professor_pic
ابراهیم کاظمی اسفه
ابراهیم کاظمی اسفه ، دانشیار رشته سیکل سوم در علوم زبان است. ایشان در گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد