professor_pic
سیدعلی اکبر افجه ای
سیدعلی اکبر افجه ای ، استاد تمام رشته رهبری و رفتار انسانی و مدیریت و توسعه سازمانی است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
ثبت تدوین جزوات درسی
  • مدیریت اسلامی، 1362/07/01، جزوه درسی
  • برنامه ریزی نیروی انسانی، 1371/07/01، جزوه درسی
  • مدیریت و توسعه سازمانی، 1374/07/01
  • مدیریت منابع انسانی پیشرفته، 1375/07/01، جزوه درسی
  • مدیریت استراتژیک منابع انسانی، 1380/07/01، جزوه درسی
  • مبانی فلسفی نظریه پردازی، 1393/07/01