professor_pic
بختیار ترتیبیان
بختیار ترتیبیان ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی عضویت دارد
دبیری همایش‌ها
  • Tartibian Bakhtyar, 10th International Congress on Sport Sciences, Member of the Scientific Committee, 2017/04/27
  • Tartibian Bakhtyar, First Eurasian Sport Sciences Congress, Member of the Scientific Committee, 2018/10/10
  • ترتیبیان بختیار، نشست اخلاق در فیزیولوژی ورزشی، دبیر اجرایی، 1395/02/18
  • ترتیبیان بختیار، اولین همایش ملی ورزش برای همه، عضو کمیته علمی، 1395/08/05
  • ترتیبیان بختیار، یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، عضو کمیته علمی، 1397/02/22
  • ترتیبیان بختیار، اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، عضو کمیته علمی، 1397/08/23
طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی
  • ترتیبیان بختیار، عضو شورای هماهنگی و حمایت از کرسی های نظریه پردازی و نقد آثار علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی، کرسی نظریه پردازی، 1397/11/24