professor_pic
Kourosh Safavi
Kourosh Safavi is full professor of --- in the Department of General Linguistics , Faculty of perisan literature and foreign languages .
Iranian Journals
 • Safavi Kourosh. (2007). گذر به فراسوی ترجمه. 1, 1
 • Safavi Kourosh. (2006). معنی شناسی در محدوده درک انسانی. fantasy, 1, 19
 • Safavi Kourosh. (2006). معنی در ادبیات. Anthropology..., 1, 4
 • Safavi Kourosh. (2006). سیبویه و نگرش گمشده در گذشته های مطالعه زبان. 1, 14/15
 • Safavi Kourosh. (1999). بخشی درباره سبک شناسی ادب فارسی. Journal of Persian Language and Literature., 1, 1
 • Safavi Kourosh. (1999). نگاهی به اصطلاح عروض و قافیه. Journal of Persian Language and Literature., 1, 7/8
 • Safavi Kourosh. (1997). نکاتی درباره نظام آوایی تاتی کلوری. Journal of Persian Language and Literature., 1, 2/3
 • Safavi Kourosh. (1995). واژه های قرضی در زبان فارسی. Nameh-e-Farhangestan, 5, 3
 • Safavi Kourosh. (2015). بررسی نظام پولی در زبان گفتاری فارسی. 1, 1
 • Safavi Kourosh. (2015). زبان هنجار و زبان هنجار گریز. 1, 1
 • agababaie somayeh, Iranzadeh NematolAllah, Safavi Kourosh. (2016). بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّه «نقش های زبانی یاکوبسن». Literary studies text, سال20, 68
compilation
 • Safavi Kourosh. (2007). writing. iran-tehran, pejvak
 • Safavi Kourosh. (2007). language. iran-tehran, pejvak
 • Safavi Kourosh. (2007). meaning. iran-tehran, pejvak
 • Safavi Kourosh. (2015). literature. iran-tehran, cheshmeh
 • Safavi Kourosh. (2015). language. iran-tehran, scientic
 • Safavi Kourosh. (1995). meaning. iran-tehran, publish center
 • Safavi Kourosh. (1995). translation. iran-tehran, publish center
 • Safavi Kourosh. (2016). Descriptive dictionary of literary studies. iran-Tehran, Scientific Publishing
 • Safavi Kourosh. (2001). conversation. iran-tehran, hars
 • Safavi Kourosh. (2007). language. iran-tehran, publish center
 • Safavi Kourosh. (2007). language. iran-tehran, pejvak
 • Safavi Kourosh. (2001). language. iran-tehran
 • Safavi Kourosh. (2001). language. iran-tehran
translation
 • Safavi Kourosh. (2005). language. iran-tehran, maad
 • Safavi Kourosh. (2008). philosophy. iran-tehran, hars
 • Safavi Kourosh. (2009). construction. iran-tehran, minooye kherad
 • Safavi Kourosh. (2014). word without meaning. iran-tehran, scientic
 • Safavi Kourosh. (1999). دوره زبان شناسی عمومی. iran-tehran, hermes
 • Safavi Kourosh. (1998). زبان و ذهن. iran-tehran, hermes
 • Safavi Kourosh. (1998). فن دستور. iran-tehran, hermes
 • Safavi Kourosh. (1995). دنیای سوفی. iran-tehran
Practical Projects outside The School
 • مجموعه ای بالغ بر 500 مقاله کوتاه و مفصل در دانشنامه ادب فارسی, سایر
Fundamental Designs
 • پژوهشی در واژگان پایه زبان فارسی, 2015/02/26
 • گویش اردکان, 1992/03/21
Master
 • موصول در دستور زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1993/02/20
 • فرهنگ واژگان قرضی ترکی در فارسی, No Allame Tabataba'i University, 1993/05/22
 • شمار در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1993/05/22
 • منفی سازی در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1993/05/22
 • توصیف ویژگی های بند موصولی در فارسی, Allame Tabataba'i University, 1993/09/23
 • فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1993/09/23
 • فرهنگ دستوری زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1994/03/21
 • بررسی گروه اسمی در گویش کردی...., دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 1995/03/21
 • بررسی گروه اسمی و فعلی در گویش تربت جام, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 1995/03/21
 • بررسی هنجار گریزی های سبکی در دیوان ترکی شهریار, Allame Tabataba'i University, 1995/09/23
 • بررسی گروه اسمی در گویش راجی, Allame Tabataba'i University, 1995/09/23
 • طبقه بندی پدیده های قرضی در زبان فارسی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 1996/03/20
 • بررسی مقوله صفت در زبان فارسی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 1996/03/20
 • بررسی گونه فارسی جوانان, Allame Tabataba'i University, 1996/08/22
 • عدد در ساخت واژه فارسی, Allame Tabataba'i University, 1997/07/05
 • پژوهشی درباره پدیده های قرضی در فارسی, Allame Tabataba'i University, 1997/09/10
 • سبک شناسی شعر سهراب سپهری, Allame Tabataba'i University, 1997/09/29
 • خنثی شدگی تقابل معنایی در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1998/05/22
 • چند معنایی در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1998/12/22
 • ابهام گروهی در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1998/12/22
 • زمان دستوری در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 1999/01/21
 • بررسی معنایی عملکرد فرآیند ترکیب در واژه سازی زبان فارسی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 2000/01/31
 • افزایش و کاهش معنایی در همنشینی واژه ها, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 2001/06/22
 • مقوله قید در زبان فارسی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 2006/02/13
 • گفتمان رهایی در آموزش زبان, وحید حق شناس, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2006/02/19
 • اشتراکات فرهنگی و تاثیر آنها در درک ..., Allame Tabataba'i University, 2010/01/05
 • پیش نمونه ساخت گذرا..., Allame Tabataba'i University, 2010/02/02
 • بررسی فضاهای ذهنی, Allame Tabataba'i University, 2010/02/04
 • بررسی مقایسه ای زبان شناختی آثار شاعران زن و مرد فارسی زبان, معصومه قربانی, Allame Tabataba'i University, 2010/02/20
 • بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد در زبان فارسی, راحله گنه مکار, Allame Tabataba'i University, 2010/02/20
 • قاعده افزایی و قاعده کاهی نحوی ... درد گونه نحوی, مریم محمدی, Allame Tabataba'i University, 2010/02/20
 • اشتراکات فرهنگی و تاثیر آنها در درک خواندن.., صبا رستگار, Allame Tabataba'i University, 2010/02/20
 • ساخت و حرکت پرسشواژه, حسن قاسمی, Allame Tabataba'i University, 2010/07/03
 • بررسی میزان انطباق واژه های پایه در کتابهای آموزشی زبان فارسی با نیازهای فارسی آموزان خارجی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 2010/07/21
 • بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد..., Allame Tabataba'i University, 2010/09/21
 • بررسی قدرت در گفتمان زن و مرد ..., اعظم جنتی, Allame Tabataba'i University, 2010/09/21
 • ملاحظاتی پیرامون آموزش خط, فاطمه کربلایی, Allame Tabataba'i University, 2010/09/22
 • بررسی ساختارهای پیش انگاره ای, پریسا حاتمی, Allame Tabataba'i University, 2010/09/29
 • آموزش واژگان فارسی..., نسترن رستم زاده, Allame Tabataba'i University, 2011/01/31
 • نحوه آموزش افعال مرکب حرف اضافه دار به فارسی آموزان غیر فارسی زبان, بنفشه رضای حقیقی, Allame Tabataba'i University, 2011/02/01
 • ارزیابی فرضیه نسبیت زبانی, کامران شکیبا راد, Allame Tabataba'i University, 2011/02/01
 • ملاحظاتی پیرامون آموزش خط فارسی, فاطمه محمدی, Allame Tabataba'i University, 2011/02/20
 • بررسی تصویر گونگی در کتابهای بخوانیم مقطع ابتدایی مدارس ایران, مهرگان کاوشگر, Allame Tabataba'i University, 2011/02/20
 • واحد واژگی در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 2011/11/29
 • خوانش های فردی در نثر ادبی فارسی, Allame Tabataba'i University, 2011/11/29
 • نیچه و زبان, Allame Tabataba'i University, 2011/12/28
 • جملات پرسشی در نقش همدلی زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 2012/01/05
 • نگاهی به گونه های حشو در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 2012/01/05
 • ساختار و کاربرد در ضرب المثل های فارسی, Allame Tabataba'i University, 2012/01/10
 • بررسی صرفی- معنایی ترکیبات ربوورایی در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 2012/01/10
 • بررسی استعاره های ظرف و مظروف در زبان فارسی مطبوعات, Allame Tabataba'i University, 2012/02/04
 • بررسی صفات استعاری در زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 2012/03/05
 • نشانداری صوری واژه های زبان فارسی, Allame Tabataba'i University, 2012/03/05
 • بررسی هم معنایی بافتی در سطح افعال فارسی, نیکتا انتظام, Allame Tabataba'i University, 2012/03/20
 • آموزش استعاره و گونه های آن, Allame Tabataba'i University, 2012/03/20
 • هم معنایی بافتی افعال..., ریحانه وهاب آقایی, Allame Tabataba'i University, 2012/03/20
 • آموزش واژه های هم آوا در نظام نوشتاری فارسی, حبیب اله جمشیدی نژاد, Allame Tabataba'i University, 2012/03/20
 • بررسی فرایند کاهش در سر عنوان های خبری روزنامه ....فارسی, معصوم گودرزی, Practical , 2012/07/14
 • بررسی نقدهای ادبی براهنی از دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان, مریم فرنام, Practical , 2012/07/16
 • توصیف و آموزش بندهای موصولی در چارچوب برنامه های درسی, مرضیه شکوهی, Practical , Allame Tabataba'i University, 2013/02/02
 • بررسی نشانه شناختی نوشتار در شعر تصویری, صبا گلباز, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2013/06/25
 • رعایت ادب در کنش های بیانی کودکان فارسی زبان, زینب جعفرزاده, Practical , Allame Tabataba'i University, 2013/09/21
 • بررسی مساله ماهیت اجتماعی زبان..., آزاده مسلم پور, Allame Tabataba'i University, 2014/06/22
 • بررسی زبان شناختی ضرب المثل, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • افزایش و کاهش معنایی, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • بررسی مجاز در زبان خودکار و زبان ادب, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • تعیین حوزه های معنایی غزلیات سعدی, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • صوری سازی روابط مفهومی از منظر زبان شناسی ریاضی, ----, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • بررسی فرایند رشد درک استعاره در کودکان دو زبانه, فریبا اسدی, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2016/02/17
 • داستان نخجیران و نشانه شناسی بارت, شاگشتاسبی, Practical , Allame Tabataba'i University, 2016/07/05
 • بررسی ابهام ساختاری در زبان فارسی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University
 • بررسی عمومی فرایند ترکیب در زبان فارسی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University
PhD
 • قلب... در زبان فارسی, دانشجوی ارشد, Practical , Allame Tabataba'i University, 2003/09/21
 • چگونگی ارجاع به الوجود..., محمد رضا احمد خانی, Allame Tabataba'i University, 2005/03/21
 • معنی و نقش در اصطلاح, سعید رفیعی خضری, Allame Tabataba'i University, 2005/03/21
 • واژگانی شدگی در زبان فارسی, دانشجوی دکتری, Practical , Allame Tabataba'i University, 2010/05/29
 • نشانه شناسی خبر در تلویزیون, Allame Tabataba'i University, 2011/07/05
 • بررسی کتاب از این اوستا اخوان, Allame Tabataba'i University, 2012/07/10
 • بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریه تکرار, ندا موسوی, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2013/02/02
 • پردازش فعل در بیماران روان پریش فارسی زبان, Allame Tabataba'i University, 2013/08/27
 • بررسی نحوی ساخت های موصولی و متممی در زبان فارسی, سولماز محمودی, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2013/09/22
 • معنی شناسی بازتابی, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • بررسی مساله " لفظ لاوجود " از دیدگاه معنی شناسی زبانی, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • نشانه شناسی لایه ای, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
 • نقش معنی و مساله حذف, Allame Tabataba'i University, 2015/02/26
Executive Posts
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه, 2015/02/26, iran, tehran
 • مدیر گروه دانشکده ادیبات فارسی و زبان های خارجی, 2015/02/26, iran, tehran
 • مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزشی, 2015/02/26, iran, tehran
Collaboration in Magazines
 • مجله زبان و ادب ( دانشگاه علامه ), scientific and research-based, 2015/02/26