professor_pic
فتح اله تاری
فتح اله تاری ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد عضویت دارد