professor_pic
مجتبی منشی زاده
مجتبی منشی زاده ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • اوستا (2)- یشتها (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساخت‌ زبان‌ فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات‌فارسی‌2، دکتری
 • ساخت ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ تخصصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی‌ میانه‌ ترفانی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌ترفانی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور‌ تاریخی‌ زبان‌ فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات‌ فارسی (1)، دکتری
 • اوستا (3)- یشتها (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (1) - وندیداد ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات‌فارسی‌2، دکتری
 • ساخت ‌زبان ‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی‌ میانه‌ ترفانی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی ‌متون ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌اوستایی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات‌ فارسی (1)، دکتری
 • زبان ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (3)- یشتها (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی ‌متون ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات‌فارسی‌2، دکتری
 • اوستا (1) - وندیداد ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی‌ میانه‌ ترفانی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌کتیبه‌ ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات‌ فارسی (1)، دکتری
 • زبان ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌کتیبه‌ ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات‌فارسی‌2، دکتری
 • سمینار (تحقیق وتتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات فارسی (1)، دکتری
 • ادبیات فارسی (2)، دکتری
 • ادبیات فارسی (1)، دکتری
 • ادبیات فارسی (2)، دکتری
 • بررسی ‌متون ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی ‌متون ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات فارسی (2)، دکتری
 • زبان‌اوستایی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌اوستایی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی، دکتری
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادبیات فارسی (2)، دکتری
 • ادبیات‌فارسی‌2، دکتری
 • ادبیات فارسی (1)، دکتری
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (1) - وندیداد ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور‌ تاریخی‌ زبان‌ فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • گویش های ایرانی، دکتری
 • گویش های ایرانی، دکتری
 • ادبیات فارسی (1)، دکتری
 • فارسی ‌میانه ‌کتیبه‌ ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی، دکتری
 • زبان ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه (2) - متون ‌غیر دینی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان شناسی تاریخی و تطبیقی، دکتری
 • بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی، دکتری
 • تاریخ‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان شناسی تاریخی و تطبیقی، دکتری
 • بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی، دکتری
 • بررسی ‌متون ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (3)- یشتها (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (1) - وندیداد ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌کتیبه‌ ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌کتیبه‌ ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اوستا (2)- یشتها (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی، دکتری
 • بررسی ‌متون ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور‌ تاریخی‌ زبان‌ فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور زبان فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی، دکتری
 • تطور زبان فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی، دکتری
 • تطور زبان فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی‌ میانه‌ ترفانی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور زبان فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فارسی ‌میانه ‌کتیبه‌ ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ها وگویش های ایرانی، دکتری
 • زبان ‌سغدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • دستور‌ تاریخی‌ زبان‌ فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان اوستایی (وندیداد)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پهلوی اشکانی کتیبه‌ای، کارشناسی ارشد M.Sc
 • یشت‌های اوستا، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با زبان فارسی باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ها وگویش های ایرانی، دکتری
 • تاریخچه زبان های ایرانی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ها وگویش های ایرانی، دکتری
 • نحو زبان فارسی، دکتری
 • نحو زبان فارسی، دکتری
 • متون فارسی باستان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تطور‌زبان‌فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون فارسی میانه مانوی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ها وگویش های ایرانی، دکتری
 • زبان فارسی میانه مانوی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون فارسی میانه مانوی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با زبان سعدی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون فارسی میانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با زبان اوستایی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحقیق در متون نظم و نثر گذشته زبان فارسی، دکتری