professor_pic
خدیجه علی آبادی
خدیجه علی آبادی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Presented in Current Term
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
Teaching Courses
 • آشنایی‌ با ‌مراکز ‌مواد‌ آموزشی، کارشناسی
 • انتخاب‌بهره‌برداری‌و‌ارزیابی‌مواد‌آموزشی، کارشناسی
 • کار عملی‌ فردی، کارشناسی
 • طراحی‌مراکز‌یادگیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی‌ با ‌مراکز ‌مواد‌ آموزشی، کارشناسی
 • آشنایی‌با‌کامپیوتر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تولید‌ مواد‌ آموزشی، کارشناسی
 • انتخاب‌بهره‌برداری‌و‌ارزیابی‌مواد‌آموزشی، کارشناسی
 • کاربرد‌رایانه‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • کار عملی گروهی، کارشناسی
 • طراحی‌مراکز‌یادگیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • انتخاب‌بهره‌برداری‌و‌ارزیابی‌مواد‌آموزشی، کارشناسی
 • انتخاب‌بهره‌برداری‌و‌ارزیابی‌مواد‌آموزشی، کارشناسی
 • کاربرد‌رایانه‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی‌ با ‌مراکز ‌مواد‌ آموزشی، کارشناسی
 • اصول ‌تهیه‌ برنامه‌ های‌ آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد‌رایانه‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی‌مراکز‌یادگیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول ‌تهیه‌ برنامه‌ های‌ آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • انتخاب‌بهره‌برداری‌و‌ارزیابی‌مواد‌آموزشی، کارشناسی
 • سمینار‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی‌ با ‌مراکز ‌مواد‌ آموزشی، کارشناسی
 • طراحی‌مراکز‌یادگیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کار عملی گروهی، کارشناسی
 • کاربرد‌رایانه‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • آشنایی‌ با ‌مراکز ‌مواد‌ آموزشی، کارشناسی
 • اصول ‌تهیه‌ برنامه‌ های‌ آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • انتخاب‌بهره‌برداری‌و‌ارزیابی‌مواد‌آموزشی، کارشناسی
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • کاربرد‌رایانه‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی‌مراکز‌یادگیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • اصول ‌تهیه‌ برنامه‌ های‌ آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • طراحی مراکز یادگیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • متون ‌تخصصی ‌تکنولوژی ‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی‌مراکز‌یادگیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • مدیریت مراکز یادگیری ، واحد های آموزشی و کار آموزی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • انتخاب‌بهره‌برداری‌و‌ارزیابی‌مواد‌آموزشی، کارشناسی
 • مدیریت مراکز یادگیری ، واحد های آموزشی و کار آموزی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی ‌در تکنولوژی ‌آموزشی، دکتری
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • کارورزی ‌در تکنولوژی ‌آموزشی، دکتری
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌درتکنولوژی‌آموزشی، دکتری
 • مدیریت مراکز یادگیری ، واحد های آموزشی و کار آموزی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی ‌در تکنولوژی ‌آموزشی، دکتری
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • کارورزی ‌در تکنولوژی ‌آموزشی، دکتری
 • طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کارورزی‌درتکنولوژی‌آموزشی، دکتری
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری
 • آموزش‌ازراه‌دورباتأکیدبرآموزش‌الکترونیکی، دکتری