professor_pic
شهلا پزشک
شهلا پزشک ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی (آ.ک)استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است