professor_pic
بختیار ترتیبیان
بختیار ترتیبیان ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد
کسب رتبه در جشنواره‌های ملی و بین المللی
  • بهترین مقاله سال 2016 در حیطه بیولوژی باروری، بین المللی، سایر، 1395/11/30
  • استاد شایسته دانشکده تربیت بدنی، ملی، سایر، 1397/01/22
  • کسب معدل ممتاز در ارزشیابی آموزشی، ملی، سایر، 1397/07/01
  • کسب رتبه نخست آموزشی دانشکده تربیت بدنی، ملی، سایر، 1397/07/09
  • کسب رتبه برترین دانشکده دانشگاه علامه طباطبائی، ملی، سایر، 1398/08/18
  • پژوهشگر برتر دوم دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1398/09/27