professor_pic
سیدعلی اکبر افجه ای
سیدعلی اکبر افجه ای ، استاد تمام رشته رهبری و رفتار انسانی و مدیریت و توسعه سازمانی است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد