professor_pic
احمد برجعلی
احمد برجعلی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد