professor_pic
بختیار ترتیبیان
بختیار ترتیبیان ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • ترتیبیان بختیار، ابراهیمی بهمن. (1395). پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم : ارتباط بین شاخص ها. مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، =، =
 • ترتیبیان بختیار، کامرانی علیرضا، یعقوب نژاد فخرالدین، محمد امینی خیاطه سیروان. (1393). بررسی ارتباط کیفیت خواب با اینترلوکین- 1 بتا و پروتئین واکنشی -C در مردان فعال و غیرفعال. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13، 2
 • ترتیبیان بختیار، شعبانی مریم، ابراهیمی بهمن. (1395). بررسی رابطه بین برخی از شاخصهای سیستم ایمنی با حداکثر نبض اکسیژن در دختران فعال: اثر یک وهله فعالیت شدید هوازی. فیض، دوره بیستم، شماره 1
 • ترتیبیان بختیار، ابراهیمی بهمن. (1395). تاثیر 12 هفته تمرین پلایومتریک و فوتبال بر ساختار و عملکرد قلب پسران 15-13 سال.. فیض، 0، 0
 • ترتیبیان بختیار، فتحعلی زاده معصومه، کیهانی دیانا. (1395). اثز تمرینات شمشیر بازی فزاینده بربیان ژن و فعالیت سرمی ماتریکس متالوپروتئیناز 2 (MMP) در دختران شمشیر باز نخبه. فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 0، 0
 • ترتیبیان بختیار، یعقوب نژاد فخرالدین، محمد امینی خیاطه سیروان، ملکی منصور اباد صادق، غبدالله زاده ناصح، فریدتیا سمیع. (1395). ارتباط و پاسخ شاخص های التهابی، ایمنی و هورمونی به فعالیت ورزشی فزاینده در کودکان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24، 2
 • Azadpour Noushin, Tartibian Bakhtyar, Nazan Kosar surkan. (2016). Effects of aerobic exercise training on ACE and ADRB2 gene expression, plasma angiotensin II level, and flow-mediated dilation. International Journal of Academic Researches in Business and Social Sciences, 24, 3
 • مآل اندیش عباس، ترتیبیان بختیار، رحمتی یامچی محمد. (1395). تأثیر 12 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط بر تراکم استخوانی و شاخص های سرمی استخوان در زنان کم تحرک. فیزیولوژی ورزشی، 0، 31
 • ترتیبیان بختیار، شریفی حسام، ابراهیمی بهمن. (1395). تأثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر عملکرد ریوی و سطوح سرمی تپتین و نیمرخ لیپیدی در مردان چاق غیر فعال. دانشور پزشکی، 24، 125
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar, Cherhrazi Mohammad. (2016). The effects of three different exercise modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: a randomized controlled trial. Reproduction, 153, 2
 • شیخلو زینب، ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس. (1395). تأثیر 21 هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط بر سطوح سرمی ویتامین D هورمون پاراتیروئید، کلسیم و فسفر در زنان یائسة اضافه وزن. ورزش و علوم زیست حرکتی، 8، 1
 • ترتیبیان بختیار، شیخلو زینب، مآل اندیش عباس، رحمتی یامچی محمد، افسر قره باغ رقیه. (1395). اثر تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن آلکالین فسفاتاز و نشانگران واگردش سرمی استخوان در زنان یائسه کم تحرک. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 74، 10
 • ترتیبیان بختیار، افسر قره باغ رقیه، مآل اندیش عباس، شیخلو زینب. (1395). ارتباط فشارخون با ویتامین D ،هورمون پاراتیرویید، کلسیم و فسفر در زنان یائسه کم تحرک. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 74، 8
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar, Mooren Frank C., Karsten Karsten, FitzGerald Leah Z., Chehrazi Mohammad. (2016). A randomized controlled trial examining the effects of 16 weeks of moderate-to-intensive cycling and honey supplementation on lymphocyte oxidative DNA damage and cytokine changes in male road cyclists. Cytokine, 88, 0
 • کیهانی دیانا، ترتیبیان بختیار. (1396). مقایسۀ اثر دو شیوۀ تمرینی تناوبی شدید و تمرین تداومی با شدت متوسط بر عوامل پیش بینی کنندۀ منتخب نارسایی قلبی در زنان یائسۀ کم تحرک. فیزیولوژی ورزشی، 0، 35
 • ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس، افسر قره باغ رقیه، شیخلو زینب. (1397). اثر 12 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻮازی ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ و 5 ﻣﺎه ﺑﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻗ ﻋﺮوﻲ درزﻧﺎنﻳﺋﺴﻪ غیر فعال. علوم پزشکی رازی، 25، 169
 • قاضی زاده صابر، ترتیبیان بختیار، قادری پاکدل فیروز. (1396). ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮن (ﻓﺎﮐﺘﻮر رشد شبه انسولینی -1 و ﭘﭙﺘﯿﺪ3 متصل شونده به آنها در ﻣﻮشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ. مجله پزشکی ارومیه، 28، 12
 • ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس، شیخلو زینب. (1396). آیا 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط (W-WJMIEP-R)بر تراکم و محتوایاستخوانی اندامهای فوقانی و تحتانی زنان یائسۀ کم تحرک تاثیر دارد؟. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 13، 25
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar. (2017). Combined aerobic and resistance exercise training for improving reproductive function in infertile men: a randomized controlled trial. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 00, 0
 • ترتیبیان بختیار، آزادپور نوشین، ابراهیمی بهمن. (1396). ارتباط بین سطوح سرمی آدیپونکتین، لپتین، تری گلیسیرید، گلسترول و توده نمایی بدنی پس از 12 هفته تمرین هوازی شدت متوسط در دختران دارای اضافه وزن. دانشور پزشکی، 24، 128
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar. (2017). Moderate aerobic exercise training for improving reproductive function in infertile patients: A randomized controlled trial. Cytokine, 92, 0
 • ترتیبیان بختیار، ابراهیمی بهمن. (1396). تاثیر 12 هفته تمرین پلایومتریک و فوتبال بر ساختار و عملکرد قلب پسران 13-15 ساله. فیض، 21، 1
 • ترتیبیان بختیار، ابراهیمی بهمن. (1395). ،پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم: ارتباط بین شاخص ها. مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 4، 8
 • ترتیبیان بختیار، فتحعلی زاده معصومه، کیهانی دیانا. (1395). اثرتمرینات فزاینده شمشیربازی بر بیان ژن و فعالیت سرمی ماتریکس متالوپروتئیناز 2 ( MMP2) در دختران شمشیرباز نخبه. فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، 9، 2
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar, Mooren Frank, FitzGeraldc Leah Z., Chehrazi Mohammad, Kruger Karsten, Ma'landish Abbas. (2018). Low-to-moderate intensity aerobic exercise training modulates irritable bowel syndrome through antioxidative and inflammatory mechanisms in women: Results of a randomized controlled trial. Cytokine, 102, 0
 • ترتیبیان بختیار، شریفی حسام، ابراهیمی بهمن. (---). تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی با شدت متوسط (MI)بر سطحوح سرومی لپتین، لاکتات خون، نیمرخ لیپیدی،و عملکرد ریوی در مردان چاق غیرفعال. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 0، 0
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, Ebrahimpour Nosrani Shiva. (2019). The Effect of 12-Week Endurance Training on Lipid Profiles and Fat Percentage of Overweight Girls. New Approaches in Sport Sciences (NASS), 1, 1
 • Tartibian Bakhtyar, Massart Alain. (2019). The Effect of Moderate Intensity Aerobic Exercise on Breast Milk IgA Concentrations. New Approaches in Sport Sciences (NASS), 1, 1
 • اسلامی رسول، ترتیبیان بختیار، نجارپور مجتبی. (1398). اثر ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪ بر ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺼﺒﯽ، ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺗﻌﺎدل و ﺳﺮﻋﺖ راه رﻓﺘﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑ ﻪ ﻣﻮﻟﺘ ﯿﭙـﻞ اسکلروزیس. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21، 3
 • ترتیبیان بختیار، اجلالی مرضیه، آزادپور نوشین. (1398). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻫﻮازی ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺐ در دﺧﺘﺮان ﭼﺎق ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، 24، 102
 • افسر قره باغ رقیه، ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس، رحمتی یامچی محمد، شیخلو زینب. (1398). راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ، اکوکاردیوگرافی، ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﺑﺎ وﯾﺘﺄﻣﯿﻦD در زﻧﺎن ﮐﻢﺗﺤﺮک :ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. مجله علوم پزشکی ارومیه، 30، 7
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar. (2019). High-intensity interval training modulates male factor infertility through anti-inflammatory and antioxidative mechanisms in infertile men: A randomized controlled trial. Cytokine, 125, 0
 • بقایی بهروز، ترتیبیان بختیار، عباسی اصغر. (1393). اثر مصرف امگا 3 بر برخی از شاخص های ایکوزانویید، عامل نکروز آلفا و اینترلوکین 6 در نردان تمرین نکرده تحت تاثیر فعالیت های برونگرا. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 72، 5
 • ترتیبیان بختیار، شریفی حسام، ابراهیمی بهمن. (1398). تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی با شدت متوسط (MI) بر سطوخ سرمی لپتین، لاکتات خون، نیمرخ لیپیدی و عملکرد ریوی در مردان چاق غیر فعال. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، 41، 6
 • Ghanbari-Niaki Abbas, Saeidi Ayoub, Tartibian Bakhtyar, Qujeq Durdi, Naghizadeh Mehran. (2018). The Response of Brain Kisspeptin and Glycogen at Different Times to Acute Aerobic Exercise with and Without Glucose Solution Consumption in Male Rats. Journal of clinical research paramedical sciences, 7, 2
 • Ghanbari-Niaki Abbas, Saeidi Ayoub, Tartibian Bakhtyar, Qujeq Durdi, Naghizadeh Qomi Mehran. (2018). The Response of BrainKisspeptin and Glycogen at Different Times to Acute Aerobic Exercise with and Without Glucose Solution Consumptionin Male Rats. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences., 7, 2
 • Tartibian Bakhtyar, Afsar Gharehebagh Rooghieh, Ma'landish Abbas, sheikhlou zeinab. (2018). Assessment of Electrocardiogram Indices in Postmenopausal Women: Effects of Aerobic Exercise and Detraining. International Journal of Basic Science in Medicine, 3, 1
 • Tartibian Bakhtyar, Ma'landish Abbas, Afsar Gharehebagh Rooghieh, Eslami Rasoul, sheikhlou zeinab. (2018). Assessment of Hepatic and Lipid Profiles Following 12 Weeks of Aerobic Exercise in Overweight Postmenopausal Women. International Journal of Basic Science in Medicine, 3, 4
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, Ebrahimpour Nosrani Shiva, Parvani Mohsen. (2019). Relationship between the Level of Physical Activity and Nutritional Status with Fatigue in Elderly Residents of Rest Homes in Tehran. New Approaches in Sport Sciences, 1, 2
 • Ma'landish Abbas, Tartibian Bakhtyar, sheikhlou zeinab, Afsar Gharehebagh Rooghieh, Rahmati yamchi Mohammad. (2020). The effects of short-term moderate intensity aerobic exercise and long-term detraining on electrocardiogram indices and cardiac biomarkers in postmenopausal women. Journal of Electrocardiology, 60, 0
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar, Mooren Frank C., Yaghoob Nezhad Fakhreddin, Yaseri Mehdi. (2016). Saffron supplementation ameliorates oxidative damage to sperm DNA following a 16-week low-to-intensive cycling training in male road cyclists. Journal of Functional Foods, 21, 21
 • Tartibian Bakhtyar, Botelho Teixeira Ana Maria, Baghaiee Behrouz. (2015). Moderate Intensity Exercise is Associated With Decreased Angiotensin-converting Enzyme, Increased β2-adrenergic Receptor Gene Expression, and Lower Blood Pressure in Middle-Aged Men. Journal of Aging and Physical Activity, 23, 2
 • Tartibian Bakhtyar, Nori Hirash, Azadpour Noushin, Nazan Kosar surkan, Massart Alain, Filaire Edith. (2015). Eight weeks Judo training increases oxidative stress biomarkers and creatine kinase in male Judoka. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics, 52, 0
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar. (2017). High-Intensity Exercise Training for Improving Reproductive Function in Infertile Patients: A Randomized Controlled Trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 39, 7
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar, Cherhrazi Mohammad. (---). The effects of aerobic, resistance, and combined exercise on markers of male reproduction in healthy human subjects. Journal of Strength and Conditioning Research, 0, 0
 • Ghanbari-Niaki Abbas, Saeidi Ayoub, Tartibian Bakhtyar, Qujeq Durdi, Naghizadeh Qomi Mehran Naghizadeh Qomi. (---). response of tissues kisspeptin, glycogen and plasma selected peptide in the different time to an acute aerobic exercise with and without glucose solution consumption in male rat. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL MEDICINEACTA MEDICA MEDITERRANEA, 0, 0
 • Hajizadeh Maleki Behzad, Tartibian Bakhtyar. (2018). Resistance exercise modulates male factor infertility through anti-inflammatory and antioxidative mechanisms in infertile men: A RCT. Life Sciences, 203, 0
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • توکلی ندا، ترتیبیان بختیار، قیاسی سونیا، اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارائه پوستر، 1394/07/26، 1394/07/27
 • افتخاری افسون، ترتیبیان بختیار، توکلی ندا، قیاسی سونیا، اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارائه پوستر، 1394/07/26، 1394/07/27
 • فتح الله زاده ابراهیم، ترتیبیان بختیار، صمدیان زهرا، حاتم زاده شهروز، اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارائه پوستر، 1394/07/26، 1394/07/27
 • قیاسی سونیا، ترتیبیان بختیار، توکلی ندا، افتخاری افسون، اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارائه پوستر، 1394/07/26، 1394/07/27
 • ترتیبیان بختیار، آزادپور نوشین، پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، ارائه پوستر، 1394/09/25، 1394/09/27
 • ترتیبیان بختیار، کوشکستانی مهدی، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها، article abstraction، بررسی تغییرات و ارتباط سطوح سرمی ادیپونکتین ، لپتین،کلسترول و تری گلیسرید پس از 12 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط در دختران دارای اضافه وزن، 1397/02/26، 1397/02/26
 • ترتیبیان بختیار، اصغرزاده رضا، کوشکستانی مهدی، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها، article abstraction، تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی ترانس آمینازها و لیپاز کبدی در مردان میانسال غیرفعال، 1397/02/26، 1397/02/26
 • سعیدی ایوب، قنبری نیاکی عباس، ترتیبیان بختیار، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، سخنران، پاسخ کیسپتین، گلیکوژن بافتی و پیپتید های منتخب در زمان های مختلف به یک فعالیت هوازی حاد با مکمل گیری گلوکز در موش های صحرایی نر، 1397/08/23، 1397/08/24
 • ترتیبیان بختیار، وهابی دلشاد ریحانه، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ارائه پوستر، مقایسه سازگاری های مرکزی و محیطی قلب به ورزش فزاینده در بازیکنان بسکتبال، والیبال و هندبال، 1397/08/23، 1397/08/24
 • خدایی ستاره، سلمان زهرا، ترتیبیان بختیار، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، سخنران، تاثیر تمرینات آکیونتال بر شاخص های کیفیت خواب، 1397/08/23، 1397/08/24
 • ترتیبیان بختیار، سلطانی محمد، دوستی پور حیدر، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ارائه پوستر، تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر روی پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیر فعال، 1397/08/23، 1397/08/24
 • ترتیبیان بختیار، دوستی پور حیدر، سلطانی محمد، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ارائه پوستر، تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز روی شاخص های ایمنی - التهابی مردان بزرگسال فعال، 1397/08/23، 1397/08/24
 • ترتیبیان بختیار، عبدیل زاده حسین، وهابی دلشاد ریحانه، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، article abstraction، تاثیر یک دوره تمرین شنا بر شاخص های ساختاری و عملکردی قلب دانش آموزان، 1397/08/23، 1397/08/24
 • ترتیبیان بختیار، کوشکستانی مهدی، کنگره ملی قلب و ورزش، article abstraction، تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر شاخص های قلبی دختران جوان دارای اضافه وزن، 1397/09/22، 1397/09/24
 • ترتیبیان بختیار، پروانی محسن، وهابی ریحانه، عین الوند عاطفه، همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی، سخنران، بررسی ارتباط میان سطح فعالیت بدنی با سلامت عمومی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی، 1397/11/18، 1397/11/18
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, Maleki Mansour abad Sadegh, 3th International congress of sport science and health, announcer, 2015/01/15, 2015/01/15
 • Azadpour Noushin, Tartibian Bakhtyar, Nazan Kosar surkan, 3th International congress of sport science and health, poster presentation, 2016/01/15, 2016/01/15
 • Tartibian Bakhtyar, haji zadeh haji zadeh, Yaghoob Nezhad Fakhredin, Bahramiazar Peivand, Ghazizadeh Saber, 3rd. International Congress of Sport Science and Health, poster presentation, 2016/01/15, 2016/01/15
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, Maleki Mansour abad Sadegh, 3th International congress of sport science and health, poster presentation, 2016/01/15, 2016/01/15
 • Tartibian Bakhtyar, Yaghoob Nezhad Fakhredin, Bahramiazar Peivand, Ghazizadeh Saber, 3th International congress of sport science and health, announcer, 2016/01/15, 2016/01/15
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Maleki Mansour abad Sadegh, Yaghoob Nezhad Fakhredin, International conference on researches in sport secience, announcer, 2016/01/21, 2016/01/21
 • Tartibian Bakhtyar, zeynali Khadijeh, Mohammad Amini Khayat sirvan, Kamrani Alireza, 3th International Congress of Immnology, Astema and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/03/03, 2016/03/06
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, Maleki Mansour abad Sadegh, 9th international congress of physical education and sport sciences, announcer, 2016/03/09, 2016/03/10
 • sheikhlou zeinab, Tartibian Bakhtyar, Ma'landish Abbas, 9th international congress of physical education and sport sciences, poster presentation, 2016/03/09, 2016/03/10
 • Tartibian Bakhtyar, Poorhasan Yahya, Keihani Diana, 9th international congress of physical education and sport sciences, poster presentation, 2016/03/09, 2016/03/10
 • Tartibian Bakhtyar, Ebrahimi Bahman, 9th international congress of physical education and sport sciences, poster presentation, 2016/03/09, 2016/03/10
 • Eftekhari Afsoon, Tartibian Bakhtyar, Ghiyasi Soniya, Foroozandeh Ebrahim, 5th Congress on pervention and obesity treatment in Iran, announcer, 2016/03/09, 2016/03/10
 • Ghiyasi Soniya, Tartibian Bakhtyar, Eftekhari Afsoon, 9th international congress of physical education and sport sciences, poster presentation, 2016/03/09, 2016/03/10
 • Tavakoli neda, Tartibian Bakhtyar, Ghiyasi Soniya, Eftekhari Afsoon, 9th international congress of physical education and sport sciences, poster presentation, 2016/03/09, 2016/03/10
 • Azadpour Noushin, Tartibian Bakhtyar, Nazan Kosar surkan, 9th international congress of physical education and sport sciences, poster presentation, 2016/03/09, 2016/03/10
 • Tartibian Bakhtyar, zeynali Khadijeh, Mohammad Amini Khayat sirvan, Kamrani Alireza, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, Soltani Mohammad, Mohammad Amini Khayat sirvan, Sanati Shirzad, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, zeynali Khadijeh, Mohammad Amini Khayat sirvan, Kamrani Alireza, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, Soltani Mohammad, Dostipour Heidar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Maleki Mansour abad Sadegh, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, Soltani Mohammad, Dostipour Heidar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Maleki Mansour abad Sadegh, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Maleki Mansour abad Sadegh, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, poster presentation, 2016/04/26, 2016/04/29
 • Tartibian Bakhtyar, Soltani Mohammad, Dostipour Heidar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 3th International Congress of Immnology, Astma and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Tartibian Bakhtyar, Soltani Mohammad, Dostipour Heidar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 3th International Congress of Immnology, Astma and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 3th International Congress of Immnology, Astma and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 3th International Congress of Immnology, Astma and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 3th International Congress of Immnology, Astma and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 3th International Congress of Immnology, Astma and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Yaghoob Nezhad Fakhredin, 3th International Congress of Immnology, Astma and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Sharifi Hesam, Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, 3th International Congress of Immnology, Astema and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Tartibian Bakhtyar, zeynali Khadijeh, Mohammad Amini Khayat sirvan, Kamrani Alireza, 3th International Congress of Immnology, Astema and Allergy, The First Symposium of Food and Drug Allergy, poster presentation, 2016/05/03, 2016/05/06
 • Azadpour Noushin, Tartibian Bakhtyar, Nazan Kosar surkan, 14th International Sport Sciences Congress, article abstraction, M, 2016/11/01, 2016/11/04
 • Tartibian Bakhtyar, Alizadeh Behrooz, Ma'landish Abbas, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Amanlolahi Naser, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, article abstraction, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Amanlolahi Naser, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, article abstraction, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Amanlolahi Naser, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Asgharzadeh Reza, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Alizadeh Behrooz, Ma'landish Abbas, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, article abstraction, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, poster presentation, The Third International Congress of Immonology Asthma and Allergy, 2017/02/15, 2017/02/17
 • Tartibian Bakhtyar, Mohammad Amini Khayat sirvan, Abdollahzadeh Hosein, Soltani Mohammad, 10th International Congress on Sport Sciences, poster presentation, 10th International Congress on Sport Sciences, 2017/04/26, 2017/04/27
 • Keihani Diana, Tartibian Bakhtyar, 10th International Congress on Sport Sciences, poster presentation, 10th International Congress on Sport Sciences, 2017/04/26, 2017/04/27
 • Keihani Diana, Tartibian Bakhtyar, 10th International Congress on Sport Sciences, poster presentation, 10th International Congress on Sport Sciences, 2017/04/26, 2017/04/27
 • Alizadeh Behrooz, Tartibian Bakhtyar, Ma'landish Abbas, Masomi Seyedeh Somayeh, 10th International Congress on Sport Sciences, poster presentation, 10th International Congress on Sport Sciences, 2017/04/26, 2017/04/27
 • Atakhan Marhe, Osalou Masomeh, Guzel yardn, Tartibian Bakhtyar, Nazan Kosar surkan, 22th Annual Congress of the European College of Sport Science, article abstraction, 22th Annual Congress of the European College of Sport Science, 2017/07/05, 2017/07/08
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, 20rd international Congress on Cardiovascular, poster presentation, Changes in cardiovascular indexes and body composition in postmenopusal women after 12 weeks of endurance training, 2018/09/11, 2018/09/14
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, 20rd International Congress on Cardiovascular, poster presentation, Changes in heart markers, lipid profiles, and sleep quality of overweight young girls after 8 weeks of endurance training, 2018/09/11, 2018/09/14
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, First Eurasian Sport Sciences Congress, announcer, Aerobic activity, a therapeutic approach to obesity and metabolic syndrome in overweight girls, 2018/10/10, 2018/10/12
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, Ebrahimpour Nosrani Shiva, First Eurasian Sport Sciences Congress, article abstraction, Effect of 8 weeks of aerobic exercise on the sleep quality of overweight girls, 2018/10/10, 2018/10/12
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, First Eurasian Sport Sciences Congress, article abstraction, Changes and correlation between adiponectin, cholesterol, fat percentage and body mass indexe in obese girls after aerobic training, 2018/10/10, 2018/10/12
 • Ebrahimi Bahman, Tartibian Bakhtyar, 3rd Intertional Conference on Applied Research in Physical Education, Sport and Athletic Science, announcer, Effects of high-intensity interval training on body fat percentage and serum Vaspin levels in overweight men, 2019/01/24, 2019/01/25
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, 3rd Intertional Conference on Applied Research in Physical Education, Sport and Athletic Science, announcer, Arobic activity is an appropriate approach to modify adipocytokines and lipid profiles in overweight girls, 2019/01/24, 2019/01/25
 • Tartibian Bakhtyar, Khoshekestani Mehdi, Ebrahimpour Nosrani Shiva, 3rd Intertional Conference on Applied Research in Physical Education, Sport and Athletic Science, announcer, Effect of 12-week endurance training on cardiovascular and anthropometric indices in postmenopusal women, 2019/01/24, 2019/01/25
 • ترتیبیان بختیار، ابراهیمی بهمن، کنفرانس بین الملی یافته های نوین در علوم ورزشی، article abstraction، مقاله، 1394/11/01، 1394/11/01
 • ترتیبیان بختیار، محمد امینی خیاطه سیروان، ملکی منصور اباد صادق، یعقوب نژاد فخرالدین، کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی، سخنران، 1394/11/20، 1394/11/20
 • ترتیبیان بختیار، محمد امینی خیاطه سیروان، ملکی منصور اباد صادق، یعقوب نژاد فخرالدین، کنفرانس بین الملی یافته های نوین در علوم ورزشی، سخنران، 1394/11/20، 1394/11/20
 • ترتیبیان بختیار، محمد امینی خیاطه سیروان، کامر علیرضا، یعقوب نژاد فخرالدین، همابش بین المللی استرس و بیماریهای روانی، ارائه پوستر، 1395/02/10، 1395/02/11
 • پروانی محسن، ترتیبیان بختیار، کوشکستانی مهدی، ششمین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه، سخنران، بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریک با شیوع دیابت در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، 1397/12/20، 1397/12/20
 • ترتیبیان بختیار، پروانی محسن، بطهائی زاده یوسف، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در سلامت، علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام، سخنران، ارتباط میان ترکیب بدنی با فشار خون و کیفیت خواب در دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی، 1398/04/31، 1398/04/31
تالیف
 • ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس. (1385). کتاب جامع ترکیب بدن و پیکرسنجی برای تندرستی، آمادگی و عملکرد ورزشی. ایران-ارومیه، None
 • ترتیبیان بختیار، خورشیدی مهدی. (1385). برآورد شاخص های فیزیولوژیک در ورزش (آزمایشگاهی-میدانی). ایران-تهران، انتشارات تیمور زاده
 • ترتیبیان بختیار، نجفی الیاس آبادی سهیلا. (1389). ژیمناستیک زنان. ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
 • ترتیبیان بختیار، هاشمی سید اصغر، رجائیان امید. (1386). کشتی 2 آموزش، تجزیه و تحلیل، آسیب شناسی. ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
 • ترتیبیان بختیار، شریف رحیم. (1379). سازگاریهای فیزیولوژیک "مرکزی و محیطی" در ورزش. ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
 • ترتیبیان بختیار، هاشمی سید اصغر، رجائیان ابوالقاسم. (1385). کشتی 1 آموزش، تجزیه و تحلیل، آسیب شناسی. ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
 • ترتیبیان بختیار. (1396). اخلاق در ورزش. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • باسامی مینو، اسلامی رسول، ترتیبیان بختیار، طیبی سید مرتضی. (1398). اخلاق در فیزیولوژی ورزش. ایران-تهران، حتمی
ترجمه
 • ترتیبیان بختیار، طلویی آذز جواد، یعقوب نژاد فخرالدین، صمدیان زهرا، حمزه زاده صبا. (1393). راهنمای NSCA برای ورزش و تغذیه ورزشی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس. (1393). فیزیولوژی ورزشی قلبی و عروقی پیشرفته. ایران، انتشارات دانشگاهی
 • ترتیبیان بختیار، اقبالی مهدی، عباسی اصغر، طلویی آذز جواد، حاجی زاده ملکی بهزاد. (1391). فیزیولوژی ورزشی مولکولی و سلولی. ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
 • ترتیبیان بختیار، دادکان محمد حسین. (1382). تست ورزش. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس، شیخلو زینب، افسر قره باغ رقیه. (1395). فیزیولوژی سلولی و سوخت و ساز فعالیت جسمانی. ایران، انتشارات دانشگاهی
 • ترتیبیان بختیار، سعیدی ایوب، راضی امید، محمدی محمد. (1397). داروهای بهبود عملکرد و هورمون ها در ورزش:. ایران-تهران، انتشارات حتمی
 • ترتیبیان بختیار، اقبالی مهدی، طلویی آذز جواد، آزادپور نوشین، حاجی زاده ملکی بهزاد. (1393). فیزیولوژی ورزشی مولکولی و سلولی 2. ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه
 • ترتیبیان بختیار. (1377). فیزیولوژی ورزشی" تئوری و کاربرد برای آمادگی و اجرا". ایران، انتشارات دانشگاهی
 • ترتیبیان بختیار، مآل اندیش عباس. (1393). فیزیولوژی ورزشی برای تندرستی، آمادگی و عملکرد. ایران، انتشارات دانشگاهی
 • ترتیبیان بختیار، طیبی سید مرتضی، باسامی مینو، اسلامی رسول. (1397). مقدمه ای بر آزمون ورزشی قلبی ریوی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • ترتیبیان بختیار، خدا مرادی آرش. (1397). طراحی برنامه های تمرین مقاومتی. ایران-تهران، سخنوران
 • ترتیبیان بختیار. (1395). 1005 بازی و تمرین والیبال سالنی و ساحلی. ایران-تهران، آییژ
 • ترتیبیان بختیار. (1396). علم و نظریه تمرین بهینه. ایران-تهران، آییژ
 • ترتیبیان بختیار. (1396). اخلاق در ورزش. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • Zaslav Kenneth, Tartibian Bakhtyar. (2012). An International Perspective in Sports Medicine and Sports Injury. Croatia
طرح‌های درون دانشگاهی
 • اثر تمرینات شدت متوسط و بی تمرینی بر شاخص های سرمی و الکتروکاردیوگرام در زنان یائسه، 1395/07/15، 1396/11/15
 • تاثیر تمرین مقاومتی بر عملکرد عصبی-عضلانی بیماران ام اس، 1395/12/25، 1397/03/01
 • بررسی دانش، نگرش و عملکرد تغذیه¬ای ورزشی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه پیشنهادات اصلاحی، 1396/02/10، 1397/03/10
 • تاثیر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن نوروتروپین-4 در بخش حرکتی نخاع رت های دارای نروپاتی دیابت، 1395/07/01، 1397/03/10
 • تاثیر تمرینات هوازی بر پرفایل کبدی و لیپیدی در زنان دارای اضافه وزن، 1395/12/25، 1397/04/20
 • اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره ای در دو شدت پایین و متوسط همراه با مکمل آویشن شیرازی بر روی RBP-4 و TNFa در زنان یائسه، 1396/06/08
کارشناسی ارشد
 • ارتباط و ارزیابی شاخص های ایمنی و التهابی بزاقی آلفا آمیلاز و مالون دی آلدئید و هزینه انرژی سطوح فعالیت بدنی در دختران 6 و 7 و 8 سال، اکرم دوستی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/09
 • تاثیر تمرینات آکیونتالبر شاخص های کیفیت خواب، نجمه خدایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثر حاد و مزمن فعالیت تناوبی با شدت بالا بر شاخص های اکسیدانی و آنتی اکسیدانی افراد سالمند، پرهام امینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثر مکمل گیری HMB-FAبر تعادل سنتز پروتئین عضله و شاخص های فیزیولوژیک ریکاوری در یک پروتکل شبیه سازی شده کشتی در کشتی گیران، باقر رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر عامل رشد 21 فیبروبلاست و نیمرخ لیپیدی در سالمندان دیابتی، میر یوسف بطهایی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر تمرین ترکیبی بر سطوح سرمی فاکتور رشد 21 فیبروبلاست، شاخص های اکسیدانی و آپوپتوزی در سالمندانکاردیومایوپاتی دیابتی، شیوا ابراهیم پور نسرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر تمرین هوازی شدید بر سطوح سرمی فاکتور رشد 21 فیبروبلاست، شاخص های اکسیدانی و آپوپتوزی در سالمندان کاردیومایوپاتی دیابتی، مهدی کوشکستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثر 8 هفته تمرینات چند ترکیبی بر سطوح سرمی HMGB-1 و شاخص های استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی در زنان سالمند، ریحانه وهابی دلشاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر تمرین تناوبی و روزه داری بر بیان ژن VEGF در بافت عضله قلبی رتهای نر چاق، شاهین بیرانوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر 8 هفته تمرینات یوگا بر سطوح سرمی فاکتورهای رشد در سالمندان دارای سارکوپنیا، مجتبی عنایتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر 8 هفته تمرینات TRX بر سطوح سرمی فاکتورهای رشد در سالمندان دارای سارکوپنیا، سهراب رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثر تمرینات حس عمقی بر تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس، مهدیه نظریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • ارتباط بین نمره آزمون غربالگری عملکردی حرکت ( FMS)و نرخ بروز آسیب زنان بسکتبالیست شهرستان جیرفت، زهرا برور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط (wwjmiep-r) بر بیان ژن گیرنده استروژن آلفای لنفوسیتی و تراکم استخوانی در زنان سالم 55-70 سال، عباس مآل اندیش، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/02/29
 • اثر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی یا شدت متوسط بر بیان ژن بیومارکز قلبی عروقی گالکتین 3 در زنان سالمند کم تحرک، دیانا کیهانی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/09
سمت‌های اجرایی
 • Panel Chair of Exercise Physiolog and Nutrition in 10th International Congress on Sport Sciences, 2017/04/27, 2017/04/27, Iran, Tehran
 • داوری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم سیده سادات قمری هویدا، 1394/06/31، 1394/06/31، ایران، تهران
 • رئیس پنل فیزیولوژی ورزشی اولین همایش ملی ورزش برای همه، 1394/09/04، 1394/09/05، ایران، تهران
 • هیئت ریئسه پنل فیزیولوژی ورزشی اولین همایش یافته های نوین در علوم ورزشی، 1394/09/26، 1394/09/26، ایران، تهران
 • راهنمای فعالیت ورزشی ویژه افراد مبتلا به سرطان پستان، 1394/11/18، 1394/12/05، ایران، تهران
 • راهنمای فعالیت ورزشی ویژه افراد مبتلا به سرطان پروستات، 1394/12/12، 1394/12/22، ایران، تهران
 • راهنمای فعالیت ورزشی ویژه افراد مبتلا به سرطان دستگاه گوارش، 1394/12/18، 1394/12/25، ایران، تهران
 • داوری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم مریم کوزه کنانی، 1395/03/31، ایران، تهران
 • داوری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم زهرا پژهان، 1395/06/21، ایران، تهران
 • داوری پایان نامه کارشناسی ارشد ،خانم زهرا شورورزی، 1395/06/21، ایران، تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات هلمی و متقاضیان استخدام در گروه های آموزشی دانشکده تربیت بدنی، 1395/09/06، ایران، تهران
 • هیئت ریئسه اولین همایش ملی دانشجویی یافته های کاربردی در علوم ورزشی، 1395/09/17، 1395/09/17، ایران، تهران
 • اثر 12 هفته تمرین استقامتی شدید با مصرف گرده گل زنبور عسل بر بیان ژن ......کبد، روده ، و عضله دوقلو و SIPبافتی موش های نر، 1395/10/01، 1395/10/01، ایران، بابلسر
 • داوری رساله دوره دکتری، امیر تقی پور اسرمی، 1395/10/01، 1395/10/01، ایران، بابلسر
 • کمیته ارتقای توانمندی های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1395/10/08، ایران، تهران
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد ،خانم مهدیه نظریان، 1395/11/18، ایران، تهران
 • جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی هیأت اجرایی جذب دانشگاه، 1395/10/25، 1395/10/25، ایران، تهران
 • مسئول راه اندازی مجله انگلیسی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1395/10/25، ایران، تهران
 • داوری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای توفیق بهرامی نیا، 1395/11/26، ایران، تهران
 • داوری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم فاطمه سیاه علی، 1395/11/27، 1395/12/27، ایران، تهران
 • کمیته ارتقای توانمندی های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1396/02/11، 1396/02/11، ایران، تهران
 • عضو کمیته منتخب ارزیابی دکتر اسلامی به مرتبه دانشیاری، 1396/04/18، 1396/04/18، ایران، تهران
 • کارگروه بررسی توانایی علمی هیأت اجرایی جذب دانشگاه ، پرونده تبدیل وضعیت، 1396/04/18، 1396/04/18، ایران، تهران
 • مقایسه تاثیر دو نوع تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن های مسیر هیپو..... قلب موشهای ضحرایی نر مبتلا به هایپرتروفی القایی، 1396/08/07، 1396/08/07، ایران، تهران
 • کارگروه تخصصی فیزیولوژی ورزشی گروه برنامه ریزی درسی وزارت علوم، 1396/09/22، 1398/09/22، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تخصصی شاخه برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی در وزارت علوم، 1396/09/18، 1398/09/18، ایران، تهران
 • کارگروه بررسی توانایی علمی هیات اجرایی جذب دانشگاه علامه طباطبائی، 1397/04/20، 1397/04/20، ایران، تهران
 • عضو کمیته منتخب ارزیابی ارتقاء اعضا هیات علمی دانشکده، 1397/06/06، 1397/06/06، ایران، تهران
 • کمیته اخلاق دانشگاه، 1397/06/19، 1397/06/19، ایران، تهران
 • مدیر نشست های علمی در اولین هملیش ملی کاوش در علوم ورزشی، 1397/08/23، 1397/08/24، ایران، تهران
 • عضو شورای پژوهشی و انتشارات دانشکده، 1398/02/09، ایران، تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات و متقاضیان استخدام گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه علامه،، 1398/02/16، ایران، تهران
 • شصت و ششمین جلسه شورای کرسی ها نظریه پردازی، 1398/02/24، ایران، تهران
 • عضو گروه تخصصی اخلاق در پژوهش، 1398/02/18، ایران، تهران
 • دومین جلسه گروه تخصصی اخلاق در پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی، 1398/03/05، ایران، تهران
 • شورای ارتقاء کیفی آموزشی دانشگاه علامه، 1398/03/04، ایران، تهران
 • شورای ارتقاء کیفی آموزشی دانشگاه علامه، 1398/03/12، ایران، تهران
 • عضو شورای پژوهشی و انتشارات دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی، 1398/03/20، ایران، تهران
 • جلسه کارگروه تخصصی اخلاق در پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی، 1398/04/03، ایران، تهران
 • کارگروه بررسی توانایی علمی هیات اجرایی جذب دانشگاه، پرونده دکتر رحمان شیخ حسینی، 1398/04/05، ایران، تهران
 • جلسه کارگروه تخصصی اخلاق در پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی،، 1398/04/24، ایران، تهران
 • جلسه شورای مشورتی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه علامه، 1398/04/30، ایران، تهران
 • جلسه شورای مشورتی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه علامه، 1398/06/02، ایران، تهران
 • معاونت مالی اداری و دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1398/06/23، ایران، تهران
 • جلسه کارگروه تخصصی اخلاق در پژوهش دانشگاه علامه طباطبائی،،، 1398/06/27، ایران، تهران
 • شورای اداری مالی دانشگاه، 1398/07/23، ایران، تهران
 • عضو شورای مشورتی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه علامه، 1398/08/10، 1400/08/10، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • journal of New Approaches in Sport Science, other, 1397/03/09, 1401/03/09, 5/23686
 • Journal of New Approches in Sport Sciences, scientific and research-based, 2016/01/15, 2020/01/15, 53/92867
 • The Journal of New Approaches in Sport Sciences (NASS), other, 2019/09/09, 2021/09/23, 5/23686
 • The Journal of New Approaches in Sport Sciences (NASS), other, 2018/09/23, 2021/09/23, 5/23686
 • journal of New Approaches in Sport Science, other, 2017/09/28, 2021/09/28, 5/23686
 • فیزیولوژی ورزشی، علمی پژوهشی، 1390/09/02، 1398/12/29، 11/29341
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • Practical HPLC Workshop, 2017/03/15
 • Workshop of HPLC Method and HPLC System, 2017/03/15
 • International workshop of Educational and research system in Portugal Universities, 2017/09/27
 • International workshop of sport talent Identification - Educational and research system in Portugal Universities, 2017/09/27
 • International workshop of sport talent Identification, 2017/09/27
 • Conference skills for researchers, 2019/10/24
 • Essential tips forpublishing in high-impact journals, 2020/03/29
 • Effective data research management, 2020/03/31
 • Impact of Covid -19 on military training requirements, 2020/04/15
 • هفته پژوهش، 1394/09/24
 • سومین دوره تربیت مدرس ورزش و محیط زیست، 1394/12/06
 • فدراسیون جهانی وزنه برداری، 1395/03/13
 • هفته پژوهش، 1395/09/15
 • چهارمین دوره ارتقای مهارتهای پژوهشی اعضای هیات علمی: روش و مدیریت پیشرفته، 1395/11/12
 • مدرس کارگاه اصول تجویز فعالیت بدنی برای بیماران دیابتی، 1396/03/06
 • گارکاه بین المللی استعداد یابی و..... با حضور مدرسین پرتغالی، 1396/06/13
 • ضربان قلب، ضربان قلب فعالیت، شاخص کمی ضربان قلب، 1396/10/04
 • کالریمتری، 1397/01/22
 • کالریمتری، 1397/01/22
 • کارگاه آشنایی با FMS و کاربرد آن در آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، 1397/02/04
 • اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی 1، 1398/02/14
 • کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش: موضوعات انسانی و اجتماعی، 1398/03/21
 • کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش، اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی 2، 1398/04/11
 • معرفی فرصت های پژوهشی دربرنامه ژامومه، 1398/06/24