professor_pic
مهناز مصطفائی علایی
مهناز مصطفائی علایی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • سمینار ‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار ‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌روش‌تحقیق‌1، کارشناسی
 • زبان‌شناسی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌شناسی‌کاربردی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌روش‌تحقیق‌1، کارشناسی
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • اصول‌و‌روش‌تحقیق‌1، کارشناسی
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • نگارش‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • نگارش‌ پیشرفته‌، کارشناسی
 • سمینار ‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • آواشناسی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌ سازی‌ زبان، کارشناسی
 • آواشناسی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • تهیه ‌و‌ تدوین ‌مواد ‌درسی (‌1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • آواشناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌ پیشرفته‌، کارشناسی
 • آواشناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • تهیه ‌و‌ تدوین ‌مواد ‌درسی (‌1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان شناسی مقابله ای ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌و‌روش‌تحقیق‌1، کارشناسی
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان شناسی مقابله ای ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار (مسایل آموزش زبان )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار (مسایل آموزش زبان )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار (تحقیق وتتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌ زبانشناسی ‌1، کارشناسی
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • آواشناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول‌ و‌ روش‌ تحقیق‌ 2، کارشناسی
 • مسایل زبان شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مسایل زبان شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آواشناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • آواشناسی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • تهیه و تدوین مطالب درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • تهیه و تدوین مطالب درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • آواشناسی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آواشناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی و تهیه مواد درسی، دکتری
 • آواشناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی و تهیه مواد درسی، دکتری
 • تهیه و تدوین مطالب درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • تهیه و تدوین مطالب درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آواشناسی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه و تدوین مطالب درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • تهیه و تدوین مطالب درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • روش ها و رویکردهای آموزش زبان دوم/ خارجی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تدریس‌ عملی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • نگارش‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • آوا شناسی‌ انگلیسی، کارشناسی
 • نگارش متون علمی دانشگاهی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش متون علمی دانشگاهی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌ پیشرفته‌، کارشناسی
 • زبان شناسی در آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نگارش‌ پیشرفته‌، کارشناسی
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • مقاله‌نویسی‌، کارشناسی
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات‌زبانشناسی‌2، کارشناسی
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ شناسی ‌مقابله ‌ای‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • مکاتبات انگلیسی، کارشناسی
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • برنامه ریزی درسی زبان، دکتری
 • اصول و روش تدریس زبان های خارجی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مکاتبات انگلیسی، کارشناسی
 • اصول و روش تدریس زبان های خارجی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تهیه‌وتدوین‌مطالب‌درسی، کارشناسی ارشد M.Sc