professor_pic
حمید ضرغام بروجنی
حمید ضرغام بروجنی متولد شهر بروجن است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت جهانگردی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • ضرغام بروجنی حمید، ترکمان نسرین، تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان، علوم مدیریت ایران، 8، 30، 1392/04/01
 • ضرغام بروجنی حمید، گردشگری و محیط بیابان (نقد و بررسی کتاب)، 1، 1، 1393/02/30
 • ضرغام بروجنی حمید، بهمنش پریسا، شناسائی عوامل موثر بر ایجاد تجربه به یاد ماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1، 1
 • Zargham boroujeni Hamid, Economic Aspects of Handicfats-Appropriate Marketing Suggestions
 • ضرغام بروجنی حمید، میرفخرالدینی فائزالسادات، رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات هتل با رویکرد کارت امتیازی، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1، 1، 1391/06/12
 • ضرغام بروجنی حمید، ایمانی دکتر، نکوئی زهرا، رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری، مطالعات ملی، 11، 1، 1389/02/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Managing Nowruz Holidays: the case of Fars Province, 2013/08/15
 • ضرغام بروجنی حمید، توحیدلو معصومه، الگوی مدیریت اثربخشی گردشگری مقصد مذهبی مشهد، مطالعات مدیریت گردشگری، 1390/02/01
 • ضرغام بروجنی حمید، شالبافیان اصغر، کاربرد مدل swot در تحلیل گردشگری پزشکی، 1، 1، 1389/01/24
 • ضرغام بروجنی حمید، فلسفه و نقش آن در تحقیقات و برنامه ریزی های جهانگردی، 1391/04/05
 • ضرغام بروجنی حمید، دلشاد علی، ارائه الگوی مناسب توسعه گردشگری در کلاردشت، گردشگری و توسعه، 1، 1، 1390/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، راهبردهای توسعه گردشگری، 1388/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، توحیدلو معصومه، الگوی مدیریت اثربخشی گردشگری مقصد مذهبی مشهد، مطالعات مدیریت گردشگری، 16، 1390/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، گردشگری اسلامی مهندسی نوین برای توسعه گردشگری، 11، 21، 1388/06/01
 • ضرغام بروجنی حمید، درس های حاصل از یک تجربه عملیاتی، ترابران، 12، 91، 1389/01/30
 • ضرغام بروجنی حمید، فرزین دکتر، زندی ابتهال، تاثیر اشتغال بر کاهش فقر، 1، 1، 1389/02/14
 • ضرغام بروجنی حمید، شالبافیان اصغر، گردشگری پزشکی در جزیره کیش، 88، 1، 1388/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، هتلداری در ایران، 1381/02/01
 • ضرغام بروجنی حمید، خوراک های سنتی و حرکتی نو برای جذب گردشگری، 1386/04/01
 • ضرغام بروجنی حمید، ict و صنایع دستی، 1386/08/01
 • ضرغام بروجنی حمید، گردشگری فرهنگی و الزامات آموزشی (اجلاس بین المللی موسسات آموزشی آسیاو اقیانوسیه)، 1387/02/01
 • ضرغام بروجنی حمید، گردشگری نوین از تجارت تا سلامت، 1، 1، 1386/09/01
 • ضرغام بروجنی حمید، راهنمای عملی تاسیس و تعیین بازار اقتصادی موسسات تفریحی-گردشگری، سفرنامه، 1، 5، 1386/08/01
 • ضرغام بروجنی حمید، توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات، اثر، 85، 1385/12/01
 • ضرغام بروجنی حمید، اصول مدیریت سواحل، سفرنامه، 1، 6، 1386/11/01
 • ضرغام بروجنی حمید، چشم انداز جهانگردی الکترونیک در فرایند توسعه پایدار گردشگری، 1391/03/10
 • ضرغام بروجنی حمید، کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1380/10/17
 • ضرغام بروجنی حمید، چشمه های آب معدنی و آبهای گرم،توسعه جهانگردی و نقش مردم، 1379/02/05
 • ضرغام بروجنی حمید، مدل تعیین مناسبترین جهانگرد برای ایران، 1376/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، فرایند برنامه ملی جهانگردی، 1376/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، مدلی برای برنامه ریزی مسکن شهری، 1، 17و 18، 1374/10/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Tourism Development in I.R. Iran, 2000/05/10
 • ضرغام بروجنی حمید، عطرسائی بنفشه، رابطه عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی، مطالعات مدیریت گردشگری، 5، 11، 1388/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل‏ ونقل هوایی-استفاده از یک مدل کاربردی (هما)، تحقیقات بازاریابی نوین، 1391/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، رتبه ‏بندی‏ شاخص‏های ارزیابی عملکرد خدمات هتل با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( BSC) و (TOPSIS/) فازی، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1391/04/01
 • ضرغام بروجنی حمید، الکوی مدیریت اثربخش گردشگری مقصد مذهبی مشهد، مطالعات مدیریت گردشگری، 1390/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد تجربه ی گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدیدکننده از ایران، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1392/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، مدلی برای اندازه‏گیری کمی کیفیت خدمات، مطالعات مدیریت گردشگری، 1382/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، بارزانی هلیا، آسیب شناسی برند گردشگری ایران، تحقیقات بازاریابی نوین، 3، 8، 1392/09/06
 • ضرغام بروجنی حمید، بررسی رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری، 1389/02/01
 • ضرغام بروجنی حمید، استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی، مطالعات مدیریت گردشگری، 1382/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، میزگرد تخصصی گردشگری مذهبی (اقتصاد و مدیریت جامعه میزبان)، 1391/07/09
 • ضرغام بروجنی حمید، نیک بین مهنا، سنجش پایداری توسعه گردشگری در جزیره کیش، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 12، 2، 1391/04/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Tourism as an Economic Development Tool, Tourism Management Studies, 1382/04/01
 • ضرغام بروجنی حمید، توسعه گردشگری جامعه ‏محور گامی در جهت توانمندسازی زنان روستایی، گردشگری و توسعه، 1391/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، اثرات توسعه گردشگری بر شاخص‏های صلح جهانی، مطالعات مدیریت گردشگری، 1391/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، استفاده از نمایش هندسی داده‏ ها در تحلیل اطلاعات، 1379/04/01
 • ضرغام بروجنی حمید، ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل های یزد با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی، مطالعات مدیریت گردشگری، 22، 1392/07/02
 • Zargham boroujeni Hamid, To present a Tourism Development Strategic Model using New Media, 2011/12/08
 • ضرغام بروجنی حمید، رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش در هتلهای پارسیان تهران، 23، 73، 1392/06/23
 • ضرغام بروجنی حمید، شجاعی مسلم، تبیین پروفایل گردشگران نوروزی، مطالعات مدیریت گردشگری، 88، 9، 1388/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، چشمه‏ های آب معدنی و آب‏های گرم، توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی، مطالعات مدیریت گردشگری، 1383/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، شناخت دستآوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی (رویکرد مدیریت منفعت محور)، مدیریت اسلامی، 1392/08/01
 • ضرغام بروجنی حمید، کاربرد سیستم‏های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایران‏گردی، 1379/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، شناخت اجزاء نظام گردشگری، اقتصاد و مدیریت شهری، 4، 1385/02/01
 • ضرغام بروجنی حمید، ارایه الگوی مناسب توسعه گردشگری در کلاردشت، گردشگری و توسعه، 1390/10/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Strategic Planning of Tourism Industry Development in Kish Free Zone, 2012/10/15
 • ضرغام بروجنی حمید، امینی محمد، امکان سنجی خوشه گردشگری بندر انزلی، مطالعات مدیریت گردشگری، 1389/01/30
 • ضرغام بروجنی حمید، محمود زاده سید مجتبی، صداقت مریم، رابطه توانمند سازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 23، 73، 1393/02/30
 • ضرغام بروجنی حمید، ابراهیمی مهدی، میرفخرالدینی فائزه سادات، ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی (مورد مطالعه هتل های منتخب استان یزد)، مطالعات مدیریت گردشگری، 8، 22، 1392/04/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Managing Nowruz Holidays: The Case of Fars Province, Iran, 2013/10/04
 • ضرغام بروجنی حمید، ترکمان نسرین، تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان، علوم مدیریت ایران، هشتم، 30، 1392/06/20
 • Zargham boroujeni Hamid, Moradi Farhd, Strategic planing of tourism industry development in kish free zone, 1, 1, 2012/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، علیپور فرزانه، توسعه گردشگری جامعه محور گامی در جهت توانمندسازی زنان روستائی، گردشگری و توسعه، 2، 4، 1391/12/22
 • سهرابی مهدیه، ضرغام بروجنی حمید، شناخت دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران(رویکرد مدیریت منفعت محور)، مدیریت اسلامی، 21، 1، 1392/04/31
 • ضرغام بروجنی حمید، بهمنش پریسا، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد تجربه ی گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدید کننده از ایران، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 2، 1، 1392/02/24
 • ضرغام بروجنی حمید، بذرافشان مرتضی، بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های گردشگری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 3، 9، 1393/04/01
 • ضرغام بروجنی حمید، سهرابی مهدیه، گونه شناسی بازدید کنندگان مناطق جنگی ایران و نقش آن در انتقال فرهنگ پایداری دفاع مقدس، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 4، 2، 1392/04/01
 • ابراهیمی مهدی، ضرغام بروجنی حمید، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سازمان های مؤثر در فرایند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری، مطالعات راهبردی، 26، 28، 1394/12/17
 • محمدیان محمودی تبار محمود، مظلومی نادر، ضرغام بروجنی حمید، کاویانی حسین، طراحی الگوی بکارگیری استراتژی کانالهای توزیع ترکیبی در سازمانهای مالی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7، سال هفتم، شماره 13، 1394/12/19
 • رنج نوش راحله، ضرغام بروجنی حمید، حمیدی ناصر، بخش بندی کسب و کار های گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 5، 18، 1395/09/13
 • ضرغام بروجنی حمید، توسعه گردشگری پایدار، ضرورتی غیرقابل اجتناب، 1395/11/29
 • رجب زاده علی، محمدپور نسیبه، آذر عادل، ضرغام بروجنی حمید، بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری استان گیلان، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 6، 2، 1395/04/01
 • Nasehi Far Vahid, Dehdashti Shahrokh Zohreh, Zargham boroujeni Hamid, Nakhaei Kamalabadi Hosnieh, A Progressive Multilevel Model for Selecting Medical Tourism Destinations: A Qualitative Study, International Journal of Travel Medicine and Global Health, 5, 2, 2017/06/12
 • Zargham boroujeni Hamid, Identifying and Prioritizing the key factors to Successfully Implement K.M. in Tourism, 2016/11/15
 • Zargham boroujeni Hamid, A Progressive Multilevel Model for Selecting Medical Tourism Destinations: A Qualitative Study, International Journal of Travel Medicine and Global Health, 5, 2, 2017/06/30
 • ضرغام بروجنی حمید، بذرافشان مرتضی، چارچوب تدوین سیاست‏های گردشگری جمهوری اسلامی ایران، 4، 8، 1395/10/15
 • ابراهیمی مهدی، ضرغام بروجنی حمید، سخندان الناز، ارزیابی عملکرد فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری، مطالعات مدیریت راهبردی، 0، 28، 1395/12/25
 • ضرغام بروجنی حمید، چشم انداز گردشگری پزشکی ایران، گزارش گفتگو، 1395/10/07
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Zargham boroujeni Hamid, khalilzadeh jalayer, chiapa giakomodel, jafari jafar, Methodological approach to job satisfaction measurment in hospitality firms, International Journal of Hospitality Management, 25, 6, 2013/03/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Sustainable Tourism Development in the Developing world, International Journal of Sustainable Development and Planning, 2007/01/01
 • Afjei Seyyed Ali Akbar, Zargham boroujeni Hamid, Mahmoud Zadeh Seyyed Mojtaba, hamzehpur mahdi, A Local Model of Quantum Leadership in Iranian Knowledge-based Companies, ARGOS, 2016/4, special issue, 2016/07/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Tourism a Tool for Spirituality Development, International Journal of Business and Management, 1, 2, 2016/09/08
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • ضرغام بروجنی حمید، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه تجارت صنایع دستی، سخنران، مقاله خلاصه، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه تجارت صنایع دستی، 1378/01/01، 1378/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی مقصد و آموزش نیروی انسانی صنعت گردشگری، نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی مقصد و آموزش نیروی انسانی صنعت گردشگری، 1385/10/01، 1385/10/01
 • ضرغام بروجنی حمید، پیش شرط های لازم برای آن که گردشگری همه زمانی-همه مکانی شود، پیش شرط های لازم برای آن که گردشگری همه زمانی-همه مکانی شود، 1386/03/01، 1386/03/01
 • ضرغام بروجنی حمید، گردشگری مذهبی و ملاحظات تعیین کننده قیمت برای برنامه های گردشگری، گردشگری مذهبی و ملاحظات تعیین کننده قیمت برای برنامه های گردشگری، 1386/03/01، 1386/03/01
 • ضرغام بروجنی حمید، هفته پژوهشی، سخنران، گردشگری موثرترین ابزار توسعه فرهنگی، 1389/01/01، 1389/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، گردشگری مهم ترین گزینه اشتغال در ج.ا.ا، مقاله کامل، گردشگری مهم ترین گزینه اشتغال در ج.ا.ا، 1390/07/01، 1390/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، گردشگری مذهبی-توصیه هایی برای عرضه کنندگان خدمات، مقاله کامل، گردشگری مذهبی-توصیه هایی برای عرضه کنندگان خدمات، 1391/06/01، 1391/06/01
 • ضرغام بروجنی حمید، سیاست های توسعه گردشگری مذهبی:گذشته و چشم انداز آینده، مقاله کامل، سیاست های توسعه گردشگری مذهبی:گذشته و چشم انداز آینده، 1391/07/01، 1391/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، نوروز میراث جاویدان، سخنران، نوروز میراث جاویدان، 1391/12/01، 1391/12/01
 • ضرغام بروجنی حمید، روزجهانی جهانگردی و مسئولیت ما +سه خلاصه مقاله، مقاله خلاصه، روزجهانی جهانگردی و مسئولیت ما +سه خلاصه مقاله، 1392/07/01، 1392/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، محدودیت های توسعه گردشگری نوین در جمهوری اسلامی ایران، مقاله کامل، محدودیت های توسعه گردشگری نوین در جمهوری اسلامی ایران، 1393/03/01، 1393/03/01
 • ضرغام بروجنی حمید، بهشتی سید محمد، نخستین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سهم میراث فرهنگی در توسعه پایدار گردشگری، 1394/11/28، 1394/11/29
 • ضرغام بروجنی حمید، نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشورهای درحال‏توسعه، سخنران، مقاله خلاصه، نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشورهای درحال‏توسعه
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Zargham boroujeni Hamid, International scientificstrategic conference on tourism development for islamic republic of Iran challenges & prospects, announcer, Tourism macro policy (considerations relating to the sixth program), 2014/10/18, 2014/10/20
 • Zargham boroujeni Hamid, International scientific-strategic conference on tourism development for islamic republic of Iran challenges & prospects, announcer, The model of business and vocation development of tourism in resistive economy (chlenges and prospects), 2014/10/18, 2014/10/20
 • Zargham boroujeni Hamid, international congress on features, characteristics and cultural and economic contribution of islamic arts and handicrafts, Published Article, complete article, economic aspects of handicrafts, appropriate marketting suggestions, 2014/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، توسعه آموزش های حرفه ای نیاز عاجل بخش هتلداری و جهانگردی کشور، مقاله کامل، توسعه آموزش های حرفه ای نیاز عاجل بخش هتلداری و جهانگردی کشور، 1379/02/01، 1379/02/01
 • ضرغام بروجنی حمید، راهکارهای عملی برای توسعه گردشگری کشورهای اسلامی، راهکارهای عملی برای توسعه گردشگری کشورهای اسلامی، 1385/12/01، 1385/12/01
 • ضرغام بروجنی حمید، کارگاه بین المللی بازاریابی توریسم و هتلداری، کارگاه بین المللی بازاریابی توریسم و هتلداری، 1391/06/01، 1391/06/01
 • ضرغام بروجنی حمید، کنگره بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی : ویژگی ها و دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، جنبه های اقتصادی صنایع دستی - توصیه هایی برای بازاریابی، 1392/01/01، 1392/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، کنگره بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی : ویژگی ها و دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، جنبه های اقتصادی صنایع دستی-توصیه هایی برای بازاریابی، 1392/02/15، 1392/02/19
 • ضرغام بروجنی حمید، رنج نوش راحله، کنفرانس بین المللی کیفیت خدمات در مهمان نوازی و گردشگری، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، بخش بندی مشتریان خارجی گردشگری پزشکی ایران براساس منافع مورد انتظارشان از خدمات درمانی، 1395/04/26، 1395/04/27
 • ضرغام بروجنی حمید، کنفرانس بین المللی کیفیت خدمات در مهمان نوازی و گردشگری، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سنجش کیفیت خدمات صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی، 1395/04/26، 1395/04/27
تالیف
 • ضرغام بروجنی حمید، زبان انگلیسی برای جهانگردی و هتل داری، تالیف، مهکامه، 1389/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، حاجی محمد امینی صمد، خوشه های گردشگری از نظریه تا عمل، تالیف، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1394/01/22
 • ضرغام بروجنی حمید، شالبافیان اصغر، سیاست های گردشگری کشورها (مطالعه تطبیقی)، تالیف، مهکامه، 1392/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، برنامه ریزی توسعه جهانگردی، تالیف، مهکامه، 1389/03/01
 • ضرغام بروجنی حمید، برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار، تالیف، مهکامه، 1392/01/20
ترجمه
 • Zargham boroujeni Hamid, Introduction to Management Science, translation, Allameh Tabatabaei University Press, 1383/03/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Introduction to Management Science, translation, Allameh Tabatabaei University Press, 1387/08/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Introduction to Management Science, translation, Allameh Tabatabaei University Press, 1387/08/01
 • Zargham boroujeni Hamid, Tourist Behaviour Themes and Conceptual Schemes, translation, mahkameh, 1389/09/13
 • Zargham boroujeni Hamid, Tourism: Principles,Practices, Philosophies, translation, 2010/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، جوادی زهرا، رفتار گردشگر-بن مایه ها و طرح های مفهومی، ترجمه، مهکامه، 1389/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، جوادی زهره، برنامه ریزی توسعه گردشگری-اصول، مفاهیم، نمونه های اجرا شده، ترجمه، صحرا-دریا، 1391/01/01
 • جلوداری ممقانی محمد، ضرغام بروجنی حمید، ریاضیات کاربردی( برای علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت)، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1379/03/31
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، ضرغام بروجنی حمید، مدیریت کمی (جلد اول)، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1383/06/01
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، ضرغام بروجنی حمید، مدیریت کمی جلد دوم، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387/06/01
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، ضرغام بروجنی حمید، مدیریت کمی جلد سوم، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387/08/01
 • ضرغام بروجنی حمید، برنامه ریزی توسعه‏ ی گردشگری در کشورهای درحال توسعه، ترجمه، مهکامه، 1391/11/25
 • ضرغام بروجنی حمید، بذرافشان مرتضی، ایوبی یزدی حمید، شناخت صنعت گردشگری اصول، رویه ها و رویکردها، ترجمه، مهکامه، 1392/03/28
 • ضرغام بروجنی حمید، بذرافشان مرتضی، ایوبی یزدی حمید، شناخت صنعت گردشگری اصول، رویه ها و رویکردها، ترجمه، مهکامه، 1392/03/28
 • ضرغام بروجنی حمید، بذرافشان مرتضی، خط مشی گذاری درصنعت گردشگری دیروز، امروز، فردا، ترجمه، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1392/03/21
 • ضرغام بروجنی حمید، برنامه ریزی توسعه جهانگردی, مبانی .مفاهیم و روش های اجرایی، ترجمه، مهکامه، 1395/07/01
 • ضرغام بروجنی حمید، بذرافشان بذرافشان، خط مشی گذاری در جهانگردی، ترجمه، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1392/02/30
 • Zargham boroujeni Hamid, Finite Mathematics with Application, translation, Allameh Tabatabaei University Press, 1378/11/30
 • Zargham boroujeni Hamid, Finite Math and Application, translation, Allameh Tabatabaei University Press, 1379/11/30
 • ضرغام بروجنی حمید، عباسپور دکتر، شجاعی احسان، نکوئی نکوئی، توسعه جهانگردی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه، مهکامه، 1391/01/01
 • ضرغام بروجنی حمید، بذرافشان بذرافشان، شناخت صنعت گردشگری، ترجمه، مهکامه، 1393/02/30
 • ضرغام بروجنی حمید، ریاضیات کاربردی برای علوم اجتماعی، مدیریت و بازرگانی، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1373/01/01
سایر
 • ضرغام بروجنی حمید، جهانگردی اسلامی، مفهومی نوین برای توسعه گردشگری در دنیای اسلام و انسجام امت اسلامی، تدوین، 1386/08/01
 • ضرغام بروجنی حمید، جاده ولایت: گردشگری محور توسعه فرهنگ اسلامی، تدوین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1389/09/13
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • Domestic Tourism
 • نظام آموزش کارکنان، 1380/02/01
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی-ارتباط بیمه ای، 1383/06/01
 • خدمات مشاوره مدیریت توسعه گردشگری درمنطقه اطراف دریاچه سدونیروگاه سیاه بیشه، کاربردی، 1384/02/01
 • تدوین نقشه راه توسعه صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، طرح ملی، 1391/12/01
 • مدل تخصیص منابع آموزش عالی به دانشگاهها، کاربردی
 • درآمدهای جهانگردی و تاثیر ان بر اقتصاد ملی
 • مشاوره مدیریت توسعه گردشگری منطقه سیاه بیشه
 • همایش گردشگری و آب، کاربردی
 • درآمد جهانگردی و توسعه اقتصاد ملی
 • امکان سنجی توسعه گردشگری در منطقه اطراف پروژه سد و نیروگاه سیاه بیشه، کاربردی
کارشناسی ارشد
 • Applying Genetic Algorithm in portfolio selection, arshad, Practical , 1385/06/20
 • Applide Actuary, Practical , Allame Tabataba'i University
 • ارزیابی خدمات هتل های 5 ستاره، دانشجوی ارشد، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1379/05/01
 • کاربرد اینترنت در بازاریابی محصولات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1380/02/01
 • روشهای ارتقاء بهره وری دفاتر خدمات مسافرتی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1380/02/09
 • عوامل موثر بر رضایت....، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/01/01
 • ممیزی جامع خدمات ارایه شده در موزه ملی ایران(WTA)، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1383/10/01
 • مقایسه بین انتظارات گردشگران خارجی و خدمات ارائه شده به آنها در هتلهای پنج ستاره تهران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/03/27
 • اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دید گردشگران، نجمه حسن لی، 1386/01/01
 • راهنکارهای توسعه گردشگری سلامت، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/04/01
 • اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/04/05
 • چارچوب مناسب مدیریت هم پیوند، میرزایی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/11/01
 • ت‍ع‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ (دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ )، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/01
 • اولویت‏بندی عوامل رضایت‏مندی گردشگران از خدمات دفاتر مسافرتی تهران، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/01
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ س‍رع‍ی‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ج‍ن‍رال‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/01
 • عوامل کلیدی موفقیت در شرکت های استراتژیک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/09/20
 • اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍رن‍د س‍ازی‌ م‍ق‍ص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • راه‍ب‍رده‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ خ‍ارج‍ی‌ در م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ (ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د )، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • انتظارات رضایت مندی گردشگران داخلی بازدیدکننده از روستای اورامان، اکبر حیدری، 1388/01/01
 • عوامل موثر بر کیفیت ارتباطات در صنعت حمل و نقل هوایی ایران با رویکرد بازاریابی رابطه مند، سارا شراوند، 1388/01/01
 • ارتباط عوامل جمعیت شناختی و رفتار صنایع دولتی گردشگران اروپایی در ایران، بنفشه عطرسایی، 1388/01/01
 • راب‍طه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ای‍ران‌، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • تدوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍ظام‌‏م‍ن‍د آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ واح‍د پ‍ذی‍رای‍ی‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌ ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ای‍زو 110015- گ‍روه‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ ه‍م‍ا، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • استفاده از تئوری خوشه در توسعه گردشگری- تبریز، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ن‍ب‍ع‍ث‌ از آن‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ اق‍ام‍ت‍ی‌ ه‍ت‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌ (ه‍ت‍ل‏ ه‍ای‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ )، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • س‍ن‍ج‍ش‌ پ‍ای‍داری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ج‍زی‍ره‌ ک‍ی‍ش‌، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه متوله امنیت و عوامل تویپوگرافیک، زهره جوادی، 1389/06/31
 • پیش بینی جریان مسافرت از شهر تهران، الهام منتظری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه بین ویزگی های گردشگران، سایت میراث و...، 1390/01/01
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌-‌ م‍دل‌ چ‍رخ‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ OLC، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ق‍اض‍ای‌ خ‍وراک‍ی‍ه‍ای‌ و ن‍وش‍ی‍دن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍راز از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ ب‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ از ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی، سمیه امیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری، سیدعلی فاطمی نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • اثر توسعه گردشگری بر شاخص‏های صلح جهانی در ایران، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • راهکارهای توسعه گردشگری کویر گردی، بهجت واعظی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • تهران مقصد گردشگری شهری، فاطمه نجاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • شناسایی اجزای نظام ج.ا.ا و تعیین اثرات متقابل آن ها، آسیه سخی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • انتخاب الگوی مناسب برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های کوچک، معصومه پور ولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • انتخاب الگوی برنامه ریزی توسعه، حامد هاجرپور، 1390/04/22
 • اثرتوسعه گردشگری بر شاخص های صلح جهانی در ایران، افروز خسروانی دهکردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/29
 • شناسایی اجزای نظام گردشگری جمهوری اسلامی ایران، آسیه سخی، 1390/06/30
 • اثر آموزش های ضمن خدمت بر شکوفایی شغلی ...، محمد رضا، 1390/06/30
 • عوامل موثر بر جذب سرمایه های داخلی جهت سرمایه گذاری در بخش اقامت گاههای صنعت گردشگری، زهرا وفایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/29
 • نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی، سمیه امیری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/30
 • دسته بندی شاخص های ارزیابی عملکرد خدمات هتل، فائزه میرفخرالدینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • عوامل موثر بر اجرای اثربخشی خط مشی های گردشگری ج.ا.ا، مرتضی بذرافشان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری-رل ویوید، المیرا عبدالهیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران تجاری خارجی از تجربه صرف غذا در رستوران‏های هتل‏های 4و 5 ستاره شهر تهران، دانشجوی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • اولویت بندی عوامل موثر بر ارزشیابی گردشگران اروپایی بازدیدکننده از ایران، 1391/01/01
 • عوامل موثر بر ایجاد تمایل برای خلاقیت مشارکتی در گردشگری، 1391/01/01
 • برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد کیش، فرهاد مرادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/05/07
 • دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران، مهدیه سهرابی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/27
 • اثرات متقابل ابعاد مختلف تجربه گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/27
 • عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی در گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/27
 • ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده درهتل با رویکرد کارت امتیاز متوازن فازی، فایزه السادات میر فخرالدینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • تدوین برنامه بازاریابی استراتژیک...، سید محمدحسین حسینی، 1391/06/31
 • آسیب شناسی برند گردشگری جمهوری اسلامی ایران، هلیا بارزانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/18
 • مطالعه تطبیقی انگیزه های سفر گردشگران خارجی از ایران، آذین اعلایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/30
 • عوامل موثر بر جذب سرمایه های داخلی جهت سرمایه گذری در بخشاقامتگاه های صنعت گردشگری، زهرا وفایی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/01
 • جایگاه نمایشگاه های بین المللی گردشگری ازدیدگاه سازمانی، مریم بهزادیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/04
 • رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، مریم صداقت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/14
 • انتخاب الگوی مناسب شناسایی پتانسیل های توسعه جهانگردی مورد مطالعه شهرستان ماکو، سجاد زیتال پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/03/19
 • عوامل موثر بر ایجاد تجربه به یاد ماندنی گردشگری، مجتبی شاه ولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/01
 • مطالعه تطبیقی تجارب موفق گردشگری تندرستی، مهرناز سلیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/12
 • ارزیابی رقابت مندی گردشگری ایریان، موژان نادریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/12
 • مطالعه تطبیقی تجارب موفق گردشگری تندرسی درکشورهای منتخب با تاکید بر کشورهای در حال توسعه، مهرناز سلیمی هیزجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/12
 • نقش شبکه ها (رسمی و غیررسمی) در انتقال دانش در دفاتر خدمات مسافرتی تهران، حسین علی رئیسی ورکانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/18
 • عوامل موثر بر ایجاد تجربه به یاد ماندنی گردشگری و اثر آن بر تمایلات رفتاری از دیدگاه گردشگران فرهنگی، پریسا بهمنش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/19
 • انتخاب الگوی مناسب برای شناسایی پتانسیل های توسعه گردشگری، سجاد زینال پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • نگرش سنجی مدیران در مورد هتل سبز، ناهید اعلم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • نگرش سنجی مدیران هتل در مورد هتل سبز مطالعه موردی، ناهید اعلم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • مدیریت الکترونیکی مشتریان E-crm، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
 • نقش عوامل جمعیت شناختی در گردشگری خوراک، سیده شراره مرتضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
 • تاثیر فرزندان بر فرایند انتخاب مقصد، 1392/06/31
 • تاثیر فرزندان بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد برای گردشگری داخلی، هاله لشگری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
 • جایگاه نشانه های شهری در تعیین برند گردشگری از دیدگاه بازدیدکنندگان، مورد مطالعه شهر تهران، سارا سادات مکیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29
 • جایگاه نشانه های شهری در تعیین برند گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29
 • اصول مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/30
 • اصول مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی مورد مطالعه گردنه گاماسیاب در استان لرستان، ریحانه کچویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/30
 • جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه، نازنین مولایی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
 • نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان، نازنین مولایی مقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
 • اثربازارچه های مرزی برگردشگری خرید، جمشید حسین پناهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/09/24
 • اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران، مرضیه همتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/13
 • اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران، مرضیه همتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/13
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • رابطه بین دینداری اسلامی و ادارک ساکنین از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری، محمد صافدل دهمیانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/25
 • تدوین و اولویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهربوکان، کالی مام خسروی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/27
 • تاثیر فیلم های سینمایی بر تصویر مقصد گردشگری مورد مطالعه فیلم سینمایی خسته نباشید، محمدامین جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/28
 • نگرش جامعه محلی به زنان شاغل درگردشگری با به کارگیری تئوری تهدید یکپارچه، مینو چرخچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/28
 • نگرش جامعه محلی به زنان شاغل در گردشگری با به کارگیری تئوری تهدید یکپارچه، مینو چرخچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/28
 • تاثیر فیلم های سینمائی برتصویر مقصد گردشگری مورد مطالعه فیلم سینمائی خسته نباشید، محمدامین جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/28
 • رابطه مدیریت دانش با فرایند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری، الناز سخندان دولت آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/29
 • تاثیر جذابیت ادارک شده از مقصد گردشگری پزشکی برقصد دیدار مجدد گردشگر، لیلا قنبری نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/28
 • عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری کشور (بخش اقامت)، زهرا وفایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • توسعه بازار گردشگری چشمه های آب معدنی ایران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • عوامل کلیدی موفقیت در شرکت های استراتژیک بین المللی(کاظمی نیا)، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • آینده نگاری گردشگری سلامت در جمهوری اسلامی ایران، رضا اصلانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزشیابی اثر بخشی...، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • طرح راهبردی توسعه گردشگری شهرستان خرم آباد، دانشجوی ارشد، کاربردی
 • لحظات تعیین کننده در تعامل با گردشگران در بازدید از جاذبه های فرهنگی، مجتبی شاه ولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری ایران، دانشجوی ارشد، کاربردی
 • عوامل موثر بر مصرف خوراکی ها و نوشیدنی های محلی شیراز از دید گردشگران اروپایی، نکیسا جذایریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • راهبردهای بازاریابی گردشگری در مقصدهای مذهبی، دانشجوی ارشد، کاربردی
PhD
 • الگوی جهانگردی اسلامی، دانشجوی دکتری، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/01/30
 • الگوی اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان، مجتبی محمودزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/04/20
 • الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سارمان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/04/20
 • الگوی توسعه استراتژی های گردشگری با رسانه های نوین، اصغر حیدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • الگویی برای ارتباط رهبری استراتژیک و کارافرینی شرکتی با عملکرد شرکت (مورد مطالعه شرکتهای تکنولوژی محور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، محسن یاراحمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/15
 • طراحی مدل چند سطحی انتخاب کشور ایران به عنوان مقصد گردشگری پزشکی، حسنیه نخعی کمال آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/04/10
 • راهبردهای توسعه بازار صادراتی با عملکرد شرکت های تولیدی صادر کننده محصولات غذایی در ایران، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری چالش ها و چشم اندازها، 1393/07/26، ایران، مشهد
 • سرپرست گروه پژوهشی هتلداری، 1393/10/17، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیات ممیزه ی دانشگاه، 1393/10/27، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1393/12/06، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • سردبیر – فصلنامه مطالعات جهانگردی، سایر، 1374/01/01، 1384/01/01
 • عضو هیات تحریریه- فصلنامه مطالعات مدیریت جهانگردی (گردشگری، علمی پژوهشی، 1374/01/01
 • سردبیر- دوفصلنامه مطالعات گردشگری-جهاد دانشگاهی، سایر، 1390/01/01
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • آموزش نرم افزار QSB(پژوهش)، مدرس، ایران، 1373/01/01، 1373/01/01
 • آموزش کاربرد نرم افزار Statgraphics، مدرس، ایران، 1374/03/01، 1374/03/01
 • آشنایی با statgraphics و minitab، مدرس، ایران، 1375/10/01، 1375/10/01
 • کاربرد نرم افزار Statgraphics در تحلیل داده های آماری، مدرس، ایران، 1376/03/01، 1376/03/01
 • استفاده از نرم افزار spss در تحلیل داده ها، مدرس، ایران، 1379/02/01، 1379/02/01
 • استفاده از نرم افزار spss (برای دانشجویان کارشناسی ارشد)، مدرس، ایران، 1380/02/01، 1380/02/01
 • سمینار تغییرات محیطی-توسعه جهانگردی و کاهش فقر، مدرس، ایران، 1388/07/15، 1388/07/15
 • مفاهیم و راهبردهای توسعه اقتصادی صنعت گردشگری، مدرس، ایران، تهران، 1391/02/01، 1391/02/01
 • مفاهیم و راهبردهای توسعه اقتصادی صنعت گردشگری، مدرس، ایران، تهران، 1391/02/01، 1391/02/01
 • میز گرد تخصصی سیاست های کلی اشتغال، مدرس، ایران