25
 • یاری مقدم نفیسه، دلاور علی، درتاج فریبرز، حاجعلیزاده کبری. (1399). بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان. مطالعات روانشناسی تربیتی، 17، 37
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعه پنل ناهم زمان. نوآوری های آموزشی، 17، 3
 • طاهری فرناز، درتاج فریبرز، دلاور علی، سعادتی شامیر ابوطالب. (1397). فاعلیه التدریب الوقائی من الضغط علی الانشغال الدراسی للطلاب: الدور الوسیط للضغط الدراسی والإنهاک التحصیلی. دراسات فی العلوم الانسانیه، 25، 1
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیاس امنیت و )SSPS( لذت اجتماعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 4، 53
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟). آموزش در علوم انتظامی، 6، 3
 • فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1398). مقایسه نیمرخ عصب - روان شناختی دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد کم آموز و موفق در درس ریاضی. عصب روانشناسی، 2، 17
 • فرخی نورعلی، درتاج فریبرز، اسکندری حسین. (1398). اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته. سالمند شناسی، 4، 1
 • اصل مرز فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، بهشتی سعید، معتمدی عبدالله. (1397). طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 5
 • نهروانیان پروانه، عسگری پرویز، درتاج فریبرز، نادری فرح، بختیارپور سعید. (1397). تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب. پژوهش در نظام های آموزشی، 12، 40
 • سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، خباز هاجر، درتاج فریبرز، خامسان احمد. (1396). تاثیر آموزش برنامه ارتقا راهبردهای تفکر چندجانبه بر احترام، همدلی و خویشتن داری کودکان پیش دبستانی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 2، 5
 • درویش دماوندی زهرا، درتاج فریبرز، قنبری هاشم آبادی بهرامعلی، دلاور علی. (1399). بررسی تحول چرخش ذهنی دانش آموزان. علوم روانشناختی، 19، 90
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1399). مدلیابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان براساس تدریس تحول‌آفرین، خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 8، 14
 • سهرابی زهرا، درتاج فریبرز، لطفی عظیمی افسانه. (1399). اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان‌شناختی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14، 50
 • موسوی سیده اقدس، درتاج فریبرز، ابوالمعالی خدیجه. (1399). الگوی علی روابط بین تنظیم شناختی هیجان، پایگاه اجتماعی - اقتصادی با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه ای خودناتوان سازی. علوم روانشناختی، 19، 92
 • درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن، هاشمی سعدا.... (1398). تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری: نقش واسطه ای اِسناد علی منفی. روشها و مدلهای روانشناختی، 10، 34
 • کوهپایه زاده فاطمه، معتمدی عبدالله، درتاج فریبرز، اسکندری حسین، فرخی نورعلی. (1398). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته. سالمند شناسی، 4، 1
 • آقایی زهرا سادات، حاتمی حمیدرضا، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور بر نظم جویی هیجان زوجین. علوم روانشناختی، 17، 68
 • پارسایی ایمان، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). ارزیابی مدل ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس جو مدرسه و ارزش های وابسته به تحصیل با واسطه گری فراهیجان در دانش آموزان. سلامت روان کودک، 5، 4
 • sohraby zahra, Dortaj Fariborz. (2020). The effectiveness of self-encouragement training based on Adler's theory on psychological capital and academic engagement of students. CLINICAL PSYCHOLOGY STUDIES, 10, 37
 • درتاج فریبرز. (1387). بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر بر اساس سهمیه ورودی. پژوهش در نظام های آموزشی، 2، 4
 • حداد سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1398). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی. 17، 2
 • عروتی موفق لیلا، ابراهیمی قوام صغرا، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1398). اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی. روانشناسی تحولی، 15، 60
 • فردید سمیرا، درتاج فریبرز. (1398). مقایسه سبک دلبستگی، احساس تنهایی و جرأت ورزی نوجوانان قربانی زورگویی با نوجوانان عادی مدارس دوره اول متوسطه. روان شناسی مدرسه، 8، 4
 • سرحدی شبنم، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز، دلاور علی. (1398). مقایسه اثربخشی دارودرمانی، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (TDCS) و درمان ترکیبی (دارودرمانی و TDCS) در کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه فعال جانبازان مبتلا به PTSD. طب انتظامی، 21، 4
 • موحدی پور ربابه، درتاج فریبرز، نصری صادق، اسدزاده دهرائی حسن، ابوالمعالی خدیجه. (1398). ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی. ناتوانی های یادگیری، 8، 4
 • هاشمی سعدالله، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری: نقش واسطه ای اِسناد علی منفی. روشها و مدلهای روانشناختی، 10، 34
 • سیفی سمیه، ابراهیمی قوام صغرا، عشایری حسن، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1396). اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه های برنامه ریزی و حل مساله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان. روانشناسی تربیتی، 13، 43
 • هاتف نیا فاطمه، درتاج فریبرز، علی پور احمد، فرخی نورعلی. (1398). بهزیستی روانشناختی، اهمال کاری تحصیلی، شناور بودن، عواطف مثبت، رضایت از زندگی،. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 9، 33
 • کریمی سیما، دلاور علی، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز. (1398). اثربخشی امیددرمانی بر سرمایه روان شناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو. فصلنامه پرستاری دیابت، 7، 2
 • درتاج فریبرز، کیان ارثی فرحناز، نصیری پور صدیقه، مجابی نسرین. (1398). ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری خودجهت دهی در دانشجویان. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 25
 • منانی رومینا، عابدی احمد، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1398). الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک های چندگانه در دانش آموزان تیزهوش و با استعداد. توانمند سازی کودکان استثنایی، 10، 1
 • رباط سرپوشی زهره، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1397). ازمون نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارت های فضایی و مقایسه اثربخشی آن با اریگامی فضایی و یادگیری درس ریاضی. تدریس پژوهی، 6، 1
 • صادق زاده رقیه، احدی حسن، درتاج فریبرز، منشئی غلامرضا. (1397). ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8، 24
 • طاهری فرناز، درتاج فریبرز، دلاور علی، سعادتی شامیر ابوطالب. (1397). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی. مطالعات روان شناختی، 14، 4
 • هاشمی رزینی سعدالله، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین: نقش واسطه ای سبکهای دلبستگی. روانشناسی کاربردی، 2، 2
 • جلیلی شیشیوان علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، فرخی نورعلی. (1396). نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 36
 • درتاج فریبرز، مهرعلیان ابراهیم. (1397). اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین. روانشناسی تربیتی، 14، 48
 • صادق زاده رقیه، درتاج فریبرز، منادی مرتضی. (1397). بررسی انگیزه های دانش آموزان در استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام: یک پژوهش کیفی. مطالعات میان فرهنگی، 13، 35
 • Dortaj Fariborz, Abbas pour Abbas, shariat sara, Delavar Ali, sadipour Esmaeil. (2018). Designing a Strategist Training Model at National Iranian Oil Company Based on a Mixed Approach‏. petroleum business review, 2, 1
 • کوهپایه زاده فاطمه، معتمدی عبدالله، درتاج فریبرز، اسکندری حسین، فرخی نورعلی. (1398). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر امید و نشاط معلمان بازنشسته. علوم روانشناختی، 18، 77
 • Dortaj Fariborz. (2018). Psychometric Analysis of the Translated Version of the Inviting School Survey-Revised (ISS-R-2015) and Perceived School Climate in Diverse Tehran Schools. 24, -
 • Dortaj Fariborz. (2019). Evaluation of the effectiveness of sexual skills training on increasing marital satisfaction. 2, 1
 • Abbasian Fard Mehrnoush, bahramy hady, Dortaj Fariborz. (2018). Effectiveness of the Democratic Relation Instruction to Mothers on Psychological Capital of Daughters. International Journal of Behavioral Sciences, 11, 4
 • کریمی سیما، دلاور علی، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز. (1398). اثربخشی امیددرمانی بر خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو شهر سیرجان. مجله آموزش و سلامت جامعه، 13، 2
 • misag ebrahim, sadipour Esmaeil, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Mo'tamedi AbdolAllah. (2018). The role of family functioning and generation gap in the relationship between parental controls style and addiction to social networks. Iranian journal of educational Sociology, 1, 8
 • یاری مقدم نفیسه، دلاور علی، درتاج فریبرز، حاجی علیزاده کبری. (1398). تدوین مدل ساختاری درک مطلب خواندن براساس عوامل شناختی فردی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر همدان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 7، 13
 • درتاج فریبرز، فرید سمیرا. (1398). مقایسه سبک دلبستگی، احساس تنهایی و جرات ورزی نوجوانان قربانی زورگویی با نوجوانان عادی مدارس دوره اول متوسطه. روانشناسی مدرسه، 8، 14
 • فرهنگ مهرنوش، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی. (1398). طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی. ناتوانی های یادگیری، 9، 2
 • سرحدی شبنم، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز، دلاور علی. (1398). مقایسه اثربخشی سرترالین، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و ترکیب آن ها در اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان. علوم اعصاب شفای خاتم، 8، 1
 • مرادزاده فهرجی آزاده، برجعلی احمد، درتاج فریبرز، نعمت اله زاده ماهانی کاظم. (1398). اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، 4
 • صادق زاده رقیه، احدی حسن، درتاج فریبرز، منشئی غلامرضا. (1398). اثربخشی بسته تلفیقی درمان شناختی - رفتاری و آموزش مبتنی بر فراشناخت در کاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی. علوم روانشناختی، 18، 78
 • حداد رنجبر سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان: براساس بسته آموزشی تدوینشده. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10، 2
 • aliabady sharam, Dortaj Fariborz, Delavar Ali, sadipour Esmaeil. (2018). The study of relationship between bilingualism and private speech with English learning in elementary school students. Iranian journal of educational Sociology, 1, 7
 • رباط سرپوشی زهره، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1397). آزمون نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایۀ ششم ابتدایی. تدریس پژوهی، 6، 1
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارامدی و کمک طلبی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی. تحقیقات علوم رفتاری، 16، 2
 • ولی زاده مریم، دلاور علی، درتاج فریبرز، حاجی علیزاده کبری. (1397). ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی. اندازه گیری تربیتی، 9، 33
 • یعقوبخانی غیاثوند مریم، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 53، 53
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی (یک مطالعة پنل ناهم زمان). نوآوری های آموزشی، 17، 67
 • سعدی پور اسماعیل، سلطانی زاده هدایا، درتاج فریبرز. (1399). اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین. سلامت روان کودک، 7، 2
 • حداد رنجبر سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 1
 • عروتی موفق لیلا، ابراهیمی قوام صغرا، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). تدوین برنامه ی آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خود نظم جویی. روانشناسی تحولی، 15، 57
 • محمودپور سعید، بهرامی هادی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1397). توانایی کودکان پیش دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت. پژوهشنامه تربیتی، 14، 57
 • عزیزیان مرضیه، علی زاده حمید، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1396). بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش آموزان با عملکرد هوشی مرزی.. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1، 15
 • اسلامی محمدعلی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی. (1396). مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای عملکرد تحصیلی حمایت شده، عزت نفس و خودکارامدی درسی در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 9، 9
 • جلیلی شیشیوان علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، فرخی نورعلی. (1396). بررسی تغییر پذیری روابط علی سرمایه اجتماعی، عزت نفس و امید تحصیلی در ورزشکاران تیمی و انفرادی.. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4، 3
 • خرمی فاطمه، سیف علی اکبر، کیامنش علیرضا، درتاج فریبرز. (1397). اثربخشی بسته آموزشی خود نظم دهی بر افزایش نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم شهر تهران. علوم روانشناختی، 17، 69
 • نجمی مهسا، درتاج فریبرز، سعادتی شامیر ابوطالب. (1397). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری برظرفیت خودمهارگری و تعهد زناشویی در زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره. پژوهشنامه تربیتی، 14، 57
 • Dortaj Fariborz, kord niqhabi rasol, Ferrari Michel, Jahan Faezeh, Esmaeili Shermin. (2018). Investigating Validity and Reliability and Factor Analysis of Webster's Wisdom Questionnaire in Iran‏. iranian journal of learning and memory, 1, 1
 • Dortaj Fariborz, kord niqhabi rasol, Ferrary Michel, Jahan Faezeh, Esmaeili Shermin. (2018). Investigating validity and reliability and factor analysis of Webster's Wisdom Questionnaire in Iran. iranian journal of learning and memory, 1, 1
 • خرمی فاطمه، سیف علی اکبر، کیامنش علیرضا، درتاج فریبرز. (1397). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم. روانشناسی تربیتی، 14، 5
 • صالحی نژاد نسرین، درتاج فریبرز، سیف علی اکبر، فرخی نورعلی. (1396). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت های شناختی درس علوم در دانش آموزان دختر پایه هشتم. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 38
 • زارعی زوارکی اسمعیل، احمدی روشن، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی. فناوری برنامه درسی، 2، 3
 • قاضی اردکانی راحله، ملکی حسن، صادقی علیرضا، درتاج فریبرز. (1396). تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی )سوم تا ششم( بر اساس مؤلفههای پژوهش محوری. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 39
 • سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، خباز هاجر، درتاج فریبرز، خامسان احمد. (1396). تاثیر آموزش برنامه ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن داری کودکان پیش دبستانی با رویکرد اسلامی. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 2، 5
 • Dortaj Fariborz, Abbas pour Abbas, shariat sara, Delavar Ali, sadipour Esmaeil. (2018). Designing a Strategist Training Model at National Iranian Oil Company Based on a Mixed Approach. petroleum business review, 1, 2
 • احمدی روشن، زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان. فناوری آموزش، سال دوازدهم، شماره 2 (پیاپی 46)
 • پارسایی ایمان، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). پیش بینی فراهیجان بر اساس جو مدرسه، ارزش های وابسته به تحصیل و عملکرد خانواده در دانش آموزان. روش ها و مدل های روان شناختی، 9، 32
 • محمدی شمیرانی سمانه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1399). اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان. تحقیقات علوم رفتاری، 18، 2
 • حداد سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). تاثیر اموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10، 2
 • حداد سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتار خودشکن تحصیلی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 1
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1399). مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس تدریس تحول آفرین، خودکارامدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی. راهبردهای شناختی در یادگیری، 8، 14
 • درتاج فریبرز، دانش پایه مسلم، حسن وند فضل الله، موسوی سید علی. (1399). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کرونا. روانشناسی تربیتی، 16، 55
 • محمد عینی زهره، صادقی جمال، درتاج فریبرز، همایونی علی رضا. (1399). مدل یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و دانش آموزان با پرخاشگری: نقش میانجی بی تفاوتی اخلاقی. سلامت روان کودک، 7، 2
 • منصوری زهره، باقری فریبرز، درتاج فریبرز، ابوالمعالی خدیجه. (1399). ارائه الگوی ساختاری پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی با میانجی گری مؤلفه تعهد عشق ورزی در دانشجویان متأهل. علوم روانشناختی، 19، 85
 • سیفی سمیه، ابراهیمی قوام صغرا، عشایری حسن، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1396). اثر یادگیری سازگار با مغز بر انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی دانش آموزان. تازه های علوم شناختی، 19، 3
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Mirzaee Fandokht Omid, Salmabadi Mojtaba, Dortaj Fariborz, Khayami abiz Hamzeh. (2014). Smartening - UP AND ICT: Anew development in teaching and learning. International Journal of Current Life Sciences, 5, 4
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Dortaj Fariborz, Moghaddas Ali Reza, Bahamin Ghobad, Taheri Fateme. (2012). The Effects of Hardiness Training on Suicide Ideation, Quality of Life and Plasma Levels of Lipoprotein (a) in Patients with Depressive Disorder. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 0, 46
 • molaey zohre, Dortaj Fariborz, sadipour Esmaeil. (2016). Unmotivated motivating: toward motivating L2 learning, based on demotivating factors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2, 217
 • Molaee Zohreh, Dortaj Fariborz. (2015). Improving L2 Learning: An ARCS Instructional-motivational Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 171
 • Molaee Zohreh, Asadzadeh Dahraei Hassan, Dortaj Fariborz. (2014). Instructional Model for Motivating Persian Language Learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 112
 • Molaee Zohreh, Asadzadeh Dahraei Hassan, Dortaj Fariborz. (2014). Parallel Programming: A Model for Time Management, Improving the Academic Achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 112
 • donyavi reza, Dortaj Fariborz, banijamali shokouh alsadat, Alizadeh Hamid. (2016). the effect of training executive functions on in creasing visual-spatial ability in students with non-verbal learning disabilities. GMP Review, 5, 18
 • sanagoue moharer gholamreza, Alizadeh Hamid, Ahadi Hasam, Dortaj Fariborz. (2015). Development of a psycho-Educational program for Children with nonverbal disabilities and examining its effectiveness on visual-motor abilities. GMP Review, 5, 18
 • sadipour Esmaeil, Dortaj Fariborz, molaey zohre. (2016). construction of motivational self esteem instrument for the learning of persian as a l 2. the european proceeding of social &behavipral sciences, 1, 12
 • Flasafi Nejad Mohammad Reza, azizi abarghuei mohsen, Ebrahimi Qavam Soqra, Dortaj Fariborz. (2016). The Causal Relationship of the Social Support and Maladaptive Perfectionism with the Academic Burnout Mediated by the Self-Efficacy among Undergraduate Students of Shahid Chamran University. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7, 4
 • zareey afshin, sadipour Esmaeil, Dortaj Fariborz. (2015). The study of effectiveness of training the assertive behavior skill on decision making. Social Behavior and Personality an international journal, 43, 2
 • Molaee Zohreh, sadipour Esmaeil, Dortaj Fariborz, vakilifard amirreza. (2016). Construction of a Motivational Self-System Instrument for the Learning of Persian as a L2. the european proceeding of social &behavipral sciences, 11, 93
 • bakhshaee farah, hejazi elahe, Dortaj Fariborz, Valiyolah Farzad. (2017). Self-Management Strategies of Life, Positive Youth Development and Academic Buoyancy: a Causal Model. International Journal of Mental Health and Addiction, 15, 2
 • Naderi Somayeh, Naderi Samira, Delavar Ali, Dortaj Fariborz. (2019). The effect of physical exercise on anxiety among the victims of child abuse. Sport Sciences for Health, 2019, 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • درتاج فریبرز، سمپوزیم جایگاه جوان و نوجوان در آموزش و پرورش، تهران حسینیه ارشاد، article abstraction، مقاله کامل، بررسی توانائیهای شخصیتی نوجوانان، 1371/08/01، 1371/08/01
 • درتاج فریبرز، دومین سمینار تربیت بدنی و ورزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان، article abstraction، مقاله کامل، بررسی میزان سازگاری جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار، 1372/07/01، 1372/07/01
 • درتاج فریبرز، دومین سمینار تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، article abstraction، مقاله کامل، بررسی پرخاشگری تماشاچیان در ورزش، 1372/07/01، 1372/07/01
 • درتاج فریبرز، اولین همایش شورای فرهنگ عمومی، کرمان، article abstraction، مقاله کامل، جایگاه فرهنگ عمومی در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، 1376/05/01، 1376/05/01
 • درتاج فریبرز، نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، article abstraction، مقاله کامل، بررسی نگرش دانشجویان نسبت ارائه خدمات دانشجویی، 1376/08/01، 1376/08/01
 • درتاج فریبرز، اولین همایش کشوری نقش ازدواج در بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، article abstraction، مقاله کامل، بررسی مسائل ازدواج دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان، 1376/11/01، 1376/11/01
 • درتاج فریبرز، اولین کنگره سراسری روان‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم، article abstraction، مقاله کامل، بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای روان‌شناختی دختران پرورشگاهی و عادی شهر کرمان، 1381/08/01، 1381/08/01
 • درتاج فریبرز، سومین سمینار بهداشت روانی دانشجویان، مقاله کامل، احساس ذهنی سلامتی ( ) و عوامل جمعیتی آن در دانشجویان کرمان، 1385/03/03، 1385/03/04
 • درتاج فریبرز، همایش روشهای نوین آموزشی، article abstraction، مقاله کامل، سبکهای چینش نیمکتهای کلاس درس و نقاط ضعف و قوت آن، 1390/02/01، 1390/02/01
 • درتاج فریبرز، همایش روشهای نوین آموزشی، article abstraction، مقاله کامل، تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و ظرفیت حافظه کاری، 1390/02/01، 1390/02/01
 • درتاج فریبرز، اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی، فراورده ای و توام بر تقویت حافظه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان، 1390/09/01، 1390/09/01
 • درتاج فریبرز، محمودیان حسن، سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه توجه و حافظه دیداری شنیداری در کودکان پیش دبستانی، 1391/02/26، 1391/02/27
 • میر شفایی مریم سادات، درتاج فریبرز، دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی نظام آموزشی، article abstraction، خلاصه مقاله، ارزیابی درونی گروه کتابداری و آموزش و پرورش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، 1391/12/12، 1391/12/12
 • خدابنده صدیقه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی، سخنران، مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی، 1393/03/01، 1393/03/01
 • خدابنده صدیقه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی، سخنران، بررسی نقش سبکهای یادگیری در تبیین انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دوره متوسطه، 1393/03/01، 1393/03/01
 • خلیلی افسر، درتاج فریبرز، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، article abstraction، بررسی جایگاه نظریه پردازش شناختی اطلاعات در یادگیری، 1393/07/20، 1393/07/20
 • خلیلی افسر، درتاج فریبرز، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، article abstraction، بررسی روش های آموزش در حوزه علمیه، 1393/07/20، 1393/07/20
 • جلیلی طاهره، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، article abstraction، بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر، 1393/11/02، 1393/11/02
 • طاهرزاده قهفرخی سجاد، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز، اولین همایش ملی روانشناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه اثربخشی مداخله فراشناختی و خود آموزی کلامی مایکنبام بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی، 1394/08/09، 1394/08/09
 • حجتی فر یاسمین، درتاج فریبرز، یارمحمدی سرور، اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، article abstraction، مقاله رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با خشونت زناشویی، 1394/11/28، 1394/11/28
 • حجتی فر یاسمین، درتاج فریبرز، روحانی نژاد فاطمه، اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، article abstraction، بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر، 1394/11/28، 1394/11/28
 • ملکی حسن، صادقی علیرضا، درتاج فریبرز، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، article abstraction، طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان، 1396/10/24، 1396/10/24
 • علیرضا علیرضا، درتاج فریبرز، باقری فریبرز، چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، ارائه پوستر، بررسی وضعیت چرخش ذهنی و برتری جانبی در دانش آموزان، 1396/11/28، 1396/11/28
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز، چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، ارائه پوستر، مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس ادراک آنان از جو ترغیبی مدرسه (موردکاوی: مدارس دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی پایه نهم شهر تهران)، 1396/11/28، 1396/11/28
 • نیکوکار الهام، درتاج فریبرز، افروز غلامعلی، چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، ارائه پوستر، مقایسه مهارت های ارتباطی،ادراک شایستگی، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه، 1396/11/28، 1396/11/28
 • زحمتکش یاسمین زینب، درتاج فریبرز، صبحی قراملکی ناصر، کیامنش علیرضا، اولین همایش یافته های نوین روانشناسی و تربیتی و چالش های پیش رو، article abstraction، اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر، 1397/02/20، 1397/02/20
 • عیسی بخش مانیا، سیف علی اکبر، درتاج فریبرز، اولین همایش یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو، article abstraction، تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران، 1397/02/20، 1397/02/20
 • درتاج فریبرز، فرخی نورعلی، توکلی الهام، دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران، article abstraction، مقایسه میزان تاب آوری و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان الیگودرز، 1397/02/30، 1397/02/30
 • درتاج فریبرز، اولین همایش مدیریت توانمندسازی و استعداد، article abstraction، چگونگی کشف و مدیریت استعدادها ( معرفی نخستین سامانه دانش بنیان هوشمند استعدادیابی کشور )، 1397/09/29، 1397/09/29
 • درتاج فریبرز، یاوری هانیه، قائمی فرحناز، کریمی مریم، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، یادگیری مغزمحور و اهمیت آن در آموزش و پرورش، 1397/11/27، 1397/11/28
 • دولتی میاندوآب علیرضا، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، تاثیر راهبرد آموزشی kwl و راهبرد آموزشی نقشه مفهومی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان، 1397/11/27، 1397/11/28
 • میثاق ابراهیم، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، معتمدی عبدالله، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، رابطه بین سبک‌های نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر جو عاطفی خانواده، 1397/11/27، 1397/11/28
 • میثاق ابراهیم، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، معتمدی عبدالله، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، رابطه سبک‌های نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر شکاف نسلی، 1397/11/27، 1397/11/28
 • درتاج فریبرز، عباسی سمیرا، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، اثربخشی شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای در کاهش استرس دانش‌آموزان، 1397/11/27، 1397/11/28
 • امیر احمدی آهنگ مهدی، درتاج فریبرز، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، یادگیری زائد در آموزش، 1397/11/27، 1397/11/28
 • نیکوکار الهام، درتاج فریبرز، افروز غلامعلی، سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی، سخنران، مقایسه ادراک شایستگی، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه، 1398/07/20، 1398/07/20
 • طبعی شقایق، ابراهیمی قوام صغرا، درتاج فریبرز، سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی، ارائه پوستر، اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خود شفقت ورزی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه منطقه 8 آموزش و پروش شهر تهران، 1398/07/20، 1398/07/20
 • وظیفه دوست راضیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی رابطه‌ی حافظه‌ی کاری با درک مطلب خواندن در دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی منطقه‌1 شهر تهران، 1398/11/29، 1398/11/29
 • طاهری تفتی سحر سادات، درتاج فریبرز، ابراهیمی قوام صغرا، چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی، article abstraction، خلاصه مقاله، چگونه با کیفیت، جذاب و آسان بیاموزیم؟، 1398/11/29، 1398/11/29
 • درتاج فریبرز، هفته پژوهش دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، تاملی بر پدیده مهاجرت، 1386/09/01
 • درتاج فریبرز، کنگره انجمن روانشناسی، رابطه بین اختلال خواندن و نقص ادراک بینایی، 1385/01/01
 • درتاج فریبرز، هفته پژوهش دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، تاثیر ورزش و مهارتهای حرکتی بر پیشرفت تحصیلی، 1386/09/01
 • درتاج فریبرز، کنگره سراسری صرع، بررسی شیوع اختلالات شخصیتی و روانی در بیماران مصروی ..تبریز، 1387/01/01
 • درتاج فریبرز، همایش ملی آموزش، تاثیر آموزش و تمرین، 1390/01/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Dortaj Fariborz, International society for the study of behavioral development (ISSBD) Ottawa. Canada, article abstraction, complete article, A study on the effects of war on child drawings, 2002/08/01, 2002/08/01
 • Dortaj Fariborz, 11th international conference “ Psychology & Communication, Friendship & Unity”, article abstraction, complete article, An Investigation of the relationship between educational performance and mental health among the high school students in kerman province, 2006/05/02, 2006/05/05
 • molaey zohre, sadipour Esmaeil, Dortaj Fariborz, 7th international conference on educationa and educational psychology, article abstraction, complete article, Toward a motivational self system instrument for persian learning...., 2016/08/20, 2016/08/21
 • درتاج فریبرز، اولین کنگره بین‌المللی ورزش، اصفهان، article abstraction، مقاله کامل، بهینه‌سازی آزمون سازگاری بهیرام بل برای جانبازان ورزشکار، 1372/01/01، 1372/01/01
 • درتاج فریبرز، اولین کنگره بین‌المللی تربیت بدنی و ورزش اصفهان، article abstraction، مقاله کامل، بررسی میزان اضطراب جانبازان ورزشکار، 1372/08/01، 1372/08/01
 • درتاج فریبرز، دومین سمینار ارتباط دانشگاه و صنعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، article abstraction، مقاله کامل، بررسی نقش آموزش‌های دانشگاهی در صنعت، 1375/01/01، 1375/01/01
 • محمدی محمدرضا، سنجری شهرزاد، درتاج فریبرز، دلاور علی، اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، article abstraction، ارایه مدلی برای رتبه بندی عملکرد شغلی ماماها در ارایه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان، 1395/08/23، 1395/08/23
 • جوادی علمی لیلا، شب افروز مریم، جنگی سکینه، درتاج فریبرز، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، article abstraction، رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه بجنورد، 1395/09/19، 1395/09/19
 • اسلامی محمدعلی، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت، article abstraction، رابطه هوش معنوی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، 1396/09/30، 1396/09/30
 • اسلامی محمدعلی، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت، article abstraction، رابطه سلامت روانی-جسمانی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، 1396/09/30، 1396/09/30
تالیف
 • رضایی پروین، درتاج فریبرز. (1387). مهاجرت نخبگان، پدیده ای برای تامل. ایران-تهران، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • درتاج فریبرز. (1387). شبیه سازی ذهنی. ایران-سایر، رویه
 • درتاج فریبرز، یونسی بروجنی جلیل، زمانپور عنایت اله. (1392). از پژوهش تا تصمیم. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • درتاج فریبرز. (1392). روش ها و فنون تدریس. ایران-تهران، انجمن پژوهش های آموزش ایران
 • درتاج فریبرز. (1390). انگلیسی برای دانشجویان رشته خانواده. ایران-تهران، انتشارات سمت
 • درتاج فریبرز، خانی محمدحسین. (1391). روان شناسی یادگیری. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • درتاج فریبرز، کرد نوقابی رسول. (1391). آموزش: طراحی، الگوها و راهبردها. ایران-تهران، رویه
 • درتاج فریبرز، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1386). روان آزمایی. ارسباران
 • درتاج فریبرز، کرد نوقابی رسول. (1395). نظریه های آموزش؛الگوها، راهبردها، روش ها، فنون. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
ترجمه
 • درتاج فریبرز، رسولی فاطمه. (1396). آموزش و یادگیری فعال فنون مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی. رشد فرهنگ
 • درتاج فریبرز، رضایی فر الهام، کلانتر قریشی منیر. (1391). مقابله با استرس‏های زندگی. ایران-تهران، رویه
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1386). روان آزمایی. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1387). روش شناسی آزمایشی. ایران-تهران، رشد
 • درتاج فریبرز، صادق زاده رقیه، قائمی فاطمه. (1397). اعتیاد به اینترنت از نظر روان درمانی. رشد فرهنگ
 • درتاج فریبرز، وظیفه دوست راضیه. (1399). روان شناسی شناختی. نشر دیدار
 • فرخی نورعلی، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1394). روان آزمایی. ارسباران
 • درتاج فریبرز، کلانتر قریشی ماه منیر. (1391). اقلیم مدرسه. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • درتاج فریبرز، شیخ الاسلامی علی. (1391). پیشگیری از زورگویی در مدارس(آنچه معلمان می توانند انجام دهند)،. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
سایر
 • درتاج فریبرز. (1390). راهنمای پرسشنامه شخصیتی تجدید نپر شده جکسون. رویه
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • بررسی اپیدمیولوژیک اعتیاد در بین جانبازان استان کرمان، کاربردی، 1386/01/01
 • روش ها و شیوه های آموزش، سایر، 1390/01/01
 • ارزیابی فعالیت های آموزشی-پژوهشی، سایر، 1390/01/01
 • روش و مدیریت تحقیق، سایر، 1390/01/01
 • آشنایی با ضوابط و مقدمات آموزشی، سایر، 1390/01/01
 • مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی، سایر، 1390/01/01
 • طراحی و اعتباربخشی برنامه های آموزشی دوره دکترای پیوسته ادبیات فارسی، 1391/01/01
 • طراحی دوره های دانش‏ افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها( طرح برگزیده ملی)، طرح ملی، 1392/01/01
 • • بررسی آماری اطلاعات مراجعه‌کنندگان به واحد پذیرش و پی‌گیری معتادان خود معرف، سایر
 • طرح تشکیل بانک اطلاعات زنان استان کرمان، کاربردی
 • همکار طرح بررسی منابع استرس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، سایر
 • همکار طرح ارزشیابی کتابهای فارسی قدیم پایه اول ابتدایی، کاربردی
 • بررسی میزان رضایت جانبازان از خدمات بیمه ای، کاربردی
 • همکار طرح ارزشیابی کتابهای هدیه آسمانی جدید و قدیم پایه دوم ابتدایی، کاربردی
 • همکار طرح ارزشیابی کتابهای تعلیمات اجتماعی جدید و قدیم پایه سوم ابتدایی، کاربردی
 • بررسی اثربخشی مقابله درمانگری بر استرس شغلی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی آتش¬نشانان تهران، صندوق پژوهشگران کشور
 • تاثیر مقابله درمانگری بر فرسودگی شغلی استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان، صندوق پژوهشگران کشور
 • تهیه بسته های آموزشی دروس عمومی طرح دانش افزایی، کاربردی
 • سنجش میزان سلامت روانی، منابع استرس زا و سبک های مقابله ای در کارکنان و مدیران بنیاد امور ایثارگران کشور، سایر
 • بررسی میزان شیوع و علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در جنبازان شهر کرمان، سایر
 • طرح ارزیابی عملکرد روسای دانشگاه ها و معاونین و مدیران کل حوزه ستادی، سایر
 • طراحی و اعتبار بخشی برنامه آموزشی دوره دکتری پیوسته زبان و ادبیات فارسی، سایر
 • بانک اطلاعات جامع بانوان استان کرمان، سایر
 • ارزیابی روسای دانشگاه های وزارت علوم، سایر
 • ارزیابی موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، سایر
 • ارزیابی معاونین و مدیران ستادی وزارت علوم، سایر
 • طرح سرگذشت پژوهی سردار شهید حسین مختارآبادی، طرح ملی
 • بررسی مقایسه‌ای وضعیت تحصیلی دانشجویان رزمنده و غیررزمنده رشته‌های علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح ملی
 • بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان‌های شهر کرمان، سایر
 • همکار طرح ارزشیابی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سایر
 • طرح سرگذشت پژوهی سردار شهید منصور توکلی، طرح ملی
 • بررسی میزان اضطراب جانبازان سراسر کشور، طرح ملی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • تدوین سرفصل دروس دانش افزائی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، 1389/12/10
کارشناسی ارشد
 • بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی و علایق شغلی ..، علی نعمت الهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی رابطه منبع کنترل و عزت نفس با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستان شهر اردکان در سال تحصیلی 86-1385، فاضل برزگربفرویی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/01
 • بررسی عوامل آموزشی موثر در عدم موفقیت تحصیلی دانشویان مراکز تربیت معلم کرمان از دیدگاه دانشجویان و مدرسان در سال تحصیلی 86-1385، امیر موسی‌پور، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/01
 • بررسی میزان تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی- حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز پایه دوم شهر کرمان، سهیلا عاصمی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/01
 • بررسی اثربخشی روش آموزش هم شاگردی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش اموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهرستان دورود‬، لک، الهام‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی برکاهش اضطراب امتحان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر ایلام، زهره داودیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/19
 • شناسایی و طبقه بندی آموزه ها و مفاهیم اخلاقی کتاب های درسی پایه اول دوره راهنمایی، اعظم علیزاده، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/01
 • ساخت و استاندارد کردن آزمون خشم چند بعدی در بین دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی‭1386-87 ‬‬‬، پرواز، راعد‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/15
 • تاثیر آموزش مهارتهای کنترل خشم بر پرخاشگری و سازگاره اجنماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله شهر خدابنده در سال تحصیلی 87-86، اسدالله مصائبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/01
 • ساخت و هنجار یابی پرسشنامه سنجش پایگاه هویت در بین دانشجویان دانشگاه قم و مقایسه پایگاههای هویت در بین دانشجویان شاهد و غیر شاهد، اکرم رحیمی راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/10
 • بررسی اثر بخشی خانواده در تغییر نگرش شیوه فرزند پروی ووالدین(مادران) و بهبود انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شیراز، فاطمه دوکوهکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/01
 • تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی ر دانشجویان علمی کاربردی دانشگاه تکاب‬، ایمانی، زهرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی با میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال، صالح اردستانی، سمیرا‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی رابطه بین رضایتمندی روانی با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی‭8788 ‬‬‬، عباسی، محمد‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی رابطه بین تکانشگری، تواناییحل مسئله اجتماعی ووابستگی به مواد درزندانیان به منظور ارئه مدل پرخاشگری، علی دره کردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/05/11
 • مقایسه کاربرد اندازه ی اثر در سنجش عملکرد افتراقی سوال بین دو روش رگرسیون لجستیک و منتل هنزن‬، ضرغامی، محمدحسین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/15
 • تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی ر دانشجویان علمی کاربردی دانشگاه تکاب‬، ایمانی، زهرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/15
 • تاثیر تعداد گزینه‌های سوال در ویژگیهای روانسنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدلهای پرسش پاسخ و کلاسیک اندازه‌گیری، کریمی خرامه، بهنام‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/15
 • اعتبارسنجی ارزشیابی ورتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، هادی منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر افزایش رضایتمندی دانشجویان متاهل شهر مشهد، زهرا بهرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تاثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهرستان کرج، کلهری، بهنوش‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با سلامت روان ومهارت های اجتماعی و کارکردهای شناختی در دبیرستان های دخترانه شهر تهران، لیلا رنجبر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه کمال گرایی ،تاب آوری و تکانشگری در معتادین به مواد مخدر شهر تهران جهت تبیین مدل ولع مصرف مواد در آنها، فرج حسینیان سراجه لو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/31
 • تدوین مدل موفقیت تحصیلی بر اساس سبکهای تفکر دانشجویان دانشگاه بجنورد‬، جوادی علمی، لیلا‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/15
 • ‫رابطه کارکردهای اجرایی (استدلال، سازماندهی - برنامه‌ریزی و حافظه کاری) با میزان اضطراب امتحان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران‬، فیروزی، ستاره‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/15
 • بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و انگیزش شغلی دبیران زن هنرستان های فنی و حرفه‌ای استان قزوین در سال‭1388 ‬‬‬، نویین اصفهانی، نوشین‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/15
 • میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه های بخوانیم و بنویسیم دوره ی ابتدایی‬، لطفی ماهر، ناهید‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/15
 • مقایسه دوروش تدریس انتزاعی وتدریس درمتن بر یادگیری دستور زبان ایتالیایی زبان اموزان ترم1مدرسه ایتالیایی تهران تابستان89، نگین یگانه پویا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/03
 • تاثیر استفاده از استعاره در متن بر درک مطلب، بازیابی و بازشناسی اطلاعات در دانش آموزان دبیرستان، میثم ربیعی پور سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/09
 • تاثیر شبیه سازی ذهنی بر کاهش اضطراب امتحان، خدیجه فریادیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه شیوه فعلی پذیرش دانشجو در سیستم دولتی و آزاد، جهانبازنژاد، خوبانه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه علامه، مریم میرشفایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه هوش معنوی و سلامت روانی، محمدعلی اسلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه بکارگیری راهبردهای برنامه ریزی و مطالعه، خدیجه زمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه ادراک از محیط کلاس و جهت گیری هدفی، پروین قدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • تبیین رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌های تهران‬، تولیتی، زهرا سادات، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش های راهبردی بر خودکارامدی تحصیلی، فاطمه ملک زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه حافظه کاری و آگاهی ...شناسی، الهام ایمانیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی روش تحقیق ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی، پریسا الله دوستی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • ارزشیابی درونی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان در سال تحصیلی‭1389- 1390، کسایی زادگان مهابادی، زهرا‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/15
 • ‫بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی سوالات مناسب و نامناسب کنکور ارشد روانشناسی به منظور تدوین الگوی قضاوتی ساخت آزمون در آزمونهای سرنوشت ساز‬، ‫کریمیان ابدر، مرضیه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/15
 • تنظیم بانک سوال درس ریاضی کنکور کارشناسی رشته ریاضی سال‭ 89 ‬بر اساس نظریه سوال - پاسخ‬‬، محمودیان، حسن‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/15
 • رابطه کمال گرایی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با خودکارآمدی بالا و پایین‬، رحمتی، زینب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/15
 • فراتحلیلی بر پایان‌نامه‌های انجام شده در حوزه افت تحصیلی‬، ‫افضلی، مهناز‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • بررسی ارزشیابی محتوا و نحوه اجرای آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی، شمسی، مرضیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • اثربخشی شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای همراه با آموزش مهارت های مقابله بر مقابله با استرس زنان مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی و مشاوره شهر تهران‬، ناقل، صدیقه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • ‫بررسی خودپنداره، سرسختی روانشناختی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی شهر تهران‬، صادقیان، راضیه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • بررسی تاثیر طرح پژوهانه در افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان‬، فهیمه رستگاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله ایی بایبی وسنتی بر خلاقیت ویادگیری دانش‭ 90 - 91 ‬آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم در سال تحصیلی‬‬، مرادی، مهسا‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، نوشین جلیلیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/25
 • رواس‍ازی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ب‍ح‍گ‍اه‍ی‌-ش‍ام‍گ‍اه‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ری‍خ‍ت‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ در ع‍م‍ل‍ک‍رد در آزم‍ون‌، آرش رهافر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/14
 • س‍اخ‍ت‌، اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ و رواس‍ازی‌ آزم‍ون‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در دروس‌ ع‍ل‍وم‌ و ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، الهام شوند غربی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/16
 • س‍اخ‍ت‌، اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ و رواس‍ازی‌ آزم‍ون‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در دروس‌ ع‍ل‍وم‌ و ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، ش‍ون‍دغ‍رب‍ی‌، ال‍ه‍ام‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/16
 • بررسی برنامه های آموزشی مهدکودک های شهر تهران وارائه برنامه مطلوب جایگزین، زهرا شعبان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/02/30
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ی‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، ف‍ارغ‌ ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ از م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور از طری‍ق‌ آزم‍ون‌، خ‍رم‌، ن‍ع‍ی‍م‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/02
 • بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان‬، جلیلی طاهره‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/15
 • بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران‬، افشین زارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/15
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ اب‍رازوج‍ود و ح‍ل‌ م‍س‍أل‍ه‌ ب‍ر اه‍م‍ال‌ک‍اری‌ و ک‍م‍ک‌ طل‍ب‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، اک‍ب‍رزاده‌، س‍ارا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/19
 • ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ دک‍ت‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و آزاد، اح‍م‍دی‌ س‍رش‍ت‌، زک‍ی‍ه‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/12
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ش‍م‍ول‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ب‍ا و ب‍دون‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ در دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، ف‍لاح‌ ب‍اس‍خ‍اوت‌، س‍م‍ی‍ه‌ال‍س‍ادات‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/18
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ب‍ی‍ن‌ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍ا خ‍ود ن‍ات‍وان‌ س‍ازی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ واس‍طه‌ گ‍ری‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌، رح‍م‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ان‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/28
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ب‍ی‍ن‌ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍ا خ‍ود ن‍ات‍وان‌ س‍ازی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ واس‍طه‌ گ‍ری‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌، رح‍م‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ان‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/28
 • بررسی رابطه سبک زندگی و سلامت روانی با سازگاری زندگی زناشویی زنان ترک، کرد و فارس شهرستان ارومیه، علی برنجکار گسیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تحلیل محتوا و مقایسه کتب درسی جدیدالتألیف و قدیم پایه چهارم ابتدایی بر اساس شاخص های خلاقیت‬‬، کریم خانی، امیرمهدی‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • رابطه سرسختی روان شناختی و خودنظم جویی تحصیلی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، قاسمی، محبوبه‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • مقایسه تاب آوری و احساس تنهایی با خود کار امدی تحصیلی بین دانش آموزان دبیرستانی مدارس شبانه روزی و عادی شهرستان بانه‬‬، هیوا سعیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • ‫مقایسه سبک دلبستگی،احساس تنهایی و جرأت ورزی نوجوانان قربانی زورگویی با نوجوانان عادی مدارس دوره اول متوسطه‬‬، فردید، سمیرا‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی با حل مسأله اجتماعی انطباقی و غیر انطباقی: نقش میانجی ادراک از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان، پاکزاد، علیرضا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس عوامل انگیزشی (سودمندی تکلیف و اهداف تسلط): نقش میانجی افق زمانی در دانش‌آموزان،، کردی، علی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی با حل مسأله اجتماعی انطباقی و غیر انطباقی: نقش میانجی ادراک از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان، علیرضا پاکزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/30
 • رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خودتنظیمی یادگیری با تعهد و سلامت سازمانی معلمان مدارس دوره دبیرستان شهر اردکان استاد راهنما‬‬، ملایی سروعلیا، سعید‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/15
 • پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی با حل مسأله اجتماعی انطباقی و غیر انطباقی: نقش میانجی ادراک از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان‬‬، پاکزاد، علیرضا‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/15
 • رابطه ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل، سعید مولایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/30
 • بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی و ویژگی های شخصیتی، نقش میانجی افق زمانی در دانشجویان،، حسن جوادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/30
 • اثر آموزش غایت اندیشی بر میزان اشتیاق به مدرسه و گرانباری نقش در دانش آموزان دختر پایۀ سوم دوره دوم متوسطه شهر تهران، عطیه گودرزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/20
 • بررسی رابطه سبک فرزندپروری مادران با کیفیت زندگی، اضافه وزن و تاب آوری تحصیلی فرزندان آنان، مهدیه طهرانی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/22
 • اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان،، زهرا فاطمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/27
 • اثربخشی آموزش امید بر تنظیم شناختی هیجان و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه.، هانیه یاوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/15
 • پیش بینی درگیری، خوشبینی، و امیدتحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، خودشیفته، جامعه ستیز) در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران، مسعود باغبان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • تبیین تاب آوری تحصیلی و مسولیت پذیری براساس خردورزی در دانش آموزان دورۀ متوسطۀ اول،، حمیده سروری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/23
 • اثربخشی یادگیری کوانتومی بر مؤلفه های اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان دختر متوسطه اول، کیمیا شیرزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/27
 • تاثیر روش تدریس کلاس معکوس بر کاهش درماندگی آموخته شده و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دورۀ دوم ابتدایی، راضیه زمان زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/27
 • مقایسه جوعاطفی خانواده، روابط والدفرزندی و مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان پسر با و بدون اختلال یادگیری شهر خرم آباد، سجاد کوشکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/22
 • تاثیر روش تدریس کلاس معکوس بر کاهش درماندگی آموخته شده و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی، راضیه زمان زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/11
 • رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، نسترن مهرزاد، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/28
 • تأثیر یادگیری مشارکتی بر یادگیری خودراهبر و همدلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطۀ شهر تهران، الهام جعفری مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/04
 • رابطۀ رشد اخلاقی با رفتارهای خردمندانه با میانجیگری هوش اخلاقی و هوش هیجانی دانشجویان، زینب رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/09
 • اثربخشی یادگیری کوانتومی بر مؤلفه های اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان دختر متوسطه اول،، کیمیا شیرزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/09
 • تبیین تاب آوری تحصیلی و مسولیت پذیری براساس خردورزی در دانش آموزان دورۀ متوسطۀ اول، حمیده سروری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/10
 • بررسی رابطۀ بین اهمال کاری و ویژگیهای شخصیتی (پدیدآورندگی-راکد ماندگی) با هوش معنوی، فاطمه دارابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/10
 • تأثیر تبحر حرکتی بر تجسم فضایی و ادراک بینایی در دانش‌آموزان پسر دبستانی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تهران، مرتضی میرزائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/31
PhD
 • بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد گروهها و دانشکده‌های علوم انسانی به منظور تدوین یک مدل ساختاری‬، رضایی، علی محمد‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/15
 • بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی، کیفیت زندگی و سطح لیپوپروتئین بیماران افسرده شهرستان ایلام، قباد بهامین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • تعیین مؤلفه های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان به منظور تدوین یک مدل ساختاری‬، ویسکرمی، حسن علی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/15
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ک‍ارب‍ردی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌، مهرانه سلطانی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/07
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ک‍ارب‍ردی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌، مهرانه سلطانی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/07
 • ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ذه‍ن‌آگ‍اه‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ و ت‍ع‍ل‍ل‌ورزی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، علی شیخ الاسلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/05/29
 • ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌، علی شیخ الاسلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/05/29
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍د، وزن‌، ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ی‌ ب‍دن‍ی‌، طرح‍واره‌ی‌ ظاه‍ر، خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ پ‍ن‍داره‌ و وارس‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ر ت‍ن‌ ان‍گ‍اره‌، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ی‌ ن‍ارض‍ای‍ت‍ی‌ از ب‍دن‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌، کاظم نعمت اله زاده ماهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/01
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍د، وزن‌، ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ی‌ ب‍دن‍ی‌، طرح‍واره‌ی‌ ظاه‍ر، خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ پ‍ن‍داره‌ و وارس‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ر ت‍ن‌ ان‍گ‍اره‌، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ی‌ ن‍ارض‍ای‍ت‍ی‌ از ب‍دن‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌، کاظم نعمت زاده ماهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/06
 • تدوین و اجرای برنامه ی همتاسازی شیوه های تدریس معلمان با سبک های یادگیری دانش آموزان دوره ی متوسطه و تعیین اثر بخشی آن بر انگیزه ی پیشرفت،عملکرد تحصیلی و یادداری آنان در درس زیست شناسی پایه ی دوم دبیرستان‬، صدیقه خدابنده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/15
 • تدوین و اجرای برنامه ی همتاسازی شیوه های تدریس معلمان با سبک یادگیری (واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده) دانش آموزان، تعیین اثر استفاده از آن بر انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی و یادداری دانش آموزان (پسر و دختر)، شناسایی میزان ثبات این اثرات، صدیقه خدابنده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/13
 • کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در یکپارچه سازی مولفه های موثر در مشاوره و هدایت شغلی و ارائه ی الگوی علمی مشاوره شغلی بر اساس آن، محمدحسین ضرغامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/15
 • مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر مبنای ارزش تکلیف, درگیری شناختی, هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی، کامران شیوندی چلیچه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/22
 • مقایسه اثربخشی آموزش سه روش مداخله فراشناختی، خودآموزی‌کلامی‌مایکنبام و مهارت‌های مطالعه و یادگیری بر اضطراب‌امتحان، مولفه‌های آن و باورهای‌فراشناختی دانش‌آموزان‬‬، طاهرزاده قهفرخی، سجاد‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز‬‬، محسن عزیزی ابرقوئی‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • طراحی وتبیین مدل بهینه جذب براساس الگوی شایستگی مدیران درصنعت بانکداری کشور، خلیل موفق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • تدوین برنامه آموزشی یادگیری سازگار با مغز بای معلم و اثربخشی آن بر برخی از مولفه های کارکردهای اجایی، سمیه یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/24
 • طراحی بسته آموزشی مهارت های زندگی و تعیین اثربخشی آن بر عوامل خطرساز و محافظت کننده رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه، نورمحمد رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • طراحی و تدوین بسته‌ آموزشی کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی در دانش‌آموزان دیرآموز، مرضیه عزیزیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/14
 • طراحی بسته آموزشی مهارت های زندگی و تعیین اثربخشی آن بر عوامل خطرساز و محافظت کننده رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه‬‬، نورمحمد رضائی‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/15
 • تدوین برنامه آموزش اخلاق با رویکرد هیجان مدار و مقایسه اثربخشی آن با روش معماهای فرضی کلبرگ و روش معماهای زندگی واقعی بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر، مریم شجاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، 1390/04/05، ایران، تهران
 • معاون امور اداری و مالی، 1391/11/30، ایران، تهران
 • عضو شور ای علمی هفتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی، 1392/04/05، ایران، تهران
 • معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 1393/02/30، ایران، تهران
 • عضو شورای پژوهشی تربیت بدنی استان تهران، 1394/01/27، ایران، تهران
 • دبیر کمیته شورای هماهنگی خدمات مشاوره‌ای استان کرمان، 1394/01/27، ایران، سایر
 • رئیس انجمن روان‏شناسی تربیتی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • • نماینده وزیر علوم در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور، 1394/01/27، ایران، تهران
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • نماینده وزیر در هیأت نظارت دانشگاه ولی‌عصر (عج).، 1394/01/27، ایران، تهران
 • معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو هیأت ممیزه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1394/01/27، ایران، تهران
 • رئیس مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1394/01/27، ایران، سایر
 • رئیس هیأت مدیره انجمن روان‌شناسی استان کرمان، 1394/01/27، ایران، سایر
 • عضو کمیسیون «تخصصی روان‏شناسی تربیتی» سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 1394/01/27، ایران، تهران
 • رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانسناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی جشنواره بین المللی فاربی(دوره ششم و هفتم)، 1394/01/27، ایران، تهران
 • معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • مدیر مسئول فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • دبیر اولین و دومین همایش ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، 1394/01/27، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسری روانشناسی ایران، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی همایش تحول و بازنگری در برنامه ریزی درسی آموزش عالی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • معاون اداری ـ مالی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون «تخصصی روان‏سنجی» سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی دوره مشترک دکترای آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون ارزشیابی فعالیت‌های فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمان، 1394/01/27، ایران، تهران
 • عضو هیات ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)، 1394/06/03، ایران، تهران
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران، ایران، تهران
 • عضو ناپیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • دبیر انجمن پژوهش های آموزشی ایران
 • معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • معاون اداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی
 • معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی جشنوراه بین المللی فارابی) دوره ششم و هفتم
 • عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو هیأت ممیزه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی
 • مدیر مسئول فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
 • مدیر مسئول فصلنامه اندازهگیری های تربیتی
 • نماینده وزیر در هیأت نظارت دانشگاه ولی عصر
 • عضویت در کمیته گرنت
 •  رئیس هیأت مدیره انجمن روان شناسی استان کرمان
همکاری در نشریات
 • Iranian Journal of Learning and Memory, scientific and research-based, 2018/02/01, 2022/04/01, 2018/02/01
 • عضو هیئت تحریریه نشریه روانشناسی سلامت، علمی پژوهشی، 1391/01/22، 1393/01/22، ص/1/294
 • مجله پژوهش در نظام های آموزشی، علمی پژوهشی، 1386/01/01، 1400/01/01، 1386/01/01
 • فصلنامه اندازه‌گیری های تربیتی، علمی پژوهشی، 1394/01/27، 1400/01/01، 1394/01/27
 • فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، علمی پژوهشی، 1386/01/01، 1400/02/01، 1386/01/01
 • مدیر مسئول فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، علمی پژوهشی، 1394/01/27
 • سردبیر فصلنامه بومی¬سازی.، علمی پژوهشی، 1394/01/27
 • مجله سنجش
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • پژوهشکده فرهنگ پژوهی، 1387/01/01
 • کارگاه آموزشی فنون تدریس، 1390/01/01
 • روش های آموزش.
 • مشاوره و راهنمایی در مدرسه
 • پیشگیری از اعتیاد
 • سنجش و ارزشیابی.