professor_pic
خدیجه علی آبادی
خدیجه علی آبادی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد