professor_pic
محمد زاهدی اصل
محمد زاهدی اصل ، استاد تمام رشته مدیریت اجتماعی است. ایشان در گروه مدد کاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • نشان تقدیر از ریاست وقت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به جهت همکاریهای علمی با سازمان مذکور، 1380/01/01، زاهدی اصل محمد
  • نشان تقدیر به جهت نشر آثار پژوهشی دردانشگاه، 1381/01/01، زاهدی اصل محمد
  • نشان تقدیر به جهت مدیریت اثربخش دانشکده علوم اجتماعی، 1382/01/01، زاهدی اصل محمد
  • تقدیر به جهت حضور متعهدانه در فرآیند آموزشی دانشگاه و کسب معدّل ارزشیابی مطلوب در سال تحصیلی 91ـ1390، 1391/01/01، زاهدی اصل محمد