professor_pic
خدیجه علی آبادی
خدیجه علی آبادی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Studies Opportunity
  • علی آبادی خدیجه، 1377/02/01
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • علی آبادی خدیجه، همکاری در راه اندازی و طراحی مرکز یادگیری، 1370/02/01
  • علی آبادی خدیجه، کارگاه آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، 1372/02/01
  • علی آبادی خدیجه، طراحی بخش عکاسی گروه تکنولوژی آموزشی، 1375/02/01
  • علی آبادی خدیجه، ترفندهای جستجوی اطلاعات در اینترنت، 1388/02/19
  • علی آبادی خدیجه، آموزش شبکه، 1388/09/21
طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی
  • علی آبادی خدیجه، عضو هیئت علمی همایش علمی تکنولوژی، کرسی نقد، 1374/02/01
  • علی آبادی خدیجه، عضو هیئت داوران بیست و پنجمین جشنواره فیلمهای آموزشی، 1374/02/01