professor_pic
مجتبی منشی زاده
مجتبی منشی زاده ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است