professor_pic
مهناز مصطفائی علایی
مهناز مصطفائی علایی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد