professor_pic
یوسف نوظهور
یوسف نوظهور ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد