professor_pic
حسین پاینده
حسین پاینده ، استاد تمام رشته نظریه و نقد ادبی است. ایشان در گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: نظریه و نقد ادبی , مطالعات فرهنگی , جامعه‌شناسی هنر و ادبیات , رمان به منزله‌ی رسانه‌ی فرهنگی , نشانه‌شناسی فرهنگی , تحلیل فرهنگ از منظر روانکاوانه
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • نظریه و نقد ادبی
  • مطالعات فرهنگی
  • جامعه‌شناسی هنر و ادبیات
  • رمان به منزله‌ی رسانه‌ی فرهنگی
  • نشانه‌شناسی فرهنگی
  • تحلیل فرهنگ از منظر روانکاوانه