professor_pic
مهناز اکبری
مهناز اکبری ، مربی رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد