professor_pic
محمد عسگری
محمد عسگری ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • عسگری محمد. (1395). تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانشآموزان. دستاورد های روانشناختی، چهارم سال 23، 1
 • عسگری محمد. (1396). تأثیر آموزش نقش والدی بر نگرش مادران دارای کودکان 1-5 ساله نسبت به سوء رفتار با کودکان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 5، 3
 • عسگری محمد. (1392). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺎﻧﻮن اصلاح و تربیت. اعتیاد پژوهی، 7، 27
 • عسگری محمد. (1393). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼق ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶ آ ﻣﻮزانﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧ ﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سوم، 4
 • عسگری محمد. (1392). راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻛﻠﻴﺸﻪ ای ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر- اراک ﺧﺎﻧﻮاده در زﻧﺎن. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سوم، 1
 • Asgari Mohammad. (2015). A TRIAL OF COMMUNICATION SKILLS BENEFITS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING PROGRAM FOR FIRST GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN HAMADAN. 3, 2
 • عسگری محمد. (1394). الگوی ارزشیابی مشارکتی. ---
 • احمدی طهور سلطانی محسن، عسگری محمد، توقیری امینه. (1392). اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش عوامل خطر ساز و افزایش عوامل محافظت کننده سوء مصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح تربیت. اعتیاد پژوهی، 7، 27
 • عسگری محمد، احمدی طهور سلطانی محسن، دانشور زهرا. (1393). تاثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان. روانشناسی نظامی، 5، 19
 • عسگری محمد، ملکی ساسان. (1389). اعتبار یابی، رواسازی، و هنجار یابی آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان. اندازه گیری تربیتی، 1، 1
 • عسگری محمد، احمدی طهور سلطانی محسن، یلفانی ناهید. (1393). اثربخشی آموزش نمایشض خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پیش دبستانی شهر همدان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 4
 • Asgari Mohammad, Mohammadi Masoumeh. (2015). A TRIAL OF COMMUNICATIO SKILLS BENEFITS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING PROGRAM FOR FIRST GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN HAMADAN. Journal of Basic and Applied Research International, 3, 2
 • عسگری محمد، بنائی نازی. (1392). تاثیر آموزش مهارت های مقابله با فشار روانی بر کیفیت زندگی زنان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14، 1
 • عسگری محمد. (1386). تاثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی. پژوهش های روانشناختی، 10، 3
 • عسگری محمد. (1391). آموزش مهارت های تفکر انتقادی:رویکردی بین رشته ای. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 4، 2
 • عسگری محمد، دینار وند محسن، ترکاشوند محمد رضا. (1394). تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه سامن. روانشناسی تربیتی، 11، 35
 • عسگری محمد. (1389). سنجش انطباقی با رایانه. نامه آموزش عالی، 3، 11
 • عسگری محمد، باجلان لیلا. (1393). تاثیر بخشش درمانی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به بهزیستی شهر اراک. پژوهش های مشاوره، 13، 50
 • عسگری محمد، علی زاده حمید، کاظمی مریم. (1395). تاثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش آموزان. دستاورد های روانشناختی، 23، 1
 • شیخ صادقی نرگس، عسگری محمد، میر مهدی سید رضا، قدیریان فتانه. (1394). اثر بخشی مداخله یکپارچه شناختی-رفتاری گروهی و مثبت اندیشی خانواده بر کیفیت زندگی افراد دارای اعتیاد. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 6، 3-4
 • شیخ صادقی نرگس، عسگری محمد، میر مهدی سید رضا، قدیریان فتانه. (1394). بررسی تاثیر مداخله شناختی-رفتاری گروهی بر اضطراب و پیشگیری از عود در معتادان. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 6، 10-11
 • عسگری محمد، هاشمی نسب بتول. (1390). تاثیر درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس در کیفیت زندگی و افسرگی بیماران MS زن شهر اراک. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 5
 • عسگری محمد، گنجی کامران، ترکاشوند سمیه. (1390). پیشرفت تحصیلی ترسیم ساعت و مفهوم سازی زمان در کودکان. تازه های علوم شناختی، 13، 3
 • امیدی حامد، کرمی ابوالفضل، عسگری محمد، قاسم تبار نبی اله. (1390). بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش شغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل. پژوهش های مشاوره، 11، 43
 • عسگری محمد. (1383). هنجار یابی پرسشنامه نوجوانان آیزنک برای دانش آموزان دوره متوسطه استان همدان. پژوهش های روانشناختی، 7، 3-4
 • بنائی نازی، عسگری محمد. (1391). تاثیر آموزش مهات های مقابله با استرس و راهبرد های مقابله ای بر سلامت روان دانشجویان دختر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3، 12
 • مطهری موید وحید، عسگری محمد، قره باغی ثریا. (1394). اثر بخشی مداخلات یکپارچگی حس مبتنی بر گروه، بر توجه، بیش فعالی و تکانشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختلال نقض توجه -بیش فعالی. روانشناسی بالینی، 7، 3
 • مرادی محبوبه، دره ایمان، عسگری محمد. (1392). رابطه بین صفات شخصیت، حمایت اجتماعی و باور های کلیشه ای جنسیتی با تعارض کار-خانواده در زنان کارآفرین شهر اراک. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 1
 • حکمی محمد، ضیاء ضیابری فائزه سادات، عسگری محمد. (1390). رویداد های استرس زای زندگی و راهبرد های مقابله ای در ظهور مجدد اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان کرمانشاه 1389. روانشناسی سلامت، 1، 1
 • عسگری محمد. (1394). ارزشیابی تکوینی برنامه درسی. ---
 • عسگری محمد. (1394). الگوی ارزشیابی مشارکتی. ---
 • عسگری محمد، گنجی کامران، ترک فرزانه. (1390). شیوع اختلال (نارسایی توجه/بیش فعالی)در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در سال تحصیلی 89-90. روانشناسی افراد استثنایی، 3، 1
 • عسگری محمد، میرمهدی سیدرضا، مظلومی اکرم. (1390). تاثیر آموزش راهبرد های خود تنظیمی بر خود پنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک. روانشناسی تربیتی، 7، 21
 • عسگری محمد. (1394). الگوی ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده. ---
 • عسگری محمد، مظلومی اکرم. (1389). تاثیر آموزش مولفه های سنجش به عنوان یادگیری بر خود پنداره و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک. اندازه گیری تربیتی، 1، 4
 • Asgari Mohammad, Rafiee Maryam. (2018). Meta-cognitive learning strategies: The effect of training strategies on memorizing, comprehension and the speed of reading. 3, 21
 • حقی صبا، حق طلب طاهره، عسگری محمد. (1397). اثربخشی آموزش شناختی مبتنیبر مفروضهها و قواعد بهشیوهی گروهی بر نگرش به بی- معنایی زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار با کیفیت زندگی پایین. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 8، 1
 • عسگری محمد، ترکاشوند فاطمه. (1397). اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی. مطالعات روان شناسی بالینی، 8، 31
 • Ariapooran saeed, Heidari Samaneh, Asgari Mohammad, Ashtariyan Hossein. (2018). Individualism-Collectivism, Social Support, Resilience and Suicidal Ideation among Women with the Experience of the Death of a Young Person. Individualism-collectivism, social support, resilience and social ideation, 3, 6
 • حقی صبا، حق طلب طاهره، عسگری محمد. (1396). اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش بر معنی زندگی و سرسختی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه روانشناسی تحلیلی-شناختی، 8، 31
 • چراغی فاطمه، روستایی زهره، عسگری محمد، شمسایی فرشید، تاپاک لیلی. (1396). تاثیر آموزش نقش والدی بر نگرش مادران دارای کودکان 1 تا 5 ساله نسبت به سوء رفتار با کودک. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 5، 3
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Asgari Mohammad. (2014). THE EFFECT OF PROBLEM-SOLVING TRAINING ON THE ADJUSTMENT AND GENERAL HEALTH OF THE MOTHERS WITH MENTALLY RETARDED CHILDREN STUDYING AT ELEMENTARY SCHOOLS. SAJMR Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research, 3, 12
 • Rikhtehgar Nazila, Asgari Mohammad, Dinarvand Mohsen. (2013). The Effect of Cooperative Learning On the Critical Thinking of High School Students. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (TJEAS), 3, 19
 • Azizmalayeri Kiomars, Mirshahjafari Ebrahim, Sharif Mostafa, Asgari Mohammad, Omidi Mahmoud. (2012). The development of critical thinking skills in physics and sociology curricula. Life science journal, 9, 3
 • Azizmalayeri Kiomars, Mirshahjafari Ebrahim, Sharif Mostafa, Asgari Mohammad, Omidi Mahmoud. (2012). The impact of guided inquiry methods of teaching on the critical thinking of high school students. journal of education and practice, 3, 10
کارشناسی ارشد
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان با آسیب شنوایی، اکرم کاوسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/09/01
 • اثربخشی آموزش ادراک روابط فضایی بر مهارت های حرکتی و دست خط دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف، مریم صفر محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/02
 • اثزبخشی قصه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های اجتماعی و اختلال اضطراب جدایی کودکان 5تا7 سال، محیا محمدی خواستکوه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/02
 • اثر بخشی آموزش مشارکت خانواده محور بر مهارتهای اجتماعی کودکان در خود مانده با عملکرد بالا، مهسا ابراهیم یزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/04/01