professor_pic
احمد برجعلی
احمد برجعلی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • قادری داوود، برجعلی احمد، بهرامی هادی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی زندانیان دارای اختلال شخصیتی پسیکوپات در مقایسه با زندانیان عادی در گروهی از زندانیان شهرستان تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 6، 2
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، پیرخائفی علی رضا. (1389). -بررسی روابط ساختاری خلاقیت ، خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • صدری ماسوله فرح، برجعلی احمد، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). اثر بخشی شنیدن موسیقی بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی. مطالعات روان شناختی، 9، 3
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، گلزاری محمود، دهشیری غلامرضا. (1388). خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان. روانشناسی بالینی، 1، 4
 • خانی پور حمید، برجعلی احمد، گلزاری محمود، فلسفی نژاد محمدرضا، حکیم شوشتری میترا. (1392). خودآزاری در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه اختلالات خلقی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2، 3
 • برجعلی احمد، مشایخ مریم. (1384). بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی. 5، 1
 • برجعلی احمد، پورقربانعلی مسعود، فراهانی خجت اله، مقدس لیلا. (1387). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی. 4، 3
 • برجعلی احمد، محمدزاده علی. (1387). پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی.... 10، 2
 • برجعلی احمد، ماهر فرهاد، اقایی اصغر، روحانی عباس. (1386). ارزشیابی توصیفی با نظام.... 21، 14
 • برجعلی احمد، محمدزاده علی. (1387). بررسی رابطه شخصیت های اسکیزوتایپی. 4، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی.... روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، کتابی صمیمه، ماهری فرهاد. (1387). بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان. اعتیاد پژوهی، 1، 7
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، محمدی کوروش. (1389). کارایی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 1
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، قدسی دل آرام، مکیان سمیه سادات. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص.... علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 15، 5
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، مکیان سمیه سادات، قدسی دل ارام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. 15، 5
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1388). مقایسه تاثیر آموزشی صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبرد های مقابله ای. دانش انتظامی، 11، 3
 • برجعلی احمد. (1389). بررسی مقایسه ای تاثیر نور- فیزیک و درمان شناختی رفتاری در درمان بیماران مبتلا به.... روانشناسی و علوم تربیتی، 4
 • همتی ازاد، دژکام محمود، دلاور علی، عاطف وحید محمدکاظم، برجعلی احمد، کامکاری کامبیز. (1392). همخوانی مقیاس‌های آسیب‌شناسی شخصیت (PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5. مطالعات روان شناسی بالینی، 3، 12
 • برجعلی احمد، دلاور علی، جمهری فرهاد، پورمحمدرضاتجریشی معصومه. (1385). تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک. روانشناسی، 10، 1
 • برجعلی احمد، دلاور علی، علیزاده حمید، کاوه منیژه. (1390). تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس.... کودکان استثنایی، 11، 2
 • برجعلی احمد، موسوی اصل سید علی، موسوی زینب سادات. (1390). اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره.... 19، 1
 • برجعلی احمد، رسولی لیلی. (1390). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب.... مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 3
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیت افراد ایثارگر و یاری رسان.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • برجعلی احمد، آجیلچی بیتا، جان بزرگی مسعود. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری.... مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 4
 • برجعلی احمد، جمهری فرهاد، محمدزاده ابراهیمی علی. (1389). رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت پذیری با رضایتمندی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 1، 33
 • برجعلی احمد، آجیلچی بیتا، جان بزرگی مسعود. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری در کاهش تنیدگی مادران. 1، 4
 • برجعلی احمد. (1387). اخلاق حرفه ای. ---
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، شریفی رضا. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد.... روانشناسی نظامی، 1، 3
 • برجعلی احمد، اصغری هرندی محمدرضا. (1384). رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان. روانشناسی، 9، 2
 • برجعلی احمد، پیر خائفی علی رضا. (1391). کاربردهای بالینی الگوی خلاقیت درمانی در بین دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 2، 7
 • برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ایزد یطامه احمد. (1387). مقایسة تأثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. 1، 78
 • برجعلی احمد، دهقانی شهرام، جمهری فرهاد، نفیسی غلامرضا. (1383). هیجان ابراز شده و شخصیت. تازه های رواندرمانی، 9، 31-32
 • برجعلی احمد، مشایخی حبیب الله، خلخالی علی، فرج الهی نرگس. (1389). مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران.... روانشناسی، 1، 4
 • برجعلی احمد، اهنگچیان محمدرضا، ظهورپرونده وجیهه. (1389). اثربخشی آموزشی.... 6، 1
 • برجعلی احمد، فایض زهرا. (1385). مقایسه ویژگی های نقاشی خانواده.... روانشناسی، 1، 4
 • برجعلی احمد، اسدی جوانشیر، جمهری فرهاد. (1386). رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو. پژوهش های مشاوره، 6، 22
 • برجعلی احمد، محمدی محمدرضا، حسینی نسب ابوالفضل. (1391). میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ. پژوهش های نوین روانشناختی، 3، 11
 • برجعلی احمد، ارین خدیجه، ذوالمجد انیا. (1386). شن بازی درمانی و پرخاشگری.... کودکان استثنایی، 7، 2
 • برجعلی احمد، حق رنجبر فرخ، کاکاوند علیرضا، برماس حامد. (1390). تاب آوری.... سلامت و روان شناسی، 1، 1
 • برجعلی احمد، استکی مهناز، عشایری حسن، تبریزی مصطفی، دلاور علی. (1386). اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز. روانشناسی، 7، 85
 • برجعلی احمد، سلیمی زاده محمدکاظم، مهانیان خامنه مهری. (1385). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی.... روانشناسی، 1، 3
 • برجعلی احمد، کریمیان نگار، گلزاری محمود. (1390). -اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد. روانشناسی بالینی، 2، 8
 • برجعلی احمد، دهشیری غلامرضا، شیخی منصوره، حبیبی عسکر آباد مجتبی. (1387). ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان. روانشناسی، 12، 3
 • برجعلی احمد، اسکندری حسین، اسماعیلی نسب مریم. (1385). مقایسه استعاره های به کار رفته.... روانشناسی، 1، 3
 • برجعلی احمد. (1387). وقتی نوجوان خودش را کشف می کند. 3، 4
 • برجعلی احمد، نریمانی محمد. (1389). مقایسه اثربخشی الگو های درمانی شناختی. 4، 12
 • برجعلی احمد، قدسی دل ارام، اسکندری حسین، مکیان سمیه سادات. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی.... خانواده پژوهی، 15، 5
 • برجعلی احمد، اصغری هرندی محمدرضا. (1384). رابطه بین مهارت های کنارآمدن با رضایت شغل. روانشناسی، 9، 2
 • قربانعلی پور مسعود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1389). بررسی تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتارهای ارتقا بخش سلامتی. مجله پزشکی ارومیه، 21، 2
 • زینتی افخم علیرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1389). بررسی اثربخشی درمان بازآفرینی خیالی و پردازش مجدد بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجه به سانحه جانبازان. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • قاسم بروجردی فاطمه، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1390). بررسی رابطه تعاملی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در نوجوانان. یافته های نو در روان شناسی، 7، 21
 • محمدی کوروش، برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی. (1389). کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. روانشناسی بالینی، 2، 5
 • شریفی رضا، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی1. پژوهنده، 15، 77
 • محققی حسین، اسکندری حسین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). تاثیر برنامه آموزشی توانمندسازی زوجین براساس نظریه عشق، براساس نظریه عشق، بر تعارض زناشویی والدین و ادراک شایستگی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. خانواده و پژوهش، 7، 11
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 6، 17
 • احمدی زاده محمد جواد، فلسفی نژاد محمدرضا، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1389). مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ. Iranian Journal of Military Medicine، 12، 3
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 5، 4
 • عیسی مراد رودبنه ابوالقاسم، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، به پزوه احمد. (1389). اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 1
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1389). صبر ، مبانی نظری و کارکردهای روانی – اجتماعی. 17، 78
 • اسماعیلی نسب مریم، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1384). مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادی. تازه های علوم شناختی، 7، 27
 • اسماعیلی نسب مریم، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1385). مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی. روانشناسی تربیتی، 1، 3
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad. (2006). THE EFFECTS OF SUCCESS AND FAILURE ON THE CHANGES OF PHYSIOLOGICAL INDICES ACCORDING TO THE PERSONALITY COMPONENTS. Psychology & Educational science, 10, 37
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad. (2008). A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF "MUSIC TRAINING" AND "BILATERAL BRAIN TRAINING" IN AMELIORATION OF DYSCALCULIA SYMPTOMS IN FEMALE STUDENTS. 7, 26
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2010). EXAMINATION OF ATTITUDINAL AND MOTIVATIONAL FACTORS, FOR PREDICTING MATHEMATICS ACHIEVEMENT, IN ORDER TO COMPILE A STRUCTURAL MODEL, IN SECOND GRADE HIGH SCHOOL STUDENTS. 4, 9
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2010). CLINICAL EFFECTIVENESS OF CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY FOR DIAGNOSING DEPRESSION DISORDER OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. Journal of Clinical Psycology, 2, 5
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein, mohammadi korosh. (2009). THE EFFECT OF CO-MORBIDITY OF POSITIVE AND NEGATIVE SCHIZOTYPAL PERSONALITY TRAITS ON TREATMENT OUTCOME OF OBSESSIVE-COMPULSIVE SUBTYPES. JOURNAL OF RESEARCH IN BEHAVIOURAL SCIENCES, 7, 13
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). INVESTIGATING THE EFFECT OF CREATIVITY INSTRUCTION ON MET COGNITION COMPONENTS OF CREATIVE THINKING AMONG UNIVERSITY STUDENTS. 3, 8
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2009). EFFECTS OF PATIENCE AND PROBLEM SOLVING TRAINING ON AGGRESSIVENESS AND SELECTING CONTRASTIVE STRATEGIES IN POLICE UNIVERSITY STUDENTS. Danesh-e-Entezami, 11, 44
 • Delavar Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2011). THE EFFECT OF COMORBID SCHIZOTYPAL PERSONALITY FEATURES IN COGNITIVE – BEHAVIORAL THERAPY OF OBSESSIVE – COMPULSIVE DISORDER (OCD). 7, 2
 • دلاور علی، برجعلی احمد، پورمحمدرضاتجریشی معصومه، جمهری فرهاد. (1385). تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک فعالیت نظام های مغزی/ رفتاری. روانشناسی، 1، 37
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسدزاده دهرائی حسن، قربانی محمد. (1389). بررسی عوامل انگیزشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 9
 • دلاور علی، برجعلی احمد، استکی مهناز، عشایری حسن، تبریزی مصطفی. (1386). مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارساییدانش آموزان دختر. کودکان استثنایی، 1، 26
 • دلاور علی، برجعلی احمد، افضلی افشین، میرزمانی محمود. (1386). ویژگیهای روان سنجی آزمون DASS-42 بر اساس نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. علوم رفتاری، 1، 10
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری- عمل. علوم رفتاری، 7، 1
 • کلانتر قریشی منیر، برجعلی احمد، زامیاد عباس، درتاج فریبرز. (1391). اثربخشی آموزش و تمرین¬های تن¬آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه-کاری. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 6
 • دلاور علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، خورشید زاده محسن. (1390). اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1، 2
 • ایزدی طامه احمد، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 44
 • قربانعلی پور مسعود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر هراس از مرگ در کاهش خود بیمارپنداری. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 1، 19
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین. (1388). تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکرخلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • فیلی علیرضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده. ارمغان دانش، 17، 67
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، پیر خاِئفی علیرضا. (1388). 1تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3، 2
 • رباط میلی سمیه، برجعلی احمد، علی زاده حمید، فرخی نورعلی، نوکنی مصطفی. (1393). آموزش رایانه یار توجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با تظاهر بی توجهی. کودکان استثنایی، 14، شماره 3
 • دلاور علی، برجعلی احمد، پور محمدرضای تجریشی معصومه، جمهری فرهاد. (1385). تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک فعالیت نظام های مغزی رفتاری. روانشناسی، 10، 1
 • دلاور علی، برجعلی احمد، استکی مهناز، عشایری حسن، تبریزی مصطفی. (1386). 1مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارسایی دانش آموزان دختر. کودکان استثنایی، 7، 4
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسکندری حسین، ایزدی طامه احمد. (1389). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. دانش انتظامی، 11، 3
 • دلاور علی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، شریفی رضا. (1389). 1ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب درسازمان نظامی. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • کردمیرزا عزت الله، برجعلی احمد، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تابآوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر. اعتیاد پژوهی، 3، 10
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1390). طرحواره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس و اجبار. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • Delavar Ali, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Golzari Mahmoud. (2010). INVESTIGATING THE STRUCTURAL RELATIONS OF CREATIVITY, SELF EFFICACY AND COPING WITH MENTAL HEALTH. educational psychology, 6, 17
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2، 6
 • Delavar Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2010). Combined effect of anti depressant and mindfulness based group cognitive therapy (MBCT) on psychological well being of divorced women. Journal of Isfahan Medical School, 1, 1
 • اعتمادی احمد، برجعلی احمد، حیاتی مژگان، تبریزی مصطفی. (1389). بررسی عملکرد رویکرد درمان هیجان مدار بر میزان رضایت زناشویی. پیک نور، 8، 1
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا، جوادی فاطمه. (1387). 1بررسی تاثیر سبک مداخله(نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پر خاشگری پسران 11-9 ساله. پژوهش های ارتباطی، 15، 54
 • علی نیا کرویی رستم، برجعلی احمد، جمهری فرهاد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). رابطه بین خود کارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی. روانشناسی، 12، 2
 • فیروزه مقدم سارا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). اثربخشی آموزش شادکامی بر افزایش امید در سالمندان. سالمند، 8، 31
 • اعظمی یوسف، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، چوپان حامد. (1392). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 16
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1393). اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍رد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ج‍دد، ب‍ی‍ش‌ ان‍گ‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍رخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 14
 • بهزاد پور سمانه، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، مطهری زهرا سادات. (1392). ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ن‍ش‍خ‍وارف‍ک‍ری‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌- ع‍م‍ل‍ی‌ و اف‍راد ع‍ادی‌. تحقیقات روان شناختی، 5، 17
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، خانی پور حمید، محمدخانی پروانه. (1391). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 7
 • رازقی رضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1392). چالش های سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه. رفاه اجتماعی، 13، 48
 • سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، کلدوی علی. (1390). 1اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 3، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، زمستانی یامچی مهدی. (1390). 1تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT برکاهش افسردگی در بیماران مرد مبتلا به اعتیاد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 8
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، قاسم بروجردی فاطمه. (1390). برسی رابطه تعاملی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در نوجوانان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 7، 21
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، قربانعلی پور مسعود. (1390). اثربخشی مداخله ای شناختی – رفتاری متمرکز بر هراس از مرگ در کاهش خودبیماری پنداری. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 5، 19
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، دلاور علی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضزبه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان. روانشناسی نظامی، 2، 5
 • امیری حمید، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، پازوکی عبدالرضا. (1393). مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی در زنان چاق با شاخص توده بدنی (BMI) مختلف و زنان بهنجار شهر تهران. علوم پزشکی رازی، 21، 127
 • صادقی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، برجعلی احمد، قاسمی تودشکچویی غلامرضا. (1389). بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی برذهن آگاهی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28، 112
 • دهشیری غلامرضا، گلزاری محمود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1388). عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. روانشناسی بالینی، 1، 4
 • ناصری اسماعیل، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا. (1394). اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 18
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2015). The role of fatalistic betiefs and safety climate in predicting work situation awareness among workers of one petrochemical industry in AsaluYeh, Iran, in 2014. Journal of Psychological Science, 2, 4
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1393). اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD). مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 14
 • ناصری اسماعیل، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا. (1394). کارآمدی طرح واره درمانی دو وجهی در کاهش شدت وابستگی مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی. روانشناسی سلامت، 13، 14
 • افضلی افشین، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1393). کاربرد مدلهای تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات. دستاورد های روانشناختی، 4، 2
 • نژاد محمد عاطفه، اسمعیلی معصومه، باقری فریبرز، برجعلی احمد، شفیع آبادی عبداله. (1393). ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 23، 22
 • حسین ثابت فریده، برجعلی احمد. (1393). بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 15
 • فرنام علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1393). اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 16
 • نژادمحمد نامقی عاطفه، اسمعیلی معصومه، باقری فریبرز، برجعلی احمد، شفیع آبادی عبداله. (1393). ساختار و الگوی کیفیت زندگی اسلامی مبتنی بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 22، 22
 • اعظمی یوسف، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، چوپان حامد. (1393). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. اعتیاد پژوهی، 8، 30
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2015). Predictive Power of Work Situation Awareness by Work Overload and Job Stress among Workers: Implication for Occupational Health. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM, 2, 64-70
 • abaspoorazar zahra, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2015). Explaining the Relationship between Parenting Styles, Identity Styles and Spiritual Health in Adolescents. 4, 3
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). تدوین مدل علی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت گیری دینی با واسطه گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، 1، 2
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1389). تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری - عملی در درمان شناختی - رفتاری. 7، 2
 • خورشید زاده محسن، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1390). اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره‌ های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 6
 • رباط میلی سمیه، برجعلی احمد، علی زاده حمید، نوکنی مصطفی، فرخی نورعلی. (1394). اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی (نوع اغلب بی توجه). روانشناسی افراد استثنایی، 5، 19
 • پور سید آقایی زهرا سادات، اسمعیلی معصومه، برجعلی احمد، فرح بخش کیومرث. (1394). الگوی مشاوره ای خودپنداره تاله محور مبتنی بر مبانی انسان شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی). اندیشه های نوین تربیتی، 11، 2
 • Fooladvand Khadijeh, Borj'ali Ahmad, Hossein Sabet Frarideh, Delavar Ali. (2015). Decision-making styles and attitude to substances : Predictors of potential addicirion of adolescents. ---
 • قاسم پور صالحه، برجعلی احمد، محمدی محمدرضا. (1393). اثر بخشی آموزش بازشناسی هیجان ها بر مهارت های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا. روانشناسی افراد استثنایی، 4، 15
 • کرملو سمیرا، برجعلی احمد، متقی پور یاسمن، صادقی منصوره سادات. (1394). مولفه های تجربه انگ در خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی: یک مطالعه کیفی. خانواده پژوهی، 11، 42
 • abaspoorazar zahra, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2015). explaining the relationship between parenting styles, identity styles and spiritual health in adolescents. 4, 3
 • بنی اسدی ابراهیم، برجعلی احمد، مفیدی فرخنده، بنی اسدی فاطمه. (1394). اثربخشی آموزش همدلی بر زورگویی کودکان 4-6 سال در مراکز پیش از دبستان. مطالعات پیش دبستان و دبستان، 1، 1
 • نبی دوست علیرضا، برجعلی احمد، استکی مهناز. (1394). اثر بخشی آموزش دو نیمکره مغز بر خود پنداره و مهارت های اجتماعی دانش اموزان مبتلا به اختلال نارسا خوانی. 4، 3
 • برجعلی احمد، بگیان کوله مرز محمدجواد، یزدان پناه محمد علی، رجبی مسلم. (1394). اثر بخشی آموزش گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 20
 • جعفری سیاوشانی فائزه، کیامنش علیرضا، برجعلی احمد. (1393). نقش پیش بینی متغیرهای مرتبط با ویژگی های شخصیتی مادر در میزان احساس تنهایی و اضطراب پنهان دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 8، 26
 • برجعلی احمد، اعظمی یوسف، چوپان حامد. (1395). اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر. روانشناسی بالینی، 8، 2
 • jalali asheghabadi payvand, Borj'ali Ahmad, Hossein Sabet Frarideh. (2015). overt and covert narcissism in iranian students: the role of self-esteem and shame. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 3, 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، سنگ پهنی طیبه، برجعلی احمد. (1394). اثر بخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 23
 • عسگری بسطام مرتضی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان, ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 22
 • رحمتیان فاطمه، هاشمیان سید سپهر، برجعلی احمد، حبیبی عسکر آباد مجتبی. (1395). رابطه ادراک فرد از والدگری پدر با روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی. طب انتظامی، 5، 1
 • یداللهی سارا، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). بررسي ساختار زيربنايي مقياس هوشي وكسلر كودكان-4 از طريق مقياس بندي چندبُعدي و روش هاي تحليل عاملي. روانشناسی کاربردی، 10، 1
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2013). the role of fatalistic belifs and safety climate in predicting work situation awarenwss a mong workers of one petrochemical industry in asaluyeh, iran,in 2014. Journal of Occupational Health and Epidemiology, 4, 2
 • طاهری صادق، فرخی نورعلی، برجعلی احمد، عباس پور عباس. (1396). تبیین نقش مؤلفههای فردی و سازمانی کارکنان بهمنظور تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)1شایستگی. اندازه گیری تربیتی، 7، 27
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2015). metacognitive meliefs and students tendency toward drug abbuse and cross-level effect of school- bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • شهبازی مریم، گلزاری محمود، برجعلی احمد. (1394). اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ سالمندان شهر ایلام. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22، 2
 • برجعلی احمد، اعظمی یوسف، چوپان حامد، عرب قهستانی داود. (1394). بررسی تاثیر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس بر میزان پرخاشگری در افراد وابسته به مواد. پژوهش توانبخشی در پرستاری، 2، 1
 • عطارد نسترن، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، بشرپور سجاد. (1395). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. مجله پزشکی ارومیه، 27، 5
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). Metacognitive Beliefs and Students’ Tendency toward Drug Abbuse and Cross-level Effect of School-Bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • khodabakhsh mohammad reza, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2015). The role of emotion difficulties as a mediator of the relationship between body image disturbance and disordered eating behavior. International journal of pediatrics, 3, 1-2
 • Jalali Asheghabadi Peyvand, Borj'ali Ahmad, Hossein Sabet Frarideh. (2015). overt and covert narcissism in iranian students:the role of self esteem and shame. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 3, 2
 • khodabakhsh mohammad reza, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2015). The Role of Emotion Regulation Difficulties as a Mediator of the Relationship between Body Image Disturbance and Disordered Eating Behavior. International journal of pediatrics, 3, 2
 • پور سید آقایی زهرا سادات، اسمعیلی معصومه، برجعلی احمد، فرح بخش کیومرث. (1394). الگوی مشاوره ای خودپنداره تاله محور مبتنی بر مبانی انسان شناسی. اندیشه های نوین تربیتی، 14، 48
 • پور سید آقایی زهرا سادات، اسمعیلی معصومه، برجعلی احمد، فرح بخش کیومرث. (1394). الگوی مشاوره ای خود پنداره تاله محور بر مبانی انسان شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی). اندیشه های نوین تربیتی، 11، 2
 • نژاد محمد عاطفه، برجعلی احمد، اسمعیلی معصومه، شفیع آبادی عبداله، باقری فریبرز. (1394). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی. روش ها و مدل های روان شناختی، 6، 20
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). بررسی علل زیر بنایی و فرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی شهر تهران. طلوع بهداشت یزد، 15، 4
 • برجعلی احمد، اعظمی یوسف، چوپان حامد. (---). اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر. 8، 2
 • علی اکبری دهکردی مهناز، محتشمی طیبه، پیمانفر الیکا، برجعلی احمد. (1393). مقایسه سطوح مختلف نگرش مذهبی بر احساس معنا، تنهایی و شادکامی در زندگی سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی. سالمند، 9، 4
 • نیکخواه سمانه، یونسی سیدجلال، برجعلی احمد. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت خود و تمایز یافتگی بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته شهر تهران، سال 1389. 6، 19
 • خوشنام سروش، برجعلی احمد، کارگری پادر لیلا، امیری حمید. (1393). اثربخشی درمان هیجان محور بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. روانشناسی معاصر، 9، 1
 • احمدی وحید، دمهری فرنگیس، هاشمی رایحه السادات، فصیحی زاده نرجس، برجعلی احمد. (1392). بررسی رابطه ساده و چندگانه صفات طیف اوتیسم و وسواس جبری در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر یزد. پژوهش های نوین روانشناختی، 8، 32
 • حاجی سیدجوادی طاهره، برجعلی محمود، برجعلی احمد. (1392). اثربخشی ‎آموزش‎ رفتاری‎ بارکلی به‎ والدین ‎کودکان‎ مبتلا به ‎اختلال ‎کمبود ‎توجه- بیش‎ فعالی ‎در کاهش‎ علایم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 17، 6
 • خانی پور حمید، برجعلی احمد، گلزاری محمود، حکیم شوشتری میترا. (1392). خودآزاری در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه اختلالات خلقی: یک پژوهش کیفی. 2، 3
 • بهزادفر فاطمه، سروری علیرضا، طاهرخانی حمید، برجعلی احمد، تقوی سیدحسن. (1392). مقایسه اختلالات همراه در دختران و پسران مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. MEDICAL SCIENCES JOURNAL OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY، 22، 4
 • نوربالا فاطمه، برجعلی احمد، نوربالا احمدعلی. (1392). اثر تعاملی «شفقت به خود» و نشخوار فکری بیماران افسرده در «درمان مبتنی بر شفقت». دانشور پزشکی، 20، 104
 • پیرخائفی علیرضا، برجعلی احمد. (1391). کاربردهای بالینی الگوی خلاقیت درمانی در بین دانشجویان: (دیدگاهی نوین در حوزه درمانگری بالینی سلامت روان). مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 7
 • حسینی نسب سیدابوفاضل، برجعلی احمد، محمدی محمدرضا. (1391). میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3، 11
 • مشایخ مریم، برجعلی احمد، دلاور علی، شفیع آبادی عبداله. (1390). مدل یابی تاب آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی، هیجانی. روانشناسی نظامی، 2، 8
 • صدری ماسوله فرح، برجعلی احمد، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی. مطالعات روان شناختی، 9، 3
 • قربانی محمد، دلاور علی، برجعلی احمد. (1389). بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان. پژوهش در نظام های آموزشی، 4، 9
 • محمدزاده علی، جمهری فرهاد، برجعلی احمد. (1386). رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، خوشایندی، پذیرا بودن به تجارب و وجدانی بودن با رضایتمندی زناشویی. روانشناسی تربیتی، 3، 9
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد. (1387). پرسشنامه های صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک: همگرایی و واگرایی دو دیدگاه روان پریشی. تازه های علوم شناختی، 10، 2
 • حیاتی مژگان، اعتمادی احمد، تبریزی مصطفی، برجعلی احمد. (1387). بررسی اثربخشی رویکرد درمانی هیجان مدار بر میزان رضایت زناشویی زوجین. پیک نور، 8، 1
 • برجعلی احمد، برشان ادیبه، درتاج سمیه. (1389). بررسی نقش ترتیب تولد و سبک دلبستگی در وابستگی به مواد مخدر. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 2، 3
 • جوادی فاطمه، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد. (1387). بررسی تاثیر سبک مداخله (نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پرخاشگری پسران 11 ـ 9 ساله. پژوهش های ارتباطی، 15، 54
 • مظاهری محمد علی، برجعلی احمد، احدی حسن، گلشنی فاطمه. (1389). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی. تحقیقات روان شناختی، 2، 5
 • ذوالمجد آنیا، برجعلی احمد، آرین خدیجه. (1386). تاثیر شن بازی درمانی بر رفتارهای پرخاشگرانه پسران. کودکان استثنایی، 7، 2
 • مسعود قربانعلی پور مسعود قربانعلی پور، فراهانی حجت الله، برجعلی احمد، مقدس لیلا. (1387). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی. 4، 3
 • نویدی احد، برجعلی احمد. (1386). اثرات اجرای یک برنامه آموزش مدیریت خشم در مهارت های خود نظم دهی خشم پسران دبیرستانی. پژوهش های روانشناختی، 10، 3،4
 • محمدزاده ابراهیمی علی، جمهری دکترفرهاد، برجعلی احمد. (1387). رابطه بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 2، 1
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد. (1387). بررسی رابطه شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی. 4، 1
 • علی نیا رستم، برجعلی احمد، جمهری فرهاد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1387). رابطه بین خودکارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی. روانشناسی، 12، 2
 • مشایخ مریم، برجعلی احمد. (1382). بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده ار اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی. تازه های علوم شناختی، 5، 1
 • ماهر فرهاد، آقایی اصغر، برجعلی احمد، روحانی عباس. (1386). ارزشیابی توصیفی با نظام سنتی بر اساس جو کلاس، ویژگیهای عاطفی و میزان خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 21، 14
 • خانی پور حمید، حکیم شوشتری میترا، برجعلی احمد، گلزاری محمود، فلسفی نژاد محمدرضا. (1393). رابطه نقص کنترل تکانه و خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: اثر واسطه ای خود بی کفایت پنداری. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY، 20، 4
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2015). predictive power of work situation awareness by work overload and job stress among workers; implication for occupational health. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM, 3, 2
 • یداللهی سارا، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). بررسی ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-4 از طریق مقیاس بندی چندبُعدی و روش های تحلیل عاملی. روانشناسی کاربردی، 37، 1
 • امینی خو معصمومه، اسکندری حسین، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، پزشک شهلا. (1394). خود و اسکیزوفرنی: مطالعه مورد پژوهی . مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 21
 • همتی آزاد، دژکام محمود، دلاور علی، عاطف وحید کاظم، برجعلی احمد، کامکاری کامبیز. (1392). همخوانی مقیاس های آسیب شناسی شخصیت(PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5. روانشناسی بالینی، 1، 12
 • کلانترقریشی منیر، برجعلی احمد، زامیاد عباس، درتاج فریبرز. (1391). اثربخشی آموزش و تمرین های تن آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 6
 • نعمت الله زاده ماهانی کاظم، برجعلی احمد، درتاج فریبرز. (1394). مدل ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی؛ تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگاره. اندازه گیری تربیتی، 6، 21
 • اعلمی نیا منصوره، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1393). آسیب شناسی روانی و روان درمانی از دیدگاه مولانا: پیش فرض های انسان شناسی، روان شناسی و روش شناسی. پژوهش های مشاوره، 13، 51
 • فولادوند خدیجه، برجعلی احمد، حسین ثابت فریده، دلاور علی. (1395). نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 10، 3
 • کلدوی علی، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز. (1390). اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی. روانشناسی بالینی، 3، 4
 • نیکپور غلامعلی، برجعلی احمد، دلاور علی، اسکندری حسین، ضرغامی مهران. (1394). ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25، 130
 • eshaghnia mehrnaz, Ebrahimi Qavam Soqra, Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Study the relationship between self-efficacy and psychological well-being components. journal of educational and management studies, 4, 2
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). Metacognitive Beliefs and Students’ Tendency toward Drug Abbuse and Cross-level Effect of School-Bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • خانی پور حمید، برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا. (1395). خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه ها و احتمال خودکشی. روانشناسی افراد استثنایی، 6، 21
 • احمدی غلامرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، قادری محمد، محسنی محمدصالح. (1394). اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی. روانشناسی نظامی، 6، 22
 • افضلی افشین، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد. (1395). مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان. اندازه گیری تربیتی، 6، 24
 • bagherian mandana, Borj'ali Ahmad, hakami mohammad. (2016). Comparative Effectiveness of Life Skills Training, Voluntary Service Work and Homeopathic Treatment on Individuals Self-Esteem. 07, 14
 • کرملو سمیرا، متقی پور یاسمن، برجعلی احمد، صادقی منصوره سادات، خانی پور حمید. (1395). عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده های بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ , حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی. روانشناسی بالینی، 6، 23
 • سعیدی میر مجید، گلزاری محمود، برجعلی احمد، صادق پور اتوسا. (1395). اثربخشی آموزش خوش بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق. اسلام و پژوهش های روان شناختی، 2، 4
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). آزمون مدل علی افسردگی بر اساس مولفه های سبک زندگی با میانجی گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • Eshaghnia Mehrnaz, Ebrahimi Qavam Soqra, Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Studying the Relationship between Self-efficacy and Psychological Well-being Components. 4, 2
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1390). طرحواره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس- اجبار. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • حاتمی ابوالفضل، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث، برجعلی احمد. (1395). ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند : یک پژوهش گراند تئوری. مشاوره و روان درمانی خانواده، 6، 1
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). The impact of dysfunctional meta-cognitive thoughts on students' inclination towards drug use and effect link between the school level (surface approach). PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • Eskandari Hosein, Gatezadeh Abdolamir, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2016). explanation of depression level based on lifestyle through the mediation of social healt and quality of life. International Journal of Behavioral Sciences, 10, 4
 • behzad pour samane, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad. (2016). The Role of Attentional Control and Resilience in Predicting the Rumination in Patients With Obsessive-Compulsive Disorder. Zahedan Journal of research in medical sciences, 18, 3
 • Arji Mona, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2016). Role of Perfectionism and Body Image in the Prediction of Body Dysmorphic Disorder Symptoms. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 3, 3
 • نامجو سارا، احدی حسن، برجعلی احمد، صیرفی محمدرضا. (1396). تاثیر حساسیت زدایی چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر رضایت از تصویر بدنی و عزت نفس در افراد قطع عضوشده مبتلا به درد عضو خیالی. مطالعات ناتوانی، 7، 13
 • کیانی فریبا، برجعلی احمد. (1396). بررسی متغیرهای انسانی و سازمانی به عنوان پیش بین های آگاهی از موقعیت کاری در میان کارکنان عملیاتی شرکت خودروسازی پارس خودرو. مجله ارتقای ایمنی . پیشگیری از مصدومیت ها، 5، 3
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی. (1396). تدوین و آزمون مدل علی میزان افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • دارابی افسانه، برجعلی احمد، اعظمی یوسف. (1394). مقایسه اثربخشی تکنیک های شناختی و هیجانی طرح واره درمانی بر کاهش طرح واره های ناسازگار اولیه افراد افسرده. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 18
 • فداکار گبلو پرویز، محمودپور عبدالباسط، برجعلی احمد، یزدان پناه محمدعلی. (1394). مقایسه ترسیم خانواده کودکان دارای مادر شاغل و کودکان دارای مادر خانه دار. سلامت روان کودک، 2، 2
 • حاتمی ابوالفضل، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث، برجعلی احمد. (1395). ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری. مشاوره و روان درمانی خانواده، 6، 21
 • محمدی محسن، سلیمی بجستانی حسین، برجعلی احمد. (1396). مقایسه فعالیت ها و عوامل والدینی در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی. پژوهش های مشاوره، 16، 61
 • اصل سلیمانی زهرا، برجعلی احمد، کیانی دهکردی منصوره. (1396). اثربخشی روان درمانی بین فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی. 13، 2
 • قاسم پور صالحه، برجعلی احمد، محمدی محمدرضا. (1393). اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان ها بر مهارت های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا. روانشناسی افراد استثنایی، 4، 15
 • پازانی فریبا، برجعلی احمد، احدی حسن، کراسکیان آدیس. (1396). لگوی روابط ساختاری عوامل روانشناختی موثر بر آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم وابستگی. خانواده و پژوهش، 14، 37
 • جهان بین شالکوهی حامد، برجعلی احمد، اسکندری حسین. (1396). اثربخشی درمان روایتی - سازه گرایانه به شیوه «بازگشت به آینده» بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسر. مطالعات روان شناسی بالینی، 7، 27
 • پازانی فریبا، برجعلی احمد، احدی حسن، کراسکیان آدیس. (1395). مدل ساختاری روابط عوامل روانی اجتماعی در آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم وابستگی. اعتیاد پژوهی، 10، 40
 • نبی دوست علیرضا، برجعلی احمد، استکی مهناز. (1394). اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز بر خودپنداره و مهارت های اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی. ناتوانی های یادگیری، 4، 14
 • طباطبایی زهرا، دلاور علی، برجعلی احمد. (1393). ررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل. اندازه گیری تربیتی، 5، 17
 • کرملو سمیرا، برجعلی احمد، متقی پور یاسمن، صادقی منصوره سادات. (1394). مولفه های تجربه انگ بیماری در خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی: یک مطالعه کیفی. خانواده پژوهی، 11، 42
 • زنجیران شایسته، برجعلی احمد، کراسکیان آدیس. (1393). اثر بخشی آموزش گروهی معنادرمانی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی زنان مقیم سرای سالمندان. علوم پزشکی رازی، 21، 127
 • کریم نژاد نیارق سعید، برجعلی احمد، علویان فاطمه، آذرتاش شندی فاطمه. (1389). رابطه رضایت و طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل. 6، 20-21
 • موسوی نیا رویا، گلزاری محمود، برجعلی احمد. (1393). اثربخشی آموزش تحمل بلاتکلیفی به شیوه ی شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر. روانشناسی کاربردی، 3، 31
 • برجعلی احمد. (1393). کاربرد مدل های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات. دستاورد های روانشناختی، 2، 21
 • برجعلی احمد. (1393). نقش واسطه ای قصه عشق در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی. علوم رفتاری، 8، 3
 • افضلی افشین، دلاور علی، برجعلی احمد. (1395). مدل سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان. اندازه گیری تربیتی، 6، 24
 • خانی پور حمید، حکیم شوشتری میترا، برجعلی احمد، گلزاری محمود. (1393). رابطه نقص کنترل تکانه و خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: اثر واسطه ای خودبی کفایت پنداری. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY، 20، 4
 • نعمت الله زاده ماهانی کاظم، درتاج فریبرز، برجعلی احمد. (1394). مدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی : تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس ، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن ا نگاره. 22
 • Borj'ali Ahmad, bahramizadeh hamid, Eskandari Hosein, Farrokhi Noor Ali. (2016). Psychological flexibility mediate the effect of early maladaptive schemas on Psychopathology. International Journal of Behavioral Sciences, 3, 4
 • Foladvand Khadije, Borj'ali Ahmad, Hossein Sabet Frarideh. (2017). Decision-Making Styles and Attitude Towards Substances: Predictors of Potential Addiction in Adolescents. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 5, 2
 • Akhlaghi Yazdi Nejad F MSC, Hossein Sabet Frarideh, Borj'ali Ahmad. (2017). Effectiveness of emotion regulation training on increasing self-efficacy and well-being in drug-dependent individuals. Journal of Occupational Health and Epidemiology, 6, 1
 • پورسید سیدرضا، علی زاده حمید، کاظمی فرنگیس، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارتهای اجتماعی نوجوانان قلدر و قربانی. خانواده و پژوهش، 14، 34
 • پورسید سیدرضا، علی زاده حمید، کاظمی فرنگیس، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تاثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان قلدر و قربانی. روان شناسی مثبت، 3، 7
 • حاتمی ابوالفضل، اسمعیلی معصومه، فرح بخش کیومرث، برجعلی احمد. (1395). بررسی مقایسه ای ازدواج های پایدار رضایتمند و ازدواج های در حال جدایی. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 11، 35
 • محمدزاده ابراهیمی علی، جمهری فرهاد، برجعلی احمد. (1387). رابطه ی بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 2، 1
 • hatami Abolfazl, Esmaeeli Masoume, FarahBakhsh Qiumars, Borj'ali Ahmad. (2016). A theoretical framework of divorcing couples experience. journal of research & health, 12, 12
 • محمودی مریم، برجعلی احمد، علی زاده حمید، غباری بناب باقر، اختیاری حامد، اکبری سعید. (1395). تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 4، 13
 • شاملی محمد حسن، معتمدی عبدالله، برجعلی احمد. (1396). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های رایانه ای با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9، 33
 • فرنام علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1393). اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی ( MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 16
 • زنگی آبادی طوبی، کلانتر سیدمحمد، برجعلی احمد. (1396). تنهایی وجودی در زنان دارای گرایش های وسواسی- جبری. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6، 3
 • اعظمی یوسف، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهارت های اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی. توانبخشی، 3، 80
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، معتمدی عبدالله، فلاح احمد. (1397). بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی، با واسطه گری خوش بینی. مطالعات اسلام و روانشناسی، 12، 22
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • محمدی کوروش، برجعلی احمد، اسکندری حسین، دلاور علی. (1389). بررسی کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. مجله روانشناسی بالینی، 2، 5
 • معتمدی عبدالله، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، تنگستانی یلدا. (1397). پیش بینی نارسائی های شناختی بر اساس اختلالات روان شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان. روانشناسی پیری، 4، 4
 • جهانبخشی زهرا، برجعلی احمد، فرح بخش کیومرث، فلسفی نژاد محمدرضا، شریعتمدار آسیه. (1397). فراتحلیل درمان های روان شناختی برکاهش اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان. روانشناسی مدرسه، 7، 2
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Tangestani Yalda. (2018). Prediction of Psychological Disorders, Based on Meta-cognitive Components in the Elderly of Tehran. International Journal of Behavioral Sciences, 12, 3
 • اسکندری حسین، گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفی زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • سید محمودیان سید محمد، علی زاده حمید، پزشک شهلا، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). تدوین برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی آن بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای. روانشناسی خانواده، 2، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). تأثیر برنامه درمانی روانی- اجتماعی بر راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سوانح سوختگی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهار تهای اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه سوختگی. توانبخشی، 19، 3
 • جهان بین شالکوهی حامد، برجعلی احمد، اسکندری حسین. (1396). اثربخشی درمان روایتی - سازه گرایانه به شیوه «بازگشت به آینده» بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسران. روانشناسی بالینی، 7، 27
 • عصاریان حمیده سادات، آگاه مهوش، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1397). مروری بر مقالات تصاویر ذهنی خود ایند مرتبط با درد و تاثیر ان بر تجربه درد. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 2، 102
 • پازانی فریبا، برجعلی احمد، احدی حسن، کراسکیان آدیس. (1395). آمادگی به اعتیاد نوجوانان: عوامل روانی- اجتماعی و هم وابستگی. Social Health & Addiction، 3، 11
 • طالعی علی، اسمعیلی معصومه، فلسفی نژاد محمدرضا، کاظمیان سمیه، برجعلی احمد. (1398). خشونت و پرخاش گری در شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی. مشاوره کاربردی، 9، 1
 • طالعی علی، اسمعیلی معصومه، فلسفی نژاد محمدرضا، کاظمیان سمیه، برجعلی احمد. (1398). آسیب‌شناسی ارتباط با جنس متفاوت در شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه پدیدارشناسی با نوجوانان. تحقیقات علوم رفتاری، 17، 1
 • طاهری صادق، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، برجعلی احمد. (1396). تدوین مدل ساختاری جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 30، 37
 • اسکندری حسین، گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • محمودیان حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1396). مقایسۀ رابطۀ ویژگی های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 37
 • طاهری صادق، فرخی نورعلی، برجعلی احمد، عباس پور عباس. (1396). تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران). اندازه گیری تربیتی، 7، 27
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری ش ی وه ها ی فرزند پرور ی ما دران بر اساس سبک ها ی دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال ها ی اضطراب جدایی و وسواس - اجبار. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad, Eskandari Hosein. (2019). Formation of the Causal Pattern of the Return of Addiction Based on the Components of Perceived Child-rearing Practices, Coping styles and Hidden Propensities in the Recovered Without Return and Reborn. Novelty in Biomedicine, 7, 2
 • فرخی نورعلی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین. (1398). نقش معنویت و تنظیم شناختی هیجانی بر ترک اعتیاد با وضعیت تاهل و افزایش سن. علوم پزشکی رازی، 26، 5
 • اعظمی یوسف، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، فرخ فرقانی سیامک. (1397). تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال استرس در سوانح سوختگی. علوم پزشکی رازی، 5، 172
 • فرخی نورعلی، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد. (1398). تعیین نیمرخ های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس بندی چندبعدی (PAMS). اندازه گیری تربیتی، 9، 34
 • فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1398). مقایسه اثربخشی آموزش دو نیم کره برخواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان نوع دیداری و نوع شنیداری. علوم روانشناختی، 17، 71
 • برجعلی احمد، رحیمی صادق زهرا، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا، معتمدی عبدالله. (1397). اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه. دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی، 2، 2
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، رضائی میرقائد ملیحه. (1398). اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش کنترل خشم دختران بزهکار شهر تهران. مطالعات ناتوانی، 9، -
 • فراغتی مریم، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، اسکندری حسین. (1396). نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی و ارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان. علوم پزشکی رازی، 24، 161
 • عسگری بسطام مرتضی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 22
 • احمدی غلامرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9، 34
 • رفیعی مانی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1398). شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 37
 • میرزازاده رقیه، حسین ثابت فریده، برجعلی احمد. (1397). اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول. مطالعات زن و خانواده، 6، 1
 • اسدی مریم، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1395). تاثیر بخشش درمانی بر پرخاشگری و همدلی نوجوانان پسر بزهکار. رویش روانشناسی، 5، 15
 • شکاری حسین، حسین ثابت فریده، برجعلی احمد. (1396). اثر بخشی مدیریت دفاع های تاکتیکی بر اساس روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت) ISTDP ( بر تعارضات بین فردی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 7، 2
 • رزاقی رضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1392). چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه. رفاه اجتماعی، 13، 48
 • بهزادپور سمانه، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، مطهری زهراسادات. (1392). بررسی مقایسه ای کنترل توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد عادی. تحقیقات روان شناختی، 5، 17
 • خانی پور حمید، برجعلی احمد، محمدخانی پروانه، سهرابی اسمرود فرامرز. (1391). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی. مطالعات روان شناسی بالینی، 7، 2
 • فیلی علیرضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده. ارمغان دانش، 17، 1
 • زمستانی یامچی مهدی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1390). تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 8
 • ذوقی پایدار محمدرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، دلاور علی. (1390). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان. روانشناسی نظامی، 2، 5
 • زینتی افخم علیرضا، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد. (1389). بررسی اثربخشی درمان بازآفرینی خیالی و پردازش مجدد بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجعه مربوط به سانحه جانبازان. روانشناسی نظامی، 1، 3
 • mehrabi shahrban, Etemadi Ahmad, Borj'ali Ahmad, sadipour Esmaeil. (2018). Effect of physical and psychological puberty training on general well being and its dimensions in girl students. journal of research & health, 8, 2
 • شریعتمدار آسیه، برجعلی احمد. (1398). خواستگاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان شناسی، 10، 40
 • قربانعلی پور مسعود، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فلسفی نژاد محمدرضا. (1389). بررسی تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتار‌های ارتقابخش سلامتی. مجله پزشکی ارومیه، 21، 2
 • صادقی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، برجعلی احمد، قاسمی غلامرضا. (1389). بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28، 112
 • احمدی هدی، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن، برجعلی احمد. (1396). اثربخشی برنامه فرزند پروری سیالیت نقش بر توانایی درک از ذهن کودکان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 2، 39
 • محمدزاده علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی. (1388). تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری - عملی. تحقیقات علوم رفتاری، 7، 1
 • زنگی آبادی طوبی، کلانتر سیدمحمد، برجعلی احمد. (1396). تنهایی‌وجودی‌ در زنان دارای گرایش های وسواسی-جبری. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6، 3
 • اصلانی سعید، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1398). پیش بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک های دلبستگی با توجه به نقش واسطه ای شفقت خود در زوجین شهر تهران. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 13، 52
 • جعفری فر سلیمان، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، خانجانی مهدی، فرخی نورعلی. (1398). تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 5، 53
 • شریف زاده علی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز. (1398). ساختار عاملی مقیاس ویژگیهای روانشناختی جذب معلمان ابتدایی. اندازه گیری تربیتی، 9، 37
 • معتمدی عبدالله، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، دلاور علی، تنگستانی یلدا. (1397). پیش بینی نارسایی های شناختی بر اساس اختلالات روان شناختی با واسطه گری فراشناخت در سالمندان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی پیری، 4، 4
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali, Tangestani Yalda. (2018). Prediction of Psychological Disorders Based on Meta-cognitive Components in the Elderly of Tehran. International Journal of Behavioral Sciences, 12, 3
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). پیشبینی «آسایش درونی» براساس «نگرش به دین» با واسطه گری «امید» و «معنای زندگی». دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 12، 22
 • رفیعی مانی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). بررسی کیفی واکنش به فقدان در جوانان ساکن شهر تهران. پژوهش در سلامت روانشناختی، 12، 3
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رضایت مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • آقابابایی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1397). پیش بینی آسایش درونی براساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی. روانشناسی، 12، 22
 • شاهواروقی فراهانی ندا، اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1397). بررسی رگههای شخصیت در زنان مبتلا به سرطانهای پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطانهای پستان و رحم: یک مطالعه کیفی. علوم پزشکی رازی، 25، 171
 • مرادزاده فهرجی آزاده، برجعلی احمد، درتاج فریبرز، نعمت اله زاده ماهانی کاظم. (1398). اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، 4
 • معتمدی عبدالله، برجعلی احمد، صادقپور مریم. (1396). پیش بینی بهزیستی روانشناختی سالمندان بر اساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی. سالمند، 13، 1
 • mohamad tabar somayeh, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Abbas pour Abbas, Farrokhi Noor Ali. (2017). Constructing causal model of organizational citizenship behaviors by personality factors with mediating of job involvement, job self-efficacy, subjective well-being, and organizational commitment among Aluminum Iran Corporation. Iranian journal of educational Sociology, 1, 3
 • برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، معتمدی عبدالله، فلاح احمد. (1397). بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی. روانشناسی کاربردی، 12، 22
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی. روانشناسی افراد استثنایی، 8، 29
منتشر شده در نشریات خارجی
 • omid mohammad hadi, Borj'ali Ahmad, allahyari abbas ali, Delavar Ali. (2013). The Effect of Procrasination Increase Training…. Journal of Social Issues, 1, 7
 • Fallah Maryam, Ghasemzade Aziz, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Soleymani Mahsa. (2012). Effect of secure attachment style based on mother-adolescent training on reducing depression in female adolescent. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 46
 • Ghaderi Davoud, Borj'ali Ahmad, Bahrami Hadi, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2011). Survey the relationship between five factor model and psychopathic personality in a sample of male prisoners in Iran. Annals of Biological Research, 2, 6
 • Ahmadizadeh Mohammad Javad, Ahmadi Khodabakhsh, Eskandari Hosein, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Borj'ali Ahmad, Anisi Jafar, Teimoori Mojtaba. (2010). Improvement in quality of life after exposure therapy, problem solving and combined therapy in chronic war-related post traumatic stress disorder. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 5
 • janfada maryam, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). The Efectiveness of hope thrapy on resiliency and optimism of veterans daughters. BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES, 3, 9
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Borj'ali Ahmad, Soleymani Mahsa, falah ebrahimzadeh maryam, reza ghasemzadeh aziz. (2012). Effect of secure attachment style based on mother- adolescent training on reducing depression in female adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 0, 46
 • Khairkhah Zeinab, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). Effectiveness of Group Cognitive – Behavioral Therapy on Reducing Depression. International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS), 43, 15
 • aghababaei naser, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, job chen zhou. (2016). Predicting subjective well-being by religious and scientific attitudes with hope, purpose in life, and death anxiety as mediators. Personality and Individual Differences, 90, 90
 • Esmaili Alamooti sss, Mohammadi Mohammadreza, Borj'ali Ahmad. (2016). Comparison of Child and Parent Cognitive Behaviour Therapy on Reduction of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms in Children. Journal of Child and Adolescent behavior, 04, 02
 • maleky mahsa, Borj'ali Ahmad, sadipour Esmaeil. (2016). The effectiveness of emotion regulation training on impulsinity and positive and negative effect on juvenile offender. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1, 2
 • مکیان سمیه سادات، اسکندری حسین، برجعلی احمد، قدسی دل آرام. (1389). مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. JOURNAL OF NUTRITION SCIENCES & FOOD TECHNOLOGY، 5، 4
 • maleky mahsa, Borj'ali Ahmad, sadipour Esmaeil. (2016). the effectiveness of emotion regulation training on impulsivity and positive and negative effect in juvenile offenders. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1, 7
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • اسکندری حسین، برجعلی احمد، دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی، 1389/07/28، 1389/07/30
 • برجعلی احمد، چهارمین کنگره سالیانه پزشکی قانونی، خلاصه مقاله، خشونت خانوادگی از دیدگاه صاحب نظران، 1392/01/01، 1392/01/02
 • برجعلی احمد، اعظمی یوسف، جلالوند محمد، اولین همایش موج سوم درمانهای رفتاری، article abstraction، خلاصه مقاله، نگاهی به درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی، 1394/07/15، 1394/07/17
 • مطیعی زهرا، رجبی مینا، برجعلی احمد، مجموعه مقالات پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، article abstraction، خلاصه مقاله، طرحواره های ناسازگار اولیه, قصه های عشق و رضایت زناشویی، 1394/10/01، 1394/10/01
 • احمد پور سیمین، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی ویژگی های صوتی و تصویری تبلیغات تلویزیونی مورد توجه کودکان، 1395/11/26، 1395/11/26
 • برجعلی احمد، مصطفی پور وحید، علیمرادی محجوبه، چنگی جواد، همایش سالمندی در ایران(با رویکرد روانی اجتماعی)، article abstraction، خلاصه مقاله، اثربخشی گروه درمانی فراشناختی در کاهش نشانه های افسردگی، سبک پاسخدهی نشخواری و باورهای فراشناختی زنان سالمند، 1397/08/28، 1397/08/28
 • برجعلی احمد، جشنواره ملی خانوادگی، بررس تاثیر سبک مداخله...، 1387/01/01
 • برجعلی احمد، اولین کنگره سراسری هنری درمانی، مقاله کامل، مقایسه تولیدات ترسیمی کودکان...، 1385/01/01
 • برجعلی احمد، بررسی رابطه پایگاه های هویت....، خلاصه مقاله، دومین کنگره آسیب شناسی خانواده، 1385/01/01
 • برجعلی احمد، اسلام و آسیب های اجتماعی، خلاصه مقاله، رابطه بین جهت گیری مذهبی...، 1387/01/01
 • برجعلی احمد، دومین سمینار استرس و بیماری های روانی، خلاصه مقاله، بررسی تاثیر تنیدگی طلاق بر نقاشی کودکان، 1379/02/01
 • برجعلی احمد، سمینار روزهو بهداشت روانی، مقاله کامل، عیوب اخلاقی از دیدگاه امام سجاد، 1379/09/01
 • جواد زاده اعظم، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان گیلان، article abstraction، رضایت از تصویر بدنی و عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار
 • گاطع زاده عبدالامیر، اسکندری حسین، برجعلی احمد، ساکی امینه، حسان مریم، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، article abstraction، خلاصه مقاله، اثربخشی موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی
 • برجعلی احمد، کنگره روش های پژوهش در علوم اعصاب، مقاله کامل، اثربخشی دو روش آموزش در نیمکره....، 1386/01/01
 • برجعلی احمد، فلسفی نژاد محمدرضا، چهارمین کنگره ملی خلاقیت، مقاله کامل، شیوه های فرزند پروری و خلاقیت...، 1390/09/01
 • برجعلی احمد، کنگره چاقی و دیابت زنجان، خلاصه مقاله، اثربخشی رژیم درمانی...، 1389/01/01
 • برجعلی احمد، کنگره ملی سلامت خانواده، خلاصه مقاله، والدین و نوجوانان با اعتماد به نفس بالا، 1388/01/01
 • برجعلی احمد، کنگره بهداشت روانی دانشجویان، خلاصه مقاله، میزان سابقه سوء استفاده...، 1388/01/01
 • برجعلی احمد، سمینار بهداشت روانی، اثر بخشی CBT....، 1387/01/01
 • برجعلی احمد، سمینار بهداشت روانی، خود کارآمدی و...
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • اسکندری حسین، برجعلی احمد، دومین کنگره بین المللی چاقی و دیابت سندروم متابولیک، article abstraction، مقاله کامل، efficacy of diet therapy on body mass index and body image in women with over weight and obesity، 1389/04/26، 1389/04/28
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، زندی پیمان، برجعلی احمد، سمپوزیوم بین المللی علم مدیریت، سخنران، t، 1393/11/13، 1393/11/13
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی، 1394/12/18، 1394/12/18
 • شایی آرانی سهیلا، برجعلی احمد، اعظمی یوسف، جلالوند محمد، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه راهبردهای مقابله با استرس و تکانشگری در سوء مصرف کنندگان مواد اپیوئید, کندساز و محرک، 1395/02/21، 1395/02/21
 • امامی گوهری مینا، برجعلی احمد، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، article abstraction، خلاصه مقاله، بررسی رابطه ساده و چندگانه احساس گناه و شرم در انتخاب راهبردهای مقابله با استرس در افراد مبتلا به اختلال گوارشی عملکردی، 1395/02/21، 1395/02/22
 • برجعلی احمد، چهارمین کنگره روان پزشکی کودکان و نوجوانان، خلاصه مقاله، A Comparison of Child cognitive behavior therapy and Medical therapy
تالیف
 • برجعلی احمد، عبدالملکی سعید. (1390). روان شناسی جنایی. ایران-تهران، دانشگاه پیام نور
 • برجعلی احمد، نامجو سارا. (1397). عناصر فرهنگ و سلامت روان: پرسش های نقادانه برای درمانگران. نشر علم
 • برجعلی احمد. (1379). جوان و نگاه .... صداوسیما
 • برجعلی احمد. (---). تحول شخصیت نوجوان. ورای دانش
 • سعدی پور اسماعیل، برجعلی احمد، ملکی مهسا. (1395). روان شناسی نوجوانان بزهکار. ایران-تهران، راز نهان
ترجمه
 • برجعلی احمد. (1388). روان شناسی مثبت در عمل. پنجره
 • برجعلی احمد، علی نیا کرویی رستم. (1388). ده اصل اساسی در فرزندپروری خوب. ایران-تهران، پنجره
 • برجعلی احمد. (1387). خانواده درمانی در موقعیت های ویژه. ---
 • برجعلی احمد، کتابی صمیمه. (1392). درمان اعتیاد برنامه ریزی تکلیف محور. ایران-تهران، دانشگاه پیام نور
 • آجیل چی بیتا، برجعلی احمد، سلیمی محمد. (1392). تصویر سازی ذهنی و خود تمدید شده. ایران-تهران، انتشارات کتاب ارجمند
 • برجعلی احمد. (1390). خانواده ها و اختلالات روانی. ارجمند
 • برجعلی احمد. (1388). راهنمای تخصصی برای فکر خوب احساس خوب.... رشد فرهنگ
 • برجعلی احمد، فریدونی ولاشجردی زهرا. (1396). طلاق و بچه ها. ایران-تهران، رشد فرهنگ
 • برجعلی احمد، باقریان ماندانا. (1397). فعالیت‌های درمانی برای کودکان و نوجوانان درگیر با مسائل سلامتی. ایران-تهران، راز نهان
 • برجعلی احمد. (1394). رازهای خانواده های خوشبخت. ایران-تهران، رشد فرهنگ
سایر
 • اسکندری حسین، برجعلی احمد. (1380). تحول شخصیت در نوجوان. ایران-تهران، ورای دانش
 • برجعلی احمد. (---). راهنمای درمان شناختی رفتاری. ---
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • بررسی کارایی تست H.T.P در کودکانی که مورد استفاده جنسی قرار گرفته اند، سایر
 • بررسی تاثیر تنیدگی طلاق بر نقاشی کودکان، سایر
طرح‌های درون دانشگاهی
 • طراحی مدل ترکیبی معماری نظام آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی،، 1395/07/01
کارشناسی ارشد
 • بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سازگاری ازدواج در همسران شاهد ازدواج مجدد، 1374/12/01
 • نقش دعا و نیایش در کاهش میزان اضطراب و ایجاد خودپنداره مثبت در دختران دانش آموز، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1377/01/01
 • رابطه مفهوم خود احساس تنهایی و ساختار خانواده در نوجوان، 1377/03/01
 • بررسی اثربخشی آموزش علوم و فنون تغییر رفتار به والدین در تعدیل پرخاشگری کودکان 10-8 ساله، 1377/03/27
 • نقش دعا و نیایش در کاهش میزان اضطراب و ایجاد...، 1377/07/01
 • بررسی تحول مفهوم نوعدوستی در کودکان 10-6 ساله، 1379/04/12
 • بررسی درمان گروهی شناختی رفتاری بر میل خودکشی...، 1379/07/01
 • پژوهش های عمل انفرادی در بالینی...، 1380/03/01
 • بررسی رابطه بین گرایش مذهبی و سلامت روانی، 1380/11/01
 • بررسی و مقایسه دو روش تنش زدایی و رفتار های شناختی، 1381/01/01
 • بررسی رابطه بین سخت رویی و سلانت روانی، 1381/01/01
 • بررسی تاثیر شن بازی درمانی، 1381/01/01
 • بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ارمنی ساکن شهر تهران، 1381/03/01
 • رابطه بین هیجان ابراز شده و صفات شخصیت، 1381/10/01
 • بررسی تحول رفتار نوع دوستانه...، 1382/01/01
 • مقایسه سخت رویی ...، 1382/05/01
 • بررسی فرسودگی شغل و سلامت روانی کارکنان بیمارستان رازی، افسانه صارع، 1382/06/01
 • رابطه کارآمدی با سلامت روانی...، علی نیا، 1382/07/01
 • اعتیاد به اینترنت و افسردگی، 1382/07/01
 • بررسی رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی، جهانشیر اسدی، 1382/07/01
 • بررسی ویژگی های شخصیت و نگرش مذهبی، 1382/10/01
 • بررسی اثربخشی آموزش حل مساله در کاهش افسردگی دختران فراری ساکن در مراکز بهزیستی شهر تهران، 1383/01/01
 • مقایسه تولیدات ترسیمی کودکان 6 تا 9 ساله زلزله بم در سه گروه بدون والد، تک والد و دارای والدین سال 83، 1383/01/01
 • هنجاریابی تست استرس، افسردگی و اضطراب، 1383/01/01
 • بررسی و مقایسه حوزه های اصلی نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب تعمیم یافته افسرده و عادی، 1383/01/01
 • بررسی اثر بخشی مدیریت استرس بر سبک ... و بهداشت روانی دانش آموزان شهر اهواز، 1383/01/01
 • بررسی و مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب مراجعه کننده به کلینیک های بهداشت روان شهر تهران با افراد عادی، 1383/01/01
 • بررسی رابطه بین استرس و خرافه پرستی در بین دبیران شهرستان کرج، 1383/01/01
 • رابطه نیازبه پیشرفت تحصیلی و رضایت شغل و سخت رویی و فرسودگی در معلمان ابتدایی کرج، 1383/01/01
 • بررسی رابطه بین مولفه های صمیمیت، تعهد و لذت با میزان رضایت زناشویی افراد متآهل راضی و ناراضی در شهرستان قزوین، 1383/01/01
 • بررسی کارایی خانواده و اختلالات روانی نوجوانان، 1383/01/01
 • تاثیر نظام ارزش های زوجین، 1383/02/01
 • بررسی رابطه تیپ شخصیتی برون گرا- درون گرا بر بر گرایش شغل، 1384/01/01
 • مقایسه اثربخشی درمانی - شناختی - رفتاری، 1384/01/01
 • بررسی تاثیر بازی درمانی بر اختلالات عاطفی و رفتاری پسران 11 ساله بی سرپرست شیرخوارگاه آمنه، 1384/01/01
 • هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ (بررسی ساختار عامل) بین دانشجویان دانشگاه های تهران در سال 84-83، 1384/06/27
 • بررسی رابطه خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی، 1384/10/01
 • بررسی اثربخشی آموزش خانواده مبتنی بر...، 1384/10/01
 • هنجاریابی پرسشنامه تحقیق شخصی " بک"، 1385/01/01
 • بررسی سوگیری حافظه ضمنی و آشکار، 1385/03/01
 • بررسی و مقایسه ساختار عاملی پرسشنامه های 90...، 1385/03/01
 • رابطه بازیهای رایانه ای با عملکرد تحصیلی، رمضانی نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • ساخت وهنجاریابی مقیاس تشخیص اضطراب اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد، ملیحه صفی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/19
 • اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی بر افسردگی، احمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر پرخاشگری، حسین چهاردلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • اثربخشی أموؤشی مهارت حل مساله، سمیه حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/01
 • تاثیر آموزش حلم بر پرخاشگری دانش آموزان، زهرا صبوری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر خویشتنداری، مفید عابدینی، 1388/01/01
 • اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر افزایش خویشتن داری جنسی دانشجویان پسردانشگاه‌های تهران، نصیر عابدینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ گ‍روه‍ی‌ ح‍ل‍م‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ ف‍رزن‍دان‌ ش‍اه‍د و ای‍ث‍ارگ‍ر 12 ت‍ا 18 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر، زهرا صبوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/01
 • ارائه مدل هم وابستگی براساس ویژگی های همسران افراد معتاد به مواد مخدر، محمدحسن اشرف، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/04
 • ساخت وهنجاریابی مقیاس بلوغ هیجانی وبررسی رابطه آن با هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر اردکان در سال1387-88، اکرم اثنی عشری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/12/16
 • بررسی اثربخشی تصویر سازی ذهنی هدایت شده بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجعه مربوط به سانحه جانبازان جنگ تحمیلی، علیرضا زینتی افخم، 1389/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری از عود بیماران مرد مبتلا به اعتیاد، سالار رضایی نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی اثر بخشی درمان شناختی -رفتاری بر اختلالات اضطرابی به شیوه فراتحلیل، علی طیرانی راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/12
 • اثربخشی آموزشی مهارت های زندگی، مهدیا کسروی، 1390/01/01
 • اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر کاهش افسردگی و ارتقتء رضایت زناشویی زنان افسرده مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی شهر ساری، حکیمه شیرزاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی آموزش والدین و کودکان به شیوه...، 1390/01/01
 • مقایسه میزان رضایت از تصویر بدنی اضطراب اجتماعی...، اعظم جواد زاده، 1390/01/01
 • اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری بیماران مبتلا به افسردگی اساسی: پژوهش تک موردی، هادی زارع، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش برنامه بازگشت به اجتماع بر ارتقاء مهارتهای اجتماعی بیماران اسکیزوفرن مرکز توانبخشی طلوع، المیرا شاهمیر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود سلامت روان دانش آموزان دختر متوسطه دارای والد با سبک فرزندپروری استبدادی، سعیده امانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش امید به زندگی در بین افراد HIV تحت مراقبت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کرمانشاه، میدیا کسروی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش مادر-نوجوان مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن برای کاهش میزان افسردگی دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی1389-90، مریم فلاح ابراهیم نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی برنامه آموزشی بخشش بر کاهش پرخاشگری، ارتقاء، همدلی و بخشش نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت تهران 1390، مریم اسدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثر بخشی درمان شناخت رفتاری در کاهش...، زهره تقوی، 1390/01/01
 • مقایسه میزان رضایتمندی از تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی جسمانی و عزت نفس در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار، اعظم جوادزاده اعظم جوادزاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی مقایسه ای رابطه نوع الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی در شهر یزد، نیره غلامپور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثر بخشی بازسازی شناختی ...، زهرا و طن دوست، 1390/01/01
 • بررسی و مقایسه ویژگی های ...، کبری فتاحچیان، 1390/01/01
 • بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با...، مینا بقائیان، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزشی مدیریت استرس به شیوه شناختی...، نگار کریمیان، 1390/01/01
 • رابطه نیازهای بنیادی روان شناختی ( خود مختاری ، شایستگی و ارتباط ) و خودکار آمدی با انگیزش شغلی در کارکنان شرکت استیل البرز، سمانه بیات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/28
 • بررسی مبانی آسیب شناختی روانی و روان درمانی از دیدگاه مولانا، منصوره اعلمی نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/17
 • بررسی مبانی آسیب شناختی روانی و روان درمانی از دیدگاه عطار نیشابوری، نرگس هنر دوست، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/17
 • بررسی مقایسه ای نقش مهارگری روانشناختی مادران وپدران برکمال گرایی دختران نوجوان تهرانی، ریحانه ایزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/28
 • مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با میزان رضایت زناشویی در مبتلایان به اختلال افسردگی و اختلال وسواس فکری-عملی، راهله استیری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • مقایسه رابطه ولع مصرف با ابعاد تکانشگری در معتادین تحت درمان با متادون و درمان پرهیزمدار، فاطمه مشیری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • اثربخشی شعردرمانی گروهی بر کاهش اضطراب و استرس ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان، زهره پروین، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • اثربخشی شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای همراه با آموزش مهارت های مقابله بر مقابله با استرس زنان مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی و مشاوره شهر تهران‬، ناقل، صدیقه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • بررسی اثر بخشی تحریک زیرآستانه ای بر پیگیری ناهشیار هدف، دنا کلانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/25
 • تدوین مدل سلامت روانی بر اساس عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فردی و خانوادگی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور گرگان، قرسیه میرزا بیگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/29
 • بررسی رابطه عزت نفس ،شرم و خودشیفتگی در دانشجویان، پیوند جلالی عاشق ابادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/04
 • بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سازگاری روان شناختی با نحوه فرهنگ پذیری مهاجرین ایرانی شهر تورنتو کانادا، رویا برق گیر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 • اثربخشی شناخت درمانی بر کاهش نشخوار فکری، نسرین حسن زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • رابطه باورهای فراشناختی با تعلل ورزی دانش آموزان، سعید کریم نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • ن‍ق‍دی‌ روش‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ر پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌، زهرا طباطبایی جبلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/06
 • اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه افراد افسرده‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، افسانه دارابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/01
 • مقایسه سبک های زندگی والدین کودکان پیش دبستانی دارای اختلال...، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/18
 • م‍ق‍ای‍س‍ة وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ در اف‍راد م‍وف‍ق‌ و اف‍راد ن‍ام‍وف‍ق‌ در درم‍ان‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌، رکسانا کارخانه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/30
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش خشم، یوسف اعظمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/04
 • اثربخشی تکنیک های طرحواره درمانی بر کاهش افسردگی، افسانه دارابی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/25
 • بررسی روایی پیش آزمون آمادگی تحصیلی طرح سنجش کودکان بدو ورودبه دبستان شهر تهران، خدیجه نوائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/03
 • بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های مثبت اندیشی بر شادکامی، مهشید رهروی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/10
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و رگ‍رس‍ی‍ون‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ی‌، فاطمه پورخاقان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/03
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ دخ‍ت‍ران‌ ب‍زه‍ک‍ار، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ رض‍ائ‍ی‌ م‍ی‍رق‍ائ‍د، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/05
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ق‍ل‍دری‌ و ع‍ادی‌ پ‍ای‍ه‌ ی‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ زاده‌، ن‍رگ‍س‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/11
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ف‍ن‍ون‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر اض‍طراب‌ و پ‍ذی‍رش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ا س‍ب‍ک‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ اس‍ت‍ب‍دادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍اب‍ری‌ ک‍م‍ال‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/10
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در زن‍ان‌ غ‍ی‍ر م‍ت‍ع‍ه‍د م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رم‍س‍ار، ج‍اوی‍دن‍ی‍ا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/13
 • اثربخشی تحریک جدار جمجمه ای با جریان مستقیم بر میزان افسردگی مبتلایان به چاقی مرضی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مرضیه سوری لکی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ م‍دار ب‍ه‌ روش‌ م‍ی‍ن‍ورز وال‍ی‍س‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌، ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، س‍ی‍ده‌ م‍ری‍م‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/18
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ دوس‍ا ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍الا، سارا نادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/20
 • ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر طلاق‌، شادی ذوالفقاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/24
 • فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه تاب آوری، الهه پاشا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/23
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ح‍ور م‍ای‍ک‍ل‌ ف‍ری‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ام‍ی‍د واری‌ و ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌، احسان فلاح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/23
 • مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبکهای تنظیم شناختی...، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/01
 • اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ر اض‍طراب‌ م‍رگ‌ و رض‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ش‍ه‍ر ای‍لام‌، مریم شهبازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/24
 • بررسی رابطه والدگری ادراک شده وویژگی های شخصیتی پدربااستقلال عاطفی فرزندان نوجوان، آسیه امیدوار تهرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/26
 • بررسی مقایسه ای هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی در معلمان (گروه های سنی 20 تا 65 سال) شهر ایلام، زینب رحیم نهال، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/26
 • ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ راب‍طه‌ی‌ ان‍واع‌ ک‍م‍ال‌گ‍رای‍ی‌ ب‍ا وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ اس‍ت‍ع‍داد درخ‍ش‍ان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ادی‌، هدی پوررضائیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ دون‍ی‍م‍ک‍ره‌ م‍غ‍ز ب‍ر روی‌ خ‍ودپ‍ن‍داره‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌، علیرضا نبی دوست، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • اثربخشی اموزش بخشایش گری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول، رقیه میرزازاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ اب‍راز وج‍ود ب‍ر گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر م‍زارش‍ری‍ف‌- اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌، زکیه حسنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/27
 • تاثیر ابعاد کمال گرایی بر گرایش به طلاق افراد متقاضی و غیر متقاضی طلاق شهرستان شهرکرد، زهرا خدابخشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/01
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در س‍ه‌ گ‍روه‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌، اف‍راد س‍ال‍م‌ غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد و ت‍رک‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اع‍ت‍ی‍اد ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد در س‍ال‌1393، مرتضی عسکری بسطام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/24
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍لات‍ک‍ل‍ی‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ داگ‍اس‌ ب‍ر اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر، رویا موسوی نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/09
 • اثربخشی اموزش ذهن اگاهی بر باورهای غیر منطقی، فاطمه زیوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/03
 • ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ زورگ‍و ب‍ا وال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/17
 • اثربخشی تنظیم هیجانی بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان شهر تهران، مسعود شریف زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/01
 • ‫اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و خویشتن داری سوءمصرف کننده گان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز اقامتی ترک اعتیاد(کمپ های) شهر تهران‬‬‬‬‬‬‬، ‫ زینب اکبری‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه‬‬‬‬‬‬‬، نسترن عطارد‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بر سبک مقابله ای و کنترل درد در زنان مبتلا به بیماری ام اس شهر ساری‬‬‬‬‬‬‬، پریسا رضاپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫بررسی ویژگی های صوتی و تصویری تبلیغات تلویزیونی مورد توجه کودکان‬‬‬‬‬‬‬، سیمین احمدپور قزوینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان‬‬‬‬‬‬‬، ‫اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • ‫بررسی اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متأهل شهر تهران‬‬‬‬‬‬‬، زینب شاکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر تنظیم هیجانی و حالتهای خلقی نوجوانان، اولفضل برزگری دهج، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/30
 • اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقائ بهزیستی روانشناختی و خود کارامدی زنان سرپرست خانوار، مهران ترکزبان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/07
 • ‫ اثربخشی بازی نمایشی بر میزان پرخاشگری کودکان پیش دبستانی 94، اردستانی، فاطمه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/15
 • اثر بخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر نا امیدی و احساس تنهایی کودکان دختر 9-12 ساله مراکز شبه خانواده بهزیستی شهرمشهد، فرزانه شهریار دوست، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • ‫مقایسه ی اختلال شخصیت، تکانشگری و سبک های دلبستگی در قاتلان انتقامی و مواجهه ای‬‬، ابوالفضل جاویدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری آنتونی بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان قاچاق، زهرا آشوری تازیانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/01
 • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری آنتونی بر ارتقا کیفیت زندگی زنان چاق، زهرا آشوری تازیانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/01
 • اثربخشی اموزش مدیریت استرس بر افکار غیر منطقی و تاب اوری در معتادان به مواد مخدر، حسین توکلی طامه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/06
 • اثربخشی مدیریت دفاع های تاکتیکی بر اساس روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر تعارضات بین فردی، حسین شکاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/08/03
 • مقایسه منبع کنترل، تاب آوری و عزت نفس در سه گروه از دختر عادی، تحت حضانت پدر و تحت حضانت مادر، زهرا نورعلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/15
 • پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس خوش‌بینی اسلامی با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده‬‬‬‬‬‬‬‬‬، حمیدرضا سالارباشی شهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کنترل خشم و سبک‌های مقابله‌ای دختران ابتدایی مدارس شهر کرمان، مطهره کاربخش راوری‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • ‫اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی در زنان سوءمصرف کننده مت آمفتامین استان البرز‬‬‬‬‬‬‬‬‬، سپیده حسینی‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در ارتقاء تاب آوری و خوش بینی نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی‬‬‬‬‬‬‬‬‬، نگین توصیفیان‬‬‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • تبیین رابطه عوامل اجتماعی - فرهنگی (الگوی خشونت خانوادگی، آستانه تحمل فرهنگی خشونت، تبعیض سنی) و نیازهای بنیادی روان‌شناختی (ادراک شایستگی، خود مختاری و ارتباط اجتماعی) با سالمند آزاری‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ویدا وطن پناه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • پیش بینی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در سالمندان بر اساس قومیت (فارس، کرد، ترک) صله رحم و حمایت اجتماعی در سطح شهرستان های جوانرود و سقز و کلیایی، ستار حسامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/02
 • اثربخشی آموزش رفتار درمانی عقلانی-هیجانی آلبرت الیس بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان پسر پایه نهم شهر تهران، امید میر حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/02
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی معتادان‬، فاطمه اخلاقی یزدی نژاد‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/19
 • مقایسه هوش هیجانی، طرحوارهای ناسازگار (حوزه طرد بریدگی) و تاب آوری در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی‬، فرزاد شنبدی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/29
 • اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی‬، رسول ملک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/01
 • بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس معلم و جو روانی- اجتماعی کلاس با میزان اضطراب دانش آموزان ششم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394، زیبا دینی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/16
 • اثربخشی نمایش درمانی بر ذهن آگاهی و تنظیم هیجان دانش آموزان پسر دبیرستانی‬، مهدی رستم پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/29
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در ارتقاء تاب آوری و خوش بینی نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی‬، نگین توصیفیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/13
 • پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس خوش بینی اسلامی و با میانجی گری استرس ادراک شده، حمید رضا سالار باشی شهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/22
 • پیش بینی سالمندی موفق بر اساس استرس ادراک شده، سوده اسمعیلی ثابت رودسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/25
 • پیش بینی بهزیستی روانشناختی سالمندان بر اساس توان مدیریت استرس و حساسیت اجتماعی، مریم صادقپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/26
 • ررسی نقش نشخوار ذهنی و حساسیت اضطرابی در تجربه اختلال ملال پیش از قاعدگی )(PMDDدر افراد مبتلا و غیر مبتلا و مقایسه آنها، سمیرا پیازچیان لنگرودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/14
 • اثر بخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی، نشخوار فکری و اجتناب تجربی سالمندان، کامران شکوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش اختلالات اولیه خواب و بهبود کیفیت زندگی پرستاران شیفت چرخشی بیمارستانهای نیروی انتظامی تهران، اباصلت رهنما، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/25
 • اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر سبک های دفاعی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون، غزل رامتین فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • اثربخشی طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر خودپنداره، توجه معطوف به خود و رفتارهای ایمنی بخش در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، کیان سبکباری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • اثربخشی درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت برسلامت روان، کیفیت زندگی و ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران مبتلا به سردرد تنشی مزمن، فاطمه احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر سبک های دفاعی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده متادون، غزل رامتین فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • مدل ساختاری راهبردهای مقابلهای دانشجویان بر اساس سبکهای دلبستگی با واسطهگری سبکهای فرزندپروری، آسیبهای دوران کودکی و طرحوارههای ناسازگار اولیه، امین غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/05
 • اثربخشی فعالیتهای تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی بر کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی، مریم هدایتی ورکیانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/09
 • اعتبار سنجی و طراحی تصاویر فرافکن حوزه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، جواد سیاه مشته ای، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/24
 • بررسی اختلالهای همبود در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی در درمانگاههای شهر تهران، کیانا تسعیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • پیش بینی مشکلات بین شخصی و تعاملی افراد بر اساس سبک های دلبستگی با توجه به نقش واسطه ای خود شفقت ورزی در زوجین شهر تهران، سعید اصلانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • تاثیر صلاحیت اخلاقی و جایگاه اجتماعی بر رفتار همرنگی در اینترنت، آیدا مفخمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • تأثیر پیام رهایی بخش بر متقاعدسازی سیاسی با توجه به سطح دانش سیاسی و سیستم مغزی رفتاری غالب، سبا قدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • اثربخشی درمان مواجههای مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب سخنرانی در جمع در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، ابوالفضل خوش نما، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشخوار فکری و باورهای فرا شناحتی نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی، فاطمه علی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/09/11
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به فشارخون بالا، رویا بهرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/09
 • اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر تاب آوری، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای والد مبتلا به سوء مصرف مواد، فاطمه محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/07
 • اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر تاب‎آوری، خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای والد مبتلابه سوءمصرف مواد، فاطمه محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/07
 • بررسی روند شکل گیری شرم و شاخص های تعیین کننده آن در کودکان 7-1سال شهر سیرجان، حدیث محمودآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • اثر بخشی برنامه کاهش اضطراب و ارتقاء تاب آوری مادران بر تنظیم شناختی هیجان و گرایش به خودکشی نوجوانان، عادله جلالی مقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • پیش بینی آمادگی اعتیاد بر اساس فعالیت های داوطلبانه، الگوی ارتباطی خانواده، راهبردهای مقابله ای و ویژگی جمعیت شناختی در جوانان، پیمان مام شریفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/28
 • اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عزت نفس و تصویر بدنی زنان بدریخت انگار 16-05سال شهر تهران، سولماز باقری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/28
 • اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری سوزان ام نل بر پرخاشگری پسران 8-11سال، سیمین اکبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • بررسی پدیدارشناسی مفهوم دیگری در تجربه افسردگی، ارغوان انصاریان نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، نوروفیدبک و تحریک مکرر مغناطیسی مغز از روی جمجمه( )rtmsبر وضعیت روانی سوء مصرف کنندگان متامفتامین، عارفه زمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر کاهش استرس شغلی و ناسازگاری شغلی کارکنان آتش نشانی استان تهران، عطیه حامدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • مقایسه سطح هشیار و ناهشیار تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی‬، سعید کمیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی و کمال گرایی‬، معصومه گرجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس معلم و جو روانی- اجتماعی کلاس با میزان اضطراب دانش آموزان ششم ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 95-1394‬، زیبا دینی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کنترل خشم و سبک‌های مقابله‌ای دختران ابتدایی مدارس شهر کرمان، مطهره کاربخش راوری‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پیش بینی سالمندی موفق براساس تاب آوری و سبک دلبستگی‬، سدره اسمعیلی ثابت رودسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • ساخت و هنجاریابی پرسشنامه شجاعت در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران‬، سمیه طیبی طلوع‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس خوش‌بینی اسلامی با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده‬، حمیدرضا سالارباشی شهری‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حرکتی مبتنی بر نورون های آینه ای بر بهبود مهارت های ظریف دست و عملکرد تعادل در سالمندان‬، طاهره متولی زاده‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه هیجان‌های خودآگاه و حساسیت به طرد در افراد افسرده مالیخولیایی و آتیپیک‬، نرگس فتوحی براغوش‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پیش بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان براساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی‬، مریم صادقپور‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • سلامت معنوی در ... از منظر قرآن، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تربیت سیاسی از دیدگاه امام حسن (ع)، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • جایگاه تربیتی صله رحم در قرآن، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • نقش امید در تعلیم و تربیت اسلامی ...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پیش بینی بهزیستی روانشناختی کاربران اینستاگرام براساس صفات شخصیتی عاملیت -همراهی ،الگوی استفاده وجهت گیری مقایسه ای اجتماعی، مهرداد مهدی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی مقایسه ای سبکهای هویتی و طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان بزهکار و عادی، حجت محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طب سنتی، ایرانی و ترکیبی آنها بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران لوپوس سیستمیک اریتماتوز شهر تهران، محمدمسعود متولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پیش بینی خودکارآمدی بر اساس سبکهای دلبستگی با نش واسطه تصویر بدن در مادرها، منصوره صالحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تدوین و آزمون مدل علی نشانه های بدشکلی بدنی بر اساس ابعاد کمال گرایی و اثرهای فرهنگی – اجتماعی رسانه با واسطه گری عزت نفس، طرحواره بدنی ، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تصویر بدنی‬، مونا ارجی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تدوین و آزمون مدل علّی افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه تعهد، ثبات و رضایت زناشویی در مردان متأهل، با توجه به روابط پیش از ازدواج‬، نوید یوسفی سهزابی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تکانشگری و عاطفه مثبت و منفی نوجوانان بزهکار‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه نظام‌ های بازدارنده و فعال‌ ساز رفتار در افسردگی مالیخولیایی و آتیپیک‬، علی باقرزنجانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تبیین رابطه عوامل اجتماعی - فرهنگی (الگوی خشونت خانوادگی، آستانه تحمل فرهنگی خشونت، تبعیض سنی) و نیازهای بنیادی روان‌شناختی (ادراک شایستگی، خود مختاری و ارتباط اجتماعی) با سالمند آزاری‬، ویدا وطن پناه‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی در زنان سوءمصرف کننده مت آمفتامین استان البرز‬، سپیده حسینی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • اثربخشی گروه درمانی بین فردی بر میزان استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی در دانشجویان دختر مضطرب اجتماعی‬، درون دانشگاهی
PhD
 • تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک بر اساس فعالیت های سیستم های مغزی، 1383/01/01
 • تاثیر همایندی ویژگیهای شخصیت اسکیزوتایپی و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواس فکری- عملی، علی محمدزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/04
 • اثربخشی و مقایسه طرحواره درمانی و معنادرمانی بر هراس از مرگ در افراد مبتلا به خودبیمارپنداری، مسعود قربانعلی زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تدوین الگوی درمانی دینی و اثربخشی آن بر PTSD، عیسی مراد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/23
 • بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی مؤثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش‌آموزان پایه دوم دبیرستان، رشته‌های غیر ریاضی، محمد قربانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی ودرمان شناختی - رفتاری بر بهبودی بیماران مبتلا به اختلال وسواس -اجبار همایند وناهمایند با افسردگی، علی اسماعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/15
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، محسن خورشیدزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری...، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی-رفتاری با روش مبتنی بر حضور ذهن تیزدل در نشخوار فکری زنان نابارور افسرده شهر شیراز، علیرضا فیلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی، مدل ماتریسی و روش ترکیبی در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد زاهدان، علی کلدوی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری و آموزش مهارتهای مقابله ای در کاهش بیش انگیختگی و کرختی هیجانی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، محمدرضا ذوقی پایدار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، محسن خورشید زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی...، حسین محقق، 1390/01/01
 • اثربخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به...، محسن خورشید زاده، 1390/01/01
 • مقایسه اثر بخشی مدل ...، علی کلدوست، 1390/01/01
 • طراحی مدل پیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی و اتلاف اجتماعی بر مبنای عوامل شخصیتی ، انگیزشی و ...، زهره رافضی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/19
 • تدوین برنامه آموزشی توانمند سازی زوجین براساس نظریه عشق استرنبرگ و تاثیر آن بر کاهش تعارص زناشویی و افزایش رضایتمندی زوجین ناخرسند شهر همدان، حسین محققی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/23
 • مقایسه اثر بخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیز دل در نشخوار فکری زنان نابارور افسرده شهر شیراز، علیرضا فیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/23
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ک‍اه‍ش‌ اه‍م‍ال‌ک‍اری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌- رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ب‍اوره‍ای‌ ان‍گ‍ی‍زش‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ ه‍دف‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر، محمد هادی امید، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/03
 • اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌:MMPI-2-RF ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ان‍طب‍اق‌ س‍اخ‍ت‍ار پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رض‍ی‌(PSY - 5) ب‍ا ص‍ف‍ات‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ م‍ح‍ور دوم‌ DSM - 5، آزاد همتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/17
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان جانبازان مرد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه: کاهش علائم تجربه مجدد، بیش انگیختگی وکرختگی هیجانی، سید علی موسوی اصل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/04
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍د، وزن‌، ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ی‌ ب‍دن‍ی‌، طرح‍واره‌ی‌ ظاه‍ر، خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ پ‍ن‍داره‌ و وارس‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ر ت‍ن‌ ان‍گ‍اره‌، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ی‌ ن‍ارض‍ای‍ت‍ی‌ از ب‍دن‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌، کاظم نعمت اله زاده ماهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/01
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍د، وزن‌، ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ی‌ ب‍دن‍ی‌، طرح‍واره‌ی‌ ظاه‍ر، خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ پ‍ن‍داره‌ و وارس‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ر ت‍ن‌ ان‍گ‍اره‌، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ی‌ ن‍ارض‍ای‍ت‍ی‌ از ب‍دن‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌، کاظم نعمت زاده ماهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/06
 • اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار برحافظه کاری، بازداری وتوجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، سمیه رباط میلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/11
 • تدوین و آزمون مدل رفتارهای خوردن آشفته بر اساس عواطف منفی، ناگویی خلقی و کمال گرایی با واسطه گری تنظیم هیجان و تصویر بدن‬‬‬‬‬‬‬، محمدرضا خدابخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • تدوین و اعتباریابی مدل پیش بینی سرمایه روانشناختی دانشجویان بر اساس خودتنظیمی، بهزیستی روانشناختی و خودپنداره تحصیلی، مهرناز اسحاق نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • شناسایی نیمرخ‌های نوعی و تعیین ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر- IV با استفاده از مقیاس‌بندی چندبُعدی و تحلیل عاملی در دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی دولتی منطقه 6 تهران، سارا یداللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/22
 • تدوین مدل ساختاری شیوههای فرزند پروری مادران مبتنی بر سبکهای دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلالهای اضطراب جدایی و وسواس- جبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • تدوین الگوی مشاوره ای مراحل رشد خانواده مبتنی بر آموزه های قرآنی واثر بخشی آن بر تعارضات زوجین: مطالعه موردی، فاطمه اسمعیل طلایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/23
 • تاثیر راهبردهای مرور ذهنی و برنامه ریزی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان با نارسایی در ریاضیات، علی اکبر ارجمند نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در تغییر نگرش به سوء مصرف مواد، خدامراد مومنی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مشاور 2 تز دکتری
 • تدوین و تعیین اثربخشی برنامه آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان بر کارکردهای اجرایی و حل مساله اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری، مریم محمودی، درون دانشگاهی
 • تدوین برنامه علاقه‌ اجتماعی‌ درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر سبک‌ زندگی، مهارت‌ های‌ اجتماعی و رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان‬، سیدرضا پورسید‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/08/26، 1395/07/05
 • عضو کمیسیون تخصصی روان شناسی، 1394/08/05، 1396/08/05
 • عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، 1396/11/01، 1399/08/02
همکاری در نشریات
 • مطالعات روان شناسی بالینی، علمی پژوهشی، 1389/01/01، 1397/11/01، -
 • پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، علمی پژوهشی، 1393/01/01، 1397/11/01، -
 • مطالعات روان شناسی بالینی، علمی پژوهشی، 1389/01/01، 1397/11/01، -
 • مطالعات دانش شناسی، سایر، 1394/01/01، 1397/11/01، -
 • مجله بین المللی روان شناسی کاربردی، علمی پژوهشی، 1396/11/01، 1397/11/01، -