professor_pic
فرزانه فرحزاد
فرزانه فرحزاد ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 1، کارشناسی
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 1، کارشناسی
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌نظری‌ترجمه، کارشناسی
 • ترجمه پیشرفته‌ 1، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌نظری‌ترجمه، کارشناسی
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 1، کارشناسی
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 1، کارشناسی
 • اصول‌و‌مبانی‌نظری‌ترجمه، کارشناسی
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌نظری‌ترجمه، کارشناسی
 • اصول‌و‌مبانی‌نظری‌ترجمه، کارشناسی
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 1، کارشناسی
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 1، کارشناسی
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 2، کارشناسی
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ترجمه‌ انفرادی‌ 1، کارشناسی
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسائل ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسائل ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • مدل‌ های‌ ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مدل‌ های‌ ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌نظری‌و‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • مدل های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • مدل های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ‌تدریس ‌ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌مبانی‌نظری‌ترجمه، کارشناسی
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌تدریس‌ترجمه، دکتری
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ادب و بوطیقای ترجمه، دکتری
 • سمینار‌مسایل‌ترجمه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تحلیل انتقادی نظریه های نوین ترجمه، دکتری