professor_pic
محمد عسگری
محمد عسگری ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • عسگری محمد. (1395). تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانشآموزان. دستاورد های روانشناختی، چهارم سال 23، 1
 • عسگری محمد. (1396). تأثیر آموزش نقش والدی بر نگرش مادران دارای کودکان 1-5 ساله نسبت به سوء رفتار با کودکان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 5، 3
 • عسگری محمد. (1392). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺎﻧﻮن اصلاح و تربیت. اعتیاد پژوهی، 7، 27
 • عسگری محمد. (1393). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼق ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶ آ ﻣﻮزانﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧ ﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سوم، 4
 • عسگری محمد. (1392). راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻛﻠﻴﺸﻪ ای ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر- اراک ﺧﺎﻧﻮاده در زﻧﺎن. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سوم، 1
 • احمدی طهور سلطانی محسن، عسگری محمد، توقیری امینه. (1392). اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش عوامل خطر ساز و افزایش عوامل محافظت کننده سوء مصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح تربیت. اعتیاد پژوهی، 7، 27
 • عسگری محمد، احمدی طهور سلطانی محسن، دانشور زهرا. (1393). تاثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان. روانشناسی نظامی، 5، 19
 • عسگری محمد، احمدی طهور سلطانی محسن، یلفانی ناهید. (1393). اثربخشی آموزش نمایشض خلاق بر خلاقیت دانش آموزان پیش دبستانی شهر همدان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 4
 • Asgari Mohammad, Mohammadi Masoumeh. (2015). A TRIAL OF COMMUNICATIO SKILLS BENEFITS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING PROGRAM FOR FIRST GRADE SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN HAMADAN. Journal of Basic and Applied Research International, 3, 2
 • عسگری محمد، بنائی نازی. (1392). تاثیر آموزش مهارت های مقابله با فشار روانی بر کیفیت زندگی زنان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14، 1
 • عسگری محمد، دینار وند محسن، ترکاشوند محمد رضا. (1394). تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه سامن. روانشناسی تربیتی، 11، 35
 • عسگری محمد. (1391). آموزش مهارت های تفکر انتقادی:رویکردی بین رشته ای. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 4، 2
 • عسگری محمد. (1389). سنجش انطباقی با رایانه. نامه آموزش عالی، 3، 11
 • عسگری محمد، باجلان لیلا. (1393). تاثیر بخشش درمانی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به بهزیستی شهر اراک. پژوهش های مشاوره، 13، 50
 • عسگری محمد، علی زاده حمید، کاظمی مریم. (1395). تاثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش آموزان. دستاورد های روانشناختی، 23، 1
 • شیخ صادقی نرگس، عسگری محمد، میر مهدی سید رضا، قدیریان فتانه. (1394). اثر بخشی مداخله یکپارچه شناختی-رفتاری گروهی و مثبت اندیشی خانواده بر کیفیت زندگی افراد دارای اعتیاد. 6، 3-4
 • شیخ صادقی نرگس، عسگری محمد، میر مهدی سید رضا، قدیریان فتانه. (1394). بررسی تاثیر مداخله شناختی-رفتاری گروهی بر اضطراب و پیشگیری از عود در معتادان. 6، 10-11
 • عسگری محمد. (1383). هنجار یابی پرسشنامه نوجوانان آیزنک برای دانش آموزان دوره متوسطه استان همدان. پژوهش های روانشناختی، 7، 3-4
 • مطهری موید وحید، عسگری محمد، قره باغی ثریا. (1394). اثر بخشی مداخلات یکپارچگی حس مبتنی بر گروه، بر توجه، بیش فعالی و تکانشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختلال نقض توجه -بیش فعالی. روانشناسی بالینی، 7، 3
 • عسگری محمد. (1394). الگوی ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده. ---
 • مرادی محبوبه، دره ایمان، عسگری محمد. (1392). رابطه بین صفات شخصیت، حمایت اجتماعی و باور های کلیشه ای جنسیتی با تعارض کار-خانواده در زنان کارآفرین شهر اراک. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 1
 • حکمی محمد، عسگری محمد. (1390). رویداد های استرس زای زندگی و راهبرد های مقابله ای در ظهور مجدد اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان کرمانشاه 1389. روانشناسی سلامت، 1، 1
 • عسگری محمد. (1394). ارزشیابی تکوینی برنامه درسی. ---
 • عسگری محمد. (1394). الگوی ارزشیابی مشارکتی. ---
 • Asgari Mohammad, Rafiee Maryam. (2018). Meta-cognitive learning strategies: The effect of training strategies on memorizing, comprehension and the speed of reading. 3, 21
 • عسگری محمد، ترکاشوند فاطمه. (1397). اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی. مطالعات روان شناسی بالینی، 8، 31
 • Ariapooran saeed, Heidari Samaneh, Asgari Mohammad, Ashtariyan Hossein, Khezeli Mehdi. (2018). Individualism-Collectivism, Social Support, Resilience and Suicidal Ideation among Women with the Experience of the Death of a Young Person. International journal of community based nursing and wifery, 3, 6
 • حقی صبا، حق طلب طاهره، عسگری محمد. (1397). اثربخشی آموزش شناختی مبتنیبر مفروضهها و قواعد بهشیوهی گروهی بر نگرش به بی- معنایی زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار با کیفیت زندگی پایین. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 8، 1
 • حقی صبا، حق طلب طاهره، عسگری محمد. (1396). اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش بر معنی زندگی و سرسختی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه روانشناسی تحلیلی-شناختی، 8، 31
 • چراغی فاطمه، روستایی زهره، عسگری محمد، شمسایی فرشید، تاپاک لیلی. (1396). تاثیر آموزش نقش والدی بر نگرش مادران دارای کودکان 1 تا 5 ساله نسبت به سوء رفتار با کودک. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 5، 3
 • چوبداری عسگر، علی زاده حمید، شریفی درآمدی پرویز، عسگری محمد. (1399). اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کالمی در دانش آموزان با آسیب بینایی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 8، 14
 • عسگری محمد، ملکی ساسان. (1389). اعتبار یابی، رواسازی، و هنجار یابی آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان. اندازه گیری تربیتی، 1، 1
 • احمدی فرزانه، بهرامی فاطمه، گودرزی کوروش، عسگری محمد. (1398). اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس (OCPD). مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18، 1
 • عسگری محمد، هاشمی نسب بتول، فرجی فردین. (1390). تاثیر درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس در کیفیت زندگی و افسرگی بیماران MS زن شهر اراک. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 5
 • عسگری محمد. (1398). اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکور داوطلبان ورود به دانشگاه. روانشناسی تربیتی، 15، 51
 • عسگری محمد، مظلومی اکرم. (1389). تاثیر آموزش مولفه های سنجش به عنوان یادگیری بر خود پنداره و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک. اندازه گیری تربیتی، 1، 4
 • عسگری محمد، میرمهدی سیدرضا، مظلومی اکرم. (1390). تاثیر آموزش راهبرد های خود تنظیمی بر خود پنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک. روانشناسی تربیتی، 7، 21
 • بنائی نازی، عسگری محمد. (1391). تاثیر آموزش مهات های مقابله با استرس و راهبرد های مقابله ای بر سلامت روان دانشجویان دختر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3، 12
 • عسگری محمد، عموعموها فاطمه. (1397). تاثیر سنجش کارپوشه بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی. اندازه گیری تربیتی، 8، 32
 • گنجی کامران، عسگری محمد، ترکاشوند سمیه. (1390). پیشرفت تحولی ترسیم ساعت و مفهوم سازی زمان در کودکان. تازه های علوم شناختی، 13، 3
 • مهوش عباس، شریفی درآمدی پرویز، رضائی سعید، عسگری محمد. (1398). اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم شناختی- هیجانی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی. مطالعات ناتوانی، 9، 47
 • احمدی فرزانه، بهرامی فاطمه، گودرزی کوروش، عسگری محمد. (1398). اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر آشفتگی رابطه و بخشودگی زوج های دارای همسر با علائم اختلال شخصیت وسواس. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18، 4
 • گنجی کامران، عسگری محمد، ترک فرزانه. (1390). شیوع اختلال (نارسایی توجه/بیش فعالی)در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در سال تحصیلی 89-90. روانشناسی افراد استثنایی، 1، 3
 • مظلومی اکرم، داوودی حسین، حیدری حسن، عسگری محمد. (1398). پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس دارایی‌های تحولی نوجوانان. تحقیقات علوم رفتاری، 3، 17
 • امیدی حامد، کرمی ابوالفضل، عسگری محمد، قاسم تبار نبی اله. (1390). بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش شغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری افراد شاغل. پژوهش های مشاوره، 11، 43
 • رضایی نسترن، عزیز ملایری کیومرث، عسگری محمد. (1398). رابطه ادراک خدا و دلبستگی به خداوند در دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ملایر. دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی، 3، 1
 • وحید مطهری مویده، عسگری محمد، قره باغی ثریا. (1394). اثربخشی مداخلات یکپارچگی حسی مبتنی بر گروه، بر توجه، بیش فعالی و تکانشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختلال نقص توجه-بیش فعالی. مجله روانشناسی بالینی، 7، 27
 • شهرابی فراهانی لیلا، فرح بخش کیومرث، عسگری محمد. (1391). اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر اشتغال موفقیت معلمان زن منطقه 15 تهران. پژوهش های کاربردی در مشاوره، 4، 10
 • عسگری محمد. (1386). تاثیر روش های آموزش خلاقیت بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی. پژوهش های روانشناختی، 10، 3و4
 • چوبداری عسگر، علی زاده حمید، شریفی درآمدی پرویز، عسگری محمد. (1399). تحول و آسیبشناسی کنشهای اجرایی در کودکان با آسیب بینایی: مطالعه مروری نظاممند. سلامت روان کودک، 7، 1
 • بهاری قره گوز علی، علی زاده حمید، حیدرآبادی سیف اله، عسگری محمد. (1398). انطباق سازی "برنامه مراقبت از رشد کودک" بر اساس رویکرد پاسخ به مداخله و اعتبار یابی آن. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17، 8
 • Mazlomi Akram, Davoudi Hosein, Heydari Hassan, Asgari Mohammad. (2019). Relationship between developmental assets and addiction potential with regard to mediating role of alexithymia in adolescents of Arak, Iran. international archives of health sciences, 6, 2
 • چوبداری عسگر، علی زاده حمید، شریفی درآمدی پرویز، عسگری محمد. (1398). اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی. روانشناسی تربیتی، 15، 53
 • فرح بخش کیومرث، عسگری محمد، سلیمی بجستانی حسین. (---). جستجوی کیفی در تجارب زیستۀ زوجهای شاغل از رضایت و تعارضات زناشویی: زوج شاغل ماهر و غیرماهر. Vol. 19, Issue 88, p 391-412, Summer(July)2020، 88
 • حسن نیا صادق، فرح بخش کیومرث، اسمعیلی معصومه، عسگری محمد، نعیمی ابراهیم. (1399). استحاله در ازدواج، واکاوی پدیداری فرآیند شکل‌گیری و پیامد‌های آن در روابط زوجین. علوم روان شناختی، 19، 93
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Asgari Mohammad, Dinarvand Mohsen. (2013). The Effect of Cooperative Learning On the Critical Thinking of High School Students. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (TJEAS), 3, 19
 • Asgari Mohammad. (2014). THE EFFECT OF PROBLEM-SOLVING TRAINING ON THE ADJUSTMENT AND GENERAL HEALTH OF THE MOTHERS WITH MENTALLY RETARDED CHILDREN STUDYING AT ELEMENTARY SCHOOLS. SAJMR Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research, 3, 12
 • Azizmalayeri Kiomars, Mirshahjafari Ebrahim, Sharif Mostafa, Asgari Mohammad, Omidi Mahmoud. (2012). The impact of guided inquiry methods of teaching on the critical thinking of high school students. journal of education and practice, 3, 10
 • Azizmalayeri Kiomars, Mirshahjafari Ebrahim, Sharif Mostafa, Asgari Mohammad, Omidi Mahmoud. (2012). The development of critical thinking skills in physics and sociology curricula. Life science journal, 9, 3
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • عسگری محمد، مهدوی نیسیانی زهره، حسینی جواد، تمنانلو زهرا، هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، ارائه پوستر، رابطه انعطاف پذیری شناختی با فرسودگی شغلی و آسیب های شغلی در پرستاران زن بخش اورژانس، 1395/11/28، 1395/11/28
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، 1398/08/06
کارشناسی ارشد
 • مقایسه علاقه اجتماعی کودکان با و بدون تجربه مهدکودک در مهدکودک های شهر تهران، محیا سر خیل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/20
 • ‫بررسی فرصت‎ها و امکانات پژوهشی معلمان و نقش آ‌ن‎ها بر نگرش معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران نسبت به پژوهش، فاطمه انصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/19
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان با آسیب شنوایی، اکرم کاوسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/09/01
 • اثربخشی آموزش ادراک روابط فضایی بر مهارت های حرکتی و دست خط دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف، مریم صفر محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/02
 • اثزبخشی قصه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های اجتماعی و اختلال اضطراب جدایی کودکان 5تا7 سال، محیا محمدی خواستکوه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/02
 • ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر استراتژیک برای مدیران حرفه ای، پریسا فلاحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • ‫اثربخشی آموزش والدین کوتاه مدت آدلری بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی کودکان 9تا12سال، راحله فتحی انار مرزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/28
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلل ورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه هفتم متوسطه، حسنی گل احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • اثربخشی آموزش راهبردهای سنجش به عنوان یادگیری بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت، اسما بهادری مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • تأثیر استفاده از تکنیک «طوری عمل کن که انگار» بر نشانه‌های اضطراب اجتماعی در کودکان، شادی شعبانلو دهنوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/28
 • اثر بخشی آموزش مشارکت خانواده محور بر مهارتهای اجتماعی کودکان در خود مانده با عملکرد بالا، مهسا ابراهیم یزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/04/01
 • ‫رابطه راهبردهای انضباطی معلمان، عاطفه نسبت به معلم و نگرش به یادگیری دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی، مرضیه قلی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تکالیف شب در دوره ابتدائی، فاطمه رضائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • ارزشیابی جامع مدترس استعدادهای درخشان از نظر مولفه های آموزش و پرورش، فرزاد ورناصری قندعلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • ‫بررسی موانع به کارگیری روش‌ها و فنون تدریس فعال در فرآیند یاددهی -یادگیری و ارائه راهکار، نادیا غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/09
 • اثربخشی یادگیری مشارکتی بر جرات ورزی و سازگاری در دانش آموزان کم توان ذهنی، مریم کردنیا بیشه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/15
 • نقش اطلاعات تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، مریم حسین زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/27
 • بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دوره دوم دبیرستان های تهران، مریم نامدار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/30
 • تاثیر تعداد مقوله¬های پاسخ بر میزان آگاهی سوال و آزمون در مدل¬های سوال- پاسخ چندارزشی، اکرم طهرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/04/13
 • امکان سنجی اجرای فعالیت های آموزشی و اجرایی مدیریت مدرسه محور از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدائی شهر تهران، ندا نباتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/05/06
PhD
 • مقایسه روش آنگوف مبتنی بر IRT و روش بوک مارک در تعیین استاندارد چیرگی آزمون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MsRt، محمد آزاد جلالی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/01