professor_pic
علی دلاور
علی دلاور ، استاد تمام رشته روشهای تحقیق و آمار است. ایشان در گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • مینائی اصغر، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، کیامنش علیرضا، مهاجر یحیی. (1393). مدل‌پردازی تشخیصی شناختی(‍CDM) سوالهای ریاضیات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر‌پردازی مجدد (RUM) و مقایسه مهارتهای ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر. اندازه گیری تربیتی، 5، 16
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • محمدی کوروش، برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 5
 • موسوی پور سعید، گلزاری محمود، دلاور علی، اسکندری حسین. (1390). رابطه بین روایت از رویا و مولفه های تجارب خواب با ویژگی های شخصیتی دانشجویان. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • محققی حسین، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). تاثیر برنامه آموزشی توانمندسازی زوجین براساس نظریه عشق، براساس نظریه عشق، بر تعارض زناشویی والدین و ادراک شایستگی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. خانواده و پژوهش، 7، 11
 • شریفی رضا، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • اسماعیلی نسب مریم، علیزاده حمید، احدی حسن، دلاور علی. (1390). مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر – درایکورس و بار کلی بر بهبود مولفه های محیط خانواده در خانواده های دارای فرزندان با اختلال سلوک. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 4
 • اسماعیلی نسب مریم، علیزاده حمید، احدی حسن، دلاور علی. (1389). قایسة اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلری و رفتاری بر کاهش شدت نشانههای اختلال سلوک در کودکان. کودکان استثنایی، 10، 37
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). صبر ، مبانی نظری و کارکردهای روانی – اجتماعی. 17، 78
 • جعفری عیسی، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد. روانشناسی بالینی، 1، 3
 • دبیری سولماز، دلاور علی، صرامی غلامرضا، فلسفی نژاد محمدرضا. (1391). تدوین مدل روابط سبک های فرزندپروری، شخصیت، عزت نفس و شادکامی: الگوی تحلیل مسیر. خانواده پژوهی، 8، 30
 • گرامی پور مسعود، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1391). 1مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و نسبت درستنمایی مبتنی بر مدل پرسش - پاسخ (IRT) در ردگیری کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز. اندازه گیری تربیتی، 3، 9
 • محمد رضایی علی، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1389). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ ). اندازه گیری تربیتی، 1، 1
 • پرواز راعد، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1390). ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چندبعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87- 86. اندازه گیری تربیتی، 1، 5
 • Delavar Ali. (2006). EFFECTIVENESS OF SYSTEMIC–BEHAVIORAL COUPLE THERAPY ON DEPRESSION AND MARITAL SATISFACTION OF DEPRESSED WIVES. 8, 25
 • Delavar Ali. (2005). A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTS OF ACUPUNCTURE ACCOMPANIED BY DIET AND EXERCISE ON WEIGHT LOSS AND SPOT REDUCTION IN ADULT WOMEN. Harakat, 1, 24
 • Delavar Ali. (2007). THE EFFECT OF NARRATIVE THERAPY ON DEPRESSION OF CHILDREN. 6, 22
 • Delavar Ali. (2005). ELECTROCHEMICAL NOISE ANALYSIS OF 70-30 BRASS DURING STRESS CORROSION CRACKING TEST IN MATTSON S SOLUTION. IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2, 4
 • Delavar Ali. (2006). A COMPARISON OF CLASSICAL TEST THEORY AND NONPARAMETRIC ITEM RESPONSE THEORY WITH RESPECT TO THE EFFECTS OF TESTEES’ CHARACTERISTICS ON ITEM CHARACTERISTICS AND VICE VERSA. 5, 18
 • Delavar Ali. (2011). Iranian social rap music, the developed individuality of the youth. 1, 1
 • Delavar Ali. (2005). THE EFFECT OF PROCESS AND PRODUCT MENTAL SIMULATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF COLLEGE STUDENTS. Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 1, 2/3
 • Delavar Ali. (2010). Evaluating media ethics according to fuzzy method. 1, 1
 • Delavar Ali. (2007). THE EFFECTIVENESS OF MULTIDIMENTIONAL PSYCHOLOGICAL TREATMENT IN ENHANCING THE ADHERENCE TO MEDICAL TREATMENT IN ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES. JOURNAL OF RESEARCH IN BEHAVIOURAL SCIENCES, 5, 10
 • Delavar Ali. (2006). THE EFFICACY OF SYSTEMIC- BEHAVIORAL COUPLE THERAPY IN IMPROVEMENT OF FAMILY FUNCTIONING AND SELF- ESTEEM IN WOMEN WITH DYSTHYMIA DISORDER. Journal of Family Research, 2, 5
 • Delavar Ali. (2005). THE RELATIVE EFFICACY OF BEHAVIORAL-COGNITIVE, MEDICINAL TECHNIQUES AND THEIR COMBINATION IN TREATING OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 11, 4
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2006). THE COMPARISION OF EFFECTIVENESS OF BECK AND TEASEDALE COGNITIVE THERAPY AND YOGA EXERSISE IN THE TREATMENT OF MAJOR DEPRESSION. 76, 2
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2007). EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FACTORS TRAINING ON ENHANCING MENTAL HEALTH. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY, 13, 49
 • Delavar Ali. (2005). THE ROLE OF ASSERTIVE TRAINING AND PROBLEM-SOLVING IN PREVENTION AND REDUCTION OF CIGARETTE USAGE AMONG STUDENTS IN THE CITY OF TEHRAN. 10, 1
 • Delavar Ali. (2000). QUALITY OF LIFE OF THE PARENTS OF ABUSED CHILDREN. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY, 6, 22
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah, Heidari Hamid Reza. (2010). A comparision of effectiveness of group systematic motivational counseling (SMC) and couples communication program (CCP) to reduce the marital distres. 1, 1
 • Delavar Ali. (2006). THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY FUNCTION AND RELIGIOSITY WITH IDENTITY CRISIS. Daneshvare raftar, 13, 16
 • Delavar Ali. (2005). VERY HIGH SPEED CURRENT-MODE LOGICAL GATES. THE CSI JOURNAL ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, 3, 1
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2010). Effectiveness assessment of group. 1, 1
 • Delavar Ali. (2010). Comparison of the viewpoint of managers and media experts on the level of culture engineering in the governmental newspapers in Iran. 1, 1
 • Delavar Ali. (2007). EVALUATING ATTRIBUTION MODELS OF ADOLESCENT DEPRESSION USING STRUCTURAL EQUATION MODELING. 9, 35
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah, Etemadi Ahmad. (2006). THE COMPARISON OF THE EFFICACY OF DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY AND COGNITIVE - BEHAVIOR THERAPY METHODS IN REDUCTION OF THE SYMPTOMS OF CLIENTS SUFFERING FROM BORDERLINE PERSONALITY DISORDER IN ISFAHAN. 2, 3/4
 • Delavar Ali. (2004). THE FREQUENCY OF PERSONALITY DISORDERS IN THE WOMEN PRISONERS OF TEHRAN AND KARADJE. Social Welfare, 3, 12
 • Delavar Ali, FarahBakhsh Qiumars, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2006). COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY, REALITY THERAPY AND ECLECTIC APPROACH REDUCTION MARITAL CONFLICTS IN ISFAHAN. 5, 18
 • Delavar Ali. (2004). THE RELATION BETWEEN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND PREVALENCE RATE IN DEPRESSION AMONG ADOLESCENT UNDERGRADUATE STUDENTS AT RAY CITY. Social Welfare, 4, 14
 • Delavar Ali. (2007). THE USE OF ELECTROCHEMICAL NOISE IN SCC MONITORING OF S.S 304 AND BRASS ALLOYS. 23, 39
 • Delavar Ali. (2007). A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTS OF TWO METHODS OF DIETTHERAPY (DIET AND EXERCISE. DIET AND EXERCISE ACCOMPANIED BY BEHAVIOR THERAPY) ON WEIGHT LOSS AND SPOT REDUCTION IN ADULT WOMEN. Research on Sport Sciences, 5, 15
 • Delavar Ali. (2005). DETERMINATION OF HBSAB LEVEL IN VACCINIZED MEDICAL STUDENTS OF LORESTAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE. 6, 23
 • Delavar Ali. (2006). CONSTRUCTION AND STANDARDIZATION OF ORGANIZATIONAL PSYCHO-PATHOLOGIC DIAGNOSTIC TEST. 8, 29
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2006). A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF STRESS INOVULATION TRAINING (SIT) ON DECREASE OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS (DEPRESSION, ANXIETY, JOB BURNOUT AND JOB DISSATISFACTION) CAUSED BY JOB STRESS AMONG IRAN KHODRO EMPLOYEES. 5, 17
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah, Etemadi Ahmad. (2007). COMPARING EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL AND MARITAL EMOTIONALLY FOCUSED INTERVENTION BASED ON DECREASING RELATIONSHIP DISTRESS OF COUPLES WITH CHRONICALLY III CHILDREN. Journal of Family Research, 3, 11
 • Delavar Ali. (2006). DEVELOPMENT OF ASSESSMENT INSTRUMENT FOR LEARNING-STUDYING STRATEGIES AND DETERMINATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN THESES STRATEGIES AND STUDENT'S ACHIEVEMENT. Psychology & Educational science, 9, 4
 • Delavar Ali. (2007). CONSTRUCT AND STANDARDIZATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE BASED ON CURRENT THEORIES AND NATIVE CULTURE FOR SECONDARY STUDENTS IN URMIA. educational psychology, 2, 8
 • Delavar Ali. (2008). THE CONSTRUCTION AND NORM-FINDING OF A RATING SCALE FOR DIAGNOSING ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY, 3, 1
 • Delavar Ali. (2007). HYPERTENSION AND PRE-HYPERTENSION: PREVALENCE, AWARENESS AND MANAGEMENT AMONG IRANIAN ADULTS OLDER THAN 20 YEARS. JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF I.R.I, 24, 4
 • Delavar Ali. (2007). CONSTRUCTION AND STANDARDIZING A SOCIAL MATURATION SCALE FOR HIGH SCHOOL BOYS AND GIRLS STUDENTS IN SABZEVAR TOWN. educational psychology, 3, 9
 • Delavar Ali. (2007). STUDY THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPALS' PERCEPTIONS OF THEIR SUBORDINATES AND THEIR LEADERSHIP STYLES IN GIRLS' HIGH SCHOOLS IN TEHRAN CITY. educational psychology, 2, 7
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2008). A COMPARATIVE STUDY OF EFFECTIVENESS BETWEEN GROUP COUPLE THERAPY WITH TEACHING THE "REDECISION THERAPY" AND THE "NARRATIVE THERAPY" APPROACHES ON INCREASING MARITAL SATISFACTION OF COLLEGE-STUDENT MARRIAGES. 6, 24
 • Delavar Ali. (2008). EFFICACY OF FACE TO FACE AND INTERNET-APPLIED METHODS OF COGNITIVE-BEHAVIORAL GROUP COUNSELING BASED ON ELLIS’S THEORY IN INCREASING MARITAL SATISFACTION. JOURNAL OF RESEARCH IN BEHAVIOURAL SCIENCES, 6, 12
 • Delavar Ali. (2008). EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT STATUS OF THE MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH AND TECHNOLOGY IN TEHRAN UNIVERSITIES. 1, 2
 • Delavar Ali. (2008). FREQUENCY OF CRYPTOSPORIDIOSIS AND ISOSPORIASIS AND OTHER ENTEROPATHOGENIC PARASITES IN GASTROENTERITIC PATIENTS (BABOL AND BABOLSAR. JOURNAL OF BABOL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 10, 43
 • Delavar Ali. (2008). SORPTION OF SILVER ION FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING CONDUCTING ELECTROACTIVE POLYMERS. JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, 5, 4
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah, Etemadi Ahmad. (2008). EMOTIONALLY FOCUSED MARITAL INTERVENTION IN DECREASING MALADJUSTMENT OF THE COUPLES WITH CHRONICALLY ILL CHILDREN. 7, 27
 • Delavar Ali. (2009). THE EFFECT OF LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON HIGH SCHOOL STUDENTS' GOAL ORIENTATION. 2, 5
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad. (2006). THE EFFECTS OF SUCCESS AND FAILURE ON THE CHANGES OF PHYSIOLOGICAL INDICES ACCORDING TO THE PERSONALITY COMPONENTS. Psychology & Educational science, 10, 37
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad. (2008). A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF "MUSIC TRAINING" AND "BILATERAL BRAIN TRAINING" IN AMELIORATION OF DYSCALCULIA SYMPTOMS IN FEMALE STUDENTS. 7, 26
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2008). THE IMPACT OF FAMILY LIFE EDUCATION ON PARENTING STRESS AMELIORATION IN MOTHER OF CHILDREN WITH ADHD. PAZHOUHESH-NAMEYE TARBIATI, 4, 16
 • Delavar Ali. (2008). THE INVESTIGATION OF AESTHETIC DEVELOPMENT STAGES AMONG STUDENTS IN TEHRAN. 7, 27
 • Delavar Ali. (2012). FORMULATING RELATIONSHIPS MODEL OF PARENTING STYLES, PERSONALITY, SELF-ESTEEM AND HAPPINESS: PATH ANALYSIS MODEL. Journal of Family Research, 8, 30
 • Delavar Ali. (2010). CONSTRUCTION AND VALIDATION OF IRAN STUDENTS' EVALUATION OF EDUCATIONAL QUALITY. 1, 1
 • دلاور علی، اولادعبدالهادی بشری، فروغان مهشید، دادخواه اصغر. (1383). اختلالات شخصیت در زنان زندانی شهرهای تهران و کرج. رفاه اجتماعی، 1، 12
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2008). UNIVERSITY STUDENTS' STRESS SOURCES. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 3, 9
 • Delavar Ali. (2008). VALIDITY OF THE FARSI VERSION OF MINI-MENTAL STATE EXAMINATION. JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF I.R.I, 25, 4
 • Delavar Ali. (2010). EFFECTIVENESS OF COUPLE COMMUNICATION PROGRAM (CCP) ON THE DECREASE OF MARITAL CONFLICTS. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 4, 14
 • Delavar Ali. (2009). TOOLS FOR MEASUREMENT OF HEALTH STATUS AND QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE. Journal of Research In Medical Sciences, 33, 3
 • Delavar Ali. (2009). APPLYING CONSERVATION PSYCHOLOGY IN DECREASING ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION AND PRESERVING ENVIRONMENT BY STUDENTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 3, 3
 • Delavar Ali. (2012). STUDY THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENTIATION AND MARRIED MEN'S ADDICTION ATTITUDE. Journal of order and security police, 4, 4
 • Delavar Ali. (2010). AUTONOMY IN THE ELDERLY: A PHENOMENOLOGICAL STUDY. Hakim Health Systems research journal, 12, 4
 • Delavar Ali. (2011). CONSTRUCTION AND STANDARDIZATION OF MULTIDIMENSIONAL ANGER SCALE IN HIGH SCHOOL STUDENTS. 2, 5
 • Delavar Ali. (2011). THE STUDY CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF A PERSIAN VERSION OF THE STATE-TRAIT ANGER EXPRESSION INVENTORY-2 (STAXI-2) IN A CLINICAL SAMPLE. 1, 4
 • Delavar Ali, Golzari Mahmoud. (2010). A SURVEY ON THE PERSONALITY CHARACTERISTICS OF CRIMINAL WOMEN. psychological studies, 1, 3
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2011). FACTORS INFLUENCING ON THE PROPER MODEL OF MOTIVATIONAL BELIEFS IN HIGH SCHOOL STUDENTS, TEHRAN, IRAN. Journal of Fundamentals of Mental Health, 12, 48
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2009). DEVELOPMENT OF SUICIDE RISK ASSESSMENT SCALE FOR MAHABAD AND BOUKAN CITIES. Journal of order and security police, 2, 1
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein, mohammadi korosh. (2009). THE EFFECT OF CO-MORBIDITY OF POSITIVE AND NEGATIVE SCHIZOTYPAL PERSONALITY TRAITS ON TREATMENT OUTCOME OF OBSESSIVE-COMPULSIVE SUBTYPES. JOURNAL OF RESEARCH IN BEHAVIOURAL SCIENCES, 7, 13
 • Delavar Ali, Shri'atmadar Asieh, Shari'ati Seyyed SadrEdDin. (2011). FORMULATION OF INSTRUCTIONAL PROGRAMS OF ISLAMIC MORALS AND EXISTENTIAL CONSCIOUSNESS ENHANCEMENT & COMPARING THEIR EFFECTIVENESS ON LIFE SATISFACTION IMPROVEMENT. 2, 5
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2011). META ANALYSIS OF ANXIETY AND DEPRESSION RESEARCHES. 1, 4
 • Delavar Ali. (2009). A QUALITATIVE RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF COMMERCIALIZATION APPROACH ON THE TRADITIONAL ACADEMIC VALUES. 2, 2
 • Delavar Ali. (2011). CONTENT ANALYSIS OF IRANIAN SOCIAL RAP MUSIC. Media studies, 6, 12
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). EFFECTS OF PATIENCE AND PROBLEM SOLVING TRAINING ON AGGRESSIVENESS AND SELECTING CONTRASTIVE STRATEGIES IN POLICE UNIVERSITY STUDENTS. Danesh-e-Entezami, 11, 44
 • Delavar Ali, Golzari Mahmoud, Eskandari Hosein. (2011). THE RELATIONSHIP BETWEEN DREAM RECALLS, COMPONENTS OF SLEEP EXPERIENCES, AND PERSONALITY TRAITS OF STUDENTS. 1, 2
 • Delavar Ali. (2010). THE ROLE OF MOTIVATIONAL AND ATTITUDINAL COMPONENTS ON MATH ACHIEVEMENT AND COMPILATION A STRUCTURED MODEL FOR FIRST YEAR HIGH SCHOOL STUDENTS IN ORUMIYEH CITY. 1, 3
 • Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah, Etemadi Ahmad. (2010). COGNITIVE - EXISTENTIAL GROUP THERAPY AND COGNITIVE INSTRUCTIONAL THERAPY FOR BREAST CANCER PATIENTS. 6, 23
 • Delavar Ali. (2010). FACTORS EFFECTIVE ON "GROUP COHESION" AND THEIR RELATIONS WITH "AGGRESSION" AND "SUICIDE IDEATION" IN CONSCRIPT SOLDIERS. 11, 42
 • Delavar Ali. (2012). INSTRUMENT DEVELOPMENT TO MEASURE ELDERLY HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE (EHRQOL). Hakim Health Systems research journal, 15, 1
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). INVESTIGATING THE EFFECT OF CREATIVITY INSTRUCTION ON MET COGNITION COMPONENTS OF CREATIVE THINKING AMONG UNIVERSITY STUDENTS. 3, 8
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2010). CLINICAL EFFECTIVENESS OF CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY FOR DIAGNOSING DEPRESSION DISORDER OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. Journal of Clinical Psycology, 2, 5
 • Delavar Ali. (2011). CONSTRUCTION AND NORMALIZATION OF MARITAL SATISFACTION QUESTIONNAIRE AMONGST UNIVERSITY STUDENTS. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 5, 18
 • Delavar Ali. (2011). THE EFFECTS OF NEURO – LINGUISTIC PROGRAMMING ON THE DEPRESSION REDUCTION AMONG THE STUDENTS OF THE ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, SHAHREKORD BRANCH. 6, 18
 • Delavar Ali. (2012). STANDARDIZATION AND NORMALIZATION OF HEALTH-CONCERNS QUESTIONNAIRE-54 (HCQ-54): A CASE STUDY OF IRANIAN UNDERGRADUATES AT STATE-RUN UNIVERSITIES OF TEHRAN. 3, 8
 • Delavar Ali. (2011). THE ROLE OF (TELEVISION, SATELLITE AND INTERNET) MEDIA IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION WITH EMPHASIZE ON CULTURAL POLICY IN IRAN. 1, 1
 • Delavar Ali. (2011). THE PREDICTIVE ROLE OF SELF-ESTEEM AND PARENTING STYLES IN UNIVERSITY STUDENTS' HAPPINESS. educational psychology, 7, 20
 • دلاور علی. (1379). بررسی ابعاد روان شناختی صرع کودکان: مقایسه ویژگیهای روانی - عاطفی کودکان مبتلا به صرع و کودکان عادی. 1، 6
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2010). EXAMINATION OF ATTITUDINAL AND MOTIVATIONAL FACTORS, FOR PREDICTING MATHEMATICS ACHIEVEMENT, IN ORDER TO COMPILE A STRUCTURAL MODEL, IN SECOND GRADE HIGH SCHOOL STUDENTS. 4, 9
 • Delavar Ali, Salami Seyyed Reza. (2012). THE PROCESS OF COMMERCIALIZATION OF THE PRODUCTS WITH ADVANCED TECHNOLOGY_ A CASE STUDY OF CIVIL AIRPLANES. Improve management, 6, 15
 • Delavar Ali. (2012). STUDY OF THE THINKING WAYS AND EXCITEMENT FOR DEVELOPING ORGANIZATIONAL POSITIVE BEHAVIORS. Scientific Journal of Management, 8, 24
 • دلاور علی. (1382). بررسی تاثیر آزمونهای حافظه نهان و سطح پردازش بر آماده سازی در حافظه. 1، 16
 • Delavar Ali. (2012). EVALUATION OF THE THEORETICAL PART OF THE DRIVER’S-LICENSE TEST BASED ON THE ITEM-RESPONSE TEST THEORY AND ITS COMPARISON WITH THE CLASSICAL TEST THEORY. 3, 7
 • دلاور علی. (1382). مقایسه شیوه های رفتار درمانی و دارو درمانی در کاهش علایم وسواس فکری و عملی و میزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درمانی. 1، 17
 • Delavar Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2011). THE EFFECT OF COMORBID SCHIZOTYPAL PERSONALITY FEATURES IN COGNITIVE – BEHAVIORAL THERAPY OF OBSESSIVE – COMPULSIVE DISORDER (OCD). 7, 2
 • دلاور علی، کریمی یوسف، کرمی ابوالفضل، بهرامی هادی. (1384). تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. روانشناسی، 1، 36
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، اسمعیلی معصومه. (1386). تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY، 1، 49
 • دلاور علی، شیبانی شهناز، یوسفی لویه مجید. (1385). تاثیر قصه درمانی بر کاهش علایم افسردگی در کودکان افسرده. کودکان استثنایی، 1، 22
 • دلاور علی، نورشاهی مریم، نیکبخت حجت الله، حیدرنیا محمد علی. (1384). اثر طب سوزنی همراه با رژیم غذایی و ورزش بر تغییر جرم بدن و چربی موضعی زنان. حرکت، 1، 24
 • دلاور علی، نجفی محمود، احدی حسن. (1385). بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت. دانشور رفتار، 1، 16
 • دلاور علی، نیکبخت حجت الله، روشنایی افسانه، نورشاهی مریم. (1386). بررسی و مقایسه روش های کاهش وزن (رژیم غذایی و ورزش، رژیم غذایی و ورزش همراه با رفتار درمانی) بر تغییر جرم و چربی موضعی زنان. پژوهش در علوم ورزشی، 1، 15
 • دلاور علی. (1383). شیوه های شناختی - رفتاری وسواس. تازه های رواندرمانی، 1، 34
 • دلاور علی. (1383). ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی با میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی. رفاه اجتماعی، 1، 14
 • دلاور علی. (1384). مقایسه اثربخشی کاربرد روشهای اصلاح رفتار والدین و معلمان و ترکیب هر دو در کاهش نشانه های اختلال بیش فعالی و نقص توجه دانش آموزان دوره ابتدایی. 1، 23
 • دلاور علی. (1383). مقایسه اثربخشی چهار روش رفتاری - شناختی ، دارویی ، تلفیقی و دارونما در درمان اختلال اضطراب تعمیم یافته. 1، 20
 • دلاور علی. (1386). ثربخشی درمان روان شناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبندی به درمان پزشکی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک. علوم رفتاری، 1، 10
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1383). بررسی تاثیر مقابله ای در تغییر شیوه های مواجه با تنش و سلامت روان نوجوانان دختر 16 تا 18 ساله ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی استان تهران. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 1، 20
 • دلاور علی. (1384). هنجاریابی پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل فرم E در شهر اهواز. 1، 26
 • دلاور علی. (1383). میزان شیوع ناامنی در کانون خانواده و رابطه آن با نگرش به مواد مخدر. توسعه سازمانی پلیس، 1، 3
 • دلاور علی. (1383). بررسی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی - رفتاری ، دارویی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1، 34
 • دلاور علی. (1385). مقایسه مدل اندازه گیری کلاسیک و مدل غیر پارامتریک سوال - پاسخ از نظر ویژگی های سوال. نوآوری های آموزشی، 1، 18
 • دلاور علی، خوسفی هلن، عاطف وحید محمد کاظم، یزدان دوست رخساره، منیرپور نادر، قاضی طباطبایی سید محمود. (1386). مدل های اسنادی افسردگی در نوجوانان با استفاده از مدل معادلات ساختاری. تازه های علوم شناختی، 1، 35
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1384). تاثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر. 1، 25
 • دلاور علی. (1385). ساخت و اعتبار یابی آزمون تشخیص آسیب های روانی سازمانی. 1، 29
 • دلاور علی. (1385). اثربخشی زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان افسرده. تازه های علوم شناختی، 1، 30
 • دلاور علی. (1383). تاثیر دانش فراشناختی و آموزش روش خودپرسشگری هدایت شده برعملکرد حل مسئله کودکان : یک رویکرد فرایندگرا. روانشناسی تربیتی، 1، 30
 • دلاور علی. (1383). نقش آموزش مهارت های ابزار وجود و حل مسئله در پیش گیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران. 1، 18
 • دلاور علی. (1383). رابطه سبک اسناد با افسردگی ، اضطراب و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82. 1، 22
 • دلاور علی، سیدیان مازیار، فلاح مهتاب، نوروزیان مریم، نجات سحرناز، قاسم زاده حبیب الله. (1386). تهیه و تعیین اعتبار نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت ذهنی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1، 100
 • دلاور علی. (1383). ساخت و استاندارد سازی آزمون نگرش سنج به مواد مخدر و تعیین رابطه میان مؤلفه های فردی و خانوادگی با آن برای دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. تعلیم و تربیت، 1، 79
 • دلاور علی. (1385). اثربخشی زوج درمانی سیستمی - رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خویی. خانواده پژوهی، 1، 5
 • دلاور علی. (1385). بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس در کاهش اختلالات روانشناختی ( افسردگی ، اضطراب ، فرسودگی شغلی ، نارضایتی شغلی ) ناشی از استرس شغلی کارکنان ایران خودرو. پژوهش های مشاوره، 1، 17
 • دلاور علی. (1383). ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش انتظارات نسبت به مواد افیونی ( OEQ ). 1، 22
 • دلاور علی. (1385). ساخت و هنجاریابی مقیاس رضامندی بیمه گذاران بیمه های اشخاص در شهر تهران. پژوهشنامه بیمه، 1، 82
 • دلاور علی. (1384). مقایسه اثربخشی فنون شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها (دارو درمانی و شناختی رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی. پژوهش های تربیتی، 1، 2
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، اعتمادی احمد. (1385). مقایسه ی اثربخشی دو شیوه ی رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی - رفتاری در کاهش علائم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان. 1، 8
 • دلاور علی. (1385). مقایسه اثربخشی درمان رفتاری - شناختی ، دارویی و ترکیبی در درمان اختلال بیش فعالی - کاستی توجه. 1، 28
 • دلاور علی. (1386). بررسی مقایسه ای احساس امنیت در تهران بزرگ ، یزد و کل کشور. مطالعات امنیت اجتماعی، 1، 20
 • دلاور علی. (1386). عوامل تعیین کننده بهزیستی ذهنی: نقش عوامل جسمانی - روان شناختی و عوامل اقتصادی - جمعیت شناختی. خانواده و پژوهش، 1، 2
 • دلاور علی، برجعلی احمد، پورمحمدرضاتجریشی معصومه، جمهری فرهاد. (1385). تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک فعالیت نظام های مغزی/ رفتاری. روانشناسی، 1، 37
 • دلاور علی، فرح بخش کیومرث، شفیع آبادی عبداله. (1385). مقایسه میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختن الیس ، واقعیت درمانی گلاسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارض های زناشویی. پژوهش های مشاوره، 1، 18
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل، فلسفی نژاد محمدرضا. (1389). بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات تخصصی آزمون های فراگیر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385. اندازه گیری تربیتی، 1، 2
 • دلاور علی، گلزاری محمود، شجاعتی عباس. (1389). بررسی ویژگی های شخصیتی زنان مجرم. جامعه شناسی ایران، 1، 3
 • دلاور علی. (1389). عوامل موثر در الگوی مناسب باورهای انگیزشی دانش آموزان تهرانی. اصول بهداشت روانی، 1، 48
 • دلاور علی، محمد رضایی علی، علیزاده ابراهیم. (1388). رابطه مولفه های خانوادگی با نگرش به مواد مخدر در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. دانشور رفتار، 1، 37
 • دلاور علی، یوسفی لویه مجید، یوسفی لویه معصومه. (1387). تاثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلالهای اضطرابی دانش آموزان مضطرب پایه چهارم ابتدایی. کودکان استثنایی، 1، 29
 • دلاور علی، عباسی بدری، قلی پور آرین، جعفری پریوش. (1388). تحقیق کیفی پیرامون تاثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش های سنتی دانشگاه. سیاست‌ علم و فناوری، 1، 6
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، رضاخانی سیمین دخت، پاشاشریفی حسن. (1387). منابع استرس دانشجویان. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 1، 9
 • دلاور علی، خادمی علی، کتیبائی ژیلا. (1388). رابطه تحول اخلاقی با سازش یافتگی در نوجوانان. روانشناسی، 1، 51
 • دلاور علی، محمد رضایی علی، احمدوند علی محمد. (1387). ویژگیهای روان سنجی مقیاس احساس امنیت تهران (TFSS). دانشور رفتار، 1، 28
 • دلاور علی. (1390). اثر بخشی طرح واره های متن بر درک مطلب خواننده. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 1، 24
 • دلاور علی، درویش پورکاخکی علی، عابد سعیدی ژیلا، سعید الذاکرین منصوره. (1388). ابزارهای اندازه گیری وضعیت سلامت و کیفیت زندگی سالمندان. پژوهش در پزشکی، 1، 131
 • دلاور علی. (1387). ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران. نامه آموزش عالی، 1، 2
 • دلاور علی، رشید خسرو، مهرمحمدی محمود، قطریفی مریم. (1387). بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان شهر تهران. نوآوری های آموزشی، 1، 27
 • دلاور علی. (1389). روش شناسی کیفی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1، 54
 • دلاور علی. (1388). اثر بخشی گفتگوی موثر (برنامه ی ارتباط زوج ها CCP ) بر کاهش تعارضات زناشویی. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 1، 14
 • دلاور علی، خوشنویسان زهرا، افروز غلامعلی. (1389). ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 1، 18
 • دلاور علی. (1388). طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 5
 • دلاور علی. (1389). تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر بازده های عاطفی یادگیری در دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدل. مطالعات برنامه درسی، 1، 17
 • دلاور علی. (1388). استقلال در سالمندان: یک مطالعه پدیده شناسی. تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1، 48
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1386). بررسی مقایسه ای اثربخشی زوج درمانی گروهی با آموزش رویکردهای درمان تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در ازدواج دانشجویی. پژوهش های مشاوره، 1، 24
 • دلاور علی. (1387). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر. پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1، 2
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، رعایی فرزانه. (1389). فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگی. اندازه گیری تربیتی، 1، 4
 • دلاور علی، برجعلی احمد، افضلی افشین، میرزمانی محمود. (1386). ویژگیهای روان سنجی آزمون DASS-42 بر اساس نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. علوم رفتاری، 1، 10
 • دلاور علی. (1387). ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس امنیت ایران (IFSS) به وسیله تحلیل عوامل. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 1، 1
 • دلاور علی. (1387). مقایسه اثر بخشی مداخلات مبتنی بر نظریه الیس به دو روش مشاوره گروهی رو در رو و اینترنتی در افزایش رضایت زناشویی. علوم رفتاری، 1، 12
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1389). گروه درمانگری شناختی هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه. روانشناسی تحولی، 1، 23
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1386). مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیمرای مزمن. خانواده پژوهی، 1، 11
 • دلاور علی. (1389). نقش مولفه های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت در س ریاضی به منظور تدوین یک مدل ساختاری. اندازه گیری تربیتی، 1، 36
 • دلاور علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، خورشید زاده محسن. (1390). اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1، 2
 • دلاور علی، برجعلی احمد، استکی مهناز، عشایری حسن، تبریزی مصطفی. (1386). مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارساییدانش آموزان دختر. کودکان استثنایی، 1، 26
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری- عمل. علوم رفتاری، 7، 1
 • دلاور علی، فرخی نورعلی. (1388). ساخت مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی برای شهرستان های مهاباد و بوکان در سال 1386. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 1، 5
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسدزاده دهرائی حسن، قربانی محمد. (1389). بررسی عوامل انگیزشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 9
 • دلاور علی. (1390). تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدل. نوآوری های آموزشی، 1، 37
 • دلاور علی. (1391). ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون. اندازه گیری تربیتی، 1، 7
 • دلاور علی، بیگدلی ایمان الله. (1380). بررسی رابطه تفاوتهای فردی در الگوی رفتاری ریخت A و پاسخ های قلبی عروقی در یک موقعیت تنیدگی زا. روانشناسی، 5، 18
 • دلاور علی. (1375). تجزیه و تحلیل داده ها ناشی از اجرای مقیاس لیکرت. دانشنامه حقوق و سیاست، 1، 1
 • دلاور علی، گنجی کامران، ذبیحی رزیتا. (1390). بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان. روانشناسی تحولی، 1، 27
 • دلاور علی، براتیان مسعود، بجانی حسین، مسعودیان معصومه. (1391). استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامت (HCQ-54) برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران. اندازه گیری تربیتی، 1، 8
 • دلاور علی، قنبریان اعظم. (1386). بررسی ارتباط بین ادراک مدیران از زیردستان و سبک مدیریتی آنان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 1383-1382. روانشناسی و علوم تربیتی، 2، 74
 • دلاور علی. (1391). دکتر هومن و کتاب های ارزنده اش. سپیده دانایی، 1، 62
 • دلاور علی، دهکردیان پریسا، جلی حمیدرضا. (1390). ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران. اندازه گیری تربیتی، 1، 6
 • دلاور علی. (1391). تاثیر بازی درمانی گروهی بر کودکان افسرده. رشد، 1، 28
 • دلاور علی، درویش پورکاخکی علی، عابد سعیدی ژیلا، سعید الذاکرین منصوره. (1391). طراحی ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان. تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1، 57
 • دلاور علی، محمدخانی پروانه، محمدی محمدرضا. (1379). کیفیت زندگی والدین کودکان آزار دیده. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 6، 22/23
 • دلاور علی، کتیبائی ژیلا، آزاد حسین، منصور محمود. (1379). میزان اثر بخشی روش مقابله با «تنیدگی» بر کاهش افسردگی جانبازان. روانشناسی، 4، 13
 • دلاور علی، احدی حسن، برزگر مجید. (1391). نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 10
 • دلاور علی. (1390). ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 8
 • دلاور علی، کاظمیان سمیه. (1390). بررسی رابطه بین تمایز یافتگی با میزان تمایل به اعتیاد در مردان متاهل. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 1، 16
 • دلاور علی. (1390). پیش بینی نگرش به شایعه از طریق ویژگیهای شخصیتی، عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 1، 2
 • دلاور علی. (1383). ارایه یک مدل ارزشیابی از عملکرد اساتید. کنترولر، 1، 1
 • دلاور علی. (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر در دانش آموزان سال سوم راهنمایی و مقطع متوسطه کشور. اعتیاد پژوهی، 1، 24
 • دلاور علی. (1390). سرمقاله: مدیریت ناکارآمد مانع تحقق اهداف برنامه چهارم. 1، 80
 • دلاور علی. (1364). شیوه تدوین گزارش تحقیق برای انتشار در مجلات علمی. تعلیم و تربیت، 1، 1
 • دلاور علی. (1390). نقش پیش بینی کننده سبک های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی‎دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 1، 20
 • دلاور علی. (1372). نکاتی چند درباره ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاهها. روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 29
 • دلاور علی. (1376). مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر تیزهوش و عادی. استعدادهای درخشان، 1، 22
 • دلاور علی. (1391). مقایسه ابعاد کمال گرایی (خودمدار، دیگر مدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 9
 • دلاور علی. (1365). راهنمای ارزشیابی پژوهش. تعلیم و تربیت، 1، 1
 • دلاور علی. (1391). تاثیرآموزش گفت وگو محور بر تفکر انتقادی دانشجویان. نامه آموزش عالی، 1، 15
 • دلاور علی. (1373). ارزشیابی برنامه ای راهی به سوی توسعه. مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، 1، 1
 • دلاور علی. (1380). عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 7/8
 • دلاور علی. (1366). انواع تحقیق: آزمایش، مطالعه، زمینه یابی و بررسی. تعلیم و تربیت، 1، 10
 • دلاور علی. (1384). هنجاری های فیزیولوژیکی و روان شناختی کودکان 2 تا 7 ساله استان لرستان. روانشناسی تربیتی، 1، 1
 • دلاور علی. (1384). مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روان کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت و سایر بخش ها در کارخانه های سیمان کشور. روانشناسی تربیتی، 1، 1
 • دلاور علی. (1382). پنجره مدیران. توسعه مدیریت، 1، 13
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1385). بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی. مطالعات روانشناسی تربیتی، 7، 2
 • دلاور علی. (1385). ساخت، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس سنجش علایق شغلی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و پست سازمانی با آزمون ساخته شده بین کارکنان زن و مرد سازمانهای دولتی در شهر تهران. روانشناسی تربیتی، 1، 1
 • دلاور علی. (1385). مقایسه میزان کارایی درمان شناختی رفتاری، روش خود- یاری (کتاب درمانی) و کنش متقابل این دو روش در افزایش میزان رضایت زناشویی زوجین. روانشناسی تربیتی، 1، 1
 • دلاور علی. (1385). هنجاریابی آزمون هوشی آدمک گودیناف بر روی دانش آموزان 6 تا 11 ساله شهر ساوه. روانشناسی تربیتی، 1، 1
 • دلاور علی، جهانتاب محمد. (1390). تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت. مطالعات امنیت اجتماعی، 1، 27
 • احدی مریم، رضایی نورمحمد، دلاور علی، پادروند نادر. (1392). آموزش خلاقیت به دانش آموزان و تاثیر آن بر افزایش سطحِ مولفه های سیالی، ابتکار، انعطاف، بسط. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 9
 • دلاور علی، نجفی محمود، محمد رضایی علی، دبیری سولماز، رضایی نورمحمد. (1392). خصوصیات روان سنجی مقیاس خود کارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه. اندازه گیری تربیتی، 1، 12
 • دلاور علی. (1389). الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. کودکان استثنایی، 1، 1
 • دلاور علی، سپهریان فیروزه، اکبرزاده نسرین. (1386). ساخت و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بر اساس نظریه ای موجود و فرهنگ بومی برای دانش آموزان شهرستان ارومیه. روانشناسی و علوم تربیتی، 2، 8
 • رعایی فرزانه، دلاور علی. (1392). فرا تحلیل: هنر تصحیح اشتباهات دیگران. اندازه گیری تربیتی، 1، 13
 • رستمی نژاد محمد علی، مزینی ناصر، دلاور علی، نوروزی داریوش. (1392). اعتبار یابی ابزاری برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی در یادگیری الکترونیکی. مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی، 1، 57
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، کرمی ابوالفضل، مبسم سولماز، ثنایی باقر. (1391). بررسی اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 9
 • دلاور علی. (1386). ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86-87. روانشناسی و علوم تربیتی، 3، 9
 • دلاور علی، ابراهیمی آسیه. (1392). بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی در اختلال سلوک (فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در ایران. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 10
 • دلاور علی، صالحی امیری رزیتا، صالحی امیری رضا. (1391). بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خلاق و رابطه آن با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2، 5
 • دلاور علی. (1390). تحلیل محتوای پیام های مستتر در رپ اجتماعی فارسی. مطالعات رسانه ای، 6، 12
 • آجیل چی بیتا، احدی حسن، نجاتی وحید، دلاور علی. (1392). کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیر افسرده. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 18
 • دلاور علی. (1390). تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن بر مولفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف. کودکان استثنایی، 11، 2
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1387). بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان بیش فعال. پژوهش های تربیتی، 4، 16
 • دلاور علی، احدی حسن، کریمی یوسف، خویینی فاطمه، زری باف مهدی. (1390). بررسی سبک های تفکر و هیجان طلبی برای افزایش رفتار های سازمانی مثبت. پژوهشگر (مدیریت)، 8، 24
 • رونقی سیمین، دلاور علی، مظاهری محمد علی. (1392). ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه. اندازه گیری تربیتی، 1، 11
 • چگینی مریم، دلاور علی، غرایی بنفشه. (1392). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون 3. پژوهش های نوین روانشناختی، 1، 29
 • تجاسب کامیاب، سید عباس زاده میرمحمد، حسنی محمد، دلاور علی. (1392). بررسی مقایسه ای تاثیر جنسیت و نوع مدرسه (دولتی و غیردولتی ) در احساس عدالت دانش آموزان دبیرستان های عمومی شهر تهران. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 1، 9
 • دلاور علی، علی اقدم اصغر. (1387). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر گرایش هدف دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه. پژوهش در نظام های آموزشی، 2، 5
 • دلاور علی. (1390). بررسی دیدگاههای اساتید علوم اجتماعی نسبت به نقش رسانه های دیداری (تلویزیون، ماهواره و اینترنت) در فرآیند جهانی شدن با تاکید بر سیاست های فرهنگی ایران. 1، 1
 • دلاور علی. (1387). عواملی که در شکل گرفتن «من» تأثیر گذارند. رشد، 1، 1
 • دلاور علی، احدی حسن، احمدی رضا، مظاهری محمد مهدی، نجاریان بهمن. (1390). تاثیر آموزش برنامه ریزی عصبی- کلامی بر افسردگی دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی، 6، 18
 • درویش پورکاخکی علی، عابد سعیدی ژیلا، دلاور علی. (1392). ارائه و بررسی برازندگی مدل اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان مراجعه کننده به کانون های جهان دیدگان شهر تهران. مراقبت های نوین، 1، 38
 • درویش پورکاخکی علی، عابد سعیدی ژیلا، دلاور علی. (1392). بررسی بیماری های سالمندان مراجعه کننده به کانون های جهان دیدگان شهر تهران. پیاورد سلامت، 7، 6
 • دلاور علی، ابراهیم آبادی زهرا، رحیمی عباس، نعیمی صدیقه السادات. (1391). تاثیر اضطراب صفتی بر پارامترهای رفلکس هوفمن (اچ رفلکس) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. طب توانبخشی، 1، 4
 • همتی آزاد، دژکام محمود، دلاور علی، عاطف وحید کاظم، برجعلی احمد، کامکاری کامبیز. (1392). همخوانی مقیاس های آسیب شناسی شخصیت(PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5. روانشناسی بالینی، 1، 12
 • نامنی ابراهیم، شفیع آبادی عبداله، دلاور علی، احمدی خدابخش. (1393). بررسی اثر بخشی تلفیق دو روش خانواده درمانی راه حل مدار و ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد و افزایش عملکرد خانواده. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1، 72
 • دلاور علی، کریمی زارچی مهدی، قاسمی شعیب. (1391). مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان به شیوه فراتحلیل. اندازه گیری تربیتی، 1، 10
 • ملکی حسن، دلاور علی، علی احمدی غلام، حاجی تبار فیروزجانی محسن. (1392). بررسی میزان همخوانی برنامه ‎درسی قصد‎ شده، اجرا شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان. روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 26
 • دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1391). تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی فراشناختی بر عملکرد حل مساله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی. روانشناسی افراد استثنایی، 1، 8
 • دلاور علی، عباس پور عباس، رحیمیان حمید. (1391). واکاوی چالش های فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2، 6
 • دلاور علی. (1390). مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 13
 • دلاور علی، کاظمیان سمیه. (1390). اثربخشی مرور زندگی بر افزایش سلامت عمومی معتادین خود درمانجو. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 5
 • دلاور علی، درتاج فریبرز. (1384). تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ئی در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان. اندیشه های نوین تربیتی، 1، 3
 • شیخ الاسلامی علی، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1391). تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 18
 • سلطانی نژاد مهرانه، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1392). نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران. اندازه گیری تربیتی، 1، 12
 • یونسی بروجنی جلیل، دلاور علی. (1390). تحلیل و اعتباریابی ابزار عملکرد مدیریتی مدیران و فرماندهان ناجا. نظارت و بازرسی، 5، 16
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل. (1390). ارزیابی چندمعیاره عملکرد مدیریتی مدیران و فرماندهان ناجا. نظارت و بازرسی، 5، 18
 • درتاج فریبرز، دلاور علی. (1384). تاثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ئی در بهبود کارکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. اندیشه های نوین تربیتی، 1، 2/3
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 44
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکرخلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • دلاور علی، حیدری حسن، ثنایی ذاکر باقر، نوابی نژاد شکوه. (1388). اثر بخشی گفتگوی موثر (برنامه ارتباط زوج ها CCP) بر کاهش تعارضات زناشویی. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 4، 14
 • دلاور علی، نجمی بدرالدین، احدی حسن، هاشمی پور مهین. (1386). اثر بخشی درمان روان شناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبندی به درمان پزشکی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک. تحقیقات علوم رفتاری، 5، 2
 • دلاور علی، منیرپور نادر، یزدان دوست رخساره، عاطف وحید محمد کاظم، خوسفی هلن. (1383). ارتباط ویژگی ‌های جمعیت‌ شناختی با میزان شیوع افسردگی در دانش‌ آموزان دبیرستانی. رفاه اجتماعی، 4، 14
 • دلاور علی، مام شریفی اسماعیل، بلوکی آزاده، شعبانی سمیه. (1391). ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال-پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون. اندازه گیری تربیتی، 3، 7
 • دلاور علی، درویش پورکاخکی علی، عابد سعیدی ژیلا، سعید الذاکرین منصوره. (1388). استقلال در سالمندان یک مطالعه پدیده شناسی. تحقیقات نظام سلامت حکیم، 12، 4
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، زهراکار کیانوش. (1388). بررسی اثر بخشی آموزش تلقیح استرس(SIT) در کاهش اختلالات روانشناختی. پژوهش های مشاوره، 5، 17
 • دلاور علی، بلوکی آزاده، مام شریفی اسماعیل، شعبانی سمیه. (1391). بررسی روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوشبینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 8
 • دلاور علی، قربانی محمد. (1390). بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان. پژوهش در نظام های آموزشی، 2، 3
 • دلاور علی، احدی حسن، توزنده جانی حسن، آزاد حسین. (1383). بررسی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی – رفتاری، دارویی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی. 11، 4
 • دلاور علی، عبادی غلامحسین، بخاریان بهمن. (1382). بررسی ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت 16 عاملی کتل فرم ‌16PF-E)E) در شهر اهواز. روانشناسی و علوم تربیتی، 3، 1و2
 • دلاور علی، ابراهیمی آسیه. (1392). بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی در اختلال سلوک (فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در ایران). مطالعات روان شناسی بالینی، 3، 10
 • همتی ازاد، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1387). 1ساخت مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی برای شهرستان های مهاباد و بوکان در سال 1386. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 2، 5
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • طاهری ژاله، دلاور علی، قدم پور عزت الله. (1389). عوامل موثر در الگوی مناسب باورهای انگیزشی دانش آموزان تهرانی. 12، 48
 • دلاور علی، سپاه منصور مژگان، دلاور عباس، صفاری نیا مجید. (1390). 1پیش بینی نگرش به شایعه از طریق ویژگی های شخصیتی، عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 1، 2
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، پیر خاِئفی علیرضا. (1388). 1تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • عالی آمنه، سیف علی اکبر، کدیور پروین، دلاور علی. (1393). تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 10، 34
 • عباسی هادی، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، محققی محمدعلی. (1392). مقایسه مدل های کلاسیک و خصیصه مکنون در ارزیابی آزمون های تخصصی ورود به دوره های کارورزی رشته پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 3، 53
 • دلاور علی، برجعلی احمد، پور محمدرضای تجریشی معصومه، جمهری فرهاد. (1385). تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک فعالیت نظام های مغزی رفتاری. روانشناسی، 10، 1
 • دلاور علی، حاج حسینی منصوره، مهران گلنار، ماهروزاده طیبه. (1391). تاثیر آموزش گفت و گو محور بر تفکر انتقادی دانشجویان 1. آموزش عالی ایران، 4، 3
 • دلاور علی، خرم آبادی یدالله. (1389). تاثیر ترکیبی روش های سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد. روانشناسی تربیتی، 5، 15
 • دلاور علی، درتاج فریبرز. (1384). تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان. اندیشه های نوین تربیتی، 1، 2و3
 • دلاور علی، سیف علی اکبر، ملکی حسن، بیان فر فاطمه. (1389). تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر بازده های عاطفی یادگیری در دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارایه مدل. مطالعات برنامه درسی، 5، 17
 • دلاور علی، کریمی یوسف، سیف علی اکبر. (1383). تاثیر دانش فراشناختی و آموزش روش خودپرسشگری هدایت شده بر عملکرد حل مسئله کودکان یک رویکرد فرایند گرا. روانشناسی، 8، 2
 • دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، صرامی غلامرضا، دبیری سولماز. (1391). تدوین مدل روابط سبک های فرزندپروری، شخصیت، عزت نفس و شادکامی الگوی تحلیل مسیر. خانواده پژوهی، 8، 30
 • دلاور علی، هاشمی نظام، قدیری ایرج. (1391). رابطه میزان استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی. 7، 25
 • دلاور علی، درتاج فریبرز، احدی حسن، محمد رضایی علی. (1389). 1ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ). اندازه گیری تربیتی، 1، 1
 • دلاور علی، احدی حسن، آزاد حسین. (1385). 1ساخت و اعتباریابی آزمون تشخیص آسیب های روانی سازمانی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 8، 29
 • یونسی بروجنی جلیل، اسکندری فرزاد، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی. (1393). مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008). اندازه گیری تربیتی، 5، 15
 • پرواز راعد، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1390). 1ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چندبعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86. اندازه گیری تربیتی، 2، 5
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، اعتمادی احمد، بهمنی بهمن، قنبری مطلق علی. (1389). گروه درمانگری شناختی ـ هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه. روانشناسی تحولی، 6، 23
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، اعتمادی احمد، رسولی رویا. (1386). مقایسه اثر بخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن. خانواده پژوهی، 3، 11
 • دلاور علی، کریمی یوسف، کاظمی فاطمه، بشارت محمد علی. (1391). 1مقایسه ابعاد کمال گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3، 9
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، اعتمادی احمد، سودانی منصور. (1389). مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی. روانشناسی تربیتی، 5، 14
 • دلاور علی، برجعلی احمد، استکی مهناز، عشایری حسن، تبریزی مصطفی. (1386). 1مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارسایی دانش آموزان دختر. کودکان استثنایی، 7، 4
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1389). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 3
 • دلاور علی، احدی حسن، پویامنش جعفر، مظاهری محمد علی. (1387). 1مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه الیس به دو روش مشاوره گروهی رو در رو و اینترنتی در افزایش رضایت زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 6، 2
 • دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، فرح بخش کیومرث، احمدی احمد. (1385). مقایسه میزان اثر بخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسرا و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارض های زناشویی. پژوهش های مشاوره، 5، 18
 • دلاور علی، مقدم زاده علی. (1385). 1مقایسه مدل اندازه گیری کلاسیک و مدل غیر پارامتریک سوال- پاسخ از نظر ویژگی های سوال. نوآوری های آموزشی، 5، 18
 • دلاور علی، علی زاده حمید، اسکندری حسین، احدی حسن، اسماعیلی نسب مریم. (1390). مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر - درایکورس و بارکلی بر بهبود مولفه های محیط خانواده در خانواده های دارای فرزندان با اختلال سلوک. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 4
 • سلیمی مسعود، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، ملکی حسن. (1393). مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای تصویرسازی ذهنی، تفکر بلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرد دانش آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 2، 14
 • دلاور علی، صرامی غلامرضا، دبیری سولماز. (1390). نقش پیش بینی کننده سبک های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 7، 20
 • دلاور علی، احدی حسن، نفیسی غلامرضا. (1391). هنجاریابی آزمون ترس از موفقیت. علوم رفتاری، 4، 12
 • دلاور علی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، شریفی رضا. (1389). 1ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب درسازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • افضلی افشین، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1393). کاربرد مدلهای تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات. دستاورد های روانشناختی، 4، 2
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1392). 1برآورد پایایی داده های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم پذیری. اندازه گیری تربیتی، 4، 14
 • کردمیرزا عزت الله، برجعلی احمد، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تابآوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر. اعتیاد پژوهی، 3، 10
 • فرح بخش کیومرث، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1389). کیفیت زندگی و یائسگی : تبیین چند عاملی جسمی. زن و جامعه، 1، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی.... روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1388). مقایسه تاثیر آموزشی صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبرد های مقابله ای. دانش انتظامی، 11، 3
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیت افراد ایثارگر و یاری رسان.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • برجعلی احمد، دلاور علی، جمهری فرهاد، پورمحمدرضاتجریشی معصومه. (1385). تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک. روانشناسی، 10، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، علیزاده حمید، کاوه منیژه. (1390). تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس.... کودکان استثنایی، 11، 2
 • Delavar Ali, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Golzari Mahmoud. (2010). INVESTIGATING THE STRUCTURAL RELATIONS OF CREATIVITY, SELF EFFICACY AND COPING WITH MENTAL HEALTH. educational psychology, 6, 17
 • Delavar Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2010). Combined effect of anti depressant and mindfulness based group cognitive therapy (MBCT) on psychological well being of divorced women. Journal of Isfahan Medical School, 1, 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، پیرخائفی علی رضا. (1389). -بررسی روابط ساختاری خلاقیت ، خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • علی زاده حمید، دلاور علی. (1390). تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن بر مولفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف. کودکان استثنایی، 1، 40
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزد یطامه احمد. (1387). مقایسة تأثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. 1، 78
 • یونسی بروجنی جلیل، دلاور علی، اسکندری فرزاد، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی. (1393). توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی: تحلیل داده های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته. اندازه گیری تربیتی، 5، 17
 • چگینی مریم، دلاور علی، غرایی بنفشه. (1392). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون - 3. پژوهش های نوین روانشناختی، 8، 29
 • دارینی مهرنوش، شفیع آبادی عبداله، نوابی نژاد شکوه، دلاور علی. (1392). اثربخشی طرح واره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان. تحقیقات مدیریت آموزشی، 4، 3
 • رازقی رضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1392). چالش های سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه. رفاه اجتماعی، 13، 48
 • محمدی آریا علیرضا، سیف نراقی مریم، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1391). تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی - فراشناختی بر عملکرد حل مساله و رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی. روانشناسی افراد استثنایی، 2، 8
 • حامدی بتول، شفیع آبادی عبداله، نوابی نژاد شکوه، دلاور علی. (1392). بررسی اثر بخشی رویکرد درمان هیجان مدار بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی و خود کارآمدی زوجهای دانشجو. تحقیقات مدیریت آموزشی، 4، 3
 • غلامی حیدرآبادی زهرا، نوابی نژاد شکوه، شفیع آبادی عبداله، دلاور علی. (1392). اثربخشی آموزش واقعیت درمانی و مثبت نگری در افزایش سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا. تحقیقات مدیریت آموزشی، 4، 3
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، دلاور علی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضزبه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان. روانشناسی نظامی، 2، 5
 • صادقی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، برجعلی احمد، قاسمی تودشکچویی غلامرضا. (1389). بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی برذهن آگاهی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28، 112
 • دلاور علی، مهاجر یحیی. (1390). ارزیابی درونی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی. اندازه گیری تربیتی، 2، 13
 • متینی صدر محمدرضا، کرمی نیا رضا، گلزاری محمود، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، صرامی غلامرضا. (1389). بررسی عوامل انسجام گروهی و ارتباط آن با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه. Iranian Journal of Military Medicine، 11، 4
 • همتی ازاد، دژکام محمود، دلاور علی، عاطف وحید محمدکاظم، برجعلی احمد، کامکاری کامبیز. (1392). همخوانی مقیاس‌های آسیب‌شناسی شخصیت (PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5. مطالعات روان شناسی بالینی، 3، 12
 • محمود پور بختیار، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، دلاور علی. (1391). بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 11
 • مقامی حمید رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی، نوروزی داریوش. (1393). مقایسه تاثیر سه روش حضوری،الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 24
 • رضایی هما، شفیع آبادی عبداله، قایدی قایدی، دلاور علی، اسمعیلی معصومه. (1392). بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش هوش هیجانی دختران دبیرستانی. روانشناسی تربیتی، زمستان، 30
 • رضائی بیژن، عباس پور عباس، نیکنامی مصطفی، رحیمیان حمید، دلاور علی. (1392). 1طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی. فصلنامه علوم اجتماعی، 7، 3
 • محمود پور بختیار، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، دلاور علی. (1391). واکاوی چالش های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2، 2
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمد رضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1392). برآورد پایایی داده های غیر شغلی با استفاده از نظریه تعمیم پذیری. اندازه گیری تربیتی، 4، 14
 • محمدی آریا علیرضا، سیف نراقی مریم، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1391). اثر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر توانایی حل مسئله و رفتار انطباقی دانش آموزان کم-توان ذهنی. روانشناسی افراد استثنایی، 2، 8
 • رضائی بیژن، عباس پور عباس، نیکنامی مصطفی، رحیمیان حمید، دلاور علی. (1392). طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی. علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، 1، 22
 • محمدپور بختیار، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، دلاور علی. (1391). بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت اموزشی با ارائه نظریه زمینهای. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 11
 • دلاور علی، کوشکی شیرین، جلالی فراهانی مرجان. (1392). رابطه مولفه های بهزیستی روانشناختی با سلامت عمومی در بین دانش آموزان دبیرستانی. تحقیقات روان شناختی، 5، 19
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1393). کاربرد نظریه تعمیمپذیری در پژوهشهای مدیریت با تأکید بر تحلیل شغل. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 1، 2
 • عباسی هادی، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، محققی محمدعلی. (1392). مقایسه مدل های کلاسیک و خصیصه مکنون در ارزیابی آزمون های تخصصی ورود به دوره های کارورزی رشته پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 شماره 3، 3
 • شریعتمدار آسیه، شریعتی سید صدرالدین، دلاور علی. (1390). تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی وجودی و هشیاری افزایی مبتنی براخلاق اسلامی و مقایسه اثر بخشی آن ها بر افزایش رضایت از زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 5
 • زنگنه حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، دلاور علی. (1393). اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی. روانشناسی تربیتی، 10، 33
 • زنگنه حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، دلاور علی. (1392). اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود تفکر تحلیلی دانش آموزان در درس زیست شناسی. روانشناسی و علوم تربیتی، 9، 33
 • ضرغامی محمد حسین، فلسفی نژاد محمد رضا، دلاور علی، درتاج فریبرز، خوش سخن اکرم. (1393). آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای درمطالعات همبودی. اندازه گیری تربیتی، 4، 16
 • موفق خلیل موفق، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، درتاج فریبرز. (1393). اعتبارسنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4، 2
 • شیخ اسلامی علی، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1393). تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان. روانشناسی تربیتی، 10، 34
 • معین الدینی زهرا، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، کریم نژاد نیارق سعید. (1393). مقایسه سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم. مطالعات زن و خانواده، 2، 1
 • محمدی سلیمانی محمدرضا، دلاور علی، درتاج فریبرز، صالح صدق پور بهرام، سنجری شهرزاد. (1393). ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی. اندازه گیری تربیتی، 5، 18
 • Safavi Seyed Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Maleki Hasan, Delavar Ali. (2014). An Introduction to Lifestyle: Origin of Existence and its Agency in Elementary Education. international journal of basic sciences & applied research, 3, 8
 • رضایی بیژن، عباس پور عباس، نیکنامی مصطفی، رحیمیان حمید، دلاور علی. (1392). واکاوی راه کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه ای. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 10
 • دلاور علی، خانیکی هادی، شاه حسینی وحیده. (1394). مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه ای برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی. جامعه، فرهنگ و رسانه، 4، 16
 • حامدی بتول، شفیع آبادی عبداله، نوایی نژاد شکوه، دلاور علی. (1393). بررسی اثربخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 5، 18
 • زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی، کبیری اکبر. (1394). سنجش میزان دانش و استفاده دانش آموزان از بازی های رایانه ای. اندازه گیری تربیتی، 6، 19
 • عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1394). کیفیت خواب و عوامل موثر و نقش آن در سلامت روانی راندگان بین شهری استادن کرمانشاه. ---
 • abdoli nasrin, farnia vahid, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2015). Mental health status, aggression, and poor driving distinguish traffic offenders from non-offenders but health status predicts driving behavior in both groups. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 11, 3
 • کلانتر هرمزی آتوسا، اسمعیلی معصومه، توازیانی زهرا، شفیع آبادی عبداله، دلاور علی. (1391). سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 8
 • تقی یاره فاطمه، اسکندری حسین، اعوانی غلامرضا، دلاور علی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). تدوین بسته روان درمانگری وجودی براساس اندیشه جلال الدین محمد مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و سطح تحول من. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 9
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1389). تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری - عملی در درمان شناختی - رفتاری. 7، 2
 • خورشید زاده محسن، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1390). اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره‌ های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 6
 • نبوی سید صادق، سهرابی اسمرود فرامرز، افروز غلامعلی، دلاور علی، حسینیان سیمین. (1396). رابطه خودکارآمدی با سلامت روان در معلمان: نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 2
 • جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1394). ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره ابتدایی: بایدها و نبایدها. روانشناسی تربیتی، 11، 37
 • دلاور علی، محمدتقی نسب مریم. (1394). عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1، 4
 • سپهرنیا رزیتا، دلاور علی، صالحی امیری رضا. (1394). رابطه آموزش با ارتقا سرمایه فرهنگی در ایران. روانشناسی تربیتی، 11، 38
 • قاسمی امید، دلاور علی، طباطبائی سید علی. (1394). تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل در جامعه دانش آموزان مقطع ابتدایی. خانواده و پژوهش، 12، 28
 • عبدلی نسرین، اسدی رقیه، دلاور علی. (1394). نقش ویژگی های تحصیلی و جنسیت در تغییرات هوش معنوی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر. پژوهش های نوین روانشناختی، 10، 39
 • صاحبدل حسین، زهراکار کیانوش، دلاور علی. (1394). شناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی). پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 5، 2
 • صاحبدل حسین، زهراکار کیانوش، دلاور علی. (1395). تحلیل مسیر اثر خصوصیات شخصیتی، ویژگی های ارتباطی و بسترهای فرهنگی در وابستگی عاطفی زوج ها. پژوهش های مشاوره، 15، 57
 • دلاور علی، منطقی منوچهر، راعی جلال. (1395). مولفه های کلان اثر گذار بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت کیفیت در صنعت هوایی. مطالعات دفاعی استراتژیک، 14، 63
 • فرح بخش کیومرث، شفیع آبادی عبداله، احمدی احمدی، دلاور علی. (1385). مقایسه میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه ی شناختی الیس ، واقعیت درمانی گلاسرو اختلاطی از آن دو در کاهش تعارض های زناشویی. پژوهش های مشاوره، 5، 18
 • Fooladvand Khadijeh, Borj'ali Ahmad, Hossein Sabet Frarideh, Delavar Ali. (2015). Decision-making styles and attitude to substances : Predictors of potential addicirion of adolescents. ---
 • هوشمندجا منیژه، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، محمدی آیین، دلاور علی. (1396). طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10، 4
 • درتاج فریبا، زارعی زوارکی اسمعیل، علی آبادی خدیجه، فرج اللهی مهران، دلاور علی. (1395). تأثیر آموزش از راه دورمبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور. پژوهش در نظام های آموزشی، دهم، 35
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). The impact of dysfunctional meta-cognitive thoughts on students' inclination towards drug use and effect link between the school level (surface approach). PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، چیناوی علی، سلم آبادی مجتبی. (1394). اثربخشی آموزش معارف مهدوی بر بهزیستی روا شناختی و جهت گیری مذهبی. دین و سلامت، 3، 2
 • زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1395). بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 32
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2015). metacognitive meliefs and students tendency toward drug abbuse and cross-level effect of school- bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • سعدی پور اسماعیل، دلاور علی. (1395). مقایسه اثربخشی آموزش روش های ذهن آگاهی و کمک خواهی بر استرس تحصیلی. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 43
 • عباس پور عباس، احمدی منیژه، رحیمیان حمید، دلاور علی. (1395). تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد. آموزش و توسعه منابع انسانی، 3، 10
 • اکبری سعید، دلاور علی، یعقوبی حمید، سهرابی اسمرود فرامرز، عطاری محمد. (1395). استاندارد سازی مقیاس مهارتهای زندگی در جمعیت دانشجویان. روانشناسی، 20، 4
 • احمدی نفیسه، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1395). بررسی رابطه میان راهبردهای رویارویی و استرس شغلی با خشنودی شغلی استان قم. مشاوره شغلی و سازمانی، 7، 26
 • اسلامی محمدعلی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی. (1395). مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • سلیمی بجستانی حسین، اعتمادی احمد، دلاور علی. (1389). مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر تاب آوری دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 1
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). Metacognitive Beliefs and Students’ Tendency toward Drug Abbuse and Cross-level Effect of School-Bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • Sotudeh Bavany Mansour, Jamali Akhtar, Niknami Mustafa, Ghourchian Nadergholi, Delavar Ali. (2015). An lmx Based Model to Improve the Interaction Between Heads of Departments and Faculty Members. JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES IN ASIA, 3, 13
 • مقامی حمیدرضا، دلاور علی، نوروزی داریوش. (1393). مقایسه تاثیر سه روش آموزش حضور ی، الکترونیک ی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. پژوهش در نظام های آموزشی، 8، 24
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). بررسی علل زیر بنایی و فرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی شهر تهران. طلوع بهداشت یزد، 15، 4
 • مشایخ مریم، برجعلی احمد، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1390). مدل یابی تاب آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی، هیجانی. روانشناسی نظامی، 2، 8
 • قربانی محمد، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان. پژوهش در نظام های آموزشی، 4، 9
 • مقدسین مریم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، اجمالی احسان، فرخی نورعلی. (1394). طراحی خزانه های سوال بهینه برای سنجش انطباقی کامپیوتری با در نظر گرفتن امنیت آزمون. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 5، 10
 • نجفی محمود، احدی حسن، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1394). مدل پیش‌بین رضامندی زندگی بر اساس سازه‌های روانشناسی مثبت‌گرا. مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 21
 • حرفه دوست منصوره، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، سهرابی اسمرود فرامرز، تمیم داری احمد. (1394). استخراج عوامل بنیادین شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان و ادبیات فارسی. اندازه گیری تربیتی، 6، 21
 • بیان فر فاطمه، ملکی حسن، دلاور علی، سیف علی اکبر. (1390). تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدل. نوآوری های آموزشی، 9، 37
 • محمد رضایی علی، ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی، رضایی نورمحمد. (1393). پیش بینی خلاقیت بر اساس ویژگی های شخصیتی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 4
 • مینائی اصغر، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، کیامنش علیرضا. (1393). مدل پردازی تشخیص شناختی CDM سوال های ریاضی تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم ایران با استفاده ازمدل یکپارچه با پارامتر پدازی مجدد RUM و مقایسه ی مهارت های ریاضی دانش آموزان. اندازه گیری تربیتی، 5، 16
 • محمدی پور محمد، دلاور علی، احدی حسن، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی (ASRLS). پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6، 2
 • موفق خلیل موفق، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، درتاج فریبرز. (1394). تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری اسلامی. اندازه گیری تربیتی، 6، 21
 • اسدی رقیه، عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز، اسماعیلی علی، فرخی نورعلی. (1395). هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیر حادثه ساز. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 42
 • دلاور علی، شعبانی زهرا، کریمی یوسف، درتاج فریبرز. (1394). تبیین عوامل روان شناختی و اجتماعی بر نوع دوستی خیرین مدرسه ساز. روانشناسی تربیتی، 12، 39
 • فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1396). شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8، 1
 • فولادوند خدیجه، برجعلی احمد، حسین ثابت فریده، دلاور علی. (1395). نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 10، 3
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25، 130
 • eshaghnia mehrnaz, Ebrahimi Qavam Soqra, Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Study the relationship between self-efficacy and psychological well-being components. journal of educational and management studies, 4, 2
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). Metacognitive Beliefs and Students’ Tendency toward Drug Abbuse and Cross-level Effect of School-Bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • الماسی حجت اله، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف محور تایلر. تدریس پژوهی، پنجم، 1
 • افضلی افشین، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد. (1395). مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان. اندازه گیری تربیتی، 6، 24
 • Jafarkhani Fatemeh, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Noroozi Darush, Delavar Ali, Saeedi Zari. (2014). Teaching English in Primary Schools: Necessity, Goals & Skills Priority. Journal of Science and today's world, 3, 7
 • abdoli nasrin, Farnia vahid, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali, shakeri jalal, karami majid. (2015). Poor mental health status and aggression are associated with poor driving behavior among male traffic offenders. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 3, 11
 • اسدی رقیه، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی و بهزیستی ذهنی. اندازه گیری تربیتی، 7، 25
 • خباز محمود، علی زاده حمید، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا، رستمی رضا، بهجتی زهرا. (1394). تاثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر-کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 6، 4
 • دلاور علی، اسدی رقیه. (1394). کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری PLS در تبیین اثرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر هوش معنوی با میانجی گری بهزیستی ذهنی. اندازه گیری تربیتی، 6، 22
 • Hajiarbabi Fatemeh, Delavar Ali, Asadzadeh Dahraei Hassan, Ahadi Hasam. (2012). Computer games and its effect on attribution of learned helplessness students. 1, 1
 • محمدی پور محمد، دلاور علی، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6، 2
 • Eshaghnia Mehrnaz, Ebrahimi Qavam Soqra, Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Studying the Relationship between Self-efficacy and Psychological Well-being Components. 4, 2
 • رضوانی فر شیرین، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی. (1395). همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشتۀ علوم تجربی آزمون کنکور سراسری سالهای 3188 و 3181 براساس نظریههای کلاسیک و جدید اندازهگیری. اندازه گیری تربیتی، 7، 26
 • محمودیان حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1396). مقایسۀ رابطۀ ویژگی های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 37
 • آهی قاسم، منصوری احمد، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز. دستاورد های روانشناختی، 23، 2
 • عباس پور عباس، رحیمیان حمید، دلاور علی، غیاثی ندوشن سعید، هاشمیان فخرالسادات. (1396). توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی. روانشناسی تربیتی، 13، 44
 • محمدی نوشیروان، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، علی زاده حمید. (1396). شناسایی صفات زیربنایی سوال های آزمون هوش وکسلر چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا. اندازه گیری تربیتی، 7، 28
 • خباز محمود، علی زاده حمید، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). تدوین برنامه ی آموزشی افزایش علاقه ی اجتماعی (والد-کودک) و بررسی اثربخشی آن در افزایش میزان علاقه ی اجتماعی دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای. مطالعات آموزش و یادگیری، 8، 2
 • آهی قاسم، منصوری احمد، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). مدل یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموز. دستاورد های روانشناختی، 4، 2
 • ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی، مومنی اسکندر، رفیعی حسن رضا، ذوقی لیلا. (1395). اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران. آموزش در علوم انتظامی، 4، 4
 • دهقانزاده حسین، علی آبادی خدیجه، مینایی بهروز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1395). تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 33
 • طباطبایی زهرا، دلاور علی، برجعلی احمد. (1393). ررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل. اندازه گیری تربیتی، 5، 17
 • افضلی افشین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1395). مدل سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان. اندازه گیری تربیتی، 6، 24
 • موفق خلیل موفق، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1393). اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت. فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2
 • درتاج فریبرز، شیخ الاسلامی علی، دلاور علی، ابراهیمی قوام آبادی صغری. (1393). تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان. 34
 • موفق خلیل موفق، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله، درتاج فریبرز. (1394). تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری،. 21
 • دلاور علی، شعبانی زهرا، کریمی یوسف، درتاج فریبرز. (1393). تبیین رابطه عوامل روان شناختی و اجتماعی بر نوعدوستی خیرین مدرسه ساز. 35
 • شریفی یگانه نگار، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، جمالی احسان. (1395). تعیین مقایسه پذیری برآورد پارامتر توانایی در سنجش انطباقی کامپیوتری و مداد-کاغذی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 6، 14
 • اسدی رقیه، عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1395). هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری ( AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 42
 • رضایی نورمحمد، دلاور علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). تاثیر مهارت های مقابله ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر. انتظام اجتماعی، 8، 3
 • خلیلی افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1395). وین برنامه ایمن سازی تربیتی - اجتماعی با رویکرد آموزه های. مطالعات روان شناسی بالینی، 8، 25
 • اللهی ذبیح اله، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، نوروزی داریوش، دلاور علی. (1395). تأثیر آموزش غنی شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی. روانشناسی افراد استثنایی، 6، 24
 • قربان پور امیر، شفیع آبادی عبداله، فرح بخش کیومرث، دلاور علی. (1395). تدوین برنامه تصمیم گیری شغلی مبتنی بر تلفیق نظریه یادگیری اجتماعی با نظریه پردازش اطلاعات شناختی و مقایسه اثربخشی آن با الگوی چندمحوری مطالعه موردی: رفتار کارآفرینانه دانشجویان علمی کاربردی. کار و جامعه، ماهنامه، 195
 • رضایی نورمحمد، دلاور علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا. (1395). تاثیر مهارت های مقابله ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر (مطالعه عوامل محافظت کننده رفتارهای پرخطر نوجوانان). انتظام اجتماعی، 8، 3
 • درتاج فریبرز، عباس پور عباس، شریعت سارا، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1397). طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 4
 • پورمند رسول، نوروزی داریوش، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1396). بررسی تاثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش آموزان کلاس های چندپایه. تدریس پژوهی، سال پنجم، 3
 • عباس پور عباس، فرج الهی رسول، رحیمیان حمید، دلاور علی. (1396). کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاههای دولتی کشور. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8، 1
 • عباس پور عباس، احمدی منیژه، رحیمیان حمید، دلاور علی. (1395). ﺗﺒﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﺑﺎزرﺳﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ داده بنیاد. آموزش و توسعه منابع انسانی، 3، 10
 • عبداللهی حسین، آقا محمدی جواد، عباس پور عباس، دلاور علی. (1396). تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان پایه نهم دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 1
 • صنیعی ماندانا، دلاور علی. (1393). ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب. مطالعات رسانه ای، 9، 24
 • محمدی کوروش، برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی. (1389). بررسی کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. مجله روانشناسی بالینی، 2، 5
 • حیدری مجید، دلاور علی، ساجدی جاغرق سید عبداله، فرهنگی علی اکبر، محمدخانی کامران. (1396). رابطه رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی-امنیتی بازاریابی. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 10، 4
 • باستان مصطفی، دلاور علی، فرهنگی علی اکبر. (1397). بررسی مولفه های موثر بر مصرف رسانه های جوانان تهرانی با هدف طراحی مدل خلاقانه الگوی مصرف رسانه های نو ظهور. فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8، 1
 • کربلایی حاجی اوغلی حسن، فرهنگی علی اکبر، سلطانی فر محمد، دلاور علی، گرانمایه پور علی. (1397). رابطه برند سازی روزنامه های اقتصادی و رضایت مشتریان در کلان شهرهای کشور. اقتصاد و مدیریت شهری، 6، 2
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارامدی و کمک طلبی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی. تحقیقات علوم رفتاری، 16، 2
 • جزایری سید حسین، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9، 35
 • حداد رنجبر سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 1
 • محمدی سلیمانی محمدرضا، سنجری َشهرزاد، درتاج فریبرز، دلاور علی، شکری حسین. (1396). ارائه مدلی برای رتبه بندی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17، 79
 • مطور معصومه، علی آبادی خدیجه، مزینی ناصر، دلاور علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1396). درآمدی انتقادی بر «دوره های برخط آزاد انبوه (موک ها). پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 17، 6
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزان نوجوان (ASBPNSS). مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6، 1
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟). آموزش در علوم انتظامی، 6، 3
 • قاسمی مسعود، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، سرابی صدیقه. (1396). اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش دبستان. روانشناسی افراد استثنایی، 7، 27
 • misag ebrahim, sadipour Esmaeil, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Mo'tamedi AbdolAllah. (2018). The role of family functioning and generation gap in the relationship between parental controls style and addiction to social networks. Iranian journal of educational Sociology, 1, 8
 • معتمدی عبدالله، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، تنگستانی یلدا. (1397). پیش بینی نارسائی های شناختی بر اساس اختلالات روان شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان. روانشناسی پیری، 4، 4
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Tangestani Yalda. (2018). Prediction of Psychological Disorders, Based on Meta-cognitive Components in the Elderly of Tehran. International Journal of Behavioral Sciences, 12, 3
 • مشکاتی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، کیانی غلامرضا. (1397). تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8، 23
 • کرمی شجاع، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). تدوین برنامٔه آموزشی سبک اسناد و اثربخشی آن بر سالمتروان در دختران نوجوان با آسیب بینایی. مطالعات ناتوانی، 7، 7
 • Safarzadeh Maryam, Asadzadeh Dahraei Hassan, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2018). Psychometric Analysis of the Translated Version of the Inviting School Survey-Revised. Theory and Practice in Curriculum, 24, 24
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی (یک مطالعة پنل ناهم زمان). نوآوری های آموزشی، 17، 67
 • یعقوبخانی غیاثوند مریم، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 53، 53
 • خلیلی صدرآباد افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1396). اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی بر تابآوری دانش آموزان با رفتارهای پرخطر. روانشناسی تربیتی، 13، 46
 • فرخی حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1397). اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان اعتیاد پذیری دانشجویان. 16، 3
 • دلاور علی، غلامزاده مریم، فرح بخش کیومرث. (1396). بررسی اهداف ازدواج افراد متاهل راضی و ناراضی (یک مطالعه ی کیفی). پژوهش های مشاوره، 16، 61
 • مهدی پور ربابه، بهشتی سعید، شفیع آبادی عبداله، دلاور علی. (1397). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی روان شناسی مثبت گرای سلیگمن و رویکرد اسلامی مبتنی بر آموزه های قرآنی بر افزایش شادکامی زنان شاغل متأهل. پژوهش های مشاوره، 17، 66
 • شریفی زینب، مظفری افسانه، دلاور علی، فرهنگی علی اکبر. (1397). تبیین مؤلفه های روزنامه نگاری محیط زیست و ارائه مدل مطلوب برای مطبوعات ایران (از نگاه استادان ارتباطات و محیط زیست، خبرنگاران و فعالان محیط زیست). مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14، 50
 • شریفی زینب، مظفری افسانه، دلاور علی، فرهنگی علی اکبر. (1397). تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران بر اساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست. مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 19، 41
 • آسایش محمد حسن، فرح بخش کیومرث، دلاور علی، سلیمی بجستانی حسین. (1396). واکنش های روان- تنی و آثار جسمانی ناشی از بی وفایی در زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25، 8
 • جزایری سید حسین، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). رابطه ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی و فعالیت های ارادی با میزان شادکامی زنان شاغل. پژوهش های مشاوره، 20، 3
 • نوری علی، شفیع آبادی عبداله، دلاور علی، فرح بخش کیومرث. (1397). ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی. پژوهش های مشاوره، 17، 65
 • رضایی عیسی، زارعی زوارکی اسمعیل، حاتمی جواد، علی آبادی خدیجه، دلاور علی. (1396). تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12، 1
 • هوشیاری زهرا، دلاور علی، مینائی اصغر، اسکندری حسین. (1396). استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت های دشوار. اخلاق در علوم و فناوری، 12، 3
 • صادقی میثم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، اجمالی احسان. (1397). تأثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور. پژوهش در نظام های آموزشی، .، .
 • درتاج فریبرز، شریعت سارا، عباس پور عباس، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1396). تربیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9، 33
 • معظمی مجتبی، محمدخانی کامران، دلاور علی، محمد داوودی امیرحسین. (1397). شناسایی ابعاد و مولفه ها ی ارتقای کیفیت آموزشی درآموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سهم هر یک از آن ها. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9، 1
 • توکلی الهام، پزشک شهلا، هاشمی آذر پیله رود ژانت، دلاور علی، صرامی غلامرضا. (1396). بررسی اثربخشی برنامۀ مداخله ای مبتنی بر بازی های عصب نمایشی بر دلبستگی مادر- جنین در زنان باردار. مطالعات روان شناسی بالینی، 7، 26
 • حیدری مجید، دلاور علی، ساجدی جاغرق سید عبداله، فرهنگی علی اکبر، محمدخانی کامران. (1396). رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی باساریابی در بانکداری نوین. مدیریت توسعه وتحول، 1396، 30
 • منصوری طیبه، دلاور علی، مظفری افسانه. (1397). بررسی میزان و نوع استفاده از پیام رسان های تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران. پژوهشنامه زنان، 9، 2
 • کاظمی حسنا، عقیلی سید وحید، دلاور علی. (1397). نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر شکل گیری ارتباطات بین فرهنگی (در ایران). رسانه و فرهنگ، 8، 1
 • باستان مصطفی، دلاور علی، فرهنگی علی اکبر. (1397). بررسی مؤلفه های مؤثر بر مصرف رسانه ای جوانان تهرانی باهدف طراحی مدل خلاقانۀ الگوی مصرف رسانه های نوظهور. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8، 1
 • اسایش محمد حسن، فرح بخش کیومرث، سلیمی بجستانی حسین، دلاور علی. (1396). تبیین تجارب و واکنش های عاطفی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6، 4
 • آسایش محمدحسن، فرح بخش کیومرث، دلاور علی، سلیمی بجستانی حسین. (1397). تجارب و واکنش های شناختی زنان آسیب دیده از بی وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7، 2
 • بابایی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، عبداللهی حسین. (1397). تعیین سهم عوامل سازمانی در افسایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج. پژوهش های مدیریت عمومی، 11، 40
 • رضائی مرادعلی، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روانشناختی در پیوند بین سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانشآموزان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7، 18
 • مشکاتی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، کیانی غلامرضا. (1397). تعیین ضرایب خرده آزمون های ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای (اصلح) دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8، 23
 • طاهری صادق، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، برجعلی احمد. (1396). تدوین مدل ساختاری جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 30، 37
 • جنگی زهی شستان حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، پزشک شهلا، دلاور علی. (1396). تاثیر چند رسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش آموزان کم توان ذهنی در درس ریاضی. فناوری برنامه درسی، 2، 3
 • جنگی زهی شستان حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، پزشک شهلا، دلاور علی. (1396). طراحی و اعتبارسنجی الگوی چندرسانه ای آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی. کودکان استثنایی، هفدهم، 1 (پیاپی 63 )
 • دهقانزاد حسین، علی آبادی خدیجه، مینایی بهروز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن بر یادگیری اصول. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 33
 • نبوی سید صادق، سهرابی اسمرود فرامرز، افروز غلامعلی، دلاور علی، حسینیان سیمین. (1396). پیش بینی سلامت روان معلمان براساس متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 5، 2
 • خلیلی صدرآباد افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1396). تدوین برنامه ایمن سازی تربیتی-اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی و ارزشیابی تأثیر آن بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اعتیاد پژوهی، 11، 41
 • خلیلی صدرآباد افسر، سهرابی اسمرود فرامرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، خوشنویسان زهرا. (1396). تدوین برنامه ایمن سازی تربیتی-اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی و ارزشیابی تاثیر آن بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اعتیاد پژوهی، 11، 41
 • سلیمی بجستانی حسین، محمدی جلالی فراهانی مجتبی، دلاور علی، فرح بخش کیومرث، معتمدی عبدالله، ساکی رضا. (1396). ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در استان های مرکزی و همدان. سلامت اجتماعی، 4، 3
 • ایزی مریم، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1398). تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگیهای بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 22، 44
 • دانا علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه، دلاور علی، دهقان دهنوی محمدعلی. (1398). واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانکهای خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی). آموزش و توسعه منابع انسانی، 6، 20
 • مجدی نیما، قادری اسماعیل، دلاور علی. (1394). جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، 9، 28
 • ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی، مومنی اسکندر، رفیعی حسن رضا، ذوقی لیلا. (1396). تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی. دانش انتظامی، 19، 75
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، کیانی غلامرضا، مشکاتی حسن. (1397). بررسی پیش بینی موفقیت مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی )اصلح( با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه ای. تدریس پژوهی، 6، 1
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیاس امنیت و )SSPS( لذت اجتماعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 4، 53
 • فرخی نورعلی، ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی، علی زاده حمید. (1398). پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی. راهبردهای شناختی در یادگیری، 7، 12
 • فرخی نورعلی، دلاور علی. (1398). نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران. فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8، 4
 • حبیب زاده شیرین دخت، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، جلیلی محمد. (1398). کاربرد مدل راش(نقشه سوال) در تعیین استاندارد و نمره برش آزمون پیش کارورزی علوم پزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11، 3
 • بابائی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). تعیین سهم عوامل سازمانی در افسایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج. پژوهشهای مدیریت عمومی، 11، 40
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارامدی و کمک طلبی با میانجیگری سرزندگی تحصیلی. تحقیقات علوم رفتاری، 16، 2
 • جنگی پریا، افروز غلامعلی، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی. مجله روانشناسی اجتماعی، 13، 49
 • جنگی پریا، افروز غلامعلی، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 8، 30
 • کرمی شجاع، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). تدوین برنامهٔ آموزشی سبک اسناد و اثربخشی آن بر سلامتروان در دختران نوجوان با آسیب بینایی. مطالعات ناتوانی، 1، 7
 • هوشیاری زهرا، دلاور علی، مینائی اصغر، اسکندری حسین. (1397). مقایسه دو رویکرد مبتنی بر یادآوری و بازشناسی در اندازه گیری رشد اخلاقی: نئوکلبرگی ها و چالش های بررسی رشد اخلاقی. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 24، 1
 • عروتی موفق لیلا، ابراهیمی قوام صغرا، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1398). اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی. روانشناسی تحولی، 15، 60
 • رزاقی رضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1392). چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه. رفاه اجتماعی، 13، 48
 • سرحدی شبنم، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز، دلاور علی. (1398). مقایسه اثربخشی دارودرمانی، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (TDCS) و درمان ترکیبی (دارودرمانی و TDCS) در کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه فعال جانبازان مبتلا به PTSD. طب انتظامی، 21، 4
 • زارعی محسن، زارعی زوارکی اسمعیل، علی آبادی خدیجه، دلاور علی. (1398). طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران. فناوری آموزش، 13، 3
 • جنگی سکینه، افروز غلامعلی، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). واسطه مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی. پژوهش های روان شناسی اجتماعی،، 13، 49
 • کریمی سیما، دلاور علی، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز. (1398). اثربخشی امیددرمانی بر سرمایه روان شناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو. فصلنامه پرستاری دیابت، 7، 2
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، دلاور علی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان. روانشناسی نظامی، 2، 5
 • سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1398). اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان. تازه های علوم شناختی، 21، 2
 • رضائی مرادعلی، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روان شناختی در پیوند سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش آموزان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7، 18
 • صادقی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، برجعلی احمد، قاسمی غلامرضا. (1389). بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28، 112
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری - عملی. تحقیقات علوم رفتاری، 7، 1
 • طاهری فرناز، درتاج فریبرز، دلاور علی، سعادتی شامیر ابوطالب. (1397). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی. مطالعات روان شناختی، 14، 4
 • طاهری فرناز، درتاج فریبرز، دلاور علی، سعادتی شامیر ابوطالب. (1397). فاعلیه التدریب الوقائی من الضغط علی الانشغال الدراسی للطلاب: الدور الوسیط للضغط الدراسی والإنهاک التحصیلی. دراسات فی العلوم الانسانیه، 25، 1
 • ولی زاده مریم، دلاور علی، درتاج فریبرز، حاجی علیزاده کبری. (1397). ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی. اندازه گیری تربیتی، 9، 33
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعه پنل ناهم زمان. نوآوری های آموزشی، 17، 3
 • عروتی موفق لیلا، ابراهیمی قوام صغرا، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). تدوین برنامه ی آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خود نظم جویی. روانشناسی تحولی، 15، 57
 • حسنوند باقر، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، علائی پروانه. (1398). اثربخشی برنامه آموزش مدیریت شرم بر پرخاشگری و مهارت های اجتماعی کودکان با آسیب شنوایی. سلامت روان کودک، 6، 1
 • Dortaj Fariborz, Abbas pour Abbas, shariat sara, Delavar Ali, sadipour Esmaeil. (2018). Designing a Strategist Training Model at National Iranian Oil Company Based on a Mixed Approach‏. petroleum business review, 2, 1
 • کریمی سیما، دلاور علی، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز. (1398). اثربخشی امیددرمانی بر خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو شهر سیرجان. مجله آموزش و سلامت جامعه، 13، 2
 • هوشیاری زهرا، دلاور علی، مینائی اصغر، اسکندری حسین. (1396). استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت‌های دشوار. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 12، 3
 • مرادی رحیم، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1398). غنی سازی برنامه درسی زبان انگلیسی با رویکرد فناوری کمکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان با آسیبهای جسمی – حرکتی: راهبردی نوین در جهت آموزش فراگیر. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12، 1
 • Moradi rahim, Sharif Daramadi Parviz, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali. (1397). The impact of an instructional model with assistive technology on achievement satisfaction of people with physical-motor impairments. Research and Development in Medical Education, 7, 2
 • Saeedi Zari, Jafarkhani Fatemeh, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Noroozi Dariush, Delavar Ali. (2014). Teaching English in Primary Schools: Necessity, Goals, and Skills (Published paper in Copernicus Journal). Journal of Science and today's world, 3, 7
 • حساس یگانه یحیی، ابراهیمی سروعلیا محمدحسن، علاسوند فرشید، دلاور علی. (1398). اهمیت عوامل تمایل به پرداخت مالیات از دیدگاه مودیان مالیاتی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 17، 29
 • معتمدی عبدالله، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، تنگستانی یلدا. (1397). پیش بینی نارسایی های شناختی بر اساس اختلالات روان شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی پیری، 4، 4
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Tangestani Yalda. (2018). Prediction of Psychological Disorders Based on Meta-cognitive Components in the Elderly of Tehran. International Journal of Behavioral Sciences, 12, 3
 • مطور معصومه، علی آبادی خدیجه، مزینی ناصر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). درآمدی انتقادی بر دوره های برخط آزاد انبوه. 17، 6
 • فرخی نورعلی، دلاور علی. (1398). مقایسه روش آنگوف مبتنی بر IRT و روش بوکمارک در تعیین استاندارد چیرگی آزمون زبان MSRT. تدریس پژوهی، 7، 4
 • یاری مقدم نفیسه، دلاور علی، درتاج فریبرز، حاجی علیزاده کبری. (1398). تدوین مدل ساختاری درک مطلب خواندن براساس عوامل شناختی فردی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر همدان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 7، 13
 • فرهنگ مهرنوش، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی. (1398). طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی. ناتوانی های یادگیری، 9، 2
 • Banihashem Seyyed Kazem, Ali Abadi Khadijeh, Pourroostaei Ardakani Saeid, Delavar Ali, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza. (2018). Learning Analytics: A Critical Literature Review. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, In Press, In Press
 • طوفانی نژاد احسان، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، داوسن شین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه های اجتماعی مجازی برای دانش آموزان با آسیب شنوایی. روانشناسی افراد استثنایی، 8، 29
 • حبیب زاده شیرین دخت، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر. (1398). کاربرد مدل راش (روش نقشه سوال) در تعیین استاندارد و نمره برش آزمون پیش کارورزی علوم پزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11، 3
 • سرحدی شبنم، قائمی فاطمه، درتاج فریبرز، دلاور علی. (1398). مقایسه اثربخشی سرترالین، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و ترکیب آن ها در اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان. علوم اعصاب شفای خاتم، 8، 1
 • بابایی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، عبداللهی حسین. (1397). تعیین سهم عوامل فردی، روان شناختی و سازمانی در پیش بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج. پژوهش های مدیریت در ایران، 22، 1
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، عباسی روح الله. (1396). به‌کارگیری هوش مصنوعی در پیش‏بینی شایستگی ‏های زنان در محیط کار. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 12، 41
 • حداد رنجبر سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان: براساس بسته آموزشی تدوینشده. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10، 2
 • moradi rahim, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sharif Daramadi Parviz, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali. (2018). The impact of an instructional model with assistive technology on achievement satisfaction of people with physical-motor. Research and Development in Medical Education (RDME), 7, 2
 • aliabady sharam, Dortaj Fariborz, Delavar Ali, sadipour Esmaeil. (2018). The study of relationship between bilingualism and private speech with English learning in elementary school students. Iranian journal of educational Sociology, 1, 7
 • عباسی روح الله، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، صالح نژاد عبدالله. (1397). شناسایی و تعیین ابعاد اصلی شایستگی شغلی کارکنان مبتنی بر مقیاس بندی چندبُعدی (مورد مطالعه: یکی از موسسات بنیاد تعاون بسیج مستضعفین). مطالعات راهبردی بسیج، سال 20، شماره 78 بهار 97
 • Mastour Hanieh, Eslami Saeed, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali, Zaraii Zavaraki Esmaeil. (2018). Real Time Electronic Formative Assessment in Medical Education and Its Impact on Motivational Beliefs and Self-regulation Strategies. Future Of Medical Education Journal, 8, 1
 • بابایی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، عبداللهی حسین. (1397). ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی، روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺶ 1 ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ،. پژوهش های مدیریت در ایران، 22، 1
 • پرپنجی معصومه، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1397). طراحی الگوی جامع ارتقای سلامت روان در مدارس دخترانه شهر تهران. نشریه مطالعات روانشناسی بالینی، 9، 34
 • درتاج فریبرز، شریعت سارا، عباس پور عباس، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1396). تبیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9، 33
 • زمانپور عنایت اله، دلاور علی، فرخی نورعلی، بابایی محمد علی. (1396). معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچکترین فضا: مورد مطالعه تمرینهای مرکز ارزیابی. اندازه گیری تربیتی، 7، 30
 • مستور هانیه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، ٍاسلامی حسن آبادی سعید، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1397). طراحی، توسعه و اعتباریابی الگوی محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 4
 • قاسمی مسعود، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، سرابی صدیقه. (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان. توانمند سازی کودکان استثنایی، 8، 3
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، عباسی روح اله. (1396). به کارگیری‌هوش‌مصنوعی‌در‌پیش‌ بینی‌شایستگی‌ های‌زنان‌در‌محیط‌کار‌‌. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 12، 14
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، عباسی روح اله. (1396). به کارگیری هوش مصنوعی در پیش بینی شایستگی های زنان در محیط کار. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 12، 41
 • زارعی زوارکی اسمعیل، احمدی روشن، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی. فناوری برنامه درسی، 2، 3
 • اسدی رقیه، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی. اندازه گیری تربیتی، 7، 25
 • هوشیار هاشم، دلاور علی، فرخی نورعلی، یونسی بروجنی جلیل. (1398). تشخیص خطاهای رویه ای دانش آموزان در جمع و تفریق اعداد اعشاری با استفاده از شبکه های بیزی. آموزش و ارزشیابی، 12، 45
 • Dortaj Fariborz, Abbas pour Abbas, shariat sara, Delavar Ali, sadipour Esmaeil. (2018). Designing a Strategist Training Model at National Iranian Oil Company Based on a Mixed Approach. petroleum business review, 1, 2
 • درتاج فریبرز، عباس پور عباس، شریعت سارا، دلاور علی، سعدی پور اسماعیل. (1397). طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران. فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7، 4
 • احمدی روشن، زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان. فناوری آموزش، سال دوازدهم، شماره 2 (پیاپی 46)
 • حداد سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). تاثیر اموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10، 2
 • حداد سمیه، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغرا. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتار خودشکن تحصیلی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 1
 • اله کرمی آزاد، علی آبادی خدیجه، صحرایی رضا مردا، دلاور علی. (1396). آموزش به زبان مادری در نظام آموزشی کشور:فرصت یا تهدید؟. نوآوری های آموزشی، 65، 17
 • اله کرمی آزاد، علی آبادی خدیجه، سید اکبر جلیلی رضامراد صحرائی، دلاور علی. (1397). آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور: فرصت یا تهدید؟. نوآوری های آموزشی، 17، 65
 • محمدی نوشیروان، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، علی زاده حمید. (1396). شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا. اندازه گیری تربیتی، 7، 28
 • اسلامی محمدعلی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی. (1396). مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای عملکرد تحصیلی حمایت شده، عزت نفس و خودکارامدی درسی در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 9، 9
 • هاشمیان فخرالسادات، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، دلاور علی، غیاثی ندوشن سعید. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران. فرایند مدیریت و توسعه، 30، 3
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Honari Habib, Shafi' Abadi AbdolAllah, Delavar Ali, shahidi shahidi, mojtahed mojtahed. (2010). Laughter Yoga Versus group exercise program in elderly depressed women. The American Journal of Geriatric Psychiatry
 • Delavar Ali. (2011). The effects of structural variables on reading comprehension in expository text of Persian. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 1
 • Delavar Ali. (1998). Clinical use of Bender Gestalt Test in brain lesions diagnosis and comparing with MRI imaging. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, 1, 1
 • Delavar Ali. (2011). Designing an adjusted model of organizational justice for educational system in Esfahan City (Iran). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 1
 • Delavar Ali, FarahBakhsh Qiumars, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2011). Quality of life and menopause: Developing a theoretical model based on meaning in life, self-efficacy beliefs, and body image. Aging & Mental Health, 1, 1
 • Delavar Ali. (2011). RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND SOCIAL SUPPORT IN FAVORABLE INTERACTIONS WITH THE GENERAL DEPRESSION, FEEL ANXIETY AND LACK OF AROUSAL. European Psychiatry, 1, 1
 • Delavar Ali. (2013). Studying the relationship of the competitor derogation tactics with gender, marital status and temporal context (short term / long term) and to assess the impact of the competitor derogation tactics on both sexes. Life Sciences, 1, 1
 • Delavar Ali. (2011). Assessment of physical and structural elements in architecture in conveying religious messages to the audience. European journal of social science, 1, 1
 • Delavar Ali. (2013). CRCWSN: Presenting a Routing Algorithm by using Re-clustering to Reduce Energy Consumption in WSN. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, 8, 1
 • Delavar Ali. (2001). RELATIONSHIPS BETWEEN INDIVIDUAL DIFFERENCES IN TYPE A BEHAVIOR AND CARDIOVASCULAR RESPONSES TO STRESS. international jornal of psychlogy & behavioral research, 5, 18
 • Delavar Ali. (2003). AN EXAMINATION OF THE FACTOR STRUCTURE OF CATTELLS 16 PERSONALITY FACTOR QUESTIONNAIRE. JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY, 10, 1/2
 • Delavar Ali. (2011). The effects of rhetorical patterns or schemata on reading comprehension in expository text of persian. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 1
 • Delavar Ali. (2007). HIGH SPEED FULL SWING CURRENT MODE BICMOS LOGICAL OPERATORS. International Journal of Engineering Science, 20, 3
 • Delavar Ali. (2010). EXPLANATION OF THE IMPACT OF HIDDEN CURRICULUM ON EMOTIONAL COMPONENT OF LEARNING FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES, 5, 17
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Delrouz kazem, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali. (2016). Utilizing instructional design strategies to develop educational programs for addiction prevention among adolescents. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1, Special 1
 • Jafari Isa, Eskandari Hosein, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Heshmati Rasoul. (2010). Effectiveness of coping skills training in relapse prevention and resiliency enhancement in people with substance dependency. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 5
 • Farrokhi Noor Ali, Delavar Ali, akbari varmazyar shirin. (2015). Assessing model-data fit for mixed format tests. TRENDS IN LIFE SCIENCES
 • Rahimian Hamid, Arash Majid, Abbas pour Abbas, Delavar Ali. (2016). Offering the model of structural equation for the parameters of leadership thinking, communication and meritocracy in training of the organizational leaders of oil company. Asian Social Science, 12, 10
 • Aghighi A., Grigoryan V.H., Delavar Ali. (2015). Psychological determinants of erectile dysfunction among middle-aged men. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH, 27, 2
 • Rasouli Aras, Delavar Ali, Shafi' Abadi AbdolAllah. (2015). Designing a Family Function Model based on the Elements of Marital Conflicts and Intimacy of the Couples Referred to Marriage Consulting Centers in Kermanshah. international journal of social science, 5, 4
 • Hosseininasab Abufazel, Mohamadi MOhamad, Weiner Irving B., Delavar Ali. (2014). Rorschach Comprehensive System Data for a Sample of 478 Iranian Children at Four Ages. JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT, 97, 2
 • Saboori Sarah, Delavar Ali, Jabbari Hossein. (2016). Quality of life among human immunodeficiency virus-1 infected and human immunodeficiency virus-1/hepatitis C virus co-infected individuals in Iranian patients. Nigerian medical journal, 57, 1
 • Sharifi Ehsan, Gheshlaghi Amin, Mirmehdi Seyyed Reza, Sohrabi Farzaneh, Delavar Ali, Rahmani Ali. (2016). The effects of life skills training on quality of life of spouses with multiple sclerosis in Isfahan. International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 1, 7
 • jafary forugh, FarahBakhsh Qiumars, Shafi' Abadi AbdolAllah, Delavar Ali. (2010). quality of life and menopause: developing a theoretical model based on meaningin life, and body image. Aging & Mental Health, 15, 5
 • zareey parvin, hashemi torage, sadipour Esmaeil, Delavar Ali, khoshnevisan zahra. (2015). the effectiveness of help seeking on academic self efficacy. Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 4, 7
 • Delrouz kazem, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali. (2015). Utilizing instructional design strategies to develop educational Program for addicition prevention among adolescents. international Jornal of control Theory and Application, 8, 1
 • zareey parvin, hashemi torage, sadipour Esmaeil, Delavar Ali, khoshnevisan zahra. (2015). The effectivenesss of mindfulness-based stress reduction strategies training on improving academic stress. Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 4, 8
 • omid mohammad hadi, Borj'ali Ahmad, allahyari abbas ali, Delavar Ali. (2013). The Effect of Procrasination Increase Training…. Journal of Social Issues, 1, 7
 • akbari varmazyar shirin, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2015). ASSESSING MODEL - DATA FIT FOR MIXED FORMAT TESTS. TRENDS IN LIFE SCIENCES, 4, 4
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Abbas pour Abbas, abbasi roohallah. (---). designing an artificial neural network model for predicting employee job competency. science and Education, 2, 2
 • Shafi' Abadi AbdolAllah, Gholamzadeh Jofreh Maryam, Delavar Ali, Esmaeeli Masoume. (2016). Formation and Determination of Psychometric Features Pertaining to Happiness Inventory. Global Journal of Health Science, 9, 6
 • Abbas pour Abbas, Rahimian Hamid, Delavar Ali, Ghiasi Nodooshan Saeed, Hashemian Fakhrossadat. (2016). Codification, Preparation, and Verification of Core Competency Paradigm for Headquarter Management of National Iranian Gas Company.. The Social Sciences ( 2016 Volume 11 ) - Medwell Journals, 11, 3
 • kalily afsar, Sohrabi Asmaroud Faramarz, sadipour Esmaeil, Delavar Ali, koshnevisan zahra. (2016). the development of the educational-social program immunization with the approach of the islamic teachings of adolecents. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3, 1
 • Saleh Bolourdi Anahita, Mirzaei Mohammad, pasha sharifi hasan, Delavar Ali, hosseinian simin, Farrokhi Noor Ali. (2016). Construction and Normalization of Comprehensive of Organizational Health Test. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2, 3
 • Arash majid, Rahimian Hamid, Abbas pour Abbas, Delavar Ali. (2017). Compiling a Model to Foster Organizational Leaders According to Data-base Theory in Oil Company. international review of management and marketing, 7, 3
 • Rahimian Hamid, Arash majid, Abbas pour Abbas, Delavar Ali. (2016). Offering the Model of Structural Equations for the Parameters of Leadership Thinking, Communication and Meritocracy in Training of the Organizational Leaders of Oil Company. Asian Social Science, 12, 10
 • Salehbolourdi Anahita, mirzaei mohammad, pasha sharifi hasan, Delavar Ali, hosseinian simin, Farrokhi Noor Ali. (2016). Job and worker adaption with organizational Comprehensive health Test on O*NET work style. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3, 2
 • Delavar Ali. (2012). Communicational Role of Mosques Architecture. Asian Social Science, 8, 3
 • Rezaei Esa, Zaraii Zavaraki Esmaeil, hatami javad, Ali Abadi Khadijeh, Delavar Ali. (2017). The Effect of MOOC s Instructi onal Design Model-Based on St udents’ Learning and Moti vati on. MAN in India, 97, 11
 • Naderi Somayeh, Naderi Samira, Delavar Ali, Dortaj Fariborz. (2019). The effect of physical exercise on anxiety among the victims of child abuse. Sport Sciences for Health, 2019, 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • عباس پور عباس، دلاور علی، آسیب شناسی رساله های دکتری در علوم انسانی، ارائه پوستر، خلاصه مقاله، رویکرد آسیب شناختی به موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد، 1390/01/01، 1390/01/02
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز، چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، ارائه پوستر، مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس ادراک آنان از جو ترغیبی مدرسه (موردکاوی: مدارس دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی پایه نهم شهر تهران)، 1396/11/28، 1396/11/28
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • ebrahimi mohammad, Delavar Ali, jomehri farhad, Ahadi Hasam, world conference on psychology, counselling and guidance, announcer, relationship between perfectionism and attachment styles,irrattional beliefs and self-esteem, 2011/05/25, 2011/05/30
 • Alizadeh Hamid, Delavar Ali, 3th international congress on interpersonal acceptance and rejection, article abstraction, complete article, development of the parental acceptance rejection questionnaire for parents of exceptional children, 2010/05/01
 • Jafari Isa, Eskandari Hosein, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Heshmati Rasoul, World Conference On Psychology counselling and Guidance, Effectiveness of Coping Skills Training Based on Marlatt Relapse Pervention Model and Resiliency Enhancement in People with Substance Dependency
 • محمدی محمدرضا، سنجری شهرزاد، درتاج فریبرز، دلاور علی، اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، article abstraction، ارایه مدلی برای رتبه بندی عملکرد شغلی ماماها در ارایه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان، 1395/08/23، 1395/08/23
 • رهبر فرهاد، دلاور علی، تیموری محمد جواد، اولین کنفرانس حکمرانی و ساستگذاری عمومی، سخنران، نقش حکمرانی در توسعه ظرفیت بخش خصوصی، 1396/05/29، 1396/05/29
تالیف
 • دلاور علی، حیدری تفرشی غلامحسین. (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ایران، انتشارات نویسنده، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
 • دلاور علی. (1389). سنجش و اندازه گیری در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی. (1393). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. ایران-تهران، رشد
 • دلاور علی. (1390). راهنمای کامل و بانک سوالات آمار توصیفی براساس کتاب دکتر علی دلاور "دانشگاه پیام نور". ایران-تهران، پویش اندیشه
 • دلاور علی. (1377). مقدمه ای بر تحلیل عاملی. ایران-تهران، None
 • دلاور علی. (1369). روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، None
 • دلاور علی، زهراکار کیانوش. (1389). سنجش و اندازه گیری در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل. (1390). طراحی و اعتباریابی سوالات آزمون های چندگزینه ای. ایران-تهران، None
 • دلاور علی. (1391). مقیاس های سنجش نگری. ایران-تهران، روان
 • دلاور علی. (1391). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، ویرایش
 • دلاور علی. (1392). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی (با تجدیدنظر و اضافات). ایران-تهران، رشد
 • دلاور علی، کوشکی شیرین. (1392). روش تحقیق آمیخته. ایران-تهران، ویرایش
 • دلاور علی. (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. ایران-تهران، رشد
 • درتاج فریبرز، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1386). روان آزمایی. ارسباران
 • دلاور علی. (1375). م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر اح‍ت‍م‍الات‌ و آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ در روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌. ایران-تهران، رشد
 • دلاور علی. (1379). آمار و احتمالات کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. رشد
 • دلاور علی. (1382). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • دلاور علی. (1382). روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌، ی‍ا، اق‍دام‌ پ‍ژوه‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌ پ‍ژوه‍ن‍ده‌…. ایران-تهران، لوح زرین
 • دلاور علی. (1378). م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • دلاور علی. (1391). مقیاس‌های سنجش نگرش. ایران-تهران، روان
 • دلاور علی. (1385). راهنما و بانک سوالات امتحانی روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی (آمار استنباطی) براساس کتاب: دکتر علی دلاور ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • دلاور علی. (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ایران-تهران، نشر نویسنده
 • دلاور علی. (1385). روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • دلاور علی. (1386). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، رشد
 • دلاور علی. (1396). طرح های آزمایشی در روان شناسی و علوم تربیتی. انتشارات سمت
 • دلاور علی. (1386). راهنمای جامع روش های آماری در روان شناسی و علوم تربیتی (آمار توصیفی و استنباطی) بر اساس کتاب علی دلاور. ایران-تهران، شهر آب آینده سازان
 • دلاور علی. (1385). روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • دلاور علی. (1388). راهنما و بانک سوالات امتحانی روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، بر اساس کتاب: دکتر علی دلاور: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
ترجمه
 • دلاور علی، عرب قهستانی داوود، جمالفر سیاوش. (1398). آمار و روش‌های پژوهش در روان‌شناسی. ایران-کرمان، رشد
 • دلاور علی، گنجی کامران. (1391). راهنمای ویرایش دوم نرم‌افزار جامع فراتحلیل. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • دلاور علی. (1382). کاربرد آمار در کامپیوتر به زبان ساده، ویراست spss 10. ایران-تهران، دواوین
 • دلاور علی. (1386). راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی، ویس کرمی حسن علی، زرین جویی محمد. (1392). لیزرل محاوره ای: راهنمای کاربران. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی، پژهان مهرداد. (1389). کاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علوم رفتاری: راهنمای دانشجویان. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی. (1389). مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری (روانسنجی). ایران-تهران، انتشارات سمت
 • دلاور علی. (1390). آمار در علوم تربیتی و تربیت‌بدنی. ایران-تهران، رشد
 • دلاور علی، نقشبندی سیامک. (1388). تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی، یونسی بروجنی جلیل. (1394). کاربردهای نظریه سوال - پاسخ. ایران-تهران، رشد
 • دلاور علی. (1374). مقدمه‌ای بر نظریه‌های اندازه‌گیری (روانسنجی). ایران-تهران، انتشارات سمت
 • دلاور علی، نصر احمدرضا. (1383). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ایران-تهران، انتشارات سمت
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1386). روان آزمایی. ایران-تهران، ارسباران
 • دلاور علی. (1387). روش شناسی آزمایشی. ایران-تهران، رشد
 • دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1387). روش شناسی آزمایشی. ایران-تهران، رشد
 • فرخی نورعلی، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1394). روان آزمایی. ارسباران
سایر
 • دلاور علی. (1371). م‍ق‍دم‍ات‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش. ایران-تهران، کیوان
 • دلاور علی. (1390). روان سنجی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • ارزشیابی برنامه نیمساله اول توسعه اقتصادی ...در زمینه توسعه صنعت توریسم، 1377/01/01
 • بررسی تطبیفی اصلاحات و نوآوری های آموزشی بنا به برنامه توسعه چهارم، 1385/01/01
 • همکار طرح ارزشیابی کتابهای فارسی قدیم پایه اول ابتدایی، کاربردی
 • همکار طرح ارزشیابی کتابهای هدیه آسمانی جدید و قدیم پایه دوم ابتدایی، کاربردی
 • همکار طرح ارزشیابی کتابهای تعلیمات اجتماعی جدید و قدیم پایه سوم ابتدایی، کاربردی
 • بررسی مسائل و مشکلات آموزش کاد، طرح ملی
 • مقایسه کارآیی معلمان زن و مرد دوره ابتدائی استان سمنان در سال تحصیلی 71، طرح ملی
 • بررسی تاثیر عوامل فرهنگی در بروز بزهکاری جوانان شهر کرمانشاه، طرح ملی
 • بررسی علل عدم نمود و بکارگیری تحقیقات انجام شده از سال 1370 به بعد در استان کرمانشاه، طرح ملی
 • بررسی عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر اختلالات رفتاری نوجوانان شهر کرمانشاه، طرح ملی
 • بررسی علل عدم بکارگیری مواد و روشهای آموزشی در فرآیند تدریس معلمان در مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان، طرح ملی
 • بررسی امکانات فرهنگی و هنری استان کرمانشاه، طرح ملی
 • بررسی تطبیقی رفتاردوگروه دانش آموزان پایة اول دبستان درسالهای80 ـ 79 و81 ـ80، کاربردی
 • ارزشیابی عملکرد پنجساله اول دولت در زمینه توسعه صنعت جهانگردی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی، 1373/01/01، 1373/01/01
 • رابطه بین مدت زمان تماشای تلویزیون و پیشرفت تحصیلی، 1373/01/01، 1373/01/01
 • محدودیت ها و امکانات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای تهران، 1384/11/01، 1384/11/01
 • بازنگری سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، 1398/08/06
 • تعیین نرخ شیوع کودک آزاری و شناسایی شایع ترین الگوی آزاد در دانش آموزان راهنمایی شهر تهران، 1394/02/08
 • بررسی روشهای مقابله در والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران در سال 1375، 1394/02/08
 • بررسی عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی
 • تجزیه و تحلیل ارزشیابی مربوط به هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، 1394/02/08
کارشناسی ارشد
 • بررسی بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/03/29
 • بررسی رابطه بین همخوانی تیپ های شخصیتی و محیط های شغلی با رضایت شغلی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1376/01/01
 • مقایسه رضایت شغلی جانبازان حرکتی با افراد عادی در مشاغل یکسان، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1376/01/01
 • بررسی و مقایسه منبع کنترل، شیوه های مقابله ای و باورهای غیرمنطقی...، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1377/01/01
 • علل عدم رشد و توسعه حسابداری در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/11/01
 • بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان مجرم، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1379/12/01
 • ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/11/30
 • رابطه سبک های تفکر دانش آموزان و شیوه تربیتی مورد استفاده والدین آنها در دوره ی پیش دانشگاهی استان کهگیلئیه و بویر احمد، عنایت اله فلاحت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/11/06
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ icdl ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ آب‌ وف‍اض‍لاب‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، عباس خادمی زارع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/11
 • بررسی رابطه جهت گیری بیرونی و درونی دینی با سلامت روان، مهشید خلیلی دوآبی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/01
 • بررسی پردازش معنایی اطلاعات هیجانی و نقش درمان استعاره ای در تغییر آن در بین افراد با روان رنجوری افسردگی و مقایسه آن با افراد دارای شخصیت برون گرایی، علی عیسی زادگان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/01
 • ساخت واستاندارد کردن مقیاس تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر مشهد در سال تحصیلی1386-87، زینب برات پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/23
 • بررسی سوال های دروس ادبیات فارسی وزبان انگلیسی کنکور آزمایشی درسال 1385-86به منظور شناسایی سوگیری سوال ها در گروه های جنسیتی وزبانی با استفاده ازمدل IRT، حسین پایندان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/05
 • ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در م‍رک‍ز ب‍ه‍م‍ن‌ م‍وت‍ور و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‌، سمانه باقری غازیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/21
 • نقدی روش شناسانه (فراتحلیل) بر پایان نامه های انجام شده در حوزه اظطراب وافسردگی در دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی1363-1385، فرزانه رعایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/03
 • مطالعه تطبیقی هوش هیحانی به شیوه فراتحلیل، جواد هاشمیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/12
 • ساخت وهنجاریابی مقیاس تشخیص افراد درمعرض اقدام به خودکشی در شهرستان های مهابادوبوکان درسال1386، ازاد همتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/12
 • ساخت و استاندارد کردن آزمون خشم چند بعدی در بین دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی‭1386-87 ‬‬‬، پرواز، راعد‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/15
 • فراتحلیلی برپایان نامه های انجام شده در حوزه عزت نفس در دانشگاه های شهر تهران ازسال72-87، سمیه پور احسان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/13
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اه‍م‍ک‍ال‍ک‍اری‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، کریم سواری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/17
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ام‍وزان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ در س‍طح‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و ارائ‍ه‌ طرح‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ راه‌ ان‍دازی‌ ای‍ن‌ م‍راک‍ز در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ای‍ران‌، حسین س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ازن‍دری‍ان‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/19
 • مقایسه کاربرد اندازه ی اثر در سنجش عملکرد افتراقی سوال بین دو روش رگرسیون لجستیک و منتل هنزن‬، ضرغامی، محمدحسین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/15
 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه لرستان، پروانه آزادبخت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/01
 • بررسی عوامل موثر بر ایمنی شهر به منظورتدوین مدل ایمنی شهر تهران، اکبر محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/05
 • فراتحلیلی بر پایان نامه های حوزه سلامت روان در مقاطع کارشناسی ارشدودکترای دانشگاههای شهر تهران بین سال های 1375-1389، شعیب قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/26
 • ارزشیابی طرح اجراشده استادمشاوره تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاه های دولتی شهر تهران ازطریق الگوی ارزیابی سیپ، خلیل الهوردی خان یانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/12
 • تدوین مدل موفقیت تحصیلی بر اساس سبکهای تفکر دانشجویان دانشگاه بجنورد‬، جوادی علمی، لیلا‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/15
 • میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه های بخوانیم و بنویسیم دوره ی ابتدایی‬، لطفی ماهر، ناهید‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/15
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دس‍اری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ان‍ک‌ س‍پ‍ه‌، عذرا اهنگری نمین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/07
 • هنجار یابی وبررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه حالت - صفت بیان خشم براساس نظریه های جدید اندازه گیری IRTوتئوری کلاسیک ومقایسه دو نطریه با یکدیگر وبررسی ساختار عاملی (تحلیل عاملی تاییدی) در جمعیت بالینی مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی سطح شهر تهران در طول سالهای 86-89، مریم مقدسین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/21
 • ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه علامه، مریم میرشفایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • تاثیر شبیه سازی ذهنی بر کاهش اضطراب امتحان، خدیجه فریادیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه شیوه فعلی پذیرش دانشجو در سیستم دولتی و آزاد، جهانبازنژاد، خوبانه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ درح‍ی‍طه‌ی‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ازس‍ال‌75-89، معصومه خزایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/21
 • بررسی شیوه های ارتکاب قتل در قاتلین سریالی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • مقایسه مدل شبکه عصبی و رگرسیون، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی علل گرایش زنان و دختران به مواد مخدر در کلینیک های خصوصی ترک اعتیاد شهر تهران، شیرین میرزایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک ...، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/01
 • تحلیل محتوی و ویژگی های روان سنجی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/01
 • ارزشیابی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/01
 • ویژگی های روانسنجی آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/01
 • تدوین نرم افزار کامپیوتری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/01
 • ارزیابی ارزشیابی توصیفی اهداف آموزش ابتدایی، محمد حسنلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/05/02
 • بررسی تاثیر طرح پژوهانه در افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان‬، فهیمه رستگاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • ‫بررسی خودپنداره، سرسختی روانشناختی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی شهر تهران‬، صادقیان، راضیه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • فراتحلیلی بر پایان‌نامه‌های انجام شده در حوزه افت تحصیلی‬، ‫افضلی، مهناز‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • بررسی اثربخشی درمان شناختی ورفتاری در تغییر نگرش به مواد مخدر و افزایش سلامت روان و کاهش شدت اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مرکز اعتیاد شیراز، مرتضی بخشیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/07
 • س‍اخ‍ت‌، اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ و رواس‍ازی‌ آزم‍ون‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در دروس‌ ع‍ل‍وم‌ و ری‍اض‍ی‍ات‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، ش‍ون‍دغ‍رب‍ی‌، ال‍ه‍ام‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/16
 • ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍رد اف‍ت‍راق‍ی‌ س‍وال‌ ب‍ا روش‌ ه‍ای‌، فاطمه جدیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/28
 • ن‍ق‍دی‌ روش‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، آسیه ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/13
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ درآن‌، مینا آسیابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/21
 • ن‍ق‍دی‌ روش‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌، زهرا طباطبایی جبلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/06
 • گ‍زی‍ن‍ش‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دف‍ت‍ر س‍وم‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ آن‌، نسرین لطفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/09
 • س‍اخ‍ت‌ و ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ آزم‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ار ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ آن‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، معصومه ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/20
 • روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ه‍م‍ت‍رازس‍ازی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍وم‍ی‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ون‌ ت‍ول‍ی‍م‍و و آزم‍ون‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍ن‍ک‍وره‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، علی مقدم زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/21
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍رن‌ (TA) ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ ن‍ع‍ارض‌ ک‍ار - خ‍ان‍واده‌، میترا رجبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/03
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روای‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ام‍ی‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ و CD اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ اچ‌ آی‌ وی‌، فاطمه محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/10
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ف‍ارس‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، مهرداد بارانی بیرانوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/16
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و رگ‍رس‍ی‍ون‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ی‌، فاطمه پورخاقان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/03
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ در زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍وع‌ ج‍رم‌، زهرا معین الدینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/23
 • ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ح‍وزه‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌، مریم محمد تقی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/25
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ف‍ن‍ون‌ روان‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍ری‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ درون‍ی‌س‍ازی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دارای‌ رف‍ت‍ار ق‍رب‍ان‍ی‌ ق‍ل‍دری‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، فاطمه جمشیدی نظر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/26
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ع‍ارف‌ م‍ه‍دوی‌ ب‍ر ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ زن‍دگ‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌92-93، علی چیناوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/23
 • ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌، ن‍گ‍رش‌ و م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ ی‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ازن‍ا از ب‍ازی‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌، اکبر کبیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/03
 • ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ دک‍ت‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و آزاد، اح‍م‍دی‌ س‍رش‍ت‌، زک‍ی‍ه‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/12
 • امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی وحرفه ای رسمی در سندملی آموزش وپرورش، سید مجید یاسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/19
 • تدوین یک مدل ساختاری برای هوش معنوی براساس ویژگی های شخصیتی وبهزیستی ذهنی، رقیه اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/06
 • ‫ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری توانایی حل مسأله بین فردی، در کودکان 4 تا 6 سال، فرناز حکیمی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • بررسی کارکرد افتراقی سوالات (DIF) استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 93 با کاربرد نظریه سوال-پاسخ (IRT) و رگرسیون لوجستیک، شیوا فلاحی سرشت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • اثربخشی درمان ماتریکس برتنظیم هیجان،مهارت های مقابله ای وعود درافراد وابسته به مت-آمفتامین، پرویز احمدی اوج تپه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/08/05
 • ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش خود ناتوان‌ سازی پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان، ظریفه مصری‌ پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/22
 • ‫ارزشیابی وضعیت انشانویسی دانش آموزان شهر تهران، ‫زهره سادات نصیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫نقش هوش معنوی در پیش بینی سلامت روانی دانشجویان با میانجی گری تاب آوری به منظور تدوین یک مدل ساختاری، ‫نرگس افضلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/04
 • اثربخشی هشیاری وجودی بر بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان تاکستان، حسین ایلانلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/29
 • ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سایش اجتماعی معلمان و پیش بینی آن براساس ویژگی های شخصیتی، محمود زیوری رحمان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/25
 • ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی فرم والد و چک لیست اختلالات رفتاری () در دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس شهر تهران، مینو پگاه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/24
 • ‫ساخت و رواسازی مقیاس رضایت بیمار از کیفیت مراقبت پرستاران در بیمارستان‌های تک تخصصی شهر مشهد‌، ‫شیرین صالح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/26
 • ویژگیهای روانسنجی مقیاس اضطراب حاملگی(PAS) در زنان با تجربه اولین بارداری، نیلوفر غنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مقایسه سطح هشیار و ناهشیار تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی‬، سعید کمیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • دقت پیش بینی سود شرکت، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1377/06/01
 • تاثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/06/01
 • ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی ..، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1378/06/01
 • مقایسه اثربخشی روش خنده درمانی کاتاریا و ورزش درمانی به شیوه...، مهوش شهیدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی تاثیر نوع آرایش تمرین، خودگفتاری و بازخورد بر دقت و زمان، بهرام صالح صدق پور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • مقایسه اثربخشی روش های مختلف سنجش(جایگزین) بر انگیزش پیشرفت، نگرش و پیشرفت تحصیلی، خرم آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان ومدیریت رفتار برکاهش اهمال کاری تحصیلی، کریم سواری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/17
 • تدوین یک مدل مفهومی وعملیاتی برای ایجاد انگیزه وعلاقه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، نظام هاشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/26
 • تدوین مدلی به منظور تبیین وپیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس مهارت هخای تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی86-87، نصراله عرفانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/29
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ وال‍دی‍ن‌، ت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ و دارودرم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ت‍وج‍ه‌- ف‍زون‌ ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ (ADHD)، علی اکبر سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/08/17
 • تدوین الگوی شناسایی باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستانهای تهران در سال تحصیلی88-89، ژاله طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/17
 • سنجش ابعاد و مولفه های هویت فردی و اجتماعی و تاثیر آنها بر انسجام هویت ملی دانشجویان دانشگاه های تهران، به منظور ارائه یک مدل روابط ساختاری، محمد سلگی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/06
 • بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد گروهها و دانشکده‌های علوم انسانی به منظور تدوین یک مدل ساختاری‬، رضایی، علی محمد‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/15
 • مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری و آموزش مهارتهای مقابله ای در کاهش بیش انگیختگی و کرختی هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، محمدرضا ذوقی پایدار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه آزمون نسبت درست نمایی مبتنی بر مدل پرسش-پاسخ با روش های تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون لوجستیک در شناسایی کنش افتراقی سوالات به منظور اطمینان از عادلانه بودن سنجش در آزمون های سرنوشت ساز، مسعود گرامی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/21
 • تعیین مؤلفه های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان به منظور تدوین یک مدل ساختاری‬، ویسکرمی، حسن علی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/15
 • تدوین برنامه آموزشی توانمند سازی زوجین براساس نظریه عشق استرنبرگ و تاثیر آن بر کاهش تعارص زناشویی و افزایش رضایتمندی زوجین ناخرسند شهر همدان، حسین محققی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/23
 • مقایسه روش های تحلیلی عاملی تاثیری و... در ردگیری DIF، دانشجو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/01
 • تدوین مدل علی جهت تبیین سازه خلاقیت بر اساس، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • تحلیل داده های آزمون تیمز پیشرفته (2008)توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچند سطحی، جلیل یونسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/23
 • مدل پردازی تشخیص شناختی سوالات 2007، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/01
 • م‍دل‌پ‍ردازی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (CDM)س‍وال‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ ت‍ی‍م‍ز 2007 در دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ب‍ا پ‍ارام‍ت‍رپ‍ردازی‌ م‍ج‍دد (RUM) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر، اصغر مینایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/16
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ت‍ی‍م‍ز پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌(:2008) ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ روی‍ک‍رد ب‍ی‍زی‌ م‍دل‌ IRT چ‍ن‍دس‍طح‍ی‌، جلیل یونسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/23
 • طراح‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ زای‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ب‍ازده‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍طح‌ ب‍الا در ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ در درس‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دوره‌ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌، حسین زنگنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/20
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ک‍اه‍ش‌ اه‍م‍ال‌ک‍اری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌- رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ب‍اوره‍ای‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ ه‍دف‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر، محمد هادی امید، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/03
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ک‍ارب‍ردی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌، مهرانه سلطانی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/07
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ق‍ص‍د ش‍ده‌، اج‍را ش‍ده‌ و ک‍س‍ب‌ ش‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ال‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍طل‍وب‌، محسن فیروز جانی، حاجی تبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/25
 • م‍دل‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، محمد علی رستمی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/05/26
 • ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌، علی شیخ الاسلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/05/29
 • ت‍دوی‍ن‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍س‍ازی‌ طرح‍واره‌ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍وی‌ - اس‍لام‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌ ب‍ادرم‍ان‌ پ‍ردازش‍ی‌ - ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ / ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اظس‍راب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، حبیب الله اکبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/02
 • اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌:MMPI-2-RF ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ان‍طب‍اق‌ س‍اخ‍ت‍ار پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رض‍ی‌(PSY - 5) ب‍ا ص‍ف‍ات‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ م‍ح‍ور دوم‌ DSM - 5، آزاد همتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/17
 • ارزی‍اب‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ چ‍ی‍رگ‍ی‌ در آزم‍ون‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ورود ب‍ه‌ دوره‌ه‍ای‌ ان‍ت‍رن‍ی‌ رش‍ت‍ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و خ‍ص‍ی‍ص‍ه‌ م‍ک‍ن‍ون‌، هادی عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/29
 • ارزیابی جامع وتعیین استانداردهای علمی چیرگی در آزمون های تخصصی ورود به دوره های انترنی رشدپزشکی بااستفاده از مدل های کلاسیک وخصیصه مکنون، هادی عباسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/29
 • ال‍گ‍وی‍اب‍ی‌ رواب‍ط ع‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د خ‍ان‍وادگ‍ی‌، ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌، و پ‍ی‍ون‍د م‍درس‍ه‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ گ‍ری‌، حسن خضری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/12
 • طراح‍ی‌ م‍دل‌ راه‍ب‍ردی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍ع‍داد در ش‍رک‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از پ‍ارس‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ج‍ارب‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رت‍ر، فاطمه خالوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/30
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍د، وزن‌، ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ی‌ ب‍دن‍ی‌، طرح‍واره‌ی‌ ظاه‍ر، خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ پ‍ن‍داره‌ و وارس‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ر ت‍ن‌ ان‍گ‍اره‌، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ی‌ ن‍ارض‍ای‍ت‍ی‌ از ب‍دن‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌، کاظم نعمت زاده ماهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/06
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ا و روش‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌ در ت‍ول‍ی‍دات‌ آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا، زهرا جامه بزرگ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در یکپارچه سازی مولفه های موثر در مشاوره و هدایت شغلی و ارائه ی الگوی علمی مشاوره شغلی بر اساس آن، محمدحسین ضرغامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/15
 • طراحی وکاربرد الگوهای تهیه ی خزانه ی سوال در بهینه سازی کارکرد سنجش انطباقی کامپیوتری در آزمونهای سرنوشت ساز، مریم مقدسین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/02
 • تدوین برنامه تصمیم گیری شغلی مبتنی برتلفیق نظریه‌یادگیری اجتماعی بانظریه پردازش اطلاعات شناختی ومقایسه اثربخشی آن با الگوی چندمحوری برمؤلفه های رفتارکارآفرینانه دانشجویان علمی کاربردی، امیرقربانپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • تدوین الگوی نظری مهارت¬های زندگی دانشجویان در فرهنگ ایرانی به منظور تولید ابزار بومی: با تاکید بر الگوی سازمان جهانی بهداشت‬‬‬‬‬‬‬، ‫سعید‬‬‬‬‬‬‬ اکبری زردخانه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان دوره اول متوسطه، کاظم دلروز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/22
 • مقایسه اثربخشی الگوریتم های بهینه سازی یادگیری درنرم افزارهای شبیه سازی شده برمهارتهای تعاملی، حسین مرادی مخلص، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/05
 • تدوین و اعتبار بخشی مدل انتصاب و ارتقا کارکنان شرکت ملی نفت ایران با رویکرد مبتنی بر سنجش شایستگی، صادق طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/19
 • تدوین و اعتباریابی مدل ارزشیابی عملکرد و رتبه بندی مدارس مقطع ابتدایی استان کردستان، فرزاد زندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/17
 • طراحی وتبیین مدل بهینه جذب براساس الگوی شایستگی مدیران درصنعت بانکداری کشور، خلیل موفق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • مقایسه پذیری برآورد پارامتر توانایی و سوگیری سوال در آزمون های مداد-کاغذی و کامپیوتری به منظور امکان سنجی اجرای انطباقی آزمون های سرنوشت ساز، نگار شریفی یگانه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/22
 • طراحی بسته آموزشی مهارت های زندگی و تعیین اثربخشی آن بر عوامل خطرساز و محافظت کننده رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه، نورمحمد رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • طراحی بسته آموزشی مهارت های زندگی و تعیین اثربخشی آن بر عوامل خطرساز و محافظت کننده رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه‬‬، نورمحمد رضائی‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/15
 • شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار و تعیین پروفایل شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری بر اساس توانایی‌های باریک نظریه کتل _ هورن _ کارول با استفاده از مدل‌های تشخیصی، نوشیروان محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/25
 • ساخت و استانداردسازی ابزار اندازه گیری طرحواره های اخلاقی و ارائه مدل تبیینی آن بر اساس عوامل شخصیتی، قدرت همدلی و جو اخلاقی، زهرا هوشیاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/25
 • طراحی الگوی توسعه ظرفیت در دانشگاه های دولتی ایران، رسول فرج اللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/25
 • شناسایی رویکرد بهینه ترکیب نمرات آزمون تعیین صلاحیت های معلمی دانشگاه فرهنگیان، حسن مشکاتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/21
سمت‌های اجرایی
 • مشاور تحقیقاتی اداه کل بازیار یابی بانک کشاورزی، 1377/11/09، 1378/03/01، ایران، تهران
 • مشاور تحقیقاتی بانک داری تجاری بانک ملت، 1392/08/15، 1393/11/01، ایران، تهران
 • مشاوره تحقیقاتی معاونت نیروی انسانی بانک پارسیان، 1393/07/01، 1394/02/01، ایران، تهران
 • عضو هیت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/08/26، ایران، تهران
 • مشاور تحقیقاتی اداره کل روابط عمومی بانک ملت، 1394/01/01، 1394/03/31، ایران، تهران
 • عضو کمیته روانشناسی گروه علوم انسانی شورای برنامه ریزی آموزش عالی، 1395/05/09، ایران، تهران
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی، 1395/08/26، ایران، تهران
 • عضو کمیته ملی سومین همایش روانشناسی مدرسه، 1395/11/11، ایران، تهران
 • عضو هیات نظارت بر عملکرد هیات ممیزه موسسات، 1396/01/27، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه نشریه ترویجی توسعه سازمانی پلیس، 1396/03/23، ایران، تهران
 • عضو علمی شورای پژوهش و دانش معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، 1396/03/27، ایران، تهران
 • هیات ممیزه دانشگاه علوم انتظامی امین، 1396/05/29، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • اندازه گیری تربیتی، علمی پژوهشی، 1388/10/01، 1400/08/01، 1
 • روان شناسی تربیتی، علمی پژوهشی، 1384/08/01، 1400/08/01، 2