professor_pic
فرزانه فرحزاد
فرزانه فرحزاد ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد