professor_pic
فهیمه معرفت
فهیمه معرفت ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد