professor_pic
بختیار ترتیبیان
بختیار ترتیبیان ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد
Teaching Courses
 • فیزیولوژی ورزرشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آماری در روانشناسی ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان تخصصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش و طرح تحقیق در علوم رفتار حرکتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان تخصصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت بدنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت بدنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق در علوم ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استرس محیطی ٍدر تمرین و فعالیت ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ورزش1، کارشناسی
 • سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • استرس محیطی ٍدر تمرین و فعالیت ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت بدنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فیزیولوژی ورزرشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت بدنی، کارشناسی ارشد M.Sc