professor_pic
یوسف نوظهور
یوسف نوظهور ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
کرسی علمی
  • تفسیر نو کانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی، نوظهور یوسف، ترویجی، 1396/02/19