professor_pic
بختیار ترتیبیان
بختیار ترتیبیان ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد