professor_pic
مهناز اکبری
مهناز اکبری ، مربی رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • بیان‌ شفاهی‌ داستان‌ 2، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • بیان‌ شفاهی‌ داستان‌ 2، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • بیان‌شفاهی‌داستان‌1، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • بیان‌شفاهی‌داستان‌1، کارشناسی
 • بیان‌شفاهی‌داستان‌1، کارشناسی
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • داستان‌کوتاه، کارشناسی
 • داستان‌کوتاه، کارشناسی
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • بیان‌شفاهی‌داستان‌1، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • بیان‌شفاهی‌داستان‌1، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • بیان‌ شفاهی‌ داستان‌ 2، کارشناسی
 • بیان‌ شفاهی‌ داستان‌ 2، کارشناسی
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • خواندن‌و‌درک‌مفاهیم‌2‌انگلیسی، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • داستان‌کوتاه، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • نمونه‌ های ‌شعر ‌ساده، کارشناسی
 • بیان‌شفاهی‌داستان‌1، کارشناسی
 • نمایشنامه‌1، کارشناسی
 • شعر‌انگلیسی، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • درآمدی‌بر‌ادبیات‌1‌انگلیسی، کارشناسی
 • بیان‌شفاهی‌داستان‌1، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • بیان‌ شفاهی‌ داستان‌ 2، کارشناسی
 • داستان‌کوتاه، کارشناسی
 • داستان‌کوتاه، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • درآمدی‌ بر‌ ادبیات ‌2‌ انگلیسی‌، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • نمایشنامه‌ 2، کارشناسی
 • داستان‌کوتاه، کارشناسی